.Οδηγώ με Ασφάλεια σημαίνει: Μαθαίνω και εφαρμόζω τον Κ.Ο.Κ. Δεν οδηγώ όταν έχω καταναλώσει οινοπνευματώδη ποτά Σέβομαι τα όρια ταχύτητας Δεν κάνω αντικανονικά προσπεράσματα Δεν παραβιάζω τον κόκκινο σηματοδότη Σταματώ στο STOP και δίνω προτεραιότητα Δίνω προτεραιότητα στους πεζούς και στα άτομα με ειδικές ανάγκες Σέβομαι τα σήματα και τις υποδείξεις των τροχονόμων Φορώ πάντοτε ζώνη ασφαλείας Τοποθετώ τα παιδιά στο πίσω κάθισμα του αυτοκινήτου και τους φορώ ζώνη ασφαλείας Σε περίπτωση που οδηγώ ή είμαι συνεπιβάτης σε μοτοσυκλέτα, φορώ πάντα κράνος Πριν ξεκινήσω για ταξίδι, ελέγχω το όχημα που θα οδηγήσω . ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΕΙΝΑΙ: 1.Η μελέτη, προστασία, βελτίωση και προαγωγή των οικονομικών κοινωνικοασφαλιστικών και συνδικαλιστικών συμφερόντων και δικαιωμάτων των μελών του. 2.Η εξύψωση και προαγωγή του πνευματικού επιπέδου των μελών του. 3.Η ανάπτυξη ταξικής συνείδησης και πνεύματος αλληλεγγύης μεταξύ των μελών του και των άλλων εργαζομένων . 4.Η βελτίωση και καλυτέρευση των συνθηκών εργασίας και η ανάπτυξη του μορφωτικού και πολιτιστικού επιπέδου των μελών του. 5.Η προάσπιση των δημοκρατικών ελευθεριών,η ανάπτυξη των αρχών του ελεύθερου συνδικαλισμού , ο σεβασμός, των διεθνών συμβάσεων εργασίας, η ενότητα του συνδικαλιστικού κινήματος, η πάλη για τη δημιουργία Κράτους Δικαίου, για την απόδοση κοινωνικής δικαιοσύνης. 6.Η πάλη για τη δημοκρατία,την κοινωνική πρόοδο, την εθνική ανεξαρτησία, τη λαϊκή κυριαρχία, την κοινωνική απελευθέρωση και την ειρήνη . 7.Η διασφάλιση και κατοχύρωση της προσωπικής αξιοπρέπειας των μελών.

ΤΙ ΠΡΟΒΛΕΠΕΙ ΤΟ ΝΕΟ ΜΝΗΜΟΝΙΟ Από την έναρξη ισχύος του παρόντος καταργείται η θεώρηση του βιβλίου δρομολογίων από την οικεία κοινωνική επιθεώρηση εργασίας, η τήρηση του οποίου προβλέπεται: α) για τα φορτηγά αυτοκίνητα από τη διάταξη του άρθρου 4 του Β.Δ./τος 28 Ιαν. 1938 (Α’  35) όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, β) για τα τουριστικά λεωφορεία από τη διάταξη του άρθρου 2 της  Υ.Α. 51266/1975 (Β’ 1458) όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, και  γ) για τα λεωφορεία του ΚΤΕΛ από τη διάταξη του άρθρου 27 του π.δ.246/2006 (Α’ 261), όπως ισχύει.
 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ

Χρόνος υπηρεσίας στον ίδιο εργοδότη     Ποσό αποζημίωσης
1 έτος συμπλ. έως 4 έτη    2 μηνών
4 έτη συμπλ. έως 6 έτη     3 μηνών
6 έτη συμπλ. έως 8 έτη     4 μηνών
8 έτη συμπλ. έως 10 έτη    5 μηνών
10 έτη συμπλ.    6 μηνών
11 έτη συμπλ.    7 μηνών
12 έτη συμπλ.    8 μηνών
13 έτη συμπλ.    9 μηνών
14 έτη συμπλ.    10 μηνών
15 έτη συμπλ.    11 μηνών
16 έτη συμπλ. και άνω    12 μηνών
                                        »
Ο υπολογισμός της ως άνω αποζημίωσης γίνεται με βάση  τις  τακτικές  αποδοχές  του τελευταίου μήνα υπό καθεστώς πλήρους απασχόλησης. Το δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 1 του άρθρου 5 του ν. 3198/1955 (Α’  98), εξακολουθεί να ισχύει.

3.    Για ιδιωτικούς υπαλλήλους με σχέση εργασίας αορίστου χρόνου, που ήδη απασχολούνται και έχουν συμπληρώσει στον ίδιο εργοδότη προϋπηρεσία άνω των δεκαεπτά (17) ετών, καταβάλλεται αποζημίωση απόλυσης επιπλέον της προβλεπομένης στο προηγούμενο εδάφιο αποζημίωσης,  οποτεδήποτε κι αν απολυθούν κατά την εξής αναλογία: 

Για 17 έτη προϋπηρεσίας συμπληρωμένα    1 μηνός αποζημίωση
Για 18 έτη προϋπηρεσίας συμπληρωμένα    2 μηνών αποζημίωση
Για 19 έτη προϋπηρεσίας συμπληρωμένα    3 μηνών αποζημίωση
Για 20 έτη προϋπηρεσίας συμπληρωμένα    4 μηνών αποζημίωση
Για 21 έτη προϋπηρεσίας συμπληρωμένα    5 μηνών αποζημίωση
Για 22 έτη προϋπηρεσίας συμπληρωμένα    6 μηνών αποζημίωση
Για 23 έτη προϋπηρεσίας συμπληρωμένα    7 μηνών αποζημίωση
Για 24 έτη προϋπηρεσίας συμπληρωμένα    8 μηνών αποζημίωση
Για 25 έτη προϋπηρεσίας συμπληρωμένα    9 μηνών αποζημίωση
Για 26 έτη προϋπηρεσίας συμπληρωμένα    10 μηνών αποζημίωση
Για 27 έτη προϋπηρεσίας συμπληρωμένα    11 μηνών αποζημίωση
Για 28 έτη προϋπηρεσίας και άνω     12 μηνών αποζημίωση
Για  τον ανωτέρω υπολογισμό λαμβάνονται υπόψη: 
i) ο χρόνος προϋπηρεσίας που είχε συμπληρώσει ο υπάλληλος κατά τη δημοσίευση του παρόντος ανεξάρτητα από το χρόνο απόλυσης του, και
ii) οι τακτικές αποδοχές του τελευταίου μήνα υπό καθεστώς πλήρους απασχόλησης   που δεν υπερβαίνουν το πόσο των δύο χιλιάδων (2.000€) ευρώ .
Σε περίπτωση που συντρέχουν οι προϋποθέσεις του δευτέρου εδαφίου του άρθρου 8 του ν.3198/1955, όπως αυτό έχει τροποποιηθεί, λαμβάνονται υπόψη για τον ανωτέρω  υπολογισμό οι τακτικές αποδοχές του τελευταίου μήνα υπό καθεστώς πλήρους απασχόλησης, με την επιφύλαξη του δευτέρου εδαφίου της παραγράφου 1 του άρθρου 5 του ν. 3198/1955.Κατάργηση δώρων Χριστουγέννων -Πάσχα και επιδόματος αδείας

Από 1.1.2013  τα επιδόματα και  δώρα εορτών Χριστουγέννων και Πάσχα και το επίδομα αδείας, που προβλέπονται από οποιαδήποτε γενική ή ειδική διάταξη νόμου ή κανονιστική πράξη ή καταστατική διάταξη για τους συνταξιούχους και βοηθηματούχους  όλων των φορέων και τομέων  κύριας και επικουρικής ασφάλισης αρμοδιότητας του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας καθώς και του ΟΓΑ, του  ΝΑΤ και της Τράπεζας της Ελλάδος καταργούνται. ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΟΑΕΔ.

I) Καταργούμενες διατάξεις που αφορούν σε ειδικές επιδοτήσεις ανεργίας και   ειδικές εισοδηματικές ενισχύσεις ανεργίας.
1.    Από 1.1.2013 καταργούνται οι ακόλουθες διατάξεις νόμων, όπως ισχύουν σήμερα κατά το μέρος που αφορούν σε ειδικές επιδοτήσεις ανεργίας και ειδικές εισοδηματικές ενισχύσεις ανεργίας, καθώς  οι κανονιστικές και οι διοικητικές πράξεις, που εκδόθηκαν κατ’ εξουσιοδότησή τους :
-Το άρθρο  43 του ν. 2778/1999 (Α’ 295) με εξαίρεση την παράγραφο 5.
-Το άρθρο  7 του ν. 2941/2001  (Α’ 201) με εξαίρεση την παράγραφο  8.                
-Οι παράγραφοι 2 και 3 του άρθρου 15 του ν. 3144/2003 (Α’  111),
-Η παρ. 4 του άρθρου  14 του ν. 3385/2005 (Α’  210).
-Τα άρθρο 10 και 11 του ν. 3408/2005 (Α’  272) με εξαίρεση την παράγραφο  4 του άρθρου  11.
-Το άρθρο 13 του ν. 3460/2006 (Α’  105), όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο  11 του ν. 3660/2008 (Α’  78),
-Οι παράγραφοι  4 και 5 του άρθρου 69 του ν. 3518/2006  (Α’ 272)
-Το άρθρο 23 του ν. 3526/2007 (Α’  24), με εξαίρεση τις  παραγράφους  10 και 11.
-Οι παράγραφοι 2 και . 3 του άρθρου 1 καθώς και το άρθρο 2 του ν.3667/2008  (Α’  114)
-Το άρθρο  3 του ν. 3717/2008 (Α’  239),
-Το άρθρο 75 του ν. 3746/2009 (Α’  27),
-Το άρθρο 32  του ν. 3762/2009 (Α’ 75),
-Οι παράγραφοι  4 ,5 και 6 του άρθρου 74 του ν. 3996/2011 (Α’  170).
2.    Οι επιδοτούμενοι την 31.12.2012, με βάση τις παραπάνω καταργούμενες διατάξεις, συνεχίζουν  από 1.1.2013 να επιδοτούνται με βάση τις κοινές περί ανεργίας διατάξεις και να λαμβάνουν το βασικό μηνιαίο επίδομα ανεργίας για χρονικό διάστημα 12 μηνών, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρ. 21 του ν.δ.2961/54 ( Α’  197), όπως ισχύουν.

3.    Επιδοτούμενοι την 31.12.2012, των οποίων η επιδότηση με βάση τις παραπάνω καταργούμενες διατάξεις λήγει πριν την 31.12.2013, συνεχίζουν από 1.1.2013 να επιδοτούνται με βάση τις κοινές περί ανεργίας διατάξεις και να λαμβάνουν το βασικό μηνιαίο επίδομα ανεργίας, σύμφωνα  με τις διατάξεις του άρθρου  21 του ν.δ.2961/54 (Α’ 197) μέχρι την ημερομηνία λήξης της επιδότησης, όπως αυτή έχει προσδιοριστεί με βάση τις καταργούμενες διατάξεις.

4.    Σε κάθε περίπτωση ουδείς άνεργος επιδοτούμενος μπορεί να συνεχίσει να επιδοτείται μετά την 31.12.2012 με βάση τις παραπάνω καταργούμενες διατάξεις.

5.    Σε κάθε περίπτωση ουδείς άνεργος επιδοτούμενος, με βάση τις παραπάνω παραγράφους 2 και 3, μπορεί να συνεχίσει να επιδοτείται μετά την 31.12.2013.
II) Καταργούμενες διατάξεις που αφορούν στην επιδότηση λόγω ανεργίας απολυμένων μισθωτών λόγω συγχώνευσης – μεταφοράς – συνένωσης επιχειρήσεων.
1.    Από 1.1.2013 καταργούνται οι ακόλουθες διατάξεις νόμων, όπως ισχύουν σήμερα:
- Το άρθρο 6 του ν.435/1976 ( Α’ 251) .
- Το άρθρο 4 του 3302/2004 (Α’ 267) .
2.    Επιδοτούμενοι την 31.12.2012, των οποίων η επιδότηση με βάση τις παραπάνω καταργούμενες διατάξεις λήγει πριν την 31.12.2013, συνεχίζουν από 1.1.2013 να επιδοτούνται με βάση τις κοινές περί ανεργίας διατάξεις και να λαμβάνουν το βασικό μηνιαίο επίδομα ανεργίας, σύμφωνα  με τις διατάξεις του άρθρ. 21 του ν.δ.2961/54 (Α’ 197) όπως ισχύουν, μέχρι την ημερομηνία λήξης της επιδότησης, όπως αυτή έχει προσδιοριστεί με βάση τις καταργούμενες διατάξεις.

3.    α. Σε κάθε περίπτωση ουδείς άνεργος επιδοτούμενος μπορεί να συνεχίσει να επιδοτείται μετά την 31.12.2012, με βάση τις παραπάνω καταργούμενες διατάξεις.
β. Σε κάθε περίπτωση ουδείς άνεργος επιδοτούμενος μπορεί να συνεχίσει να επιδοτείται μετά την 31.12.2013, με βάση τις παραπάνω παραγράφους 1 και 2.

Δεν υπάρχουν σχόλια: