.Οδηγώ με Ασφάλεια σημαίνει: Μαθαίνω και εφαρμόζω τον Κ.Ο.Κ. Δεν οδηγώ όταν έχω καταναλώσει οινοπνευματώδη ποτά Σέβομαι τα όρια ταχύτητας Δεν κάνω αντικανονικά προσπεράσματα Δεν παραβιάζω τον κόκκινο σηματοδότη Σταματώ στο STOP και δίνω προτεραιότητα Δίνω προτεραιότητα στους πεζούς και στα άτομα με ειδικές ανάγκες Σέβομαι τα σήματα και τις υποδείξεις των τροχονόμων Φορώ πάντοτε ζώνη ασφαλείας Τοποθετώ τα παιδιά στο πίσω κάθισμα του αυτοκινήτου και τους φορώ ζώνη ασφαλείας Σε περίπτωση που οδηγώ ή είμαι συνεπιβάτης σε μοτοσυκλέτα, φορώ πάντα κράνος Πριν ξεκινήσω για ταξίδι, ελέγχω το όχημα που θα οδηγήσω . ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΕΙΝΑΙ: 1.Η μελέτη, προστασία, βελτίωση και προαγωγή των οικονομικών κοινωνικοασφαλιστικών και συνδικαλιστικών συμφερόντων και δικαιωμάτων των μελών του. 2.Η εξύψωση και προαγωγή του πνευματικού επιπέδου των μελών του. 3.Η ανάπτυξη ταξικής συνείδησης και πνεύματος αλληλεγγύης μεταξύ των μελών του και των άλλων εργαζομένων . 4.Η βελτίωση και καλυτέρευση των συνθηκών εργασίας και η ανάπτυξη του μορφωτικού και πολιτιστικού επιπέδου των μελών του. 5.Η προάσπιση των δημοκρατικών ελευθεριών,η ανάπτυξη των αρχών του ελεύθερου συνδικαλισμού , ο σεβασμός, των διεθνών συμβάσεων εργασίας, η ενότητα του συνδικαλιστικού κινήματος, η πάλη για τη δημιουργία Κράτους Δικαίου, για την απόδοση κοινωνικής δικαιοσύνης. 6.Η πάλη για τη δημοκρατία,την κοινωνική πρόοδο, την εθνική ανεξαρτησία, τη λαϊκή κυριαρχία, την κοινωνική απελευθέρωση και την ειρήνη . 7.Η διασφάλιση και κατοχύρωση της προσωπικής αξιοπρέπειας των μελών.

ΥΠΕΡΒΑΣΗ ΧΡΟΝΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ . ΔΙΑΤΑΞΕΙΣΕΝΟΤΗΤΑ Ε : ΟΔΗΓΟΙ ΦΟΡΤΗΓΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ - ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΛΕΩΦΟΡΕΙΩΝ– ΒΙΒΛΙΑ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΩΝ – ΥΠΕΡΒΑΣΗ ΧΡΟΝΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣΑ/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΒΑΣΙΚΩΝ ΠΑΡΑΒΑΣΕΩΝΔΙΑΤΑΞΕΙΣ


ΣΟΒΑΡΟΤΗΤΑ1.

α) Μη εφοδιασμός, θεώρηση, φύλαξη βιβλίου δρομολογίων οδηγών φορτηγών αυτοκινήτων
β) Μη χορήγηση αντιγράφων στον οδηγό του ημερησίου βιβλίου δρομολογίωνα) Άρθ. 1 παρ. 2 & 4 του β.δ. 28.1/4.2.1938 (ΦΕΚ 35 Α΄), όπως
αντικαταστάθηκε με το άρθ. 2 του π.δ. 882/1980 (ΦΕΚ 218 Α΄) και
αντικαταστάθηκε εν μέρει με το άρθ. 1 του π.δ. 93/1986 (ΦΕΚ 33 Α΄),


β) ΥΑ 1173/1980 (ΦΕΚ 1071 Β΄)

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ

2.


Μη εφοδιασμός, θεώρηση, φύλαξη βιβλίου δρομολογίων οδηγών τουριστικών λεωφορείων


Άρθρα 2 και 4 της ΥΑ 51266/1975 (ΦΕΚ 1458 Β΄)

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ

3.


Μη εφοδιασμός, θεώρηση βιβλιαρίου εργασίας οδηγών τουριστικών λεωφορείων


Άρθ. 3 της ΥΑ 51266/1975 (ΦΕΚ 1458 Β΄)

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ
ΕΝΟΤΗΤΑ Ε : ΟΔΗΓΟΙ ΦΟΡΤΗΓΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ - ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΛΕΩΦΟΡΕΙΩΝ - ΒΙΒΛΙΑ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΩΝ - ΥΠΕΡΒΑΣΗ ΧΡΟΝΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣΑ/Α


ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΒΑΣΙΚΩΝ ΠΑΡΑΒΑΣΕΩΝ


ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ


ΣΟΒΑΡΟΤΗΤΑ4.Υπέρβαση χρονικών ορίων εργασίας (παράνομη υπερωριακή απασχόληση),
οδηγών φορτηγών αυτοκινήτων (κατηγορίες Α, Β, Γ,) χωρίς προηγούμενη
αίτηση και άδεια από την οικεία Επιθεώρηση Εργασίας και οδηγών
βυτιοφόρων χωρίς χορήγηση εκ των υστέρων αδείας με την προσκόμιση στην
οικεία Επιθεώρηση Εργασίας των αντιγράφων του βιβλίου δρομολογίωνΆρθ. 1, 2, 3 και 4 του π.δ. 28.01.1938 (ΦΕΚ 35 Α΄), όπως τροποποιήθηκε
από το β.δ. 882/1961 (ΦΕΚ 224 Α΄), άρθ. 6 της από 14.04.1984 ΕΣΣΕ, η
οποία δημοσιεύθηκε με την ΥΑ 11770/20.03.1984 (ΦΕΚ 1 Β΄), άρθ. 3 και 6
της από 26.02.1975 ΕΓΣΣΕ, η οποία κυρώθηκε με το Ν. 133/1975 (ΦΕΚ 180
Α΄) (σύστημα πενθήμερης εβδομαδιαίας εργασίας) και άρθ. 1 του Ν.
3385/2005 (ΦΕΚ 210 Α΄), σε συνδυασμό με διατάξεις ειδικότερων ΣΣΕ και ΔΑ
που καθιερώνουν σύστημα πενθήμερης εβδομαδιαίας εργασίας. Ειδικά για τα
βυτιοφόρα και άρθρο 3 παρ. 5 που προστέθηκε με το άρθρο μόνο του β.δ.
815/1961 (ΦΕΚ 206 Α΄)

ΠΟΛΥ ΥΨΗΛΗ

5.


Υπέρβαση χρονικών ορίων εργασίας (παράνομη υπερωριακή απασχόληση), οδηγών τουριστικών λεωφορείωνΆρθ. 1 και 4 της ΥΑ 51266/1975 (ΦΕΚ 1458 Β΄) σε συνδυασμό με διατάξεις
ειδικότερων ΣΣΕ και ΔΑ που καθιερώνουν σύστημα πενθήμερης εβδομαδιαίας
εργασίας και έχουν κηρυχθεί υποχρεωτικές

ΠΟΛΥ ΥΨΗΛΗ


Δεν υπάρχουν σχόλια: