.Οδηγώ με Ασφάλεια σημαίνει: Μαθαίνω και εφαρμόζω τον Κ.Ο.Κ. Δεν οδηγώ όταν έχω καταναλώσει οινοπνευματώδη ποτά Σέβομαι τα όρια ταχύτητας Δεν κάνω αντικανονικά προσπεράσματα Δεν παραβιάζω τον κόκκινο σηματοδότη Σταματώ στο STOP και δίνω προτεραιότητα Δίνω προτεραιότητα στους πεζούς και στα άτομα με ειδικές ανάγκες Σέβομαι τα σήματα και τις υποδείξεις των τροχονόμων Φορώ πάντοτε ζώνη ασφαλείας Τοποθετώ τα παιδιά στο πίσω κάθισμα του αυτοκινήτου και τους φορώ ζώνη ασφαλείας Σε περίπτωση που οδηγώ ή είμαι συνεπιβάτης σε μοτοσυκλέτα, φορώ πάντα κράνος Πριν ξεκινήσω για ταξίδι, ελέγχω το όχημα που θα οδηγήσω . ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΕΙΝΑΙ: 1.Η μελέτη, προστασία, βελτίωση και προαγωγή των οικονομικών κοινωνικοασφαλιστικών και συνδικαλιστικών συμφερόντων και δικαιωμάτων των μελών του. 2.Η εξύψωση και προαγωγή του πνευματικού επιπέδου των μελών του. 3.Η ανάπτυξη ταξικής συνείδησης και πνεύματος αλληλεγγύης μεταξύ των μελών του και των άλλων εργαζομένων . 4.Η βελτίωση και καλυτέρευση των συνθηκών εργασίας και η ανάπτυξη του μορφωτικού και πολιτιστικού επιπέδου των μελών του. 5.Η προάσπιση των δημοκρατικών ελευθεριών,η ανάπτυξη των αρχών του ελεύθερου συνδικαλισμού , ο σεβασμός, των διεθνών συμβάσεων εργασίας, η ενότητα του συνδικαλιστικού κινήματος, η πάλη για τη δημιουργία Κράτους Δικαίου, για την απόδοση κοινωνικής δικαιοσύνης. 6.Η πάλη για τη δημοκρατία,την κοινωνική πρόοδο, την εθνική ανεξαρτησία, τη λαϊκή κυριαρχία, την κοινωνική απελευθέρωση και την ειρήνη . 7.Η διασφάλιση και κατοχύρωση της προσωπικής αξιοπρέπειας των μελών.

Έξυπνος Ταχογράφος (Smart Tahograph)


Οι έξυπνοι ταχογράφοι είναι πλέον εδώ!
Ο έξυπνος ταχογράφος θα είναι υποχρεωτικός στις 15 Ιουνίου 2019.
Τι είναι και τί προσφέρει ο νέος αυτός ταχογράφος;
Αρχικά να τονίσουμε ότι είναι η εξέλιξη. Η νέα γενιά υποχρεωτικών ψηφιακών καταγραφέων επί του οχήματος για τον έλεγχο της νομοθεσίας της ΕΕ σχετικά με τους χρόνους οδήγησης και ανάπαυσης των οδηγών. Τα νέα χαρακτηριστικά αξιοποιούν πλήρως τις προηγμένες ψηφιακές τεχνολογίες όπως η δορυφορική θέση, η επικοινωνία μικρής εμβέλειας για επιθεωρητές οδικής κυκλοφορίας και η διασύνδεση με άλλες τηλεματικές εφαρμογές (όπως έξυπνο πάρκινγκ ή pay as you drive εφαρμογές) μέσω μιας εναρμονισμένης διεπαφής Intelligent Transport System. Θα επιτρέπει την αυτόματη καταγραφή της αρχικής και της τελικής θέσης των διαδρομών και θα επιτρέπει επίσης την απομακρυσμένη πρόσβαση σε ορισμένα δεδομένα ταχογράφου μέσω ασύρματης μετάδοσης δεδομένων στις αρχές ελέγχου.
Η συσκευή ελέγχου στοχεύει στην καταγραφή, αποθήκευση, απεικόνιση, εκτύπωση και έξοδο δεδομένων που έχουν σχέση με τη δράση του οδηγού. Κάθε όχημα που είναι εξοπλισμένο με συσκευή ελέγχου η οποία πληροί τις διατάξεις του παρόντος παραρτήματος πρέπει να περιλαμβάνει ένδειξη ταχύτητας και χιλιομετρητή.
Οι εν λόγω λειτουργίες μπορούν να είναι ενσωματωμένες στη συσκευή ελέγχου.
01) Η συσκευή ελέγχου περιλαμβάνει καλώδια, έναν αισθητήρα κίνησης και μια εποχούμενη μονάδα.
02) Η διεπαφή μεταξύ των αισθητήρων κίνησης και των εποχούμενων μονάδων συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις που ορίζονται στο προσάρτημα 11.
03) Η εποχούμενη μονάδα συνδέεται με ένα ή περισσότερα παγκόσμια συστήματα δορυφορικής πλοήγησης, όπως προσδιορίζεται στο προσάρτημα 12.
04) Η εποχούμενη μονάδα επικοινωνεί με συσκευές ανάγνωσης δεδομένων έγκαιρου τηλεεντοπισμού που προσδιορίζεται στο προσάρτημα 14.
05) Η εποχούμενη μονάδα μπορεί να περιλαμβάνει διεπαφή ευφυούς συστήματος μεταφορών (ITS), η οποία προσδιορίζεται στο προσάρτημα 13. Η συσκευή ελέγχου μπορεί να συνδεθεί με άλλους μηχανισμούς μέσω πρόσθετων διεπαφών και/ή μέσω της προαιρετικής διεπαφής ITS.
06) Οποιαδήποτε προσθήκη ή σύνδεση στη συσκευή ελέγχου οποιουδήποτε άλλου οργάνου, συσκευής ή συσκευών, εγκεκριμένων ή μη, δεν επεμβαίνει ούτε μπορεί να επέμβει καθ’ οιονδήποτε τρόπο στην ομαλή και ασφαλή λειτουργία της συσκευής ελέγχου και στις διατάξεις του παρόντος κανονισμού. Οι χρήστες των συσκευών ελέγχου αναγνωρίζονται από τη συσκευή μέσω της κάρτας ταχογράφου.
07) Η συσκευή ελέγχου παρέχει επιλεκτικά δικαιώματα πρόσβασης σε δεδομένα και λειτουργίες ανάλογα με το είδος του χρήστη και/ή της αναγνώρισης. 26.5.2016 L 139/19 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης EL Η συσκευή ελέγχου καταγράφει και αποθηκεύει δεδομένα στη μνήμη της, στον μηχανισμό επικοινωνίας εξ αποστάσεως και στις κάρτες ταχογράφων.
Η διαδικασία αυτή πραγματοποιείται σύμφωνα με την οδηγία 95/46/ΕΚ της 24ης Οκτωβρίου 1995 για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών (1), με την οδηγία 2002/58/ΕΚ της 12ης Ιουλίου 2002 σχετικά με την επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και την προστασία της ιδιωτικής ζωής στον τομέα των ηλεκτρονικών επικοινωνιών (2) και σύμφωνα με το άρθρο 7 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 165/2014.

Δεν υπάρχουν σχόλια: