.Οδηγώ με Ασφάλεια σημαίνει: Μαθαίνω και εφαρμόζω τον Κ.Ο.Κ. Δεν οδηγώ όταν έχω καταναλώσει οινοπνευματώδη ποτά Σέβομαι τα όρια ταχύτητας Δεν κάνω αντικανονικά προσπεράσματα Δεν παραβιάζω τον κόκκινο σηματοδότη Σταματώ στο STOP και δίνω προτεραιότητα Δίνω προτεραιότητα στους πεζούς και στα άτομα με ειδικές ανάγκες Σέβομαι τα σήματα και τις υποδείξεις των τροχονόμων Φορώ πάντοτε ζώνη ασφαλείας Τοποθετώ τα παιδιά στο πίσω κάθισμα του αυτοκινήτου και τους φορώ ζώνη ασφαλείας Σε περίπτωση που οδηγώ ή είμαι συνεπιβάτης σε μοτοσυκλέτα, φορώ πάντα κράνος Πριν ξεκινήσω για ταξίδι, ελέγχω το όχημα που θα οδηγήσω . ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΕΙΝΑΙ: 1.Η μελέτη, προστασία, βελτίωση και προαγωγή των οικονομικών κοινωνικοασφαλιστικών και συνδικαλιστικών συμφερόντων και δικαιωμάτων των μελών του. 2.Η εξύψωση και προαγωγή του πνευματικού επιπέδου των μελών του. 3.Η ανάπτυξη ταξικής συνείδησης και πνεύματος αλληλεγγύης μεταξύ των μελών του και των άλλων εργαζομένων . 4.Η βελτίωση και καλυτέρευση των συνθηκών εργασίας και η ανάπτυξη του μορφωτικού και πολιτιστικού επιπέδου των μελών του. 5.Η προάσπιση των δημοκρατικών ελευθεριών,η ανάπτυξη των αρχών του ελεύθερου συνδικαλισμού , ο σεβασμός, των διεθνών συμβάσεων εργασίας, η ενότητα του συνδικαλιστικού κινήματος, η πάλη για τη δημιουργία Κράτους Δικαίου, για την απόδοση κοινωνικής δικαιοσύνης. 6.Η πάλη για τη δημοκρατία,την κοινωνική πρόοδο, την εθνική ανεξαρτησία, τη λαϊκή κυριαρχία, την κοινωνική απελευθέρωση και την ειρήνη . 7.Η διασφάλιση και κατοχύρωση της προσωπικής αξιοπρέπειας των μελών.

Εθνική Νομοθεσία                                               ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑ ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ
Τα χρονικά όρια εργασίας των οδηγών τουριστικών λεωφορείων καθορίζονται στο πλαίσιο της εθνικής νομοθεσίας με την Υ.Α. 51266/2955/1975 του Υπουργού Εργασίας, όπως τροποποιήθηκε με τις Υ.Α. 989/1980, 128/1986 και 1907/1987 του ίδιου Υπουργού. Επίσης με την ΔΔ 38/1985 και την ΣΣΕ 51/2001.
Ειδικότερα, με την ΔΑ 38/1985 καθιερώθηκε η εργάσιμη εβδομάδα 5 ημερών για τους οδηγούς τουριστικών λεωφορείων, οι δε ημέρες εβδομαδιαίας ανάπαυσης θα πρέπει να είναι συνεχόμενες. Επίσης, σύμφωνα με την υπ. αριθμ. 51266/1975 Απόφαση του Υπουργού Εργασίας όπως αυτή τροποποιήθηκε με την υπ. αριθμ. 1907/1987 Υ.Α., καθώς και τις σχετικές ΣΣΕ και ΔΑ, στις ώρες απασχόλησης των οδηγών και βοηθών οδηγών των τουριστικών λεωφορείων περιλαμβάνονται: α) ο χρόνος οδήγησης, ο οποίος δεν επιτρέπεται να υπερβεί τις οκτώ ώρες ημερησίως και τις σαράντα ώρες εβδομαδιαίως (ΣΣΕ 51/2001),  β) ο χρόνος παραλαβής και παράδοσης του αυτοκινήτου από το σταθμό και προς το σταθμό (Αρ. Πάγος 994/1996), γ) ο χρόνος τυχόν επισκευής του αυτοκινήτου κατά τη διάρκεια της διαδρομής και δ) τα διαλείμματα κατά τη διάρκεια της διαδρομής και οι διακοπές εντός και εκτός έδρας(ΥΑ 1907/1987, Απόφαση Αρ. Πάγου 1162/1995). (Βλ. νομοθεσία)
                                        ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ
Τα χρονικά όρια εργασίας των οδηγών αυτοκινήτων ιδιωτικής χρήσεως καθορίζονται στο πλαίσιο της εθνικής νομοθεσίας με το β.δ. 14/8/1950, όπως τροποποιήθηκε με τα Π.Δ. 981/1980 και 103/1984 και το Π.Δ. 120/1986, σε ότι αφορά την  υποχρέωση τήρησης βιβλίου δρομολογίων. (Βλ. νομοθεσία)
ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΧΡΟΝΙΚΩΝ ΟΡΙΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΟΔΗΓΩΝ
Όλα τα στοιχεία των χρονικών ορίων εργασίας των απασχολουμένων οδηγών φορτηγών, τουριστικών λεωφορείων και ιδιωτικής χρήσεως αυτοκινήτων, αποτυπώνονται στο Βιβλίο Δρομολογίων το οποίο προβλέπεται από τις σχετικές, ανά κατηγορία αυτοκινήτου, διατάξεις. Ειδικότερα, α) για τους οδηγούς φορτηγών αυτοκινήτων το Βιβλίο Δρομολογίων που προβλέπεται από το Β.Δ. 28/1-4/2/1938, θα πρέπει να περιέχει τα στοιχεία που καθορίζονται από την αρ. 1173/1980 Υπουργ. Απόφαση. Σύμφωνα με αυτή την Απόφαση το Βιβλίο αυτό περιλαμβάνει μεταξύ άλλων τις ώρες έναρξης και λήξης της εργασίας, την αφετηρία και τον τόπο προορισμού κ.λ.π.. β)για τους οδηγούς τουριστικών λεωφορείων η τήρηση Βιβλίου Δρομολογίων προβλέπεται από την Υπουργ. Απόφαση 51266/1975 και περιλαμβάνει επίσης στοιχεία σχετικά με το χρόνο εργασίας (έναρξη και λήξη της απασχόλησης, διαλείμματα κ.λ.π.) γ) για τους  οδηγούς των αυτοκινήτων Ι.Χ. το Βιβλίο Δρομολογίων προβλέπεται από το Β.Δ. 14/08/1950 και περιέχει τα στοιχεία που ορίζονται από την αρ. 1372/1980 Υπουργ. Απόφαση. Τα στοιχεία αυτά καταδεικύουν αντιστοίχως τις ώρες έναρξης και λήξης της εργασίας, τις αναμονές και τις στάσεις, τον τόπο προορισμού κ.λ.π.. 
Εξαιρέσεις από την τήρηση του Βιβλίου Δρομολογίων προβλέπονται από τις παρ. 8 και 9 του άρθρου 21 του Ν. 3144/2003.(Βλ. νομοθεσία)
ΤΑΧΟΓΡΑΦΟΣ
Η Ευρωπαική Νομοθεσία και ειδικότερα ο Κανονισμός 3821/1985 προβλέπει την τήρηση και χρήση συγκεκριμένης συσκευής ελέγχου (<< ταχογράφος>>), η οποία είναι υποχρεωτική για τα οχήματα που υπάγονται στον Κανονισμό 561/2006. Στον ταχογράφο ο οποίος αποτελεί μαζί με το Βιβλίο Δρομολογίων τα βασικά <<μέσα>> καταγραφής και ελέγχου των χρονικών ορίων εργασίας των οδηγών, περιλαμβάνονται όλα τα βασικά στοιχεία της ημερήσιας και εβδομαδιαίας οδήγησης, των αναπαύσεων, των διαλειμμάτων κ.λ.π..(Βλ. νομοθεσία)

Δεν υπάρχουν σχόλια: