.Οδηγώ με Ασφάλεια σημαίνει: Μαθαίνω και εφαρμόζω τον Κ.Ο.Κ. Δεν οδηγώ όταν έχω καταναλώσει οινοπνευματώδη ποτά Σέβομαι τα όρια ταχύτητας Δεν κάνω αντικανονικά προσπεράσματα Δεν παραβιάζω τον κόκκινο σηματοδότη Σταματώ στο STOP και δίνω προτεραιότητα Δίνω προτεραιότητα στους πεζούς και στα άτομα με ειδικές ανάγκες Σέβομαι τα σήματα και τις υποδείξεις των τροχονόμων Φορώ πάντοτε ζώνη ασφαλείας Τοποθετώ τα παιδιά στο πίσω κάθισμα του αυτοκινήτου και τους φορώ ζώνη ασφαλείας Σε περίπτωση που οδηγώ ή είμαι συνεπιβάτης σε μοτοσυκλέτα, φορώ πάντα κράνος Πριν ξεκινήσω για ταξίδι, ελέγχω το όχημα που θα οδηγήσω . ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΕΙΝΑΙ: 1.Η μελέτη, προστασία, βελτίωση και προαγωγή των οικονομικών κοινωνικοασφαλιστικών και συνδικαλιστικών συμφερόντων και δικαιωμάτων των μελών του. 2.Η εξύψωση και προαγωγή του πνευματικού επιπέδου των μελών του. 3.Η ανάπτυξη ταξικής συνείδησης και πνεύματος αλληλεγγύης μεταξύ των μελών του και των άλλων εργαζομένων . 4.Η βελτίωση και καλυτέρευση των συνθηκών εργασίας και η ανάπτυξη του μορφωτικού και πολιτιστικού επιπέδου των μελών του. 5.Η προάσπιση των δημοκρατικών ελευθεριών,η ανάπτυξη των αρχών του ελεύθερου συνδικαλισμού , ο σεβασμός, των διεθνών συμβάσεων εργασίας, η ενότητα του συνδικαλιστικού κινήματος, η πάλη για τη δημιουργία Κράτους Δικαίου, για την απόδοση κοινωνικής δικαιοσύνης. 6.Η πάλη για τη δημοκρατία,την κοινωνική πρόοδο, την εθνική ανεξαρτησία, τη λαϊκή κυριαρχία, την κοινωνική απελευθέρωση και την ειρήνη . 7.Η διασφάλιση και κατοχύρωση της προσωπικής αξιοπρέπειας των μελών.

"Σύσταση Αρχής για την κατανομή του διαθέσιμου χρόνου χρήσης στους ελληνικούς αερολιμένες και άλλες διατάξεις

ΝΟΜΟΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 3534
Σύσταση Αρχής για την κατανομή του διαθέσιμου χρό−
νου χρήσης στους ελληνικούς αερολιμένες και άλ−
λες διατάξεις.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:
Άρθρο 17
Ρυθμίσεις θεμάτων για τις επιβατικές μεταφορές
1.α. Απαγορεύεται στους ιδιοκτήτες φροντιστηρίων και
κέντρων ξένων γλωσσών η μεταφορά έναντι καταβολής
άμεσου ή έμμεσου κομίστρου μαθητών – σπουδαστών
με επιβατηγά ιδιωτικής χρήσης αυτοκίνητα, ιδιοκτησίας
τους ή επιβατηγά ιδιωτικής χρήσης που έχουν παραχω−
ρηθεί στα παραπάνω πρόσωπα, δυνάμει οποιασδήποτε
σύμβασης.
β. Στους παραβάτες της προηγούμενης διάταξης,
επιβάλλεται η ποινή της αφαίρεσης της άδειας κυκλο−
φορίας και των κρατικών πινακίδων από έξι (6) έως
δώδεκα (12) μήνες, με απόφαση του οικείου νομάρχη.
Σε περίπτωση υποτροπής, η άδεια κυκλοφορίας και οι
κρατικές πινακίδες αφαιρούνται οριστικά με απόφαση
του οικείου νομάρχη.
γ. Ο έλεγχος εφαρμογής των διατάξεων της παρα−
γράφου αυτής ανατίθεται στα αρμόδια όργανα της
Ελληνικής Αστυνομίας και στα μικτά κλιμάκια ελέγχου
του ν. 3446/2006 (ΦΕΚ 49/Α΄).
2. Τα σχολικά λεωφορεία ιδιωτικής χρήσης που μετα−
φέρουν μαθητές όλων των βαθμίδων εκπαίδευσης, όταν
τίθενται για πρώτη φορά σε κυκλοφορία, πρέπει να είναι
ηλικίας μέχρι οκτώ (8) ετών, από το έτος κατασκευής
του πλαισίου, του έτους αυτού μη συμπεριλαμβανομέ−
νου ή από το έτος της πρώτης κυκλοφορίας είτε στο
εσωτερικό είτε σε κράτος−μέλος της Ευρωπαϊκής Ένω−
σης. Μετά τη συμπλήρωση είκοσι τριών (23) ετών από
το έτος κατασκευής του πλαισίου, του έτους αυτού μη
συμπεριλαμβανομένου, αποσύρονται υποχρεωτικά από
την εκτέλεση του έργου της μεταφοράς μαθητών. Οι
ρυθμίσεις της παραγράφου αυτής εφαρμόζονται ανα−
λόγως και στα σχολικά λεωφορεία που ταξινομήθηκαν
με βάση την ημερομηνία έκδοσης της πρώτης άδειας
κυκλοφορίας στην ημεδαπή ή αλλοδαπή.
Τα κυκλοφορούντα κατά τη δημοσίευση του νόμου
αυτού σχολικά λεωφορεία, τα οποία μέχρι 31.12.2008 συ−
μπληρώνουν ή έχουν συμπληρώσει το όριο ηλικίας των
είκοσι επτά (27) ετών, αποσύρονται της κυκλοφορίας.
3. Σε οδηγό επιβατηγού δημόσιας χρήσης αυτοκινήτου,
που είναι ενταγμένο σε ειδικό ραδιοδίκτυο ταξί, εφόσον
εισπράξει κόμιστρο πέραν του νομίμου, επιβάλλονται
κυρώσεις σύμφωνα με το άρθρο 15 του ν. 3109/2003
(ΦΕΚ 38/Α΄), όπως ισχύει. Εάν στην είσπραξη του κομί−
στρου, πέραν του νομίμου, έχει συμπράξει αποδεδειγ−
μένα το κέντρο του ραδιοταξί, από όπου λαμβάνονται
από τους οδηγούς οι κλήσεις μίσθωσης, παράλληλα
και ανεξάρτητα από τις επιβαλλόμενες στον οδηγό του
Ε.Δ.Χ. κυρώσεις, επιβάλλονται με απόφαση του οικείου
νομάρχη και στο ειδικό ραδιοδίκτυο ταξί οι παρακάτω
κυρώσεις:
α. Σύσταση.
β. Σε περίπτωση υποτροπής, ανάκληση άδειας λει−
τουργίας του ειδικού ραδιοδικτύου ταξί από έναν (1)
μέχρι τρεις (3) μήνες.
γ. Για κάθε φορά, πέραν της τρίτης, ανάκληση άδειας
λειτουργίας του ειδικού ραδιοδικτύου ταξί από έξι (6)
μέχρι δώδεκα (12) μήνες.
4.α. Στις αρχές του άρθρου 2 του ν. 3446/2006 (ΦΕΚ
49/Α΄) ανατίθεται ο έλεγχος των παραβάσεων των
ελληνικών και αλλοδαπών λεωφορείων αυτοκινήτων
ιδιωτικής και δημόσιας χρήσης, των αλλοδαπών Ε.Δ.Χ.
αυτοκινήτων, καθώς και των παραβάσεων του Κανονι−
σμού (ΕΚ) 12/1998 της 11ης Δεκεμβρίου 1997.
β. Τα επιβαλλόμενα διοικητικά πρόστιμα για τις πα−
ραπάνω παραβάσεις κυμαίνονται από πεντακόσια (500)
έως τρεις χιλιάδες (3.000) ευρώ.
γ. Για την εξασφάλιση καταβολής του διοικητικού
προστίμου ακολουθούνται οι διαδικασίες που ορίζο−
νται στην παράγραφο 8 του άρθρου 1 του ν. 3446/2006
(ΦΕΚ 49/Α΄).
δ. Με απόφαση του Υπουργού Μεταφορών και Επικοι−
νωνιών καθορίζονται για κάθε κατηγορία αυτοκινήτου
οχήματος τα είδη των παραβάσεων, οι επιβαλλόμενες
διοικητικές κυρώσεις, το ύψος του διοικητικού προστί−
μου για κάθε παράβαση και κάθε άλλη σχετική λεπτο−
μέρεια.
5. Η περίπτωση ΙΙ της παραγράφου 1 του άρθρου 9 του
ν. 3109/2003 (ΦΕΚ 38/Α΄) αντικαθίσταται ως εξής:
«ΙΙ. Η ύπαρξη ταξιμέτρου εγκεκριμένου τύπου από το
Υπουργείο Ανάπτυξης επιβάλλεται υποχρεωτικά και στα
αγοραία Ε.Δ.Χ. αυτοκίνητα. Με απόφαση του Υπουργού
Μεταφορών και Επικοινωνιών καθορίζεται ο χρόνος και
κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή της
διάταξης αυτής.»
6. Η περίπτωση γ΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 8
του ν. 3109/2003 (ΦΕΚ 38/Α΄) αντικαθίσταται ως εξής:
«γ. έχουν κυβισμό μηχανής τα βενζινοκίνητα και τα
υγραεριοκίνητα τουλάχιστον 1.750 κυβικά εκατοστά και
άνω, τα πετρελαιοκίνητα κυβισμό μηχανής τουλάχιστον
1.850 κυβικά εκατοστά και άνω και τα υβριδικά 1.200
κυβικά εκατοστά και άνω».
7. Οι παράγραφοι 6α, 6β και 8 του άρθρου 8 του
ν. 3109/2003 (ΦΕΚ 38/Α΄) αντικαθίστανται ως εξής:
«6.α. Όσα Ε.Δ.Χ. αυτοκίνητα έχουν έδρα τις περιοχές
Αθηνών – Πειραιώς – Περιχώρων και της Θεσσαλονίκης,
όπως προσδιορίζονται στην παράγραφο 2 του άρθρου
2, αποσύρονται από την κυκλοφορία με τη συμπλήρωση
δώδεκα (12) ετών, αν έχουν κυβισμό μηχανής μέχρι 1.950
κυβικά εκατοστά και με τη συμπλήρωση δεκατεσσάρων
(14) ετών, αν έχουν κυβισμό μηχανής 1.950 κυβικά εκα−
τοστά και άνω. Όσα Ε.Δ.Χ. αυτοκίνητα έχουν έδρα τις
πόλεις Ηράκλειο, Λάρισα, Πάτρα, αποσύρονται από την
κυκλοφορία με τη συμπλήρωση δεκαπέντε (15) ετών.
β. Για τις υπόλοιπες περιοχές και πόλεις, τα Ε.Δ.Χ.
αυτοκίνητα αποσύρονται από την κυκλοφορία με τη
συμπλήρωση δεκαεπτά (17) ετών. Για Ε.Δ.Χ. αυτοκίνητα
με έδρα, προ της συνένωσης δήμων και κοινοτήτων
του ν. 2539/1997, με πληθυσμό μέχρι 3.000 κατοίκους,
τα αυτοκίνητα αποσύρονται της κυκλοφορίας, με τη
συμπλήρωση είκοσι ενός (21) ετών. Για Ε.Δ.Χ. αυτοκίνητα
με έδρα, προ της συνένωσης, με πληθυσμό μέχρι 1.000
κατοίκους, δεν τίθεται όριο απόσυρσης.
8. Για την αγορά Ε.Δ.Χ. αυτοκινήτου με συμβολαιογρα−
φική πράξη ή με καταχώριση της συμφωνίας μεταβίβα−
σης στο βιβλιάριο μεταβολών κατοχής και κυριότητος,
απαιτείται ο αγοραστής να κατέχει επαγγελματική άδεια
οδήγησης και ειδική άδεια οδήγησης Ε.Δ.Χ. αυτοκινήτου
και να προσκομίσει βεβαίωση ασφάλισης Ο.Α.Ε.Ε. – Τ.Σ.Α.
κατά την ταξινόμηση και τη χορήγηση της νέας άδειας
κυκλοφορίας του Ε.Δ.Χ. αυτοκινήτου.»
8. Η παράγραφος 1 του άρθρου 18 του ν. 1903/1990
(ΦΕΚ 142/Α΄), όπως συμπληρώθηκε με την παράγραφο
8 του άρθρου 44 του ν. 2963/2001 (ΦΕΚ 268/Α΄), αντικα−
θίσταται ως εξής:
«Ο οδηγός παντός οχήματος, ο οποίος διενεργεί επι−
βατικές μεταφορές με κόμιστρο, οι οποίες έχουν ανα−
τεθεί σε άλλο φορέα ή πρόσωπο σύμφωνα με τις ισχύ−
ουσες διατάξεις, καθώς και ο ιδιοκτήτης αυτού, εφόσον
είναι πρόσωπο διαφορετικό του οδηγού, τιμωρούνται
με φυλάκιση τουλάχιστον έξι (6) μηνών και χρηματική
ποινή τουλάχιστον τριών χιλιάδων (3.000) ευρώ.»
9. Η παράγραφος 1 του άρθρου 2 του ν. 2963/2001
(ΦΕΚ 268/Α΄) αντικαθίσταται ως εξής:
«1. Η εκτέλεση και εκμετάλλευση του συγκοινωνια−
κού έργου των τακτικών αστικών και υπεραστικών επι−
βατικών γραμμών, υφιστάμενων και νέων, ανατίθεται
αποκλειστικά στους φορείς συγκοινωνιακού έργου που
προβλέπει ο νόμος αυτός, σύμφωνα με τους όρους και
τις προϋποθέσεις αυτού, μέχρι 31 Δεκεμβρίου 2019.»
10. Στο τέλος του άρθρου 10 του ν. 2963/2001 (ΦΕΚ
268/Α΄), προστίθεται νέα παράγραφος 7 ως εξής:
«7. Στον προϋπολογισμό κάθε αρμόδιου Υπουργείου,
εγγράφονται πιστώσεις για την καταβολή της δαπάνης
που προκαλείται στις αστικές και υπεραστικές συγκοι−
νωνίες, από τη δωρεάν μεταφορά ή με μειωμένο εισι−
τήριο, των αναπήρων πολέμου και των συνοδών τους,
των πολυτέκνων, των μαθητών, των φοιτητών και σπου−
δαστών.
Το ύψος των παραπάνω πιστώσεων, η κατανομή αυτών
σε κάθε συγκοινωνιακό φορέα, αστικό ή υπεραστικό,
καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια, καθορί−
ζεται με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και
Οικονομικών, Μεταφορών και Επικοινωνιών και του καθ’
ύλην αρμόδιου κατά περίπτωση Υπουργού, που εκδί−
δεται κάθε έτος, μετά από πρόταση της Πανελλαδικής
Ομοσπονδίας Αστικών Συγκοινωνιών (Π.Ο.Α.Σ.) και της
Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Αυτοκινητιστών Υπεραστι−
κών Συγκοινωνιών (Π.Ο.Α.Υ.Σ.), αντίστοιχα.»

Δεν υπάρχουν σχόλια: