.Οδηγώ με Ασφάλεια σημαίνει: Μαθαίνω και εφαρμόζω τον Κ.Ο.Κ. Δεν οδηγώ όταν έχω καταναλώσει οινοπνευματώδη ποτά Σέβομαι τα όρια ταχύτητας Δεν κάνω αντικανονικά προσπεράσματα Δεν παραβιάζω τον κόκκινο σηματοδότη Σταματώ στο STOP και δίνω προτεραιότητα Δίνω προτεραιότητα στους πεζούς και στα άτομα με ειδικές ανάγκες Σέβομαι τα σήματα και τις υποδείξεις των τροχονόμων Φορώ πάντοτε ζώνη ασφαλείας Τοποθετώ τα παιδιά στο πίσω κάθισμα του αυτοκινήτου και τους φορώ ζώνη ασφαλείας Σε περίπτωση που οδηγώ ή είμαι συνεπιβάτης σε μοτοσυκλέτα, φορώ πάντα κράνος Πριν ξεκινήσω για ταξίδι, ελέγχω το όχημα που θα οδηγήσω . ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΕΙΝΑΙ: 1.Η μελέτη, προστασία, βελτίωση και προαγωγή των οικονομικών κοινωνικοασφαλιστικών και συνδικαλιστικών συμφερόντων και δικαιωμάτων των μελών του. 2.Η εξύψωση και προαγωγή του πνευματικού επιπέδου των μελών του. 3.Η ανάπτυξη ταξικής συνείδησης και πνεύματος αλληλεγγύης μεταξύ των μελών του και των άλλων εργαζομένων . 4.Η βελτίωση και καλυτέρευση των συνθηκών εργασίας και η ανάπτυξη του μορφωτικού και πολιτιστικού επιπέδου των μελών του. 5.Η προάσπιση των δημοκρατικών ελευθεριών,η ανάπτυξη των αρχών του ελεύθερου συνδικαλισμού , ο σεβασμός, των διεθνών συμβάσεων εργασίας, η ενότητα του συνδικαλιστικού κινήματος, η πάλη για τη δημιουργία Κράτους Δικαίου, για την απόδοση κοινωνικής δικαιοσύνης. 6.Η πάλη για τη δημοκρατία,την κοινωνική πρόοδο, την εθνική ανεξαρτησία, τη λαϊκή κυριαρχία, την κοινωνική απελευθέρωση και την ειρήνη . 7.Η διασφάλιση και κατοχύρωση της προσωπικής αξιοπρέπειας των μελών.

ΑΝΑΓΓΕΛΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΟΡΩΝ ΣΥΜΒΑΣΗΣ


Αναγγελία πρόσληψης: Ο εργοδότης υποχρεούται να αναγγείλει την πρόσληψη στον ΟΑΕΔ μέσα σε 8 ημέρες ή σε 30 ημέρες αν πρόκειται για νεοιδρυμένη επιχείρηση.
Γνωστοποίηση των όρων της σύμβασης στον εργαζόμενο: Κατά την πρόσληψη, ο εργοδότης είναι υποχρεωμένος να δώσει στον εργαζόμενο έγγραφο που περιγράφει τη μορφή της εργασιακής σχέσης και τους όρους της, όπως προβλέπει το Π.Δ. 156/1994.


Π.Δ. 156/1994.
Προεδρικό Διάταγμα 156/1994 : Ενημέρωση εργαζομένου για όρους που διέπουν τη σύμβαση ή τη σχέση εργασίας.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

      'Έχοντας υπόψη:
      1. Τις διατάξεις του άρθρου 4 του Ν. 1338/1983 "Εφαρμογή του κοινοτικού δικαίου" (Α' 34),όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 6 του Ν. 1440/1984 "Συμμετοχή της Ελλάδος στο κεφάλαιο, στα αποθεματικά και στις προβλέψεις της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων, στο Κεφάλαιο της Ευρωπαϊκής Κοινότητας 'Άνθρακος και Χάλυβος και του Οργανισμού ΕNRAΤΟΜ" (Α' 70) και του άρθρου 31 του Ν. 2076/1992 "Ανάληψη και άσκηση δραστηριότητας πιστωτικών ιδρυμάτων και άλλες συναφείς   διατάξεις" (Α' 130).
      2. Τις διατάξεις του άρθρου 29Α του Ν. 1558/ 1985 (άρθρο 27 του Ν.   2081/1992) (Α' 154) και το γεγονός ότι από την έκδοση του παρόντος     διατάγματος δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού     Προϋπολογισμού.
      3. Την αριθ. 132/1994 γνωμοδότηση του Συμβουλίου Επικρατείας, με     πρόταση των Υπουργών Εθνικής Οικονομίας, Εργασίας και Δικαιοσύνης,     αποφασίζουμε:


Άρθρο 1: Σκοπός - Πεδίο εφαρμογής

      1. Σκοπός του διατάγματος αυτού είναι η εναρμόνιση της ελληνικής     εργατικής νομοθεσίας προς τους ορισμούς της οδηγίας 91/533/Ε.Ο.Κ. του     Συμβουλίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων της 14ης Οκτωβρίου 1991     "σχετικά με την υποχρέωση του εργοδότη να ενημερώνει τον εργαζόμενο     για τους όρους που διέπουν τη σύμβαση ή τη σχέση εργασίας" (Ε.Ε. των     Ε.Κ. αριθ. L 288/32/18.10.1991 ).
      2. Οι διατάξεις του παρόντος Π. Δ/τος εφαρμόζονται σε κάθε     εργαζόμενο που συνδέεται με τον εργοδότη του με σύμβαση ή σχέση     εξαρτημένης εργασίας.
      3. Δεν εφαρμόζονται οι διατάξεις του παρόντος σε εργαζομένους των     οποίων η συνολική διάρκεια απασχόλησης δεν υπερβαίνει τον ένα μήνα και     σε εργαζομένους σε μη συστηματικές αγροτικές απασχολήσεις.


Άρθρο 2: Υποχρέωση ενημέρωσης

      1. Ο Εργοδότης υποχρεούται να γνωστοποιεί στον εργαζόμενο τους     ουσιώδεις όρους της σύμβασης ή σχέσης εργασίας.
      2. Η πληροφόρηση σύμφωνα με την παρ. 1 περιλαμβάνει τουλάχιστον τα
    ακόλουθα:

      α) Τα στοιχεία ταυτότητας των συμβαλλομένων.
     
      β) Τον τόπο παροχής της εργασίας, την έδρα της επιχείρησης ή τη     διεύθυνση κατοικίας του εργοδότη.

      γ) Τη θέση ή την ειδικότητα του εργαζόμενου, το βαθμό του, την     κατηγορία της απασχόλησής του καθώς και το αντικείμενο της εργασίας     του.

      δ) Την ημερομηνία έναρξης της σύμβασης ή της σχέσης εργασίας και τη     διάρκεια αυτής, αν καταρτίζεται για ορισμένο χρόνο.

      ε) Τη διάρκεια της άδειας με αποδοχές που δικαιούται ο εργαζόμενος,     καθώς και τον τρόπο και χρόνο χορήγησής της.

      στ) Το ύψος της αποζημίωσης που οφείλεται και τις προθεσμίες που     πρέπει να τηρούν εργοδότης και εργαζόμενος, σύμφωνα με την ισχύουσα     νομοθεσία, σε περίπτωση λύσεως της σύμβασης ή της σχέσης εργασίας με     καταγγελία.

      ζ) Τις πάσης φύσεως αποδοχές που δικαιούται ο εργαζόμενος και την     περιοδικότητα καταβολής τους.

      η) Τη διάρκεια της κανονικής ημερήσιας και εβδομαδιαίας απασχόλησης     του εργαζόμενου.

      θ) Αναφορά της συλλογικής ρύθμισης που έχει εφαρμογή και καθορίζει     τους ελάχιστους όρους αμοιβής και εργασίας του εργαζόμενου.

      3. Η πληροφόρηση για τα στοιχεία των περιπτώσεων ε, στ, ζ και η της     παραγράφου 2 μπορεί να γίνεται και με παραπομπή στις ισχύουσες     διατάξεις της Εργατικής Νομοθεσίας.


Άρθρο 3: Τρόποι ενημέρωσης

      1. Η ενημέρωση για τους όρους του άρθρου 2 παρ. 2 γίνεται με παράδοση στον εργαζόμενο, δύο μήνες το αργότερο από την έναρξη της εργασίας του και για τους ήδη απασχολουμένους δύο μήνες από την έναρξη ισχύος του παρόντος διατάγματος, γραπτής σύμβασης εργασίας ή άλλου εγγράφου, υπό τον όρο ότι αυτό θα περιλαμβάνει όλα τα αναφερόμενα στο άρθρο αυτό στοιχεία.
      2. Αν η σύμβαση ή σχέση εργασίας για οποιοδήποτε λόγο διαρκέσει     λιγότερο από δύο μήνες, το ανωτέρω έγγραφο παραδίδεται στον εργαζόμενο
κατά τη λήξη της.


Άρθρο 4: Εργασία στην Αλλοδαπή

Αν ο εργαζόμενος απασχοληθεί στην Αλλοδαπή με σύμβαση ή σχέση     εργασίας που καταρτίσθηκε στην Ελλάδα, τα έγγραφα του προηγούμενου     άρθρου θα πρέπει να του παραδοθούν πριν την αναχώρησή του και να     περιέχουν τουλάχιστον τα εξής πρόσθετα στοιχεία:
      α) Τη διάρκεια της εργασίας στο εξωτερικό.
      β) Το νόμισμα στο οποίο θα καταβάλλονται οι αποδοχές του.
      γ) τα τυχόν πλεονεκτήματα σε χρήμα ή σε είδος, που συνδέονται με τον
    εκπατρισμό και
      δ) Τους τυχόν όρους επαναπατρισμού.


Άρθρο 5: Μεταβολή των στοιχείων της σύμβασης ή της σχέσης εργασίας
       
      1. Για κάθε μεταβολή των στοιχείων που προβλέπονται στο άρθρο 2     παράγραφος 2 και στο άρθρο 4, ο εργοδότης πρέπει να συντάσσει σχετικό     έγγραφο και να το παραδίδει στον εργαζόμενο το αργότερο ένα μήνα μετά     την πραγματοποίηση της μεταβολής.                    
      2. Το έγγραφο της παραγράφου 1 δεν είναι υποχρεωτικό σε περίπτωση     τροποποίησης των σχετικών διατάξεων της Εργατικής Νομοθεσίας, όταν     παραπέμπουν σ' αυτές τα έγγραφα της παραγράφου 1 του άρθρου 3.


Άρθρο 6

Η παράλειψη του εργοδότη να χορηγήσει στον εργαζόμενο τα έγγραφα     της παρ. 1 του άρθρου 3 δεν συνεπάγεται ακυρότητα της σύμβασης εργασίας.


Άρθρο 7: Κυρώσεις
 
      Σε κάθε υπόχρεο που παραβαίνει τις διατάξεις του παρόντος Προεδρικού     Διατάγματος, επιβάλλεται πρόστιμο με αιτιολογημένη πράξη του Επιθεωρητή Εργασίας που εκδίδεται μετά από ακρόαση του ενδιαφερομένου, ως ακολούθως:                   
      α) Σε προσωπικές Επιχειρήσεις 30.000 - 100.000 δρχ.   
      β) Σε προσωπικές Εταιρείες, Ομόρρυθμες Εταιρείες ή Συμπράξεις     Εταιρειών 101.000 - 200.000 δρχ.             
      γ) Σε Ανώνυμες Εταιρείες και Εταιρείες περιορισμένης Ευθύνης 201.000 -     500.000 δρχ.                                 
      δ) Σε περίπτωση υποτροπής εντός τριετίας επιβάλλεται το ανώτερο     ποσό που προβλέπεται αντιστοίχως.       
      Η πράξη επιβολής προστίμου του Επιθεωρητή Εργασίας κοινοποιείται με απόδειξη στον παραβάτη, ο οποίος καταβάλλει το πρόστιμο με κατάθεση του Ποσού στο λογαριασμό του Ανωτάτου Συμβουλίου Εργασίας (Α.Σ.Ε.) που τηρείται στην Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος.
      Ο παραβάτης μπορεί, μέσα σε προθεσμία είκοσι (20) ημερών από την κοινοποίηση, να προσφύγει στα τακτικά διοικητικά δικαστήρια.
      Αντίγραφο του δικογράφου της προσφυγής κοινοποιείται με την επιμέλεια της γραμματείας του δικαστηρίου στην αρμόδια Επιθεώρηση Εργασίας, εντός μηνός από της κατάθεσής της.          
      Μετά την πάροδο της προθεσμίας για την άσκηση της προσφυγής, τα σχετικά έγγραφα διαβιβάζονται στην Δ.Ο.Υ. της έδρας της επιχείρησης, το     ποσό του προστίμου βεβαιώνεται ως δημόσιο έσοδο, με την επιφύλαξη της επόμενης παραγράφου και αποδίδεται κατά μήνα υπέρ του λογαριασμού του Ανωτάτου Συμβουλίου Εργασίας (Α.Σ.Ε.) του Υπουργείου Εργασίας.     
      Αν ασκηθεί προσφυγή κατά της απόφασης επιβολής προστίμου ενώπιον των διοικητικών δικαστηρίων, αναστέλλεται η βεβαίωση του προστίμου στη     Δ.Ο.Υ. μέχρι την κοινοποίηση της οριστικής απόφασης επί της προσφυγής,     η οποία πλέον συνιστά και τον τίτλο βεβαιώσεως του Δημόσιου Ταμείου.


Άρθρο 8: 'Έναρξη ισχύος

     Η ισχύς του παρόντος αρχίζει από της δημοσιεύσεώς του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
     Στον Υπουργό Εργασίας αναθέτουμε τη δημοσίευση και την εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.

                      Αθήνα, 2 Ιουλίου 1994

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Γ. ΚΑΡΑΜΑΝΛΗΣ
    
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ: ΓΙΑΝΝΟΣ ΠΑΠΑΝΤΩΝΙΟΥ                   
ΕΡΓΑΣΙΑΣ :ΕΥΑΓΓ. ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ
ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ: ΓΕΩΡΓ. ΚΟΥΒΕΛΑΚΗΣΔεν υπάρχουν σχόλια: