.Οδηγώ με Ασφάλεια σημαίνει: Μαθαίνω και εφαρμόζω τον Κ.Ο.Κ. Δεν οδηγώ όταν έχω καταναλώσει οινοπνευματώδη ποτά Σέβομαι τα όρια ταχύτητας Δεν κάνω αντικανονικά προσπεράσματα Δεν παραβιάζω τον κόκκινο σηματοδότη Σταματώ στο STOP και δίνω προτεραιότητα Δίνω προτεραιότητα στους πεζούς και στα άτομα με ειδικές ανάγκες Σέβομαι τα σήματα και τις υποδείξεις των τροχονόμων Φορώ πάντοτε ζώνη ασφαλείας Τοποθετώ τα παιδιά στο πίσω κάθισμα του αυτοκινήτου και τους φορώ ζώνη ασφαλείας Σε περίπτωση που οδηγώ ή είμαι συνεπιβάτης σε μοτοσυκλέτα, φορώ πάντα κράνος Πριν ξεκινήσω για ταξίδι, ελέγχω το όχημα που θα οδηγήσω . ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΕΙΝΑΙ: 1.Η μελέτη, προστασία, βελτίωση και προαγωγή των οικονομικών κοινωνικοασφαλιστικών και συνδικαλιστικών συμφερόντων και δικαιωμάτων των μελών του. 2.Η εξύψωση και προαγωγή του πνευματικού επιπέδου των μελών του. 3.Η ανάπτυξη ταξικής συνείδησης και πνεύματος αλληλεγγύης μεταξύ των μελών του και των άλλων εργαζομένων . 4.Η βελτίωση και καλυτέρευση των συνθηκών εργασίας και η ανάπτυξη του μορφωτικού και πολιτιστικού επιπέδου των μελών του. 5.Η προάσπιση των δημοκρατικών ελευθεριών,η ανάπτυξη των αρχών του ελεύθερου συνδικαλισμού , ο σεβασμός, των διεθνών συμβάσεων εργασίας, η ενότητα του συνδικαλιστικού κινήματος, η πάλη για τη δημιουργία Κράτους Δικαίου, για την απόδοση κοινωνικής δικαιοσύνης. 6.Η πάλη για τη δημοκρατία,την κοινωνική πρόοδο, την εθνική ανεξαρτησία, τη λαϊκή κυριαρχία, την κοινωνική απελευθέρωση και την ειρήνη . 7.Η διασφάλιση και κατοχύρωση της προσωπικής αξιοπρέπειας των μελών.

Αλλαγές στις εξετάσεις για το ΠΕΙ

Εφαρμογή μηχανογραφικού συστήματος για περισσότερη διαφάνεια και αντικειμενικότητα

την εφαρμογή μηχανογραφικού συστήματος των θεωρητικών εξετάσεων προς απόκτηση πιστοποιητικού επαγγελματικής ικανότητος οδηγού οχήματος μεταφοράς επιβατών/ εμπορευμάτων. καθιερώνει το ΥποΜεΔι με σκοπό τη διαφάνεια και αντικειμενικότητα.
Σύμφωνα με τη σχετική απόφαση, το μηχανογραφικό σύστημα δημιουργεί με τυχαία επιλογή, από τη βάση ερωτήσεων που περιέχονται σήμερα στα εγχειρίδια των Π.Ε.Ι. Λεωφορείων ή Φορτηγών αντίστοιχα,
θέματα διακριτά για κάθε υποψήφιο. Η διαδικασία εξέτασης περιλαμβάνει δύο δοκιμασίες:
i) ένα ερωτηματολόγιο με εξήντα (60) ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής, για κάθε υποψήφιο ξεχωριστά, με τρεις
(3) προτεινόμενες απαντήσεις εκ των οποίων μία (1) μόνο είναι ορθή. Η χρονική διάρκεια της εξέτασης αυτής είναι
150 λεπτά.
ii) Δύο (2) μελέτες περιπτώσεων (case studies), για κάθε υποψήφιο ξεχωριστά, που το σύστημα επιλέγει τυχαία από τη βάση των εγχειριδίων των Π.Ε.Ι. Λεωφορείων ή Φορτηγών αντίστοιχα, προκειμένου να επεξεργαστεί, αξιολογήσει και απαντήσει γραπτώς ο υποψήφιος. Η χρονική διάρκεια της εξέτασης αυτής είναι 90 λεπτά.
β. Η εξέταση του ερωτηματολογίου γίνεται ηλεκτρονικά (όπως πραγματοποιείται και για την θεωρητική εξέταση για χορήγηση της άδειας οδήγησης με το σύστημα ΜΣΘΕΥΟ). Η εξέταση των μελετών περιπτώσεων γίνεται γραπτώς αφού το σύστημα έχει εκτυπώσει τυχαία θέματα.
Το ερωτηματολόγιο και τα φύλλα μελετών περιπτώσεων συνδέονται μεταξύ τους ανά υποψήφιο μηχανογραφικά. Η βαθμολόγηση για το ερωτηματολόγιο γίνεται αυτόματα από το πρόγραμμα, ενώ των μελετών περιπτώσεων γίνεται από τα μέλη της επιτροπής.
γ. Η βαθμολογία των γραπτών προέρχεται κατά 60% από το ερωτηματολόγιο και κατά 40% από τις μελέτες περιπτώσεων. Κάθε σωστή ερώτηση του ερωτηματολογίου βαθμολογείται με μία (1) μονάδα και κάθε σωστή (πλήρης) ανάπτυξη μελέτης περίπτωσης βαθμολογείται με είκοσι (20) μονάδες. Η άριστη βαθμολογία είναι εξήντα (60) μονάδες για το ερωτηματολόγιο και σαράντα (40) μονάδες για τις μελέτες περιπτώσεων. Το σύνολο της άριστης βαθμολογίας και από τις δύο δοκιμασίες είναι εκατό (100) μονάδες.
δ. Επιτυχόντες θεωρούνται οι υποψήφιοι που έχουν απαντήσει σωστά τουλάχιστον σε 36 ερωτήσεις εκ του ερωτηματολογίου και έχουν συγκεντρώσει 24 βαθμούς από την ανάπτυξη μελέτης των δύο περιπτώσεων. Αυτό σημαίνει ότι έχουν συγκεντρώσει τουλάχιστον το 60% της άριστης βαθμολογίας ανά δοκιμασία.
ε. Μετά το πέρας της εξέτασης ο γραμματέας της επιτροπής συντάσσει κατάσταση όπως περιγράφεται στην προηγούμενη παράγραφο 3.
στ. Υποψήφιος που κατά την εξέταση καταλαμβάνεται να αντιγράφει, με οποιοδήποτε τρόπο ή να συνεργάζεται με άλλον υποψήφιο, θεωρείται ότι απέτυχε και δεν έχει δικαίωμα επανεξέτασης στις εξετάσεις του αμέσως επόμενου εξαμήνου.
2. Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από την εφαρμογή του μηχανογραφικού συστήματος θεωρητικών εξετάσεων υποψηφίων οδηγών λεωφορείων ή φορτηγών για αρχική απόκτηση πιστοποιητικού επαγγελματικής ικανότητας.

Δεν υπάρχουν σχόλια: