.Οδηγώ με Ασφάλεια σημαίνει: Μαθαίνω και εφαρμόζω τον Κ.Ο.Κ. Δεν οδηγώ όταν έχω καταναλώσει οινοπνευματώδη ποτά Σέβομαι τα όρια ταχύτητας Δεν κάνω αντικανονικά προσπεράσματα Δεν παραβιάζω τον κόκκινο σηματοδότη Σταματώ στο STOP και δίνω προτεραιότητα Δίνω προτεραιότητα στους πεζούς και στα άτομα με ειδικές ανάγκες Σέβομαι τα σήματα και τις υποδείξεις των τροχονόμων Φορώ πάντοτε ζώνη ασφαλείας Τοποθετώ τα παιδιά στο πίσω κάθισμα του αυτοκινήτου και τους φορώ ζώνη ασφαλείας Σε περίπτωση που οδηγώ ή είμαι συνεπιβάτης σε μοτοσυκλέτα, φορώ πάντα κράνος Πριν ξεκινήσω για ταξίδι, ελέγχω το όχημα που θα οδηγήσω . ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΕΙΝΑΙ: 1.Η μελέτη, προστασία, βελτίωση και προαγωγή των οικονομικών κοινωνικοασφαλιστικών και συνδικαλιστικών συμφερόντων και δικαιωμάτων των μελών του. 2.Η εξύψωση και προαγωγή του πνευματικού επιπέδου των μελών του. 3.Η ανάπτυξη ταξικής συνείδησης και πνεύματος αλληλεγγύης μεταξύ των μελών του και των άλλων εργαζομένων . 4.Η βελτίωση και καλυτέρευση των συνθηκών εργασίας και η ανάπτυξη του μορφωτικού και πολιτιστικού επιπέδου των μελών του. 5.Η προάσπιση των δημοκρατικών ελευθεριών,η ανάπτυξη των αρχών του ελεύθερου συνδικαλισμού , ο σεβασμός, των διεθνών συμβάσεων εργασίας, η ενότητα του συνδικαλιστικού κινήματος, η πάλη για τη δημιουργία Κράτους Δικαίου, για την απόδοση κοινωνικής δικαιοσύνης. 6.Η πάλη για τη δημοκρατία,την κοινωνική πρόοδο, την εθνική ανεξαρτησία, τη λαϊκή κυριαρχία, την κοινωνική απελευθέρωση και την ειρήνη . 7.Η διασφάλιση και κατοχύρωση της προσωπικής αξιοπρέπειας των μελών.

Απελευθέρωση αδειών


ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από τα επίσηµα Πρακτικά της ΛΓ΄, 28 Σεπτεµβρίου 2010, Συνεδρίασης του
Τµήµατος Διακοπής των Εργασιών της Βουλής, στην οποία ψηφίστηκε το παρακάτω
σχέδιο νόµου:
Οδικές εµπορευµατικές µεταφορές
Αρθρο 1
Σκοπός και αρχές οργάνωσης
1. Το κράτος χαράσσει την πολιτική στις οδικές εµπορευµατικές µεταφορές της
χώρας µε σκοπό την προστασία του γενικού συµφέροντος, την παροχή βέλτιστων
υπηρεσιών στον τοµέα αυτόν, και την τήρηση των κανόνων του υγιούς
ανταγωνισµού.
2. Οι διατάξεις του νόµου αυτού εφαρµόζονται χωρίς καµιά διάκριση ως προς
την εθνικότητα όσων αιτούνται άδειες σύµφωνα µε τα άρθρα 4 και 5.
Αρθρο 2
Ορισµοί και Κατηγορίες
1. «Φορτηγό Δηµόσιας Χρήσης (Φ.Δ.Χ.)» είναι ένα όχηµα, το οποίο είναι
εφοδιασµένο µε άδεια που του επιτρέπει να εκτελεί δηµόσιες οδικές
εµπορευµατικές µεταφορές.
2. «Άδεια Οδικών Μεταφορών» είναι η άδεια που χορηγείται σε µία επιχείρηση
και της επιτρέπει να εκτελεί δηµόσιες οδικές εµπορευµατικές µεταφορές.
3. «Διαχειριστής µεταφορών» είναι το φυσικό πρόσωπο, όπως αυτό ορίζεται στην
παρ. 5 του άρθρου 2 του Κανονισµού 1071/2009 (L 300).
4. Διεθνείς οδικές εµπορευµατικές µεταφορές διενεργούνται µε Φ.Δ.Χ.
αυτοκίνητα µικτού βάρους πάνω από 3,5 τόνους.
5. Εθνικές εµπορευµατικές µεταφορές διενεργούνται µέσα στη χώρα, µε Φ.Δ.Χ.
αυτοκίνητα.
6. Από την εποµένη της λήξης της µεταβατικής περιόδου της παραγράφου 1 του
άρθρου 14, οι κατηγορίες για τις δηµόσιες οδικές µεταφορές καθορίζονται ως
εξής:
α. Διεθνείς οδικές εµπορευµατικές µεταφορές, που διεξάγονται από κατόχους
Φ.Δ.Χ. ή κατόχους Άδειας Οδικών Μεταφορών.
β. Εθνικές οδικές εµπορευµατικές µεταφορές, που διεξάγονται από κατόχους
Φ.Δ.Χ. ή κατόχους Άδειας Οδικών Μεταφορών.
Οι εταιρείες που έχουν άδεια να διεξάγουν διεθνείς οδικές εµπορευµατικές
µεταφορές, έχουν το δικαίωµα να διεξάγουν και εθνικές οδικές µεταφορές, µε
την ίδια άδεια.
7. Μεταφορικές επιχειρήσεις συνιστούν:
α. Οι εµπορικές εταιρείες οποιασδήποτε µορφής, στις οποίες περιλαµβάνονται
οι Ιδιότυπες Μεταφορικές Εταιρείες που πληρούν τις προϋποθέσεις του π.δ.
346/2001 (ΦΕΚ 233 Α), οι οποίες έχουν νοµική προσωπικότητα και στις οποίες
έχει εισφερθεί η κυριότητα ή η χρήση Φ.Δ.Χ..
β. Οι ατοµικές επιχειρήσεις, καθώς και oι εν κοινωνία δικαιώµατος
συνιδιοκτήτες Φ.Δ.Χ., που ασκούν ενιαία επιχείρηση µεταφοράς, κατά τις
διατάξεις της περίπτωσης γγ΄ της παρ. 1 του άρθρου 1 του ν. 383/1976 (ΦΕΚ 183
Α).
γ. Οι εταιρείες που περιγράφονται στο άρθρο 3.
8. Ως οδικός µεταφορέας νοείται η επιχείρηση, που πληροί τα κριτήρια
πρόσβασης στο επάγγελµα του οδικού µεταφορέα, όπως καθορίζονται στο π.δ.
346/2001 και στον Κανονισµό 1071/ 2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συµβουλίου (L 300).
9. Οι εµπορευµατικές µεταφορές διενεργούνται αποκλειστικά από τις
µεταφορικές επιχειρήσεις, που λειτουργούν κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος
νόµου, καθώς και από τις µεταφορικές εταιρείες, που συνιστώνται κατά τις
διατάξεις του παρόντος νόµου.
Αρθρο 3
Μεταφορικές εταιρείες
1. Επιτρέπεται η σύσταση µεταφορικών εταιρειών µε τη µορφή ανώνυµης
εταιρείας (Α.Ε.) ή εταιρείας περιορισµένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) µε σκοπό την
εκτέλεση διεθνών, εθνικών, νοµαρχιακών και ειδικών µεταφορών, για µία ή
περισσότερες από τις κατηγορίες αυτές. Όπου δεν προβλέπεται ειδική ρύθµιση,
εφαρµόζονται οι διατάξεις του κ.ν. 2190/1920 (ΦΕΚ 37 Α) και του ν. 3190/1955
(ΦΕΚ91 Α΄), αντιστοίχως.
2. Οι εταιρείες της παραγράφου 1 επιτρέπεται να συσταθούν µε τους ακόλουθους
τρόπους:
α) Με εισφορά της κυριότητας Φ.Δ.Χ.. Στην περίπτωση αυτή, κεφάλαιο της
εταιρείας, εκτός από εκείνο που καταβάλλεται σε χρήµα, αποτελεί η αξία των
εισφεροµένων οχηµάτων (Φ.Δ.Χ., ρυµουλκουµένων και ηµιρυµουλκουµένων) που
έχουν ειδική άδεια κυκλοφορίας, καθώς και η άυλη υπεραξία των οικείων αδειών
Φ.Δ.Χ.. Η εκτίµηση της αξίας των οχηµάτων και της άυλης υπεραξίας των οικείων
αδειών Φ.Δ.Χ. γίνεται κατά παρέκκλιση του άρθρου 9 του κ.ν. 2190/1920, από
την Εκτιµητική Επιτροπή του άρθρου 7.
β) Με µίσθωση των Φ.Δ.Χ.. Στην περίπτωση αυτή, το µετοχικό κεφάλαιο της
εταιρείας καταβάλλεται σε χρήµα και δεν µπορεί να είναι µικρότερο από εκείνο
που προβλέπεται ως ελάχιστο καταβαλλόµενο για τις Α.Ε. ή τις Ε.Π.Ε.. Οι
συµβαλλόµενοι ιδιοκτήτες που έχουν εκµισθώσει το όχηµά τους, υποχρεούνται να
διαθέτουν αυτό κατ’ αποκλειστικότητα στην εταιρεία και για το έργο αυτής
έναντι µισθώµατος χωρίς οδηγό σύµφωνα µε τις διατάξεις του π.δ. 91/1988 (ΦΕΚ
42 Α). Με τους όρους και τις προϋποθέσεις που προβλέπει το π.δ. 91/1988,
επιτρέπεται η µίσθωση φορτηγού δηµόσιας χρήσης αυτοκινήτου και µε οδηγό
έναντι προκαθορισµένης χιλιοµετρικής αποζηµίωσης σύµφωνα µε το µεταφορικό
έργο που καθορίζει η συνιστώµενη µεταφορική εταιρεία. Εάν ο ιδιοκτήτης του
µισθωµένου οχήµατος είναι και οδηγός του αυτοκινήτου αυτού, η εταιρεία
αποζηµιώνει τις υπηρεσίες του και ως οδηγού, σύµφωνα µε την κείµενη
νοµοθεσία.
γ) Με εισφορά της κυριότητας των Φ.Δ.Χ. και µίσθωση άλλων, σύµφωνα µε τα
εδάφια α΄ και β΄ της παραγράφου 2.
δ) Με ίδρυση επιχείρησης, σύµφωνα µε την παράγραφο 1, µε την προϋπόθεση ότι
πληρούνται από αυτήν τα κριτήρια πρόσβασης στο επάγγελµα του οδικού µεταφορέα
όπως καθορίζονται στο π.δ. 346/2001 και στον Κανονισµό 1071/2009.
3. Οι µετοχές των εταιρειών είναι ονοµαστικές, µπορούν δε να µεταβιβαστούν
σε φυσικά πρόσωπα ή νοµικά πρόσωπα που πληρούν τις διατάξεις του π.δ.
346/2001 και του Κανονισµού 1071/2009.
4. Η σύσταση µεταφορικών εταιρειών υπό µορφή Α.Ε. ή Ε.Π.Ε. κατά τις
διατάξεις του παρόντος άρθρου, οι εισφορές των εταίρων ή µετόχων, η
µεταβίβαση των φορτηγών αυτοκινήτων ή άλλων περιουσιακών στοιχείων και οι
συµβάσεις µίσθωσης των φορτηγών αυτοκινήτων απαλλάσσονται κάθε δικαιώµατος
υπέρ του Δηµοσίου ή τρίτων και φόρου ή τέλους, µε την εξαίρεση του φόρου
συγκέντρωσης κεφαλαίου. Οι διατάξεις της παρούσας παραγράφου έχουν εφαρµογή
και στις περιπτώσεις µετατροπής ή συγχώνευσης µεταφορικών εταιρειών που
λειτουργούσαν πριν από την ισχύ του παρόντος, εφόσον ολοκληρώσουν τη
διαδικασία µετατροπής µέσα σε τρία έτη από την έναρξη ισχύος του παρόντος.
5. Επιτρέπεται η συγχώνευση µεταφορικών εταιρειών, ανεξαρτήτως εάν αυτές
λειτούργησαν πριν ή µετά την έναρξη ισχύος του παρόντος νόµου.
6. Οι ΑΕ. ή Ε.Π.Ε., που έχουν συσταθεί πριν από την έναρξη ισχύος του
παρόντος, καθώς και αυτές που θα συσταθούν ή θα µετατραπούν σύµφωνα µε τις
διατάξεις αυτού, εντάσσονται στις διατάξεις του αναπτυξιακού νόµου 3299/2004
(ΦΕΚ 261 Α), όπως ισχύει κάθε φορά, για τη δηµιουργία ή εκσυγχρονισµό των
εγκαταστάσεών τους, την αγορά γηπέδων για τη δηµιουργία αποθηκευτικών χώρων,
χώρων στάθµευσης και συνεργείων, την εισαγωγή συστηµάτων τηλεµατικής και
επικοινωνιών, τη δηµιουργία εγκαταστάσεων εφαρµογών εφοδιαστικής αλυσίδας,
την προµήθεια µηχανηµάτων, ιδίως ανυψωτικών, για την εξυπηρέτηση των αναγκών
τους, καθώς και την αντικατάσταση των οχηµάτων τους µε οχήµατα νέας
τεχνολογίας.
Αρθρο 4
Προϋποθέσεις χορήγησης αδειών Φ.Δ.Χ.
1. Η χορήγηση αδειών κυκλοφορίας Φ.Δ.Χ. επιτρέπεται σύµφωνα µε τη
διαδικασία που προβλέπεται στο άρθρο 5 σε µεταφορικές εταιρείες που έχουν
συσταθεί κατά το άρθρο 3, εφόσον πληρούνται σωρευτικά οι παρακάτω
προϋποθέσεις:
α) Το πρόσωπο ή τα πρόσωπα που έχουν οριστεί ως διαχειριστές µεταφορών από
τις µεταφορικές εταιρείες που λειτουργούν µε τη νοµική µορφή Α.Ε. ή Ε.Π.Ε.,
παρέχουν εχέγγυα αξιοπιστίας κατά την έννοια του άρθρου 3 του π.δ. 346/2001.
β) Η εταιρεία διαθέτει την απαιτούµενη οικονοµική επιφάνεια κατά την έννοια
του άρθρου 3 του π.δ. 346/2001.
γ) Το πρόσωπο ή τα πρόσωπα που έχουν οριστεί ως διαχειριστές µεταφορών από
τις µεταφορικές εταιρείες που λειτουργούν µε τη νοµική µορφή Α.Ε. ή Ε.Π.Ε.
διαθέτουν πιστοποιητικό επαγγελµατικής επάρκειας Π.Ε.Ε., σύµφωνα µε τα
οριζόµενα στο π.δ. 346/2001.
δ) Η εταιρεία διαθέτει επαρκείς και κατάλληλους χώρους στάθµευσης των
οχηµάτων και αποθηκευτικές εγκαταστάσεις για τη φύλαξη και συντήρηση των
οχηµάτων, σύµφωνα µε τις διατάξεις του Κανονισµού 1071/2009. Στις
εγκαταστάσεις αυτές επιτρέπεται η τοποθέτηση δεξαµενών αποθήκευσης καυσίµων
αποκλειστικά για τον εφοδιασµό των ιδιόκτητων ή µισθωµένων φορτηγών
αυτοκινήτων. Στην περίπτωση αυτή δεν απαιτείται άδεια εγκατάστασης και
λειτουργίας, εκτός από την υποβολή Πιστοποιητικού Πυρασφάλειας, το οποίο
χορηγείται από την αρµόδια Πυροσβεστική Υπηρεσία.
2. Οι άδειες κυκλοφορίας φορτηγών δηµόσιας χρήσης χορηγούνται αποκλειστικά
για φορτηγά, τα οποία εµπίπτουν στην κατηγορία εκποµπών EURO IV ή EURO V ή
µεταγένεστερων οδηγιών που καθορίζονται µε απόφαση του Υπουργού Υποδοµών,
Μεταφορών και Δικτύων, και δεν επιτρέπεται η αντικατάστασή τους µε άλλα
φορτηγά αυτοκίνητα µεγαλυτέρου ή µικρότερου µικτού βάρους.
Αρθρο 5
Χορήγηση αδειών
1. Για τη χορήγηση άδειας Φ.Δ.Χ. ή Άδειας Οδικών Μεταφορών οι ενδιαφερόµενες
µεταφορικές εταιρείες του άρθρου 3 υποβάλλουν αίτηση στη Διεύθυνση
Εµπορευµατικών Μεταφορών του Υπουργείου Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων, η
οποία είναι αρµόδια για την επεξεργασία του φακέλου. Με την αίτηση
υποβάλλονται και τα παρακάτω δικαιολογητικά:
α) Καταστατικό σύστασης µεταφορικής εταιρείας µε µορφή Α.Ε. ή Ε.Π.Ε..
β) Φορολογική και ασφαλιστική ενηµερότητα.
γ) Πιστοποιητικό επαγγελµατικής επάρκειας (Π.Ε.Ε.) σύµφωνα µε τα οριζόµενα
στο π.δ. 346/2001.
δ) Δικαιολογητικά οικονοµικής επιφάνειας σύµφωνα µε το π.δ. 346/2001.
ε) Αντίγραφα Ποινικού Μητρώου των µετόχων ή των εταίρων.
στ) Αντίγραφα συµβολαίων ιδιοκτησίας ή µίσθωσης χώρων για εγκαταστάσεις για
τη στάθµευση, φύλαξη και συντήρηση των οχηµάτων τους σύµφωνα µε τον Κανονισµό
1071/2009.
2. Μέσα σε τρεις µήνες από την κατάθεση του πλήρους φακέλου δικαιολογητικών
και µετά από σύµφωνη γνώµη της Διεύθυνσης Εµπορευµατικών Μεταφορών του
Υπουργείου Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων, ο Γενικός Γραµµατέας του
Υπουργείου χορηγεί την αιτούµενη άδεια. Η σύµφωνη γνώµη της Διεύθυνσης
βασίζεται αποκλειστικά στην ύπαρξη των δικαιολογητικών που προβλέπονται στην
παράγραφο 1.
3. Η άδεια Φ.Δ.Χ. ισχύει για έξι µήνες από την έκδοσή της. Σε περίπτωση µη
υλοποίησής της, αυτή παύει να ισχύει, η δε αιτούσα εταιρεία υποβάλλει εκ νέου
πλήρη δικαιολογητικά. Η άδεια που είχε εγκριθεί, µαζί µε τη βεβαίωση της
αρµόδιας Δ.Ο.Υ. περί καταβολής της εισφοράς που προβλέπεται στο άρθρο 14
παράγραφος 7, υποβάλλεται στην αρµόδια Υπηρεσία Μεταφορών των Αυτοδιοικήσεων
της χώρας, η οποία υποχρεούται να εκδώσει νέα άδεια κυκλοφορίας σύµφωνα µε
τις διατάξεις του παρόντος.
4. Από την εποµένη της λήξης της µεταβατικής περιόδου, χορηγούνται Άδειες
Οδικών Μεταφορών µε τα δικαιολογητικά που προβλέπονται στην παράγραφο 1 και
σύµφωνα µε τις προϋποθέσεις που ορίζονται στο άρθρο 4 παράγραφος 2. Από την
ηµεροµηνία αυτή δεν χορηγούνται άδειες Φ.Δ.Χ..
5. Από την εποµένη της λήξης της µεταβατικής περιόδου, η εισφορά που
απαιτείται υπέρ του Δηµοσίου, για τη χορήγηση και ανανέωση των Αδειών Οδικών
Μεταφορών δεν ξεπερνά το διοικητικό κόστος, που σχετίζεται µε τη διαδικασία
αδειοδότησης και επιβάλλεται µε αντικειµενικά και διαφανή κριτήρια, αναλογικά
µε τον αριθµό των οχηµάτων του οδικού µεταφορέα που αιτείται την άδεια. Η
µέθοδος υπολογισµού των εισφορών χαρακτηρίζεται από αντικειµενικότητα και το
ύψος της εισφοράς δεν υπερβαίνει το διοικητικό κόστος.
Αρθρο 6
Φορέας αδειοδότησης
Η παράγραφος 2α του άρθρου 8 του π.δ. 293/1999 «Οργανισµός του Υπουργείου
Μεταφορών και Επικοινωνιών» (ΦΕΚ 236 Α) συµπληρώνεται ως εξής:
α) Εξετάζει αιτήµατα για χορήγηση νέων αδειών και καταθέτει τη σύµφωνη γνώµη
της για την έκδοση της άδειας στον Γενικό Γραµµατέα του Υπουργείου Υποδοµών,
Μεταφορών και Δικτύων.
β) Φροντίζει για το σχηµατισµό, την τήρηση και δηµοσίευση του Εθνικού
Μητρώου των Μεταφορικών Εταιρειών.
γ) Συµβάλλει στην ανάπτυξη και τη βελτίωση των συνθηκών της οδικής
µεταφοράς.
δ) Εκφέρει, όταν της ζητηθεί, γνωµοδοτήσεις για διοικητικά θέµατα που
αφορούν τις µεταφορές.
ε) Συµβάλλει στην ανάπτυξη και τη βελτίωση των µεταφορών στην ελληνική
κοινωνία.
Κατά την άσκηση των αρµοδιοτήτων της, η Διεύθυνση Εµπορευµατικών Μεταφορών
του Υπουργείου Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων επιτρέπεται, εφόσον κρίνεται
αναγκαίο, να συµβουλεύεται ανεξάρτητους εµπειρογνώµονες.
Αρθρο 7
Σύσταση Εκτιµητικής Επιτροπής
1. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών, Οικονοµίας,
Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας και Υποδοµών, Μεταφορών και ?ικτύων
συνιστάται στο Υπουργείο Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων τριµελής Εκτιµητική
Επιτροπή, η οποία απαρτίζεται:
α) Από έναν Διευθυντή της Γενικής ?ιεύθυνσης Μεταφορών, κλάδου ΠΕ Μηχανικών,
ως Πρόεδρο µε τον αναπληρωτή του.
β) Από έναν εκπρόσωπο του Υπουργείου Οικονοµίας, Ανταγωνιστικότητας και
Ναυτιλίας, ειδικό σε θέµατα εκτίµησης εισφεροµένων κεφαλαίων Α.Ε., µε τον
αναπληρωτή του.
γ) Από έναν εκπρόσωπο του Υπουργείου Οικονοµικών µε τον αναπληρωτή του.
Καθήκοντα γραµµατέα εκτελεί υπάλληλος της Γενικής Διεύθυνσης Μεταφορών του
Υπουργείου Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων.
2. Έργο της Εκτιµητικής Επιτροπής είναι η αποτίµηση του εισφερόµενου
κεφαλαίου στις συνιστώµενες εταιρείες του άρθρου 3, µε τη µορφή των πάγιων
περιουσιακών στοιχείων, της αξίας των εισφεροµένων οχηµάτων (Φ.Δ.Χ.,
ρυµουλκουµένων και ηµιρυµουλκουµένων) που έχουν ειδική άδεια κυκλοφορίας και
της άυλης υπεραξίας των οικείων αδειών. Κατά την αποτίµηση της αξίας των
εισφεροµένων οχηµάτων, υπολογίζεται η χρονολογία και η αξία κτήσης των
οχηµάτων, ο βαθµός χρησιµοποίησης, συντήρησης και εµπορευσιµότητάς τους, η
ενδεχόµενη τεχνολογική απαξίωσή τους και οι τρέχουσες τιµές για τα ίδια ή
παρεµφερή µεταφορικά µέσα. Κατά την αποτίµηση της άυλης υπεραξίας των αδειών
Φ.Δ.Χ., η υπεραξία κάθε άδειας υπολογίζεται µε βάση την εισφορά που πρέπει να
πληρωθεί για την απόκτηση µίας αντίστοιχης νέας άδειας και είναι ίση µε
αυτήν.
3. Η Εκτιµητική Επιτροπή, για την υποβοήθηση του έργου της, επιτρέπεται να
ζητεί οικονοµικά ή τεχνικά στοιχεία από τους φορείς της αγοράς, προκειµένου
να εκτιµήσει τα εισφερόµενα οχήµατα και να καλεί, εφόσον το κρίνει αναγκαίο,
εµπειρογνώµονες.
4. Με απόφαση του οικείου Περιφερειάρχη επιτρέπεται να συνιστώνται τριµελείς
εκτιµητικές επιτροπές στις Περιφέρειες της χώρας, οι οποίες απαρτίζονται:
α) Από έναν υπάλληλο της Υπηρεσίας Μεταφορών κλάδου ΠΕ ή ΤΕ Μηχανικών, ως
Πρόεδρο µε τον αναπληρωτή του.
β) Από έναν εκπρόσωπο Δ.Ο.Υ. µε τον αναπληρωτή του.
γ) Από έναν εκπρόσωπο της Διεύθυνσης Ανωνύµων Εταιρειών µε τον αναπληρωτή
του.
Καθήκοντα Γραµµατέα εκτελεί υπάλληλος της Περιφέρειας.
Οι παραπάνω εκτιµητικές επιτροπές λειτουργούν σύµ-φωνα µε τα οριζόµενα στις
παραγράφους 2 και 3.
Αρθρο 8
Φ.Δ.Χ. σε περίπτωση λύσης µεταφορικών εταιρειών
Σε περίπτωση λύσης για οποιαδήποτε αιτία των µεταφορικών εταιρειών που
ιδρύθηκαν δυνάµει του άρθρου 3, τα Φ.Δ.Χ. που ανήκουν σε αυτές κατά κυριότητα
µε την άδεια κυκλοφορίας τους, µεταβιβάζονται στους µετόχους ή εταίρους της
εταιρίας χωρίς την καταβολή του φόρου που προβλέπεται στο άρθρο 10 παρ. 1.
Σε κάθε περίπτωση, οι άδειες Φ.Δ.Χ. µεταβιβάζονται µόνο σε πρόσωπα που
πληρούν τα κριτήρια πρόσβασης στο επάγγελµα του οδικού µεταφορέα, όπως
καθορίζονται στο π.δ. 346/2001 και στον Κανονισµό 1071/2009.
Αρθρο 9
Μητρώο Μεταφορικών Εταιρειών
1. Στο Υπουργείο Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων δηµιουργείται ηλεκτρονικό
Εθνικό Μητρώο Μεταφορικών Εταιρειών («Ε.Μ.Μ.Ε.») των επιχειρήσεων οδικών
µεταφορών, στις οποίες έχει χορηγηθεί άδεια άσκησης επαγγέλµατος οδικού
µεταφορέα, σύµφωνα µε το άρθρο 16 του Κανονισµού 1071/2009. Το Μητρώο αυτό
τηρείται µε ευθύνη της Διεύθυνσης Πληροφορικής του Υπουργείου και περιέχει
τουλάχιστον τα δεδοµένα της παραγράφου 2 του άρθρου 16 του κοινοτικού
Κανονισµού 1076/2009.
2. Τα δεδοµένα που αφορούν επιχειρήσεις των οποίων η άδεια έχει αφαιρεθεί ή
ανασταλεί παραµένουν στο εθνικό ηλεκτρονικό µητρώο επί δύο χρόνια από την
ηµεροµηνία εκπνοής της αναστολής ή της αφαίρεσης της άδειας και στη συνέχεια
διαγράφονται αµέσως. Τα δεδοµένα που αφορούν πρόσωπο το οποίο έχει κηρυχθεί
ακατάλληλο να ασκήσει το επάγγελµα του οδικού µεταφορέα παραµένουν στο εθνικό
ηλεκτρονικό µητρώο εφόσον δεν αποκατασταθεί η αξιοπιστία του εν λόγω
προσώπου. Σε περίπτωση που λαµβάνεται µέτρο αποκατάστασης ή µέτρο ισοδυνάµου
αποτελέσµατος, τα δεδοµένα διαγράφονται αµέσως.
3. Με απόφαση του Υπουργού Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων καθορίζεται ο
τρόπος εγγραφής στο Ε.Μ.Μ.Ε. των οδικών µεταφορέων εµπορευµάτων και των
µεταφορικών εταιρειών που υφίστανται κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος
νόµου, καθώς και κάθε θέµα σχετικό µε την εφαρµογή του παρόντος άρθρου,
πρόσθετα δεδοµένα που τηρούνται στο Ε.Μ.Μ.Ε. και αναφέρονται στην παραγράφο
1.
Αρθρο 10
Μεταβίβαση Φ.Δ.Χ.
1. Φ.Δ.Χ. αυτοκίνητα κάθε κατηγορίας επιτρέπεται να µεταβιβάζονται δια
πράξεως εν ζωή κατά κυριότητα µε την άδειά τους σε όλες τις µεταφορικές
επιχειρήσεις οι οποίες πληρούν τις διατάξεις του Κανονισµού 1071/2009, µε την
καταβολή φόρου πριν από την υπογραφή της πράξης µεταβίβασης της αδείας, ως
ακολούθως:
α) Για Φ.Δ.Χ. αυτοκίνητα που κυκλοφόρησαν πριν από την έναρξη ισχύος του
παρόντος νόµου καταβάλλεται ποσοστό 3% επί του ποσού που αντιστοιχεί στην
άδεια σύµφωνα µε το άρθρο 14 παρ. 8 και στην αξία του οχήµατος.
β) Για Φ.Δ.Χ. αυτοκίνητα που κυκλοφορούν δυνάµει των διατάξεων του παρόντος
καταβάλλεται ποσοστό 2% επί του ποσού που αντιστοιχεί στην άδεια σύµφωνα µε
το άρθρο 14 παρ. 8 και στην αξία του οχήµατος.
2. Ο φόρος της παραγράφου 1 δεν καταβάλλεται σε περίπτωση µεταβιβάσεων
Φ.Δ.Χ. που γίνονται λόγω συγχώνευσης µεταφορικών εταιρειών ή µετατροπής της
εταιρικής µορφής των µεταφορικών εταιρειών.
Αρθρο 11
Κόµιστρα Εµπορευµατικών Μεταφορών
1. Κάθε περιορισµός της ελευθερίας των µεταφορικών επιχειρήσεων και των
πελατών τους για τη συµφωνία επί των κοµίστρων για τις οδικές εµπορευµατικές
µεταφορές καταργείται. Τα κόµιστρα αυτά συµφωνούνται ελεύθερα µεταξύ του
πελάτη και του µεταφορέα.
2. Κατ’ εξαίρεση, στις περιπτώσεις µεταφοράς καυσίµων, το κόµιστρο µπορεί να
καθορίζεται ως προς την ανώτατη τιµή µε κοινή απόφαση των Υπουργών
Οικονοµίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας και Υποδοµών, Μεταφορών και
Δικτύων.
3. Αυτή η ανώτατη τιµή πρέπει να δικαιολογείται επαρκώς και µπορεί να
εφαρµόζεται µόνο σε νησιά, αποµονωµένες και ορεινές περιοχές, όταν
περιορίζεται η πρόσβαση Φ.Δ.Χ. στην αγορά.
Αρθρο 12
Κωδικός Οδικής Ασφάλειας
1. Η εισφορά που καταβάλλεται σύµφωνα µε το άρθρο 14 παρ. 7, αποτελεί
δηµόσιο έσοδο και κατατίθεται σε ειδικό Κωδικό Οδικής Ασφάλειας που ορίζεται
από το Υπουργείο Οικονοµικών. Από το ποσό αυτό, ποσοστό ογδόντα τοις εκατό
(80%) τουλάχιστον διατίθεται αποκλειστικά για έργα υποδοµής για την ανάπτυξη
των εµπορευµατικών µεταφορών και για την οδική ασφάλεια και το περιβάλλον.
Στον ίδιο κωδικό κατατίθεται η εισφορά του άρθρου 5 παρ. 5.
2. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών και Υποδοµών, Μεταφορών και
Δικτύων καθορίζονται τα κριτήρια διάθεσης του ποσού του ειδικού Κωδικού
Οδικής Ασφάλειας, καθώς και κάθε άλλο σχετικό θέµα.
Αρθρο 13
Εξασφάλιση αποκατάστασης ζηµιών των εµπορευµάτων
Για την αποκατάσταση ζηµίας που επήλθε στον φορτωτή από ευθύνη του
µεταφορέα, κάθε µεταφορική επιχείρηση υποχρεούται να έχει πραγµατική
δυνατότητα κάλυψης της ζηµιάς είτε από την καθαρή της περιουσία είτε µε πλήρη
ασφαλιστική κάλυψη των αντίστοιχων κινδύνων. Η µη τήρηση των υποχρεώσεων του
παρόντος άρθρου από µεταφορική επιχείρηση συνεπάγεται τη στέρηση του
δικαιώµατος άσκησης του επαγγέλµατος του οδικού µεταφορέα εµπορευµάτων τόσο
της επιχείρησης όσο και των µετόχων/εταίρων της για ένα έτος και, σε
περίπτωση υποτροπής, δια παντός.
Για την εφαρµογή της διάταξης αυτής εκδίδεται απόφαση ανάκλησης της άδειας
άσκησης του επαγγέλµατος του οδικού µεταφορέα εµπορευµάτων της µεταφορικής
επιχείρησης και των µετόχων/εταίρων της, για ορισµένο χρονικό διάστηµα ή
οριστικά, από τα όργανα που τις έχουν εκδώσει.
Αρθρο 14
Τελικές και µεταβατικές διατάξεις
1. Για την εφαρµογή του άρθρου αυτού ως µεταβατική περίοδος ορίζεται η
χρονική περίοδος που αρχίζει µε την έναρξη ισχύος του παρόντος νόµου και
λήγει στις 30 Ιουνίου 2013.
2. Μέσα σε δέκα έτη από τη λήξη της µεταβατικής περιόδου της παραγράφου 1,
οι υφιστάµενες άδειες Φ.Δ.Χ. µετατρέπονται σε Άδειες Οδικών Μεταφορών.
3. Με την επιφύλαξη της παραγράφου 2, οι άδειες Φ.Δ.Χ. που έχουν εκδοθεί
µέχρι την έναρξη ισχύος του παρόντος νόµου, συνεχίζουν να ισχύουν µε τους
όρους έκδοσής τους. Μετά την παρέλευση πέντε ετών από την έναρξη ισχύος του
παρόντος νόµου σε περίπτωση µεταβίβασης, οι νέοι κάτοχοί τους υποχρεούνται να
αντικαταστήσουν τα οχήµατά τους µε άλλα νεότερης τεχνολογίας κατηγορίας
εκποµπών τουλάχιστον EURO IV. Από την ανωτέρω υποχρέωση εξαιρούνται οι
µεταβιβάσεις από κληρονοµικά αίτια.
4. Νοµαρχιακές εµπορευµατικές µεταφορές διενεργούνται µε Φ.Δ.Χ. αυτοκίνητα
µικτού βάρους µέχρι 10 τόνους, µέσα στο νοµό όπου αυτά έχουν έδρα και τους
γειτονικούς του νοµούς.
5. Ειδικές µεταφορές καυσίµων διενεργούνται µε Φ.Δ.Χ. αυτοκίνητα, µικτού
βάρους πάνω από 3,5 τόνους, για εθνικές και διεθνείς µεταφορές και µικτού
βάρους µέχρι 8 τόνους για νοµαρχιακές µεταφορές. Η κατηγορία αυτή
περιλαµβάνει µεταφορές υγρών καυσίµων και θερµής ασφάλτου.
6. Η ανωτέρω κατηγοριοποίηση έχει ισχύ µέχρι το πέρας της µεταβατικής
περιόδου. Μετά την περίοδο αυτή, οι κατηγορίες είναι σύµφωνα µε αυτές του
άρθρου 2 παρ. 6.
7. Για τη χορήγηση αδειών κυκλοφορίας Φ.Δ.Χ. οι ενδιαφερόµενες µεταφορικές
εταιρείες καταβάλλουν εφάπαξ υπέρ του Δηµοσίου ειδική εισφορά ανάλογα µε την
κατηγορία και το µικτό βάρος του φορτηγού οχήµατος ως εξής:
α. Δέκα χιλιάδες (10.000) ευρώ για τον πρώτο τόνο.
β. Δύο χιλιάδες (2.000) ευρώ για κάθε επόµενο και µέχρι επτά τόνους.
γ. Χίλια πεντακόσια (1.500) ευρώ για κάθε επόµενο και µέχρι τους σαράντα
τόνους.
Εάν οι αιτούµενες άδειες είναι κατηγορίας ειδικής µεταφοράς πετρελαιοειδών,
τα ποσά της ειδικής εισφοράς διαµορφώνονται ως εξής:
α. Είκοσι επτά χιλιάδες (27.000) ευρώ για τον πρώτο τόνο.
β Τρεις χιλιάδες (3.000) ευρώ για κάθε επόµενο και µέχρι τους σαράντα δύο
τόνους.
Το ποσό που καταβάλλεται για τη λήψη της άδειας Φ.Δ.Χ. λογίζεται ως έξοδο
και εκπίπτει του εισοδήµατος, επιµεριζόµενο κατά το ένα τρίτο για τα τρία
επόµενα έτη από τη λήψη της άδειας.
8. Τα ποσά της ειδικής εισφοράς που περιγράφονται στην παράγραφο 7
µειώνονται σταδιακά µέσα στη µεταβατική περίοδο. Η µείωση λαµβάνει χώρα στην
αρχή κάθε ηµερολογιακού έτους κατά 30% επί του αρχικού ποσού την 1η
Ιανουαρίου 2011, κατά 35% επί του αρχικού ποσού την 1η Ιανουαρίου 2012, κατά
35% επί του αρχικού ποσού την 1η Ιανουαρίου 2013.
9. Με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 14 του ν. 1959/1991 (ΦΕΚ 123 Α)
επιτρέπεται οι µεταφορικές εταιρείες που εκτελούν εθνικές και διεθνείς οδικές
εµπορευµατικές µεταφορές να θέτουν σε κυκλοφορία, για κάθε ρυµουλκό όχηµα
Δ.Χ. που κατέχουν, µέχρι τρία ρυµουλκούµενα ή ηµιρυµουλκούµενα οχήµατα. Για
τα οχήµατα αυτά εκδίδονται αντίστοιχες άδειες κυκλοφορίας. Οι όροι και
προϋποθέσεις χορηγήσεως αυτών, καθώς και οι όροι έλξης αυτών από τα ρυµουλκά
ή τους ελκυστήρες, καθορίζονται µε απόφαση του Υπουργού Υποδοµών, Μεταφορών
και Δικτύων.
10. Με αποφάσεις του Υπουργού Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων, που
εκδίδονται µέσα στη µεταβατική περίοδο της παραγράφου 1 του άρθρου 14,
καθορίζονται:
α) Κάθε θέµα σχετικό µε την ίδρυση, οργάνωση, συγχώνευση, µετατροπή και
λειτουργία των µεταφορικών εταιρειών, καθώς και την αποτίµηση του
εισφερόµενου κεφαλαίου από την ειδική εκτιµητική επιτροπή του άρθρου 7.
β) Κάθε θέµα σχετικό και τα ειδικότερα κριτήρια για τις προϋποθέσεις
χορήγησης Αδειών Οδικών Μεταφορών και οι επί µέρους διαδικασίες για τη
χορήγησή τους, καθώς και η οργάνωση και λειτουργία της Διεύθυνσης
Εµπορευµατικών Μεταφορών του Υπουργείου Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων ως
προς την αρµοδιότητα αυτή.
γ) Οι λεπτοµέρειες για τη διάθεση των αδειών Φ.Δ.Χ. σε περίπτωση λύσης
µεταφορικών εταιρειών.
11. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών και Υποδοµών, Μεταφορών και
Δικτύων καθορίζεται η εισφορά της παραγράφου 5 του άρθρου 5.
12. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµίας, Ανταγωνιστικότητας και
Ναυτιλίας και Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων καθορίζεται κάθε σχετικό θέµα,
ιδίως οι προϋποθέσεις και η διαδικασία για την υπαγωγή των µεταφορικών
εταιρειών στις διατάξεις του αναπτυξιακού νόµου σύµφωνα µε την παράγραφο 6
του άρθρου 3.
Αρθρο 15
Καταργούµενες διατάξεις
Από την έναρξη ισχύος του παρόντος καταργούνται: α) οι διατάξεις του ν.
383/1976 (ΦΕΚ 182 Α), β) Οι υπ’ αριθµ. Κ/24241/2045/12.5.2008 και Κ/26147/
2169/12.5.2008 (ΦΕΚ 856 Β) κοινές αποφάσεις των Υπουργών Οικονοµίας και
Οικονοµικών, Ανάπτυξης, Μεταφορών και Επικοινωνιών.
γ) Κανονιστικές πράξεις που έχουν εκδοθεί κατ’ εξουσιοδότηση του ν. 383/1976
και αντίκεινται στις διατάξεις του παρόντος νόµου.
Αρθρο 16
Ειδικά για το τετράµηνο από 1.9.2010 έως 31.12.2010, η µεταφορά των µαθητών
Πρωτοβάθµιας και Δευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης, εφόσον µε πράξη του Γενικού
Γραµµατέα της οικείας Περιφέρειας διαπιστώνεται ότι δεν έχουν ολοκληρωθεί οι
σχετικοί διαγωνισµοί µέχρι 13.9.2010, θα πραγµατοποιείται από τις Νοµαρχιακές
Αυτοδιοικήσεις κατόπιν παράτασης των συµβάσεων που είχαν συναφθεί για το
σχολικό έτος 2009-2010, ύστερα από διαπραγµάτευση προς αποµείωση του κόστους
των παρεχόµενων υπηρεσιών. Με την ανάδειξη των νέων µειοδοτών λύονται
αυτοµάτως και αζηµίως οι υπάρχουσες συµβάσεις.
Στις σχολικές µονάδες που θα λειτουργήσουν για πρώτη φορά κατά το σχολικό
έτος 2010-2011, καθώς και σε περιπτώσεις που δεν υφίστανται συµβάσεις
µεταφοράς µαθητών σύµφωνα µε αντίστοιχες διαπιστωτικές πράξεις του Γενικού
Γραµµατέα της οικείας Περιφέρειας, η µεταφορά των µαθητών ανατίθεται
απευθείας µε απόφαση της οικείας Νοµαρχιακής Επιτροπής και µόνο για το
χρονικό διάστηµα από 13.9.2010 µέχρι την ολοκλήρωση των διαγωνισµών που
βρίσκονται σε εξέλιξη και την ανάδειξη των νέων µειοδοτών. Με την ανάδειξη
των νέων µειοδοτών οι συµβάσεις αυτές λύονται αυτοµάτως και αζηµίως.
Αρθρο 17
Επί συµβάσεων ανάθεσης δηµόσιας υπηρεσίας για την εξυπηρέτηση δροµολογιακών
γραµµών µε πλοίο έναντι µισθώµατος, οι οποίες καταρτίσθηκαν κατά τις
διατάξεις της παραγράφου 5 του άρθρου ογδόου του ν. 2932/2001 (ΦΕΚ 145 Α)
πριν από την έναρξη ισχύος του παρόντος άρθρου και δεν έχουν λυθεί µε
οποιονδήποτε τρόπο µέχρι την έναρξη ισχύος του παρόντος, ο χρόνος για την
εκπλήρωση της συµβατικής υποχρέωσης του αναδόχου προς αντικατάσταση του
συµβατικού πλοίου µε άλλο ανώτερης κατηγορίας, καθώς και η χρονική διάρκεια
της σύµβασης, παρατείνεται επί µία διετία από την εποµένη ηµέρα λήξης της
σύµβασης, που δεν µπορεί πάντως να εκτείνεται πέραν της 31.12.2014.
Οι διατάξεις του προηγούµενου εδαφίου ισχύουν και για συµβάσεις που έληξαν
µετά την 1η Μαΐου 2010.
Αρθρο 18
Εναρξη ισχύος
Ο παρών νόµος τίθεται σε ισχύ από τη δηµοσίευσή του στην Εφηµερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 2010
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ
ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΠΕΤΣΑΛΝΙΚΟΣ
Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ   O ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ
                                   ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Δ. ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ            ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Κ. ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια: