.Οδηγώ με Ασφάλεια σημαίνει: Μαθαίνω και εφαρμόζω τον Κ.Ο.Κ. Δεν οδηγώ όταν έχω καταναλώσει οινοπνευματώδη ποτά Σέβομαι τα όρια ταχύτητας Δεν κάνω αντικανονικά προσπεράσματα Δεν παραβιάζω τον κόκκινο σηματοδότη Σταματώ στο STOP και δίνω προτεραιότητα Δίνω προτεραιότητα στους πεζούς και στα άτομα με ειδικές ανάγκες Σέβομαι τα σήματα και τις υποδείξεις των τροχονόμων Φορώ πάντοτε ζώνη ασφαλείας Τοποθετώ τα παιδιά στο πίσω κάθισμα του αυτοκινήτου και τους φορώ ζώνη ασφαλείας Σε περίπτωση που οδηγώ ή είμαι συνεπιβάτης σε μοτοσυκλέτα, φορώ πάντα κράνος Πριν ξεκινήσω για ταξίδι, ελέγχω το όχημα που θα οδηγήσω . ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΕΙΝΑΙ: 1.Η μελέτη, προστασία, βελτίωση και προαγωγή των οικονομικών κοινωνικοασφαλιστικών και συνδικαλιστικών συμφερόντων και δικαιωμάτων των μελών του. 2.Η εξύψωση και προαγωγή του πνευματικού επιπέδου των μελών του. 3.Η ανάπτυξη ταξικής συνείδησης και πνεύματος αλληλεγγύης μεταξύ των μελών του και των άλλων εργαζομένων . 4.Η βελτίωση και καλυτέρευση των συνθηκών εργασίας και η ανάπτυξη του μορφωτικού και πολιτιστικού επιπέδου των μελών του. 5.Η προάσπιση των δημοκρατικών ελευθεριών,η ανάπτυξη των αρχών του ελεύθερου συνδικαλισμού , ο σεβασμός, των διεθνών συμβάσεων εργασίας, η ενότητα του συνδικαλιστικού κινήματος, η πάλη για τη δημιουργία Κράτους Δικαίου, για την απόδοση κοινωνικής δικαιοσύνης. 6.Η πάλη για τη δημοκρατία,την κοινωνική πρόοδο, την εθνική ανεξαρτησία, τη λαϊκή κυριαρχία, την κοινωνική απελευθέρωση και την ειρήνη . 7.Η διασφάλιση και κατοχύρωση της προσωπικής αξιοπρέπειας των μελών.

ΕΠΑΝΕΚΔΟΣΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ ΛΟΓΩ ΑΠΩΛΕΙΑΣ, ΚΛΟΠΗΣ, ΦΘΟΡΑΣ Ή ΑΛΛΟΙΩΣΗΣ

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ :


1. Αίτηση και αίτηση εκτύπωσης

2. Φωτοαντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου

3. Μία (1) πρόσφατη φωτογραφία τύπου διαβατηρίου

4. Παράβολο Εθνικής Τράπεζας
της Ελλάδας για καταβολή ποσού 30 ευρώ, την πρώτη φορά, και 60 ευρώ τη
δεύτερη, τρίτη κλπ., στην περίπτωση απώλειας ή κλοπής της άδειας
οδήγησης

5. Αποδεικτικό Δημοσίου Ταμείου για την είσπραξη παγίου
τέλους χαρτοσήμου και εισφορών υπέρ τρίτων, των 9,02 ευρώ

6. Παράβολο 30 € από Εθνική Τράπεζα για την εκτύπωση του νέου διπλώματος.


+ Αν ο ενδιαφερόμενος δεν είναι έλληνας

6. Φωτοαντίγραφο ισχύουσας άδειας διαμονής ή παραμονής ή
άλλου ισοδύναμου εγγράφου, αν ο ενδιαφερόμενος δεν είναι έλληνας
υπήκοος, η οποία πρέπει να έχει εκδοθεί τουλάχιστον 185 ημέρες πριν την
υποβολή της αίτησης ή 95 ημέρες αν ο ενδιαφερόμενος είναι υπήκοος
κράτους-μέλους της Ε.Ε. ή των κρατών Νορβηγίας, Ισλανδίας και
Λιχτενστάιν, και να εξακολουθεί να ισχύει μέχρι και την ημέρα παραλαβής
της ελληνικής άδειας οδήγησης

7. Επίσημο έγγραφο της κρατικής αρχής που εξέδωσε την
ξένη άδεια οδήγησης, μαζί με μετάφρασή του, στο οποίο να περιέχονται όλα
τα στοιχεία της άδειας και του κατόχου της και να βεβαιώνεται ότι η
άδεια αυτή δεν κρατείται από οποιαδήποτε αρχή του κράτους που την
εξέδωσε, λόγω οποιασδήποτε ποινής
Παρατηρήσεις

Δικαιολογητικό 5: Το δικαιολογητικό αυτό απαιτείται αν
πρόκειται για έκδοση αντιγράφου άδειας οδήγησης λόγω φθοράς ή αλλοίωσης.

Δικαιολογητικό 7: Το έγγραφο αυτό περιέρχεται στην
οικεία Υπηρεσία Μεταφορών και Επικοινωνιών αποκλειστικά και μόνο με
αλληλογραφία διά του εκεί ελληνικού προξενείου.

Δικαιολογητικά 6 και 7: Τα δικαιολογητικά αυτά
απαιτούνται αν η άδεια που χάθηκε ή κλάπηκε ή εφθάρη ή αλλοιώθηκε έχει
εκδοθεί από κράτος-μέλος της Ε.Ε. ή από τα κράτη Νορβηγία, Ισλανδία και
Λιχτενστάιν.ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

Η αίτηση υποβάλλεται στην Υπηρεσία Μεταφορών και Επικοινωνιών του τόπου κατοικίας του ενδιαφερόμενου.

Αν η άδεια οδήγησης του ενδιαφερόμενου έχει εκδοθεί από
κράτος-μέλος της Ε.Ε. ή από τα κράτη Νορβηγία, Ισλανδία και Λιχτενστάιν,
επιστρέφεται στην αρμόδια αρχή της χώρας έκδοσης με μέριμνα της οικείας
Υπηρεσίας Μεταφορών και Επικοινωνιών.

Αν η ισχύς της άδειας οδήγησης έχει λήξει, πριν την
έκδοση του νέου εντύπου προηγείται η διαδικασία της ανανέωσης

Σε περίπτωση που ο ενδιαφερόμενος κατέχει και άλλη άδεια
οδήγησης, ελληνική ή κράτους-μέλους της Ε.Ε. (συμπεριλαμβανομένων των
κρατών Νορβηγίας, Ισλανδίας και Λιχτενστάιν), αυτή κατατίθεται
υποχρεωτικά, προκειμένου να του χορηγηθεί άλλη, στην οποία θα
ενσωματωθούν οι κατηγορίες της παλαιάς άδειας).


Δεν υπάρχουν σχόλια: