.Οδηγώ με Ασφάλεια σημαίνει: Μαθαίνω και εφαρμόζω τον Κ.Ο.Κ. Δεν οδηγώ όταν έχω καταναλώσει οινοπνευματώδη ποτά Σέβομαι τα όρια ταχύτητας Δεν κάνω αντικανονικά προσπεράσματα Δεν παραβιάζω τον κόκκινο σηματοδότη Σταματώ στο STOP και δίνω προτεραιότητα Δίνω προτεραιότητα στους πεζούς και στα άτομα με ειδικές ανάγκες Σέβομαι τα σήματα και τις υποδείξεις των τροχονόμων Φορώ πάντοτε ζώνη ασφαλείας Τοποθετώ τα παιδιά στο πίσω κάθισμα του αυτοκινήτου και τους φορώ ζώνη ασφαλείας Σε περίπτωση που οδηγώ ή είμαι συνεπιβάτης σε μοτοσυκλέτα, φορώ πάντα κράνος Πριν ξεκινήσω για ταξίδι, ελέγχω το όχημα που θα οδηγήσω . ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΕΙΝΑΙ: 1.Η μελέτη, προστασία, βελτίωση και προαγωγή των οικονομικών κοινωνικοασφαλιστικών και συνδικαλιστικών συμφερόντων και δικαιωμάτων των μελών του. 2.Η εξύψωση και προαγωγή του πνευματικού επιπέδου των μελών του. 3.Η ανάπτυξη ταξικής συνείδησης και πνεύματος αλληλεγγύης μεταξύ των μελών του και των άλλων εργαζομένων . 4.Η βελτίωση και καλυτέρευση των συνθηκών εργασίας και η ανάπτυξη του μορφωτικού και πολιτιστικού επιπέδου των μελών του. 5.Η προάσπιση των δημοκρατικών ελευθεριών,η ανάπτυξη των αρχών του ελεύθερου συνδικαλισμού , ο σεβασμός, των διεθνών συμβάσεων εργασίας, η ενότητα του συνδικαλιστικού κινήματος, η πάλη για τη δημιουργία Κράτους Δικαίου, για την απόδοση κοινωνικής δικαιοσύνης. 6.Η πάλη για τη δημοκρατία,την κοινωνική πρόοδο, την εθνική ανεξαρτησία, τη λαϊκή κυριαρχία, την κοινωνική απελευθέρωση και την ειρήνη . 7.Η διασφάλιση και κατοχύρωση της προσωπικής αξιοπρέπειας των μελών.

Άρθρο 53 Ασφάλιση Οδηγών ΔΧ αυτοκινήτων1. Το πρώτο εδάφιο της περίπτωσης η της παραγράφου 1 του άρθρου 1 του π.δ. 258/2005, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 3 του π.δ. 5/2007, αντικαθίσταται ως εξής:
«η. Οι ιδιοκτήτες αυτοκινήτων δημοσίας χρήσης (Δ.Χ.), ανεξαρτήτως ποσοστού κυριότητας και αυτοπρόσωπης ή μη χρήσης και εκμετάλλευσής τους.
Από 01.07.2010 οι μισθωτές, χρήστες, εκμεταλλευτές επιβατικών αυτοκινήτων δημοσίας χρήσης (ΤΑΞΙ), εφόσον προσκομίσουν συμβολαιογραφική ή άλλη επίσημη πράξη ή ιδιωτικό συμφωνητικό που έχει κατατεθεί στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. που υπάγεται ο ιδιοκτήτης και στην αρμόδια Υπηρεσία της Διεύθυνσης Μεταφορών και Επικοινωνιών της Περιφέρειας που υπάγεται το αυτοκίνητο.
Οι οδηγοί επιβατικών αυτοκινήτων δημοσίας χρήσης (ΤΑΞΙ) που έχουν συνάψει σχέση εξαρτημένης εργασίας με τον ιδιοκτήτη καθώς και οι περιστασιακά εργαζόμενοι ως οδηγοί επιβατικών αυτοκινήτων δημοσίας χρήσης (ΤΑΞΙ) ασφαλίζονται στο Ι.Κ.Α.-Ε.Τ.Α.Μ..
Οι μισθωτές – οδηγοί Φορτηγών Οχημάτων Δημοσίας Χρήσης που μισθώνουν τα οχήματά τους σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 7 του ν. 3446/2006.
Επίσης, οι οδηγοί-εκμεταλλευτές Φορτηγών Οχημάτων Δημοσίας Χρήσης οι οποίοι εκμεταλλεύονται το όχημα με αντάλλαγμα την καταβολή στον ιδιοκτήτη αποζημίωσης ανά χιλιόμετρο (παρ. 6 άρθρου 7 του ν. 3446/2006).»
2. Η παράγραφος 5 του άρθρου 7 του ν. 3446/2006 καταργείται, η δε παράγραφος 6 αναριθμείται σε 5.
3. Σε κάθε επιβατικό αυτοκίνητο δημοσίας χρήσης (ΤΑΞΙ) τηρείται «ειδικό βιβλίο κυκλοφορίας ΤΑΞΙ» στο οποίο αναγράφονται όλα τα στοιχεία του ανά πάσα στιγμή οδηγού καθώς και ο φορέας ασφάλισής του.
Με απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης που εκδίδεται εντός τριμήνου από την ισχύ του παρόντος ρυθμίζεται κάθε αναγκαία λεπτομέρεια για την έκδοση, διανομή και τήρηση του βιβλίου αυτού.
4. Ο οδηγός επιβατικού (ΤΑΞΙ) ή φορτηγού αυτοκινήτου δημοσίας χρήσης, ανεξάρτητα από την ιδιότητά του σε σχέση με το αυτοκίνητο, υποχρεούται να προμηθευτεί και να διατηρεί μέσα στο αυτοκίνητο, βεβαίωση του οικείου ασφαλιστικού οργανισμού περί της ασφάλισής του σε αυτόν. Τη βεβαίωση αυτή, που έχει ισχύ ενός έτους, οφείλει να επιδεικνύει σε κάθε περίπτωση ελέγχου των ελεγκτικών οργάνων των ασφαλιστικών φορέων.
5. Μη τήρηση, μη επίδειξη, απώλεια του Ειδικού Βιβλίου Κυκλοφορίας ΤΑΞΙ της παραγράφου 3 του παρόντος ή μη καταχώρηση σε αυτό του απασχολούμενου κατά τον έλεγχο οδηγού καθώς και μη προμήθεια, μη επίδειξη ή απώλεια της βεβαίωσης της παραγράφου 4 του παρόντος, συνεπάγονται την αφαίρεση της άδειας κυκλοφορίας του αυτοκινήτου για ένα (1) μήνα και χρηματικό πρόστιμο πεντακόσια (500) ευρώ. Σε περίπτωση υποτροπής εντός του έτους η άδεια κυκλοφορίας αφαιρείται για δύο (2) μήνες και το χρηματικό πρόστιμο ανέρχεται στα χίλια (1.000) ευρώ.
6. Σε περίπτωση ανασφάλιστου οδηγού επιβατικού αυτοκινήτου δημοσίας χρήσης (ΤΑΞΙ) ή φορτηγού αυτοκινήτου δημοσίας χρήσης, κυριότητας, ανεξάρτητα από ποσοστό, συνταξιούχου του Ο.Α.Ε.Ε. ο οποίος το διατήρησε, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 48 του π.δ. 669/1981, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 4 του π.δ. 53/1991, και μετά τη συνταξιοδότησή του, αφαιρείται η άδεια κυκλοφορίας του αυτοκινήτου για ένα έτος και ο συνταξιούχος χάνει το, από τις παραπάνω διατάξεις, παρεχόμενο δικαίωμά του για ένα έτος.
7. Στην περίπτωση δ της παρ. 2 του άρθρου 1 του π.δ. 258/2005 προστίθενται εδάφια ως εξής:
«Δεν υπάγονται στην υποχρεωτική ασφάλιση του Ο.Α.Ε.Ε. οι κατέχοντες ονομαστικές μετοχές, μίας ή περισσοτέρων από τις παραπάνω ανώνυμες εταιρίες, που αντιπροσωπεύουν ποσοστό επί αυτοκινήτων δημοσίας χρήσης μικρότερο ή ίσο του 10%.
Όσα από τα πρόσωπα του προηγούμενου εδαφίου οδηγούν αυτοπρόσωπα το συνιδιόκτητο αυτοκίνητο δημοσίας χρήσης ή άλλο αυτοκίνητο Δ.Χ. της ίδιας ανώνυμης εταιρίας, δεν υπάγονται στην ασφάλιση του Ο.Α.Ε.Ε. αλλά του Ι.Κ.Α.-Ε.Τ.Α.Μ..
Εάν δεν οδηγούν αυτοπρόσωπα το συνιδιόκτητο αυτοκίνητο της ίδιας ανώνυμης εταιρίας και δεν έχουν ασφάλιση από άλλη εργασία ή απασχόληση, ασφαλίζονται υποχρεωτικά στον Ο.Α.Ε.Ε.».
8. Χρόνος ασφάλισης μισθωτών χρηστών και εκμεταλλευτών αυτοκινήτων δημοσίας χρήσης (ΤΑΞΙ) που τυχόν εχώρησε στο Ι.Κ.Α.-Ε.Τ.Α.Μ. μετά την 01.07.2010 μέχρι την έναρξη ισχύος του παρόντος, θεωρείται ισχυρός, εφαρμοζομένων των διατάξεων της διαδοχικής ασφάλισης.
9. Η ισχύς των παραγράφων 3, 4 και 5 του άρθρου αυτού αρχίζει από 1/9/2011

Δεν υπάρχουν σχόλια: