.Οδηγώ με Ασφάλεια σημαίνει: Μαθαίνω και εφαρμόζω τον Κ.Ο.Κ. Δεν οδηγώ όταν έχω καταναλώσει οινοπνευματώδη ποτά Σέβομαι τα όρια ταχύτητας Δεν κάνω αντικανονικά προσπεράσματα Δεν παραβιάζω τον κόκκινο σηματοδότη Σταματώ στο STOP και δίνω προτεραιότητα Δίνω προτεραιότητα στους πεζούς και στα άτομα με ειδικές ανάγκες Σέβομαι τα σήματα και τις υποδείξεις των τροχονόμων Φορώ πάντοτε ζώνη ασφαλείας Τοποθετώ τα παιδιά στο πίσω κάθισμα του αυτοκινήτου και τους φορώ ζώνη ασφαλείας Σε περίπτωση που οδηγώ ή είμαι συνεπιβάτης σε μοτοσυκλέτα, φορώ πάντα κράνος Πριν ξεκινήσω για ταξίδι, ελέγχω το όχημα που θα οδηγήσω . ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΕΙΝΑΙ: 1.Η μελέτη, προστασία, βελτίωση και προαγωγή των οικονομικών κοινωνικοασφαλιστικών και συνδικαλιστικών συμφερόντων και δικαιωμάτων των μελών του. 2.Η εξύψωση και προαγωγή του πνευματικού επιπέδου των μελών του. 3.Η ανάπτυξη ταξικής συνείδησης και πνεύματος αλληλεγγύης μεταξύ των μελών του και των άλλων εργαζομένων . 4.Η βελτίωση και καλυτέρευση των συνθηκών εργασίας και η ανάπτυξη του μορφωτικού και πολιτιστικού επιπέδου των μελών του. 5.Η προάσπιση των δημοκρατικών ελευθεριών,η ανάπτυξη των αρχών του ελεύθερου συνδικαλισμού , ο σεβασμός, των διεθνών συμβάσεων εργασίας, η ενότητα του συνδικαλιστικού κινήματος, η πάλη για τη δημιουργία Κράτους Δικαίου, για την απόδοση κοινωνικής δικαιοσύνης. 6.Η πάλη για τη δημοκρατία,την κοινωνική πρόοδο, την εθνική ανεξαρτησία, τη λαϊκή κυριαρχία, την κοινωνική απελευθέρωση και την ειρήνη . 7.Η διασφάλιση και κατοχύρωση της προσωπικής αξιοπρέπειας των μελών.

ΒΙΒΛΙΟ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΩΝ


ΒΙΒΛΙΟ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΛΕΩΦΟΡΕΙΩΝ (ΠΟΥΛΜΑΝ)

Η τήρηση βιβλίου δρομολογίων στα τουριστικά λεωφορεία (πούλμαν) προβλέπεται από το άρθρο 2 της υπ’ αριθ. 51266/1975 (ΦΕΚ 1458. Τεύχος Β΄ 10-12-75) απόφασης του Υπουργείου Απασχόλησης, όπως τροποποιήθηκε με τις υπ. Αριθ. 989/80 και 128/86 αποφάσεις του ίδιου Υπουργείου.


(Από 12/11/2012 ημερομηνία εναρξης ισχύος του Ν.4093/2102 η θεώρηση των βιβλίων δρομολογίων από την επιθεώρηση εργασίας καταργήθηκε. Τα βιβλία συνεχίζουν να τηρούνται αθεώρητα

Σύμφωνα με τις παραπάνω αποφάσεις οι ιδιοκτήτες των Τουριστικών Λεωφορείων ή οι νόμιμοι εκπρόσωποί τους υποχρεούνται να τηρούν αθεώρητο βιβλίο Δρομολογίων για κάθε Τουριστικό Λεωφορείο. Το βιβλίο πρέπει να είναι τριπλότυπο και ο αριθμός των σελίδων πρέπει να επαρκεί για απασχόληση τουλάχιστον τριών μηνών.
Το βιβλίο δρομολογίων τηρείται για κάθε ημέρα εργασίας και για κάθε βάρδια. Αν το ίδιο τουριστικό λεωφορείο οδηγείται από δύο οδηγούς, θα χρησιμοποιηθούν δύο ξεχωριστές σελίδες του βιβλίου δρομολογίων.
Για κάθε τουριστικό λεωφορείο ασχέτως εάν οδηγείται από τον ιδιοκτήτη ή από μισθωτό θα πρέπει να έχει  βιβλίο δρομολογίων και πρέπει να περιλαμβάνει τα παρακάτω στοιχεία:

α) Το ονοματεπώνυμο του ιδιοκτήτη του αυτοκινήτου.

β) Τον αριθμό κυκλοφορίας του αυτοκινήτου.

γ) Το ονοματεπώνυμο του οδηγού.

δ) Το ονοματεπώνυμο του βοηθού οδηγού.

Το βιβλίο πρέπει να είναι αριθμημένο και θα πρέπει να συμπληρώνονται από τον οδηγό τα εξής στοιχεία :

1. Η ώρα έναρξης της απασχόλησης στην επιχείρηση, η οποία πιθανόν να είναι διαφορετική από την ώρα εκκίνησης του λεωφορείου.

2. Η ώρα έναρξης της οδήγησης.

3. Η ώρα άφιξης στον τόπον προορισμού. Αναγράφεται επακριβώς η χρονική στιγμή στην οποία αφίχθηκε το αυτοκίνητο σε κάθε συγκεκριμένο τόπο προορισμού.

4. Η ώρα τυχόν επισκευής του αυτοκινήτου κατά τη διάρκεια της διαδρομής. (ώρα εμφάνισης βλάβης – ώρα επισκευής βλάβης κλπ)

5. Η διάρκεια των διαλειμμάτων, δηλαδή η χρονική στιγμή κατά την οποία το αυτοκίνητο διέκοψε την πορεία του από την αφετηρία προς τον τόπο προορισμού καθώς και το χρονικό σημείο στο οποίο το αυτοκίνητο επανέλαβε την πορεία του προς τον τόπο προορισμού.

6. Η διάρκεια του μεταξύ δύο διαλειμμάτων χρόνου. Σημειώνεται πόσο διήρκεσε η διακοπή της πορείας του αυτοκινήτου. Η σημείωση αυτή γίνεται ελάχιστα πριν την έναρξη της επανάληψης της πορείας του οχήματος, που διακόπηκε.

7. Ο χρόνος αναμονής σε σταθμό ή πρακτορείο

8. Η ώρα λήξης της απασχολήσεως

9. Το σύνολον των ωρών οδήγησης ημερησίως.

Κάτω από τον πίνακα πρέπει να τίθεται η υπογραφή του ιδιοκτήτη, του διευθυντή, του οδηγού και του βοηθού.

Μετά το τέλος της ημερήσιας εργασίας, ο οδηγός ή ο βοηθός υποχρεούται να παραδίδει το ένα αντίτυπο του Ημερησίου Δελτίου Δρομολογίων στον ιδιοκτήτη ή διευθυντή ή εξουσιοδοτημένο υπάλληλο. Το άλλο αντίτυπο του Ημερησίου Δελτίου Δρομολογίων παραλαμβάνει ο οδηγός ενώ το τρίτο παραμένει στο στέλεχος και φυλάσσεται μέσα στο λεωφορείο από τον οδηγό ο οποίος έχει υποχρέωση να το έχει πάντοτε πρόχειρο και να το θέτει στη διάθεση των αρμοδίων ελεγκτικών οργάνων.

Για τον εφοδιασμό του λεωφορείου με βιβλίο δρομολογίων καθώς και για τη φύλαξη επί διετία, των αντιτύπων των Ημερήσιων Δελτίων Δρομολογίων ευθύνεται ο ιδιοκτήτης ή εξουσιοδοτημένος γι’ αυτό υπάλληλος.

Για την τήρηση και συμπλήρωση του Ημερήσιων Δελτίων Δρομολογίων, ευθύνεται ο οδηγός του λεωφορείου ή ο βοηθός του.

Γ. ΒΙΒΛΙΑΡΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑ ΟΔΗΓΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΛΕΩΦΟΡΕΙΩΝ

Η ύπαρξη βιβλιαρίου εργασίας για τους οδηγούς τουριστικών λεωφορείων προβλέπεται από το άρθρο 3 της υπ’ αριθ. 51266/1975 (ΦΕΚ 1458/τ. Β΄/10-12-1975) απόφασης του Υπουργού Απασχόλησης, το οποίο αναφέρει ότι οι ιδιοκτήτες ή οι διευθυντές των τουριστικών λεωφορείων υποχρεούνται να εφοδιάζουν τον οδηγό και τον βοηθό τους με βιβλιάρια εργασίας.
Σ’ αυτά πρέπει να αναγράφονται το ονοματεπώνυμο των μισθωτών, ο αριθμός του διπλώματος (άδειας) οδήγησης, ο αριθμός της άδειας κυκλοφορίας των αυτοκινήτων και οι ημέρες εβδομαδιαίας ανάπαυσης (ρεπό)
Η υποχρέωση τήρησης βιβλιαρίου εργασίας ισχύει και για τους ιδιοκτήτες τουριστικών λεωφορείων οι οποίοι οδηγούν οι ίδιοι τα λεωφορεία τους για λογαριασμό όμως των τουριστικών γραφείων.
Σε περίπτωση δρομολογίων διάρκειας πέραν της εβδομάδας το ρεπό των οδηγών μετατίθεται σε άλλη εβδομάδα και αυτό θα πρέπει να γνωστοποιείται στην Επιθεώρηση Εργασίας.