.Οδηγώ με Ασφάλεια σημαίνει: Μαθαίνω και εφαρμόζω τον Κ.Ο.Κ. Δεν οδηγώ όταν έχω καταναλώσει οινοπνευματώδη ποτά Σέβομαι τα όρια ταχύτητας Δεν κάνω αντικανονικά προσπεράσματα Δεν παραβιάζω τον κόκκινο σηματοδότη Σταματώ στο STOP και δίνω προτεραιότητα Δίνω προτεραιότητα στους πεζούς και στα άτομα με ειδικές ανάγκες Σέβομαι τα σήματα και τις υποδείξεις των τροχονόμων Φορώ πάντοτε ζώνη ασφαλείας Τοποθετώ τα παιδιά στο πίσω κάθισμα του αυτοκινήτου και τους φορώ ζώνη ασφαλείας Σε περίπτωση που οδηγώ ή είμαι συνεπιβάτης σε μοτοσυκλέτα, φορώ πάντα κράνος Πριν ξεκινήσω για ταξίδι, ελέγχω το όχημα που θα οδηγήσω . ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΕΙΝΑΙ: 1.Η μελέτη, προστασία, βελτίωση και προαγωγή των οικονομικών κοινωνικοασφαλιστικών και συνδικαλιστικών συμφερόντων και δικαιωμάτων των μελών του. 2.Η εξύψωση και προαγωγή του πνευματικού επιπέδου των μελών του. 3.Η ανάπτυξη ταξικής συνείδησης και πνεύματος αλληλεγγύης μεταξύ των μελών του και των άλλων εργαζομένων . 4.Η βελτίωση και καλυτέρευση των συνθηκών εργασίας και η ανάπτυξη του μορφωτικού και πολιτιστικού επιπέδου των μελών του. 5.Η προάσπιση των δημοκρατικών ελευθεριών,η ανάπτυξη των αρχών του ελεύθερου συνδικαλισμού , ο σεβασμός, των διεθνών συμβάσεων εργασίας, η ενότητα του συνδικαλιστικού κινήματος, η πάλη για τη δημιουργία Κράτους Δικαίου, για την απόδοση κοινωνικής δικαιοσύνης. 6.Η πάλη για τη δημοκρατία,την κοινωνική πρόοδο, την εθνική ανεξαρτησία, τη λαϊκή κυριαρχία, την κοινωνική απελευθέρωση και την ειρήνη . 7.Η διασφάλιση και κατοχύρωση της προσωπικής αξιοπρέπειας των μελών.
ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2687
10 Νοεμβρίου 2011
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Διοικητικές κυρώσεις για τις παραβάσεις του Κανο−
νισμού 3821/85 του Συμβουλίου και του Κανονι−
σμού 561/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και
του Συμβουλίου από τους οδηγούς και τις μετα−
φορικές επιχειρήσεις .................................................................. 1
Τροποποίηση της «Ενιαίας Σχολικής Επιτροπής Γυ−
μνασίου, Λυκείου και Τ.Ε .Ε. Αμοργού» .......................... 2
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθ. Φ450/51477/5520 (1)
Διοικητικές κυρώσεις για τις παραβάσεις του Κανονι−
σμού 3821/85 του Συμβουλίου και του Κανονισμού
561/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμ−
βουλίου από τους οδηγούς και τις μεταφορικές επι−
χειρήσεις.
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ −
ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ −
ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Το άρθρο 12 του Ν. 3534/2007 (ΦΕΚ Α΄ 40), όπως αντι−
καταστάθηκε με το άρθρο 16 του Ν. 3897/2010 (ΦΕΚ Α΄ 208),
και την παράγραφο 4 του άρθρου 14 του Ν. 3534/2007.
2. Το άρθρο 19 παράγραφος 1 του Κανονισμού 3821/85
του Συμβουλίου της 20ης Δεκεμβρίου 1985 σχετικά με
τη συσκευή ελέγχου στον τομέα των οδικών μεταφορών
(ΕΕ L 370 της 31/12/1985 σ. 8), όπως ισχύει.
3. Το άρθρο 19 του Κανονισμού αριθ. 561/2006 του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 15ης
Μαρτίου 2006 για την εναρμόνιση ορισμένων κοινωνικών
διατάξεων στον τομέα των οδικών μεταφορών και για
την τροποποίηση των Kανονισμών αριθ. 3821/85 και αριθ.
2135/98 του Συμβουλίου καθώς και για την κατάργηση
του Kανονισμού αριθ. 3820/85 του Συμβουλίου (ΕΕ. L 102
της 11/04/2006 σ. 1 − 14).
4. Την αριθμ. Y350/2011 Απόφαση του Πρωθυπουρ−
γού «Καθορισμός αρμοδιοτήτων των αναπληρωτών:
Υπουργών Οικονομικών Φιλίππου Σαχινίδου και Παντε−
λή Οικονόμου» και την αριθμ. 14277/59/2011 Απόφαση
Πρωθυπουργού και Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικής
Ασφάλισης «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό
Εργασίας και Κοινοτικής Ασφάλισης Ιωάννη Κουτσούκο»
(ΦΕΚ Β΄ 1710).
5. Ότι είναι ανάγκη να εξειδικευθούν ανά συγκεκριμένη
παράβαση οι διοικητικές κυρώσεις που προβλέπει το
άρθρο 12 του Ν. 3534/2007, όπως ισχύει, ώστε να εξα−
σφαλίζεται η αναλογικότητα των κυρώσεων και η ίση
μεταχείριση όμοιων παραβάσεων.
6. Τη διάταξη της παραγράφου 1 του άρθρου 90 του
Κώδικα της Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα
Κυβερνητικά Όργανα (Άρθρο Πρώτο του Προεδρικού
Διατάγματος 63/2005 «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας
για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα» (ΦΕΚ
Α΄ 98).
7. Ότι από τις διατάξεις της παρούσας δεν προκαλεί−
ται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού,
αποφασίζουμε:
Άρθρο 1
Ορισμοί
Οι όροι της παρούσας έχουν την έννοια που τους
αποδίδεται στους Κανονισμούς 3821/85 και 561/2006 και
τα Παραρτήματά τους.
Άρθρο 2
Παραβάσεις
1. Οι παραβάσεις των υποχρεώσεων για επιχειρήσεις
και οδηγούς που απορρέουν από τον Κανονισμό 3821/85
και τον Κανονισμό 561/2006, όπως αυτοί ισχύουν και η
διάκριση των παραβάσεων ανάλογα με τη σοβαρότητά
τους είναι αυτές που αναφέρονται στον πίνακα του
Παραρτήματος της παρούσας. Οι παραβάσεις κατα−
τάσσονται ανάλογα με το βαθμό σοβαρότητας τους
στις εξής κατηγορίες: πολύ σοβαρή παράβαση, σοβαρή
παράβαση και ελαφρά παράβαση.
2. Η περιγραφή των παραβάσεων στο Παράρτημα συ−
μπληρώνεται από τα άρθρα των Κανονισμών 3821/85 και
561/2006 που αναφέρονται στο παράρτημα και περιέ−
χουν τις αντίστοιχες υποχρεώσεις.
39971
ΑΔΑ: 45701-6ΧΙ
39972 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)
Άρθρο 3
Διοικητικά πρόστιμα
Για τις παραβάσεις των Κανονισμών 561/2006 και
3821/1985 που αναφέρονται στο Παράρτημα επιβάλλο−
νται τα ακόλουθα διοικητικά πρόστιμα:
(α) Πολύ σοβαρή παράβαση: Επιβάλλεται στην επιχείρηση
πρόστιμο εξακοσίων (600) ευρώ και στον οδηγό πρόστιμο
τριακοσίων (300) ευρώ, πλην των παραβάσεων με αριθ−
μούς ΣΤ1, Ζ1 Ζ7, Θ1, Ι1, Ι2 και Ι3, για τις οποίες επιβάλλεται
στην επιχείρηση πρόστιμο τεσσάρων χιλιάδων ευρώ (4000)
ευρώ και στον οδηγό πρόστιμο χιλίων (1000) ευρώ.
(β) Σοβαρή παράβαση: Επιβάλλεται στην επιχείρηση
πρόστιμο πεντακοσίων (500) ευρώ και στον οδηγό πρό−
στιμο διακοσίων (200) ευρώ.
(γ) Ελαφρά παράβαση: Επιβάλλεται στην επιχείρηση
πρόστιμο τετρακοσίων (400) ευρώ και στον οδηγό πρό−
στιμο εκατό (100) ευρώ.
Άρθρο 4
Για τις παραβάσεις με αριθμούς Ζ10 και Ε1 επιβάλλεται
διοικητικό πρόστιμο μόνο στην επιχείρηση. Για όλες
τις υπόλοιπες παραβάσεις επιβάλλεται πρόστιμο τόσο
στην επιχείρηση όσο και στον οδηγό. Στους αυτοαπα−
σχολούμενους οδηγούς κατά την έννοια του άρθρου 3
στοιχείο (δ) του Π.Δ. 167/2006 (ΦΕΚ Α΄ 179) επιβάλλεται
μόνο το πρόστιμο που αφορά την επιχείρηση.
Άρθρο 5
Αφαίρεση στοιχείων κυκλοφορίας του οχήματος
1. Όταν διαπιστώνεται σε έλεγχο καθ’ οδόν παράβαση από
αυτές που αναφέρονται στο Παράρτημα επιβάλλεται, εκτός
από το διοικητικό πρόστιμο, και ποινή αφαίρεσης των στοι−
χείων κυκλοφορίας του οχήματος, με τις εξής διακρίσεις:
(α) Πολύ σοβαρή παράβαση: Επιβάλλεται στην επιχείρη−
ση αφαίρεση της άδειας κυκλοφορίας και των κρατικών
πινακίδων του οχήματος για ένα (1) μήνα, πλην των πα−
ραβάσεων με αριθμούς ΣΤ1, Ζ1, Ζ7, Θ1, Ι1, Ι2 και Ι3, για τις
οποίες επιβάλλεται αφαίρεση της άδειας κυκλοφορίας και
των κρατικών πινακίδων του οχήματος για έξι (6) μήνες
(β) Σοβαρή παράβαση: Επιβάλλεται στην επιχείρηση
αφαίρεση της άδειας κυκλοφορίας και των κρατικών
πινακίδων του οχήματος για δεκαπέντε (15) ημέρες.
(γ) Ελαφρά παράβαση: Επιβάλλεται στην επιχείρηση
αφαίρεση της άδειας κυκλοφορίας και των κρατικών
πινακίδων του οχήματος για δέκα (10) ημέρες.
2. Σε περίπτωση που διαπιστώνονται περισσότερες
από μια παραβάσεις με την ίδια ή διαφορετική σοβαρό−
τητα, η διοικητική ποινή της αφαίρεσης των στοιχείων
κυκλοφορίας επιβάλλεται μια φορά για το μεγαλύτερο
χρονικό διάστημα που αντιστοιχεί στην βαρύτερη από
τις παραβάσεις που διαπιστώθηκαν.
3. Τα στοιχεία κυκλοφορίας του οχήματος αφαιρούνται
πάντοτε και ως διοικητικό μέτρο για την εξασφάλιση της
καταβολής των προστίμων που επιβλήθηκαν. Κατά τη δι−
άρκεια της αφαίρεσης των στοιχείων κυκλοφορίας λόγω
ποινής ή λόγω διοικητικού μέτρου δεν επιτρέπεται καμία
μεταβολή στην άδεια κυκλοφορίας του οχήματος. Τα στοι−
χεία κυκλοφορίας επιστρέφονται μετά την παρέλευση
του χρονικού διαστήματος της ποινής και εφ’ όσον έχουν
καταβληθεί όλα τα πρόστιμα που επιβλήθηκαν κατά τον
ίδιο έλεγχο τόσο στην επιχείρηση όσο και στον οδηγό.
Άρθρο 6
Υποτροπή του οδηγού
1. Εάν οδηγός διαπράξει καθ’ υποτροπή παράβαση
από αυτές που αναφέρονται στο Παράρτημα, πλην των
παραβάσεων με αριθμούς Ζ10 και Ε1, αφαιρείται η άδεια
οδήγησης για το εξής χρονικό διάστημα:
(α) Τέλεση πολύ σοβαρής παράβασης καθ’ υποτροπή: Αφαι−
ρείται η άδεια οδήγησης για πενήντα (50) ημέρες, πλην των
παραβάσεων με αριθμούς ΣΤ1, Ζ1, Ζ7, Θ1, Ι1, Ι2 και Ι3, για τις
οποίες αφαιρείται η άδεια οδήγησης για τρεις (3) μήνες.
(β) Τέλεση σοβαρής παράβασης καθ’ υποτροπή: Αφαι−
ρείται η άδεια οδήγησης για σαράντα (40) ημέρες.
(γ) Τέλεση ελαφράς παράβασης καθ’ υποτροπή: Αφαι−
ρείται η άδεια οδήγησης για ένα (1) μήνα
2. Η άδεια οδήγησης επιστρέφεται μετά την παρέλευ−
ση του χρονικού διαστήματος της ποινής αφαίρεσης και
εφ’ όσον έχει καταβληθεί το πρόστιμο που επιβλήθηκε
στον οδηγό για την ίδια παράβαση (διοικητικό μέτρο).
3. Σε περίπτωση που κατά τον έλεγχο διαπιστώνεται
ότι ο οδηγός έχει τελέσει καθ’ υποτροπή περισσότερες
από μια παραβάσεις της ίδιας ή διαφορετικής βαρύ−
τητας, η διοικητική ποινή της αφαίρεσης της άδειας
οδήγησης επιβάλλεται μια φορά για το μεγαλύτερο
χρονικό διάστημα που αντιστοιχεί στην βαρύτερη από
τις παραβάσεις που διαπιστώθηκαν.
Άρθρο 7
Η ισχύς της παρούσας αρχίζει από τη δημοσίευσή της
στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
α) Παραβάσεις του Κανονισμού (ΕΚ) 561/2006
ΠΣΠ =Πολύ σοβαρή παράβαση / ΣΠ = σοβαρή παράβαση / ΕΠ = Ελαφρά παράβαση
Α/Α Νομική
βάση Παράβαση
Βαθμός σοβαρότητας
ΠΣΠ ΣΠ ΕΠ
A Προσωπικό
A1 Άρθρο 5.1 Παράβαση ελάχιστης ηλικίας οδηγών X
B Περίοδοι οδήγησης
B1
Άρθρο 6.1
Υπέρβαση ημερήσιου χρόνου
οδήγησης 9 ωρών, εφ’ όσον δεν
επιτρέπεται η παράταση μέχρι 10
ώρες
9 έως 10 ώρες οδήγησης X
B2 10 έως 11 ώρες οδήγησης X
B3 Πλέον των 11 ωρών οδήγησης X
B4 Υπέρβαση του ημερήσιου χρόνου
οδήγησης 10 ωρών, εφ’ όσον επι−
τρέπεται η παράταση
10 έως 11 ώρες οδήγησης X
B5 11 έως 12 ώρες οδήγησης X
B6 Πλέον των 12 ωρών οδήγησης X
ΑΔΑ: 45701-6ΧΙ
ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 39973
B7
Άρθρο 6.2 Υπέρβαση του εβδομαδιαίου χρό−
νου οδήγησης
56 έως 60 ώρες οδήγησης X
B8 60 έως 70 ώρες οδήγησης X
B9 Πλέον των 70 ωρών οδήγησης X
B10
Άρθρο 6.3
Υπέρβαση συνολικού χρόνου οδή−
γησης κατά τη διάρκεια δύο δια−
δοχικών εβδομάδων
90 έως 100 ώρες οδήγησης X
B11 100 έως 112 ώρες 30 λεπτά οδήγη−
σης X
B12 Πλέον των 112 ωρών 30 λεπτών οδή−
γησης X
Γ Διαλείμματα
Γ1
Άρθρο 7 Υπέρβαση αδιάλειπτου χρόνου
οδήγησης
4ώρες 30 λεπτά έως 5 ώρες οδήγη−
σης X
Γ2 5 έως 6 ώρες οδήγησης X
Γ3 Πλέον των 6 ωρών οδήγησης X
Δ Περίοδοι ανάπαυσης
Δ1
Άρθρο 8.2
Ημερήσια περίοδος ανάπαυσης
ανεπαρκής, μικρότερη από 11 ώρες,
εφ’ όσον δεν επιτρέπεται μειωμένη
περίοδος ημερήσιας ανάπαυσης
10 έως 11 ώρες ανάπαυσης X
Δ2 8 ώρες 30 λεπτά έως 10 ώρες ανά−
παυσης X
Δ3 Ανάπαυση μικρότερη από 8 ώρες 30
λεπτά X
Δ4 Ημερήσια περίοδος ανάπαυσης
ανεπαρκής, μικρότερη από 9 ώρες,
εφ’ όσον επιτρέπεται μείωση
8 έως 9 ώρες ανάπαυσης X
Δ5 7 έως 8 ώρες ανάπαυσης X
Δ6 Ανάπαυση μικρότερη από 7 ώρες X
Δ7
Κατανομή περιόδου ημερήσιας
ανάπαυσης ανεπαρκής, μικρότερη
από 3 ώρες + 9 ώρες
3 ώρες + 8 έως 9 ώρες ανάπαυσης X
Δ8 3 ώρες + 7 έως 8 ώρες ανάπαυσης X
Δ9 3 ώρες + λιγότερο από 7 ώρες ανά−
παυσης X
Δ10
Άρθρο 8.5
Περίοδος ημερήσιας ανάπαυσης
ανεπαρκής, μικρότερη από 9 ώρες,
για πολυμελές πλήρωμα
8 έως 9 ώρες ανάπαυσης X
Δ11 7 έως 8 ώρες ανάπαυσης X
Δ12 Ανάπαυση μικρότερη από 7 ώρες X
Δ13
Άρθρο 8.6
Μειωμένη εβδομαδιαία περίοδος
ανάπαυσης ανεπαρκής, μικρότερη
από 24 ώρες
22 έως 24 ώρες ανάπαυσης X
Δ14 20 έως 22 ώρες ανάπαυσης X
Δ15 Ανάπαυση μικρότερη από 20 ώρες X
Δ16 Εβδομαδιαία περίοδος ανάπαυ−
σης ανεπαρκής, μικρότερη από
45 ώρες, εφ’ όσον δεν επιτρέπεται
μειωμένη περίοδος εβδομαδιαίας
ανάπαυσης
42 έως 45 ώρες ανάπαυσης X
Δ17 36 έως 42 ώρες ανάπαυσης X
Δ18 Ανάπαυση μικρότερη από 36 ώρες X
E Τύποι πληρωμής
Ε1 Άρθρο 10.1
Σύνδεση μισθού και διανυόμενης
απόστασης ή μεταφερόμενης πο−
σότητας εμπορευμάτων
X
β) Παραβάσεις του Κανονισμού (ΕΟΚ) 3821/85
Α/Α Νομική βάση Παράβαση
Βαθμός σοβαρότητας
ΠΣΠ ΣΠ ΕΠ
ΣΤ Εγκατάσταση συσκευής ελέγχου
ΣΤ1 Άρθρο 3.1 Δεν έχει εγκατασταθεί συσκευή ελέγχου ή έχει εγκατασταθεί και
χρησιμοποιείται συσκευή ελέγχου μη εγκεκριμένου τύπου X
Ζ Χρήση συσκευής ελέγχου, κάρτας οδηγού ή φύλλου καταγραφής
Ζ1
Άρθρο 13
Συσκευή ελέγχου που δεν λειτουργεί σωστά (για παράδειγμα δεν
έχει επιθεωρηθεί, βαθμονομηθεί και σφραγιστεί κανονικά) X
Ζ2 Συσκευή ελέγχου που χρησιμοποιείται αντικανονικά (δεν χρησιμο−
ποιείται έγκυρη κάρτα οδηγού, παραβίαση από πρόθεση κλπ) X
ΑΔΑ: 45701-6ΧΙ
39974 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)
Ζ3
Άρθρο 14.1
Δεν υπάρχουν στο όχημα αρκετά φύλλα καταγραφής X
Ζ4 Υπόδειγμα φύλλου καταγραφής μη εγκεκριμένο X
Ζ5 Δεν υπάρχει στο όχημα αρκετό χαρτί για εκτυπώματα X
Ζ6 Άρθρο 14.2 Η επιχείρηση δεν τηρεί φύλλα καταγραφής, εκτυπώματα και δεδο−
μένα τηλεφόρτωσης από την κάρτα οδηγού για ένα έτος X
Ζ7 Άρθρο 14.4 Ο οδηγός κατέχει περισσότερες από μια ισχύουσες κάρτες οδη−
γού X
Ζ8 Άρθρο 14.4 Χρήση κάρτας οδηγού η οποία δεν είναι η κάρτα του ίδιου του
οδηγού X
Ζ9 Άρθρο 14.4 Χρήση κάρτας οδηγού ελαττωματικής ή της οποίας η ισχύς έχει
λήξει X
Ζ10 Άρθρο 14.5 Καταγεγραμμένα και αποθηκευμένα δεδομένα της συσκευής ελέγ−
χου που δεν καλύπτουν τουλάχιστον 365 ημέρες X
Ζ11
Άρθρο 15.1
Χρήση ακάθαρτων ή φθαρμένων φύλλων ή καρτών οδηγού και
αναγνώσιμα δεδομένα X
Ζ12 Χρήση ακάθαρτων ή φθαρμένων φύλλων ή καρτών οδηγού και
δυσανάγνωστα δεδομένα X
Ζ13
Παράλειψη υποβολής εντός επτά ημερολογιακών ημερών αίτη−
σης αντικατάστασης για κάρτα οδηγού φθαρμένη, που λειτουργεί
πλημμελώς, έχει χαθεί ή έχει κλαπεί
X
Ζ14
Άρθρο 15.2
Μη ορθή χρήση φύλλων καταγραφής/καρτών οδηγού X
Ζ15 Αναρμόδια αφαίρεση φύλλων ή κάρτας οδηγού, με επίπτωση στην
καταγραφή σχετικών δεδομένων X
Ζ16 Αναρμόδια αφαίρεση φύλλων ή κάρτας οδηγού, χωρίς επίπτωση
σε καταγραφόμενα δεδομένα X
Ζ17
Χρήση φύλλου καταγραφής ή κάρτας οδηγού για την κάλυψη πε−
ριόδου μακρότερης από την προβλεπόμενη για αυτά, χωρίς όμως
απώλεια δεδομένων
X
Ζ18
Χρήση φύλλου καταγραφής ή κάρτας οδηγού για την κάλυψη πε−
ριόδου μακρότερης από την προβλεπόμενη για αυτά, με απώλεια
δεδομένων
X
Ζ19 Δεν έγινε χειρόγραφη καταχώριση όταν αυτό απαιτείται X
Ζ20 Δεν χρησιμοποιήθηκε σωστό φύλλο ή κάρτα οδηγού ή δεν χρησι−
μοποιήθηκε στη σωστή υποδοχή (πολλαπλή επάνδρωση) X
Ζ21
Άρθρο 15.3
Η ώρα που έχει καταγραφεί στο φύλλο δεν συμφωνεί με την επί−
σημη ώρα της χώρας ταξινόμησης του οχήματος X
Ζ22 Μη ορθή χρήση του μηχανισμού μεταγωγής X
Η Συμπλήρωση πληροφοριών
Η1
Άρθρο 15.5
Λείπει το επώνυμο στο φύλλο καταγραφής X
Η2 Λείπει το όνομα στο φύλλο καταγραφής X
Η3 Λείπει η ημερομηνία έναρξης ή τέλους χρήσης του φύλλου X
Η4 Λείπει ο τόπος έναρξης ή τέλους χρήσης του φύλλου X
Η5 Λείπει ο αριθμός κυκλοφορίας στο φύλλο καταγραφής X
Η6 Λείπει η ένδειξη (έναρξη) του μετρητή απόστασης στο φύλλο κα−
ταγραφής X
Η7 Λείπει η ένδειξη (τέλος) του μετρητή απόστασης στο φύλλο κα−
ταγραφής X
Η8 Λείπει η ώρα αλλαγής οχήματος στο φύλλο καταγραφής X
Η9 Άρθρο 15.5.α Δεν έχει εισαχθεί το σύμβολο χώρας στη συσκευή ελέγχου X
Θ Παροχή στοιχείων
Θ1 Άρθρο 15.7 Άρνηση για διενέργεια ελέγχου X
ΑΔΑ: 45701-6ΧΙ
ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 39975
Θ2
Άρθρο 15.7
Αδυναμία παρουσίασης εγγραφών της διανυόμενης ημέρας X
Θ3 Αδυναμία προσκόμισης εγγραφών των προηγούμενων 28 ημερών X
Θ4 Αδυναμία προσκόμισης εγγραφών της κάρτας οδηγού, εφ’ όσον ο
οδηγός κατέχει κάρτα X
Θ5
Αδυναμία προσκόμισης χειρόγραφων καταγραφών και εκτυπωμά−
των της διανυόμενης εβδομάδας και των προηγούμενων 28 ημε−
ρών
X
Θ6 Αδυναμία προσκόμισης κάρτας οδηγού X
Θ7 Αδυναμία προσκόμισης εκτυπωμάτων της διανυόμενης εβδομάδας
και των προηγούμενων 28 ημερών X
Ι Απάτη
Ι1
Άρθρο 15.8
Πλαστογραφία, αφαίρεση, καταστροφή δεδομένων καταχωρημένων
σε φύλλα καταγραφής, αποθηκευμένων στη συσκευή ελέγχου ή
στην κάρτα οδηγού ή εκτυπωμάτων από τη συσκευή ελέγχου
X
Ι2
Επέμβαση στη συσκευή ελέγχου, στο φύλλο καταγραφής ή στην
κάρτα οδηγού, που μπορεί να έχουν ως αποτέλεσμα την παραποί−
ηση δεδομένων ή/και πληροφοριών εκτυπωμάτων
X
Ι3
Ύπαρξη στο όχημα συσκευής επέμβασης (διακόπτης/καλώδιο κλπ)
που θα ήταν δυνατό να χρησιμοποιηθεί για την παραποίηση δεδο−
μένων ή/και πληροφοριών εκτυπωμάτων
X
ΙΑ Βλάβες
ΙΑ1
Άρθρο 16.1
Επισκευή από μη εγκεκριμένο συνεργείο ή τεχνίτη X
ΙΑ2 Δεν έχει επισκευαστεί καθ’ οδόν X
ΙΒ Χειρόγραφες καταγραφές σε εκτυπώματα
ΙΒ1
Άρθρο 16.2
Ο οδηγός δεν έχει σημειώσει όλες τις πληροφορίες για τις χρονικές
περιόδους όταν η συσκευή ελέγχου δεν λειτουργεί ή λειτουργεί
πλημμελώς
X
ΙΒ2 Λείπει ο αριθμός κάρτας οδηγού ή/και το όνομα ή/και ο αριθμός
αδείας οδήγησης στο προσωρινό φύλλο X
ΙΒ3 Λείπει η υπογραφή στο προσωρινό φύλλο X
ΙΒ4 Άρθρο 16.3
Απώλεια ή κλοπή κάρτας οδηγού δεν έχει δηλωθεί κατά τα προ−
βλεπόμενα στις αρμόδιες αρχές του κράτους μέλους όπου έλαβε
χώρα η κλοπή
X
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Παπάγου, 1 Νοεμβρίου 2011
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΑΝΑΠΛ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ
ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΣΑΧΙΝΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΡΑΓΚΟΥΣΗΣ
ΥΦΥΠ. ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΟΥΤΣΟΥΚΟΣ
F
Αριθ. 6755 (2)
Τροποποίηση της «Ενιαίας Σχολικής Επιτροπής Γυ−
μνασίου, Λυκείου και Τ.Ε.Ε. Αμοργού» .
Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΙΓΑΙΟΥ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις των άρθρων 103 και 280 του Ν.3852/2010
«Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης − Πρόγραμμα
Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/Α/07−06−2010), σε συνδυασμό με
τις διατάξεις των άρθρων 240 και 243 του Ν.3463/2006
(ΦΕΚ114/Α).
2. Τις διατάξεις του Π.Δ. 143/2010 «Οργανισμός της
Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου» (ΦΕΚ 236/Α).
3. Την 2221/11−04−2001 απόφαση του Γενικού Γραμμα−
τέα της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου «Σύσταση Νομικού
Προσώπου στο Δήμο Αμοργού Νομού Κυκλάδων με την
επωνυμία «Ενιαία Σχολική Επιτροπή Γυμνασίου, Λυκείου
και Τ.Ε.Ε. Δήμου Αμοργού» (ΦΕΚ 494/Β/30−04−2011).
4. Την αριθ. 104/2011 απόφαση του Δημοτικού Συμβου−
λίου του Δήμου Αμοργού, αποφασίζουμε:
Τροποποιούμε την 2221/11−04−2001 απόφαση του Γενι−
κού Γραμματέα της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου «Ενιαία
Σχολική Επιτροπή Γυμνασίου, Λυκείου και Τ.Ε.Ε. Δήμου
Αμοργού» ως προς:
α) Την ονομασία της σε «Σχολική Επιτροπή Δευτερο−
βάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Αμοργού».
β) Την παράγραφο 3 της απόφασης ως εξής: Το Διοι−
κητικό Συμβούλιο του Ν.Π.Δ.Δ. «Σχολική Επιτροπή Δευ−
τεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Αμοργού» θα είναι
εννεαμελές με τα εξής μέλη:
ΑΔΑ: 45701-6ΧΙ
39976 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)
− Τον εκάστοτε Δήμαρχο Αμοργού ως Πρόεδρο
− Τέσσερις (4) Δημοτικούς Συμβούλους εκ των οποίων δυο
ορίζονται από την μειοψηφία του Δημοτικού Συμβουλίου.
− Τον εκάστοτε Διευθυντή Γυμνασίου−Λυκείου Αμοργού.
− Τον εκάστοτε Διευθυντή ΕΠΑ.Λ. Αμοργού.
− Τον εκάστοτε εκπρόσωπο του Συλλόγου Γονέων &
Κηδεμόνων Γυμνασίου−Λυκείου Αμοργού.
− Τον εκάστοτε εκπρόσωπο της μαθητικής Κοινότητας
Γυμνασίου−Λυκείου Αμοργού.
Από τις διατάξεις της παρούσας δεν προκαλείται δα−
πάνη σε βάρος του προϋπολογισμού του Δήμου Αμορ−
γού.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Ερμούπολη, 13 Οκτωβρίου 2011
Ο Γενικός Γραμματέας Αποκεντρωμένης Διοίκησης
ΦΩΤΙΟΣ ΧΑΤΖΗΜΙΧΑΛΗΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια: