.Οδηγώ με Ασφάλεια σημαίνει: Μαθαίνω και εφαρμόζω τον Κ.Ο.Κ. Δεν οδηγώ όταν έχω καταναλώσει οινοπνευματώδη ποτά Σέβομαι τα όρια ταχύτητας Δεν κάνω αντικανονικά προσπεράσματα Δεν παραβιάζω τον κόκκινο σηματοδότη Σταματώ στο STOP και δίνω προτεραιότητα Δίνω προτεραιότητα στους πεζούς και στα άτομα με ειδικές ανάγκες Σέβομαι τα σήματα και τις υποδείξεις των τροχονόμων Φορώ πάντοτε ζώνη ασφαλείας Τοποθετώ τα παιδιά στο πίσω κάθισμα του αυτοκινήτου και τους φορώ ζώνη ασφαλείας Σε περίπτωση που οδηγώ ή είμαι συνεπιβάτης σε μοτοσυκλέτα, φορώ πάντα κράνος Πριν ξεκινήσω για ταξίδι, ελέγχω το όχημα που θα οδηγήσω . ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΕΙΝΑΙ: 1.Η μελέτη, προστασία, βελτίωση και προαγωγή των οικονομικών κοινωνικοασφαλιστικών και συνδικαλιστικών συμφερόντων και δικαιωμάτων των μελών του. 2.Η εξύψωση και προαγωγή του πνευματικού επιπέδου των μελών του. 3.Η ανάπτυξη ταξικής συνείδησης και πνεύματος αλληλεγγύης μεταξύ των μελών του και των άλλων εργαζομένων . 4.Η βελτίωση και καλυτέρευση των συνθηκών εργασίας και η ανάπτυξη του μορφωτικού και πολιτιστικού επιπέδου των μελών του. 5.Η προάσπιση των δημοκρατικών ελευθεριών,η ανάπτυξη των αρχών του ελεύθερου συνδικαλισμού , ο σεβασμός, των διεθνών συμβάσεων εργασίας, η ενότητα του συνδικαλιστικού κινήματος, η πάλη για τη δημιουργία Κράτους Δικαίου, για την απόδοση κοινωνικής δικαιοσύνης. 6.Η πάλη για τη δημοκρατία,την κοινωνική πρόοδο, την εθνική ανεξαρτησία, τη λαϊκή κυριαρχία, την κοινωνική απελευθέρωση και την ειρήνη . 7.Η διασφάλιση και κατοχύρωση της προσωπικής αξιοπρέπειας των μελών.

Π.Δ.46/2011 - Ίδρυση Τμ.Τροχαίας και Σταθμού Τροχαίας Βόρειου Οδικού Άξονα Κρήτης.

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 112
17 Μαΐου 2011
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
ΠΡΟΕΔΡΙΚΑ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΑ
46. Ίδρυση Τμήματος Τροχαίας και Σταθμού Τροχαί−
ας Βόρειου Οδικού ΄Αξονα Κρήτης. ...................... ......... 1
47. Ίδρυση Γυναικείας Ιεράς Κοινοβιακής Μονής Ει−
σοδίων της Θεοτόκου, της Ιεράς Μητροπόλεως
Μαρωνείας και Κομοτηνής, στην περιοχή «Παν−
δρόσου», της Δημοτικής Ενότητας Κομοτηνής,
του Δήμου Κομοτηνής, του Νομού Ροδόπης. ......... 2
48. Τροποποίηση του Π.Δ/τος 4/2008 «Σύσταση Ειδι−
κών Υπηρεσιών Δημοσίων Έργων Μελετών − Κατα−
σκευών, Λειτουργίας και Συντήρησης Έργων Πα−
ραχώρησης» (Α΄ 13), όπω ς τροποποιημένο ισχύει. 3
ΠΡΟΕΔΡΙΚΑ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΑ
(1)
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 46
΄Ιδρυση Τμήματος Τροχαίας και Σταθμού Τροχαίας
Βόρειου Οδικού ΄Αξονα Κρήτης.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τo άρθρο 11 παρ. 1 περιπτ. α΄, β΄ και στ΄ του ν. 1481/1984
«Οργανισμός Υπουργείου Δημόσιας Τάξης» (Α΄ − 152),
όπως το άρθρο αυτό αντικαταστάθηκε με το άρθρο 1
παρ. 1 του ν. 1590/1986 (Α΄ − 49).
2. Τα άρθρα 14 παρ. 7 και 28 παρ. 1 του ν. 2800/2000
«Αναδιάρθρωση Υπηρεσιών Υπουργείου Δημόσιας Τά−
ξης, σύσταση Αρχηγείου Ελληνικής Αστυνομίας και άλ−
λες διατάξεις» (Α΄ − 41).
3. Το άρθρο 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρ−
νηση και τα κυβερνητικά όργανα, που κωδικοποιήθηκε
με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (Α΄ − 98).
4. Το άρθρο 22 παρ. 3 του ν. 2362/1995 «Περί δημοσί−
ου λογιστικού ελέγχου των δαπανών του κράτους και
άλλες διατάξεις (Α΄ − 247), όπως ισχύει.
5. Το π.δ. 184/2009 «Σύσταση Υπουργείου Προστασί−
ας του Πολίτη και καθορισμός των αρμοδιοτήτων του»
(Α΄ − 213).
6. Την 2672 από 3−12−2009 απόφαση του Πρωθυπουρ−
γού και του Υπουργού Οικονομικών «Καθορισμός αρ−
μοδιοτήτων του Υφυπουργού Οικονομικών Φίλιππου
Σαχινίδη» (Β΄ − 2408).
7. Την 7004/3/52 από 21−10−2010 απόφαση του Πρω−
θυπουργού και του Υπουργού Προστασίας του Πολίτη
«Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Προστασίας
του Πολίτη Εμμανουήλ ΄Οθωνα» (Β΄ − 1682).
8. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις του παρόντος
διατάγματος προκαλούνται δαπάνες σε βάρος του κρα−
τικού προϋπολογισμού ύψους 270.000,00 ευρώ περίπου,
για το έτος 2011 και 60.000,00 ευρώ περίπου, για το έτος
2012 και καθένα από τα επόμενα έτη. Από τις ανωτέρω
δαπάνες εκείνες του έτους 2011 θα αντιμετωπισθούν
από τις σχετικές πιστώσεις του εκτελούμενου προϋ−
πολογισμού του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη
(Ε.Φ. 43−110 «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ», Κ.Α.Ε. των ομάδων
0800, 1100, 1200, 1300, 1400, 1500, 1600, 1700 και 1900),
ενώ εκείνες του έτους 2012 και καθενός απ’ τα επόμε−
να έτη θα αντιμετωπίζονται από τις πιστώσεις που θα
εγγράφονται για το σκοπό αυτό στον ανωτέρω Π.Υ.
9. Την υπ΄ αριθμ. 69/2011 Γνωμοδότηση του Συμβουλίου
της Επικρατείας, ύστερα από πρόταση των Υφυπουρ−
γών Οικονομικών και Προστασίας του Πολίτη, αποφα−
σίζουμε:
Άρθρο 1
΄Ιδρυση Υπηρεσιών Τροχαίας
1. Ιδρύεται Τμήμα Τροχαίας Βόρειου Οδικού ΄Αξονα
Κρήτης, με έδρα το δήμο Ρεθύμνης, το οποίο υπάγεται
διοικητικά στην Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Περιφέ−
ρειας Κρήτης και ασκεί τις αρμοδιότητες της αστυνο−
μίας τροχαίας στη περιοχή δικαιοδοσίας του.
2. Στην ίδια ως άνω Γενική Αστυνομική Διεύθυνση
ιδρύεται, επίσης, Σταθμός Τροχαίας Βόρειου Οδικού
΄Αξονα Κρήτης, με έδρα τη δημοτική ενότητα Νεάπο−
λης του δήμου Αγίου Νικολάου, ο οποίος υπάγεται
διοικητικά στο Τμήμα Τροχαίας της προηγουμένης
παραγράφου.
2317
ΑΔΑ: 4ΑΘΘΙ-ΓΒ
2318 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ)
Άρθρο 2
Διάρθρωση – Αρμοδιότητες
Το Τμήμα Τροχαίας του προηγούμενου άρθρου διαρ−
θρώνεται ως εξής:
α. Στο Γραφείο Τροχονομικής Αστυνόμευσης, το οποίο
λειτουργεί επί 24ώρου βάσεως και λαμβάνει όλα τα
μέτρα για την εφαρμογή των διατάξεων του Κώδικα
Οδικής Κυκλοφορίας και γενικά της νομοθεσίας περί
οχημάτων και κυκλοφορίας, που αφορούν στην πρόλη−
ψη και τη βεβαίωση των τροχονομικών παραβάσεων
στην περιοχή αρμοδιότητάς του. Επιπλέον, το Γραφείο
αυτό είναι αρμόδιο για τη διερεύνηση και τη διενέργεια
προανάκρισης των οδικών τροχαίων ατυχημάτων, τη
σύνταξη και διαβίβαση εισηγήσεων προς τις αρμόδιες
αρχές για την εγκατάσταση και συντήρηση της κατα−
κόρυφης και οριζόντιας σήμανσης του οδικού άξονα
καθώς και τη λήψη όλων των αναγκαίων μέτρων, κατά
λόγο αρμοδιότητας, για την εξασφάλιση της δημόσιας
κυκλοφορίας, ώστε να μην δημιουργείται κίνδυνος σε
πρόσωπα ή ζημία σε άλλα έννομα αγαθά.
β. Στο Γραφείο Διοικητικής Υποστήριξης, το οποίο
είναι αρμόδιο για το χειρισμό θεμάτων προσωπικού, τη
διαχείριση του χρηματικού και υλικού, την εξασφάλιση
της γραμματειακής εξυπηρέτησης και της εσωτερικής
λειτουργίας του Τμήματος, την τήρηση του αρχείου,
την καταχώριση παραβάσεων, τη διεκπεραίωση των
αιτημάτων διοικητικής φύσεως, την τήρηση στατιστικών
στοιχείων, καθώς και την υποβολή εισηγήσεων για τα
οδικά τροχαία ατυχήματα.
΄Αρθρο 3
Προϊστάμενοι Υπηρεσιών – Αρμοδιότητες
1. Ως Διοικητής του Τμήματος Τροχαίας Βόρειου Οδι−
κού ΄Αξονα Κρήτης ορίζεται Αστυνομικός Υποδιευθυντής
ή Αστυνόμος Α΄, ο οποίος έχει τα καθήκοντα και τις
υποχρεώσεις που προβλέπονται από τις διατάξεις του
άρθρου 28 του π.δ. 141/1991 (Α΄ − 58), και επιπλέον:
α. Σε περιπτώσεις τέλεσης σοβαρών τροχαίων ατυχημά−
των μεταβαίνει αμέσως επιτόπου και επιλαμβάνεται προ−
σωπικά για την αντιμετώπιση της κατάστασης, συντονίζει
τις υπηρεσιακές ενέργειες, επιμελείται της προανάκρισης
και αναφέρει στην προϊσταμένη του Υπηρεσία.
β. Συνεργάζεται, με τους διευθυντές των Αστυνομι−
κών Διευθύνσεων Νομών, τους διοικητές των Τμημάτων
Τροχαίας και των λοιπών αστυνομικών Υπηρεσιών των
Αστυνομικών Διευθύνσεων και της Γενικής Αστυνομικής
Διεύθυνσης Περιφέρειας Κρήτης, καθώς και με άλλους
αρμόδιους φορείς και Υπηρεσίες, στο πλαίσιο εκπλή−
ρωσης της αποστολής της Υπηρεσίας του ή παροχής
νόμιμης συνδρομής στο έργο των άλλων Υπηρεσιών.
2. Ο Υποδιοικητής του Τμήματος Τροχαίας Βόρειου
Οδικού ΄Αξονα Κρήτης είναι Αστυνόμος Α΄ ή κατώτερος
αξιωματικός και έχει τις ακόλουθες αρμοδιότητες:
α. Είναι άμεσος βοηθός του διοικητή και αναπληρώνει
αυτόν σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος.
β. Επιβλέπει τη διεξαγωγή των εργασιών και συντονίζει
τη δράση στους τομείς ευθύνης που του ανατίθενται.
γ. Ενημερώνεται για τα προβλήματα των τομέων ευθύ−
νης του, αξιολογεί αυτά και συμμετέχει στο σχεδιασμό
διάταξης της υπηρεσίας, για την αντιμετώπισή τους.
δ. Λαμβάνει γνώση της εισερχόμενης αλληλογραφίας
και προσυπογράφει όλα τα έγγραφα τα οποία υπογρά−
φει ο διοικητής, ανάλογα με τους τομείς ευθύνης του.
ε. Συντάσσει τις εκθέσεις ικανότητας του προσωπικού
του Τμήματος.
στ. Εκτελεί κάθε άλλη αρμοδιότητα που ανατίθεται σ’
αυτόν από τον οργανισμό και κανονισμούς της Ελληνι−
κής Αστυνομίας ή από ειδικές διατάξεις.
3. Ως Διοικητής του Σταθμού Τροχαίας Βόρειου Οδικού
΄Αξονα Κρήτης ορίζεται Υπαστυνόμος Α΄ ή Β΄ ο οποίος
έχει τα καθήκοντα και τις υποχρεώσεις που προβλέπο−
νται από τις διατάξεις του άρθρου 33 του π.δ. 141/1991.
΄Αρθρο 4
Έναρξη ισχύος
Η ισχύς του παρόντος διατάγματος αρχίζει από τη
δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Στον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη αναθέτουμε τη
δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.
Αθήνα, 16 Mαΐου 2011
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΚΑΡΟΛΟΣ ΓΡ. ΠΑΠΟΥΛΙΑΣ
ΟΙ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ
ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΣΑΧΙΝΙΔΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΟΘΩΝΑΣ
F
(2)
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 47
Ίδρυση Γυναικείας Ιεράς Κοινοβιακής Μονής Εισοδίων
της Θεοτόκου, της Ιεράς Μητροπόλεως Μαρωνείας
και Κομοτηνής, στην περιοχή «Πανδρόσου», της Δη−
μοτικής Ενότητας Κομοτηνής, του Δήμου Κομοτη−
νής, του Νομού Ροδόπης.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) Του άρθρου 39 παρ. 3 του Ν. 590/1977 «Περί του Κα−
ταστατικού Χάρτου της Εκκλησίας της Ελλάδος» (Α΄ 146)
και
β) Του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την
Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα, που κυρώθηκε
με το άρθρο πρώτο του Π.Δ. 63/2005 (Α΄ 98).
γ) Των άρθρων 1, 2, 283 και 286 του ν. 3852/2010 (Α΄ 87)
«Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκε−
ντρωμένης Διοίκησης − Πρόγραμμα Καλλικράτης».
δ) Του άρθρου 1 της 45892/11−8−10 υπουργικής απο−
φάσεως (Β΄ 1292) «Πρωτοβάθμιοι και Δευτεροβάθμιοι
Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης της Χώρας με
το Ν. 3852/2010 και αναλογική κατανομή πληθυσμού
στις δημοτικές κοινότητες του άρθρου 2, παρ. 4 του
Ν. 3852/2010, ο οποίος δεν είναι δυνατόν να κατανεμη−
θεί, λόγω ελλιπών στοιχείων τόπου εγκατάστασης».
2. Την υπ’ αριθμ. 48/2010 σύμφωνη γνώμη του Επιχωρί−
ου Μητροπολίτου της Ιεράς Μητροπόλεως Μαρωνείας
και Κομοτηνής.
3. Την έγκριση της Διαρκούς Ιεράς Συνόδου της Εκ−
κλησίας της Ελλάδος, που δόθηκε στην Θ΄/16−11−2010
Συνεδρία της 154ης Συνοδικής Περιόδου.
4. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις του παρόντος
διατάγματος αυτού δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος
του Κρατικού Προϋπολογισμού.
ΑΔΑ: 4ΑΘΘΙ-ΓΒ
ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ) 2319
5. Την 50/2011 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επι−
κρατείας, με πρόταση της Υπουργού Παιδείας, Δια Βίου
Μάθησης και Θρησκευμάτων, αποφασίζουμε:
Άρθρο 1
Ιδρύεται Γυναικεία Ιερά Κοινοβιακή Μονή Εισοδίων
της Θεοτόκου, της Ιεράς Μητροπόλεως Μαρωνείας και
Κομοτηνής, στην περιοχή «Πανδρόσου», της Δημοτικής
Ενότητας Κομοτηνής, του Δήμου Κομοτηνής, του Νομού
Ροδόπης».
Άρθρο 2
Η ισχύς του παρόντος αρχίζει από τη δημοσίευσή του
στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Στην Υπουργό Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρη−
σκευμάτων αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση
του παρόντος διατάγματος.
Αθήνα, 6 Μαΐου 2011
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΚΑΡΟΛΟΣ ΓΡ. ΠΑΠΟΥΛΙΑΣ
Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ,
ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑ! ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΑΝΝΑ ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ
F
(3)
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 48
Τροποποίηση του Π.Δ/τος 4/2008 «Σύσταση Ειδικών Υπη−
ρεσιών Δημοσίων Έργων Μελετών − Κατασκευών, Λει−
τουργίας και Συντήρησης Έργων Παραχώρησης» (Α΄ 13),
όπως τροποποιημένο ισχύει.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α. Της παραγράφου 1 του άρθρου 5 του Ν. 679/1977,
«Περί αυξήσεως θέσεων προσωπικού του Υπουργείου
Δημοσίων Έργων και ρυθμίσεως συναφών θεμάτων» (Α΄
245) όπως τροποποιήθηκαν και συμπληρώθηκαν με την
παρ. 1, του άρθρου 23 του Ν. 1418/ 1984 (Α΄ 23).
β. Του άρθρου 90 του Κώδικα που κυρώθηκε με το
άρθρο πρώτο του Π.Δ/τος 63/2005 «Κωδικοποίηση της
Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά
Όργανα» (Α΄ 98).
γ. Του άρθρου 6 παρ. 2 και του άρθρου 12 του
Π.Δ. 189/2009 «Καθορισμός και ανακατανομή αρμοδιο−
τήτων των Υπουργείων» (Α΄ 221).
2. Την αριθμ. οικ. 69139/7766/21−12−2009 κοινή απόφα−
ση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Υποδομών,
Μεταφορών και Δικτύων «Ανάθεση αρμοδιοτήτων του
Υπουργού Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, στους
Υφυπουργούς Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων»
(Β΄ 2514).
3. Το αριθμ. ΕΠΠ/ΓΕΝ/Δ−Ο/οικ.3794/14.12.2010 έγγραφο
της Ειδικής Υπηρεσίας Δημοσίων ΄Εργων Μελετών −
Κατασκευών, Έργων Παραχώρησης Πελοποννήσου του
Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων με το
οποίο ζητεί την ανακατανομή του προσωπικού της υπη−
ρεσίας, μεταξύ των τμημάτων της, λόγω της ένταξης
σε αυτό δύο νέων έργων.
4. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις αυτού του διατάγ−
ματος, δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού
προϋπολογισμού.
5. Την γνωμοδότηση αριθμ. Δ 70/2011 του Συμβουλίου
της Επικρατείας, μετά από πρόταση του Υφυπουργού
Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, αποφασίζουμε:
Άρθρο 1
Η παραγ. 1 του αρθρου 4 του Π.Δ/τος 4/2008 (Α΄13)
αντικαθίσταται ως εξής: «Το προσωπικό της ΕΥΔΕ καθο−
ρίζεται σε ογδόντα (80) υπαλλήλους που κατανέμονται
κατά κατηγορία και κλάδο ως εξής:
Α. ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΕ ΘΕΣΕΙΣ
— Πολιτικών Μηχανικών 20
— Αρχιτεκτόνων Μηχανικών 2
— Ηλεκτρολόγων Μηχανικών 1
— Μηχανολόγων Μηχανικών 1
— Αγρονόμων − Τοπογράφων Μηχανικών 6
— Διοικητικού –Οικονομικού 6
— Γεωλόγων 2
— Γεωπόνων – Δασολόγων 2
— Πληροφορικής 2
— Μηχανικών Περιβάλλοντος 2
Β. ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΤΕ ΘΕΣΕΙΣ
— Μηχανικών Πολιτικών 6
— Πληροφορικής 1
— Διοικητικού – Λογιστικού 1
— Εργοδηγών 3
Γ. ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΕ ΘΕΣΕΙΣ
— Τεχνικού 7
— Προσωπικού Η/Υ 5
— Διοικητικού – Λογιστικού 10
Δ. ΕΙΔΙΚΟ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΘΕΣΕΙΣ
— Πολιτικών Μηχανικών
(ειδικευμένων σε θέματα διαχείρισης 2
έργων με παραχώρηση)
— Αγρονόμων − Τοπογράφων Μηχανικών
(ειδικευμένων σε θέματα 1
διαχείρισης έργων με παραχώρηση)
ΣΥΝΟΛΟ: 80»
Άρθρο 2
Η ισχύς του παρόντος διατάγματος αρχίζει από τη
δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Στον Υπουργό Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων,
αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος
διατάγματος.
Αθήνα, 11 Μαΐου 2011
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤIΑΣ
ΚΑΡΟΛΟΣ ΓΡ. ΠΑΠΟΥΛΙΑΣ
O ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ
ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΓΚΡΙΩΤΗΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια: