.Οδηγώ με Ασφάλεια σημαίνει: Μαθαίνω και εφαρμόζω τον Κ.Ο.Κ. Δεν οδηγώ όταν έχω καταναλώσει οινοπνευματώδη ποτά Σέβομαι τα όρια ταχύτητας Δεν κάνω αντικανονικά προσπεράσματα Δεν παραβιάζω τον κόκκινο σηματοδότη Σταματώ στο STOP και δίνω προτεραιότητα Δίνω προτεραιότητα στους πεζούς και στα άτομα με ειδικές ανάγκες Σέβομαι τα σήματα και τις υποδείξεις των τροχονόμων Φορώ πάντοτε ζώνη ασφαλείας Τοποθετώ τα παιδιά στο πίσω κάθισμα του αυτοκινήτου και τους φορώ ζώνη ασφαλείας Σε περίπτωση που οδηγώ ή είμαι συνεπιβάτης σε μοτοσυκλέτα, φορώ πάντα κράνος Πριν ξεκινήσω για ταξίδι, ελέγχω το όχημα που θα οδηγήσω . ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΕΙΝΑΙ: 1.Η μελέτη, προστασία, βελτίωση και προαγωγή των οικονομικών κοινωνικοασφαλιστικών και συνδικαλιστικών συμφερόντων και δικαιωμάτων των μελών του. 2.Η εξύψωση και προαγωγή του πνευματικού επιπέδου των μελών του. 3.Η ανάπτυξη ταξικής συνείδησης και πνεύματος αλληλεγγύης μεταξύ των μελών του και των άλλων εργαζομένων . 4.Η βελτίωση και καλυτέρευση των συνθηκών εργασίας και η ανάπτυξη του μορφωτικού και πολιτιστικού επιπέδου των μελών του. 5.Η προάσπιση των δημοκρατικών ελευθεριών,η ανάπτυξη των αρχών του ελεύθερου συνδικαλισμού , ο σεβασμός, των διεθνών συμβάσεων εργασίας, η ενότητα του συνδικαλιστικού κινήματος, η πάλη για τη δημιουργία Κράτους Δικαίου, για την απόδοση κοινωνικής δικαιοσύνης. 6.Η πάλη για τη δημοκρατία,την κοινωνική πρόοδο, την εθνική ανεξαρτησία, τη λαϊκή κυριαρχία, την κοινωνική απελευθέρωση και την ειρήνη . 7.Η διασφάλιση και κατοχύρωση της προσωπικής αξιοπρέπειας των μελών.

ΒΙΒΛΙΑΡΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

 

Σύμφωνα με το άρθρο 3 της υπ' αριθμ. 51266/1975 (ΦΕΚ 1458/β/10.12.75) Απόφασης του Υπουργείου Απασχόλησης "Οι ιδιοκτήται ή διευθυνταί των εν λόγω τουριστικών λεωφορείων, υποχρεούνται να εφοδιάζωσι τον οδηγών και βοηθών αυτών δια βιβλιαρίων εργασίας, άτινα θεωρούνται θπό των αρμοδίων Τμημάτων ή Γραφείων Εργασίας, έκαστην πρώτην του μηνός. Εις τα βιβλιάρια δέον να αναγράφηται το ονοματεπώνυμον των μισθωτών, ο αριθμός της άδειας ικανότητος του οδηγού (αριθμ. διπλώματος), ο αριθμός άδειας κυκλοφορίας των αυτοκινήτων και η ημέρα εβδομαδιαίας αναπαύσεως αυτών.

Εις περίπτωσιν δρομολογίων διάρκειας πέραν της εβδομάδος η πραγματοποίησης εβδομαδιαίας αναπαύσεως των ως άνω μισθωτών μετατίθεται εις ετλεραν της από της αφίξεώς του εις την έδραν του, εβδομάδος, ήτις δέον να γνωστοποιείται εγγράφως εις το οικείον Τμήμα ή Γραφείον Εργασίας από της προτεραίας."
Επισημαίνεται ότι στο Βιβλιάριο Εργασίας πρέπει να αναγράφονται ευκρινώς, στοιχεία της επιχείρησης, η ημερομηνία (ολογράφως και αριθμητικώς) και η ημέρα, π.χ. 18/06/2007, ημέρα Δευτέρα.
Ευνόητο είναι ότι εφόσον οι ιδιοκτήτες των τουριστικών λεωφορείων οδηγούν οι ίδιοι τα λεωφορεία τους για λογαριασμό των τουριστικών γραφείων υποχρεούνται οι ίδιοι να τηρούν βιβλία εργασίας με το ονοματεπώνυμό τους, που να τα θεωρούν στο οικείο Τμήμα Κοινωνικής Επιθεώρησης.
ΒΙΒΛΙΑ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΩΝ
 
Σύμφωνα με την παρ. 1 της υπ΄αριθμ. 128/86 (ΦΕΚ 73/Β/28.2.86) Απόφασης του Υπουργού Εργασίας « Οι ιδιοκτήτες  των Τουριστικών Λεωφορείων ή οι νόμιμοι εκπρόσωποι τους υποχρεούνται να θεωρούν στην οικεία Επιθεώρηση Εργασίας Βιβλίο Δρομολογίων για κάθε τουριστικό λεωφορείο. Ο αριθμός των σελίδων του βιβλίου δρομολογίων πρέπει να επαρκεί για απασχόληση τουλάχιστον τριών μηνών»
Για κάθε τουριστικό λεωφορείο (ασχέτως αν οδηγείται από τον ιδιοκτήτη ή από μισθωτό) θα πρέπει να έχει θεωρηθεί Βιβλίο δρομολογίων από το οικείο Τμήμα Κοινωνικής Επιθεώρησης.
Όσον αφορά την τήρηση του βιβλίου πρωτοκόλλου θεώρησης βιβλίου Δρομολογίων σας εφιστούμε την προσοχή στα εξής:
Ο αύξων αριθμός να είναι και αριθμός πρωτοκόλλου
Να δίδεται ένας αριθμός πρωτοκόλλου για κάθε αυτοκίνητο και για όλα τα τρίμηνα εκάστου έτους
Να δίδεται ένας αριθμός πρωτοκόλλου για κάθε αυτοκίνητο και για όλο το έτος, με την προσκόμιση κάθε φορά του αριθμού πρωτοκόλλου για την αντίστοιχη καταχώριση κατά τη θεώρηση
Η θεώρηση του βιβλίου Δρομολογίων πρέπει να καλύπτει τουλάχιστον ένα τρίμηνο
Σε περίπτωση που ο εργοδότης επιθυμεί τη θεώρηση βιβλίων Δρομολογίων για περισσότερα τρίμηνα  οι υπηρεσίες μας έχουν τη δυνατότητα να προβαίνουν σε αυτή τη θεώρηση.
Σε περίπτωση που ο εργοδότης προσκομίσει για θεώρηση το βιβλίο Δρομολογίων κατά τη διάρκεια του τριμήνου για οποιοδήποτε λόγο θα θεωρείται ότι η ισχύς του βιβλίου Δρομολογίων θα αρχίζει από τη μέρα της θεώρησης και μέχρι τουλάχιστον ένα τρίμηνο.

Δεν υπάρχουν σχόλια: