.Οδηγώ με Ασφάλεια σημαίνει: Μαθαίνω και εφαρμόζω τον Κ.Ο.Κ. Δεν οδηγώ όταν έχω καταναλώσει οινοπνευματώδη ποτά Σέβομαι τα όρια ταχύτητας Δεν κάνω αντικανονικά προσπεράσματα Δεν παραβιάζω τον κόκκινο σηματοδότη Σταματώ στο STOP και δίνω προτεραιότητα Δίνω προτεραιότητα στους πεζούς και στα άτομα με ειδικές ανάγκες Σέβομαι τα σήματα και τις υποδείξεις των τροχονόμων Φορώ πάντοτε ζώνη ασφαλείας Τοποθετώ τα παιδιά στο πίσω κάθισμα του αυτοκινήτου και τους φορώ ζώνη ασφαλείας Σε περίπτωση που οδηγώ ή είμαι συνεπιβάτης σε μοτοσυκλέτα, φορώ πάντα κράνος Πριν ξεκινήσω για ταξίδι, ελέγχω το όχημα που θα οδηγήσω . ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΕΙΝΑΙ: 1.Η μελέτη, προστασία, βελτίωση και προαγωγή των οικονομικών κοινωνικοασφαλιστικών και συνδικαλιστικών συμφερόντων και δικαιωμάτων των μελών του. 2.Η εξύψωση και προαγωγή του πνευματικού επιπέδου των μελών του. 3.Η ανάπτυξη ταξικής συνείδησης και πνεύματος αλληλεγγύης μεταξύ των μελών του και των άλλων εργαζομένων . 4.Η βελτίωση και καλυτέρευση των συνθηκών εργασίας και η ανάπτυξη του μορφωτικού και πολιτιστικού επιπέδου των μελών του. 5.Η προάσπιση των δημοκρατικών ελευθεριών,η ανάπτυξη των αρχών του ελεύθερου συνδικαλισμού , ο σεβασμός, των διεθνών συμβάσεων εργασίας, η ενότητα του συνδικαλιστικού κινήματος, η πάλη για τη δημιουργία Κράτους Δικαίου, για την απόδοση κοινωνικής δικαιοσύνης. 6.Η πάλη για τη δημοκρατία,την κοινωνική πρόοδο, την εθνική ανεξαρτησία, τη λαϊκή κυριαρχία, την κοινωνική απελευθέρωση και την ειρήνη . 7.Η διασφάλιση και κατοχύρωση της προσωπικής αξιοπρέπειας των μελών.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΑΡΑΒΑΣΕΩΝ ΕΡΓΑΤΙΚΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I: ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΑΡΑΒΑΣΕΩΝ

ΕΝΟΤΗΤΑ Α: ΚΑΝΟΝΙΚΗ ΑΔΕΙΑ

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΒΑΣΙΚΩΝ ΠΑΡΑΒΑΣΕΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΣΟΒΑΡΟΤΗΤΑ
1. Παραβίαση διατάξεων για την κατάτμηση του χρόνου της αδείας Άρθ. 8 του Α.Ν. 549/77 (ΦΕΚ 250 Α΄) κατά το μέρος που κύρωσε το άρθ. 7 της από 26.1.1977 ΕΓΣΣΕ (ΦΕΚ 60 Β΄)  και τροποποιήθηκε από το άρθ. 6 ν. 3846/2010 (ΦΕΚ 66 Α΄) ΧΑΜΗΛΗ
2. Ελλιπής τήρηση βιβλίου ετήσιων κανονικών αδειών Άρθ. 4 παρ. 3 του Α.Ν. 539/45 (ΦΕΚ 229 Α΄), όπως αντικαταστάθηκε από το άρθ. 6 του Ν. 3762/2009 (ΦΕΚ 75 Α΄) ΠΟΛΥ ΧΑΜΗΛΗ
3. Μη τήρηση βιβλίου ετήσιων κανονικών αδειών Άρθ. 4 παρ. 3 του Α.Ν. 539/1945 (ΦΕΚ 229 Α΄), όπως αντικαταστάθηκε από το άρθ. 6 του Ν. 3762/09 (ΦΕΚ 75 Α΄) ΧΑΜΗΛΗ
4. Μη χορήγηση αδείας Άρθ. 2 παρ. 1 του Α.Ν. 539/1945 (ΦΕΚ 229 Α΄),  όπως αντικαταστάθηκε από το άρθ. 1 παρ. 1 του Ν. 3302/2004 (ΦΕΚ 267 Α΄) και άρθ. 4  παρ. 1 εδ. γ’, όπως προστέθηκε με το άρθ. 3 παρ. 15 του Ν. 4504/1966 (ΦΕΚ 57 Α΄) ΠΟΛY ΥΨΗΛΗ
5. Καταγγελία σύμβασης εργασίας κατά την διάρκεια της χορηγηθείσης κανονικής αδείας Άρθ. 5 παρ. 6 του Α.Ν. 539/1945 (ΦΕΚ 229 Α΄) ΠΟΛΥ ΥΨΗΛΗ

6.

Μη καταβολή πλήρων αποδοχών αδείας ή αναλογίας αυτών (απλών ή προσαυξημένων κατά 100% σε περίπτωση πταίσματος του εργοδότη) Άρθ. 4 παρ. 1 εδ  γ΄, όπως συμπληρώθηκε με το άρθ. 3 παρ. 15 του Ν. 4504/1966 (ΦΕΚ 57 Α΄),  άρθ. 5 παρ. 1 εδ. β΄ του Α.Ν.  539/1945 (ΦΕΚ 229 Α΄), όπως προστέθηκε με το άρθ. 3 του Ν.Δ. 3755/1957 (ΦΕΚ 182 Α΄), άρθ. 2 παρ. 1 του Α.Ν. 539/1945, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθ. 1 παρ. 1 του Ν. 3302/2004 (ΦΕΚ 267 Α΄) ΠΟΛΥ ΥΨΗΛΗ
ΕΝΟΤΗΤΑ Α: ΚΑΝΟΝΙΚΗ ΑΔΕΙΑ

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΒΑΣΙΚΩΝ ΠΑΡΑΒΑΣΕΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΣΟΒΑΡΟΤΗΤΑ

7.

Μη καταβολή πλήρους αποζημίωσης αδείας ή αναλογίας αυτής σε περίπτωση λύσης με οποιονδήποτε τρόπο της σχέσης ή σύμβασης εργασίας πριν από τη λήψη της αδείας Άρθ. 5 παρ. 4 και 5 του Α.Ν. 539/1945 (ΦΕΚ 229 Α΄) όπως αντικαταστάθηκαν από το άρθ. 1 παρ. 3 του Ν. 1346/1983 (ΦΕΚ 46 Α΄) και άρθ. 4 της από 26.1.1977 Ε.Γ.Σ.Σ.Ε. (ΦΕΚ 60 Β΄) που κυρώθηκε με το άρθ. 8 του Ν. 549/1977 (ΦΕΚ 55 Α΄), άρθ. 2 παρ. 1 του Α.Ν. 539/1945, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθ. 1 παρ. 1 του Ν. 3302/2004 (ΦΕΚ 267 Α΄) ΠΟΛΥ ΥΨΗΛΗ

8.

Μη καταβολή επιδόματος και αναλογίας επιδόματος αδείας Άρθ. 3 παρ. 16 του Ν. 4504/1966 (ΦΕΚ 57 Α΄), άρθ. 6 της από 26.1.1977 Ε.Γ.Σ.Σ.Ε. (ΦΕΚ 60 Β΄) που κυρώθηκε με το άρθ. 8 του Ν. 549/1977 (ΦΕΚ 55 Α΄) και άρθ. 1 παρ. 1 του Ν. 3302/2004 (ΦΕΚ 267 Α΄) ΥΨΗΛΗΕΝΟΤΗΤΑ Β: ΠΙΝΑΚΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ


Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΒΑΣΙΚΩΝ ΠΑΡΑΒΑΣΕΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΣΟΒΑΡΟΤΗΤΑ
1. Μη   ανάρτηση πίνακα προσωπικού & ωρών εργασίας Άρθ. 16 παρ. 4 του Ν. 2874/2000 (ΦΕΚ 286 Α΄) ΧΑΜΗΛΗ
2. Εκπρόθεσμη κατάθεση πίνακα προσωπικού & ωρών εργασίας Άρθ. 16 παρ. 1  του Ν.  2874/2000 (ΦΕΚ 286 Α΄) ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ
3. Μη κατάθεση πίνακα προσωπικού & ωρών εργασίας. Άρθ. 16 παρ. 1  του Ν. 2874/2000 (ΦΕΚ 286 Α΄) ΠΟΛΥ ΥΨΗΛΗ
4. Εκπρόθεσμη κατάθεση συμπληρωματικού πίνακα προσωπικού & ωρών εργασίας, σε περίπτωση αλλαγής νομίμου εκπροσώπου η προσλήψεων νέων εργαζομένων Άρθ. 16 παρ. 5 εδ. α΄ του Ν.  2874/2000 (ΦΕΚ 286 Α΄), όπως τροποποιήθηκε με το άρθ. 68 παρ. 5 του Ν. 3518/2006 και αντικαταστάθηκε από το άρθ. 10 του Ν. 3846/10 (ΦΕΚ 66 Α’) ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ
5. Μη κατάθεση συμπληρωματικού πίνακα προσωπικού & ωρών εργασίας, σε περίπτωση αλλαγής νομίμου εκπροσώπου η προσλήψεων νέων εργαζομένων Άρθ. 16 παρ. 5 εδ. α΄ του Ν. 2874/2000 (ΦΕΚ 286 Α΄), όπως τροποποιήθηκε με το άρθ. 68 παρ. 5 του Ν. 3518/06 και αντικαταστάθηκε από το άρθ. 10 του Ν.  3846/10 (ΦΕΚ 66 Α΄) ΠΟΛΥ ΥΨΗΛΗ
6. Εκπρόθεσμη κατάθεση πίνακα προσωπικού & ωρών εργασίας για επιχειρήσεις εποχικού χαρακτήρα Άρθ. 16 παρ. 3 του Ν.  2874/2000 (ΦΕΚ 286 Α΄) ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ
7. Μη κατάθεση πίνακα προσωπικού & ωρών εργασίας για επιχειρήσεις εποχικού χαρακτήρα Άρθ. 16 παρ. 3 του Ν.  2874/2000 (ΦΕΚ 286 Α΄) ΠΟΛΥ ΥΨΗΛΗ
8. Εκπρόθεσμη κατάθεση συμπληρωματικού πίνακα προσωπικού & ωρών εργασίας, σε περίπτωση τροποποίησης του ωραρίου ή της οργάνωσης του χρόνου εργασίας Άρθ. 16 παρ. 5 εδ. β΄ του Ν.  2874/2000 (ΦΕΚ 286 Α΄), όπως τροποποιήθηκε με το άρθ. 68 παρ. 5 Ν. 3518/2006 και αντικαταστάθηκε από το άρθ. 10 ν. 3846/2010 (ΦΕΚ 66 Α΄) ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ
ΕΝΟΤΗΤΑ Β : ΠΙΝΑΚΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΒΑΣΙΚΩΝ ΠΑΡΑΒΑΣΕΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΣΟΒΑΡΟΤΗΤΑ
9. Μη κατάθεση προγράμματος ωρών εργασίας Άρθ. 16 παρ. 6 του Ν.  2874/2000 (ΦΕΚ 286 Α΄) ΠΟΛΥ ΥΨΗΛΗ
10. Μη ανάρτηση προγράμματος εβδομαδιαίας ανάπαυσης ή/και ωρών εργασίας Άρθ. 16 παρ. 4 & 6 του Ν.  2874/00 (ΦΕΚ 286/Α΄) ΧΑΜΗΛΗ
11. Εκπρόθεσμη κατάθεση συμπληρωματικού προγράμματος εβδομαδιαίας ανάπαυσης ή και ωρών εργασίας σε περίπτωση τροποποίησης του ωραρίου ή της οργάνωσης του χρόνου εργασίας Άρθ 16 παρ. 5 εδ. β΄ του Ν.  2874/2000 (ΦΕΚ 286 Α΄), όπως τροποποιήθηκε με το άρθ. 68 παρ. 5 του Ν. 3518/2006 και αντικαταστάθηκε από το άρθ. 10 του Ν.  3846/10 (ΦΕΚ 66 Α΄) ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ
12. Εκπρόθεσμη κατάθεση συμπληρωματικού προγράμματος εβδομαδιαίας ανάπαυσης ή και ωρών εργασίας για επιχειρήσεις εποχικού χαρακτήρα (όταν ο κατατεθειμένος πίνακας παραπέμπει σε κατάθεση προγράμματος). Άρθ. 16 παρ. 3 και 6 του Ν. 2874/2000 (ΦΕΚ 286 Α΄) ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ
13. Εκπρόθεσμη κατάθεση συμπληρωματικού προγράμματος εβδομαδιαίας ανάπαυσης ή και ωρών εργασίας σε περίπτωση κατάθεσης συμπληρωματικού πίνακα προσωπικού που αφορά προσλήψεις νέων εργαζομένων και ο πίνακας παραπέμπει σε κατάθεση προγράμματος. Άρθ. 16 παρ. 5 εδ. α΄ του Ν. 2874/2000 (ΦΕΚ 286 Α΄), όπως τροποποιήθηκε με το άρθ. 68 παρ. 5 του Ν. 3518/2006 και αντικαταστάθηκε από το άρθ. 10 ν. 3846/2010 (ΦΕΚ 66 Α’) και άρθ. 16 παρ. 6 του Ν.  2874/00 (ΦΕΚ 286 Α΄). ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ
ΕΝΟΤΗΤΑ Γ: ΧΡΟΝΙΚΑ ΟΡΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ – ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ – ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΑΝΑΠΑΥΣΗ – ΑΡΓΙΕΣ


Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΒΑΣΙΚΩΝ ΠΑΡΑΒΑΣΕΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΣΟΒΑΡΟΤΗΤΑ
1. Εργασία κατά Κυριακή ως ημέρα υποχρεωτικής εβδομαδιαίας ανάπαυσης (ρεπό)  και κατά τις ημέρες υποχρεωτικής αργίας άνευ σχετικής αδείας. Άρθ. 1 παρ. 3, 3 παρ. 1, 4, 9 παρ. 3 και 4 του β.δ. 748/1966 (ΦΕΚ 179 Α΄) ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ
2. Εργασία κατά ημέρες υποχρεωτικής ανάπαυσης σε εργαζόμενους επιχειρήσεων θεάτρου, ημερησίων εφημερίδων, οδηγών, ταξί, εφημεριδοπωλών Άρθ. 11, 12, 13 και 14 του β.δ. 748/1966 (ΦΕΚ 179 Α΄) ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ
3. Λειτουργία επιχειρήσεως (βιοτεχνική, εμπορική εργασία και πάσα βιοτεχνική δραστηριότητα) κατά Κυριακή και κατά τις ημέρες υποχρεωτικής αργίας Άρθ. 1 παρ. 2  και άρθ. 3 παρ. 2 του β.δ. 748/1966 (ΦΕΚ 179 Α΄) ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ
4. Λειτουργία καταστήματος κατά ημέρα Κυριακή και κατά τις ημέρες υποχρεωτικής αργίας Άρθ. 46 παρ. 2 του Ν. 2224/1994 (ΦΕΚ 112 Α΄) , άρθ. 1 παρ. 2 ,  άρθ. 3 παρ. 2 και άρθ. 4 του  β.δ. 748/1966 (ΦΕΚ 179 Α΄) ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ
5. Λειτουργία εμπορικού καταστήματος πέραν του ωραρίου λειτουργίας Άρθ. 12 και 13  του Ν. 3377/2005 (ΦΕΚ 202 Α΄) ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ
6. Απασχόληση εργαζομένων κατά τις ώρες μη λειτουργίας του καταστήματος Άρθ. 7 του ν.δ. 1037/71 (ΦΕΚ 235 Α΄),  άρθ. 12 και 13  του Ν. 3377/2005 (ΦΕΚ 202 Α΄) ΥΨΗΛΗ
7. Εργασία σε ημέρα εβδομαδιαίας ανάπαυσης (ρεπό)  σε εμπορικό κατάστημα Άρθ. 42 παρ. 4 του Ν.  1892/90 (ΦΕΚ 101 Α΄) σε συνδυασμό με το άρθ. 16 παρ. 5 εδ. β΄ του Ν.  2874/2000, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθ. 10 του Ν.   3846/10 (ΦΕΚ 66 Α΄) ΥΨΗΛΗ
ΕΝΟΤΗΤΑ Γ : ΧΡΟΝΙΚΑ ΟΡΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ – ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ – ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΑΝΑΠΑΥΣΗ – ΑΡΓΙΕΣ
Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΒΑΣΙΚΩΝ ΠΑΡΑΒΑΣΕΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΣΟΒΑΡΟΤΗΤΑ
8. Εβδομαδιαία ανάπαυση  και μείωση του χρόνου εργασίας  που έχει καθοριστεί με Σ.Σ.Ε., Δ.Α., ή α.ν. 435/1968 (ΦΕΚ 124 Α΄) Όροι Σ.Σ.Ε. ή Δ.Α., οι οποίες έχουν κηρυχθεί υποχρεωτικές ως και  ΥΑ εκδοθείσες βάσει του Α.Ν. 435/1968 (ΦΕΚ 124 Α΄) ΥΨΗΛΗ
9. Απασχόληση κατά ημέρα εργασίας και ωράριο εργασίας διαφορετικό από το εμφανιζόμενο στον πίνακα προσωπικού ή στο πρόγραμμα εργασίας χωρίς προηγούμενη γνωστοποίηση της αλλαγής ή της τροποποίησης του ωραρίου ή του χρόνου εργασίας Άρθ. 16 παρ. 2 και 5 εδ. β΄ του Ν.  2874/2000 (ΦΕΚ 286 Α΄), όπως τροποποιήθηκε με το άρθ. 68 παρ. 5 του Ν.  3518/2006 και αντικαταστάθηκε από το άρθ. 10 του Ν.  3846/2010 (ΦΕΚ 66 Α΄) ΠΟΛΥ ΥΨΗΛΗ
10. Μη χορήγηση ελαχίστου χρόνου διακοπής της ημερήσιας εργασίας σε περίπτωση διακεκομμένης λειτουργίας καταστήματος Άρθ. 42 παρ. 6  του Ν. 1892/90 (ΦΕΚ 101 Α΄) ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ
11. Κατάτμηση του ωραρίου των μερικώς απασχολουμένων Άρθ. 2 παρ. 5 του Ν. 2639/1998 (ΦΕΚ 205 Α΄), όπως αντικαταστάθηκε από το άρθ. 2 παρ. 7 του Ν.  3846/2010 (ΦΕΚ 66 Α΄) ΥΨΗΛΗ
12. Καταγγελία σύμβασης εργασίας λόγω μη αποδοχής από τον εργαζόμενο εργοδοτικής πρότασης για μερική απασχόληση Άρθ. 2 παρ. 6 του Ν. 2639/1998 (ΦΕΚ 205 Α΄) όπως αντικαταστάθηκε από το άρθ. 2 παρ. 8 του Ν. 3846/10 (ΦΕΚ 66 Α΄) ΠΟΛΥ ΥΨΗΛΗ
13. Μη χορήγηση διαλείμματος Άρθ. 4 του π.δ. 88/1999 (ΦΕΚ 94 Α΄) ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ
14. Μη χορήγηση ημερήσιας ανάπαυσης Άρθ. 3 του π.δ. 88/1999 (ΦΕΚ 94 Α΄) ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ
ΕΝΟΤΗΤΑ Δ: ΥΠΕΡΒΑΣΗ ΧΡΟΝΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΒΑΣΙΚΩΝ ΠΑΡΑΒΑΣΕΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΣΟΒΑΡΟΤΗΤΑ
1. Μη τήρηση βιβλίου υπερωριών Άρθ. 9 παρ. 1 περ. β΄ του π..δ. 27/6-4/7/1932 (ΦΕΚ 212 Α΄) όπως αντικαταστάθηκε με το άρθ. 3 παρ. 1 του ν.δ. 515/1970 (ΦΕΚ 95 Α΄) και άρθ. 13 του Ν. 3846/10 (ΦΕΚ 66 Α΄), ΥΑ 45750/1963 (ΦΕΚ 319 Β΄) για ξενοδοχειακές επιχειρήσεις ΧΑΜΗΛΗ
2. Μη ανάρτηση αναγγελίας υπερωριακής απασχόλησης Άρθ. 9 παρ. 1 περ. α΄ του π.δ. 27/6-4/7/1932 (ΦΕΚ 212 Α΄) όπως αντικαταστάθηκε με το άρθ. 3 παρ. 1  του ν.δ. 515/1970 (ΦΕΚ 95 Α΄),  άρθ. 12 παρ. 1 στοιχ. α΄, β΄, παρ. 3 του  ν.δ. 1037/1971 (ΦΕΚ 235 Α΄) ΠΟΛΥ ΧΑΜΗΛΗ
3. Μη ύπαρξη αδείας υπερωριακής απασχόλησης εργαζομένων καταστημάτων Άρθ. 12 παρ. 1 στοιχ. δ΄ και παρ. 4 του  ν.δ. 1037/1971 (ΦΕΚ 235 Α΄) ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ
4. Υπέρβαση χρονικών ορίων εργασίας (παράνομη υπερωριακή απασχόληση), προσωπικού σε βιομηχανίες, βιοτεχνίες, χωρίς προηγούμενη αναγγελία και καταχώρηση των εργαζομένων στο βιβλίο υπερωριών Άρθ. 1, 2 και 4 [όπως αντικαταστάθηκε από το άρθ. 1 παρ. 1 του Ν.Δ. 515/1970 (ΦΕΚ 95 Α΄)], 9 [όπως αντικαταστάθηκε από το άρθ. 3 του ν.δ. 515/1970 (ΦΕΚ 95 Α΄) και άρθ. 13 του Ν.   3846/2010 (ΦΕΚ 66 Α΄)] του π.δ. της 27.6.1932 (ΦΕΚ 212 Α΄), άρθ. 6 της από 14.04.1984 ΕΣΣΕ, η οποία κυρώθηκε με την ΥΑ 11770/20.03.1984 (ΦΕΚ 1 Β΄), άρθ. 3 και 6 της από 26.02.1975 ΕΓΣΣΕ, η οποία κυρώθηκε με το Ν. 133/1975 (ΦΕΚ 180 Α΄) και άρθ. 1 του Ν. 3385/2005 (ΦΕΚ 210 Α΄), σε συνδυασμό με διατάξεις ειδικότερων ΥΑ βάσει του Α.Ν. 435/1968 (ΦΕΚ 124 Α΄) ή ΣΣΕ και ΔΑ που καθιερώνουν σύστημα πενθήμερης εβδομαδιαίας εργασίας και έχουν κηρυχθεί υποχρεωτικές ΠΟΛΥ ΥΨΗΛΗ

ΕΝΟΤΗΤΑ Δ: ΥΠΕΡΒΑΣΗ ΧΡΟΝΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΒΑΣΙΚΩΝ ΠΑΡΑΒΑΣΕΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΣΟΒΑΡΟΤΗΤΑ
5. Υπέρβαση χρονικών ορίων εργασίας (παράνομη υπερωριακή απασχόληση), προσωπικού Ανωνύμων Εταιρειών, χωρίς προηγούμενη αίτηση και άδεια από την οικεία Επιθεώρηση Εργασίας και καταχώρηση των εργαζομένων στο βιβλίο υπερωριών Άρθ. 18 του π.δ. 08.04.1932 (ΦΕΚ 114 Α΄), άρθ. 7 παρ. 3 του Α.Ν. 547/1937 (ΦΕΚ 98 Α΄), άρθ. 6 της από 14.04.1984 ΕΣΣΕ, η οποία δημοσιεύθηκε με την ΥΑ 11770/20.03.1984 (ΦΕΚ 1 Β΄) άρθ. 3, 6 της από 26.02.1975 ΕΓΣΣΕ, η οποία κυρώθηκε με το Ν. 133/1975 (ΦΕΚ 180 Α΄),  άρθρο 1 ν. 3385/2005 (ΦΕΚ 210 Α΄)  και άρθ. 13 του Ν. 3846/10 (ΦΕΚ 66 Α΄),  σε συνδυασμό με διατάξεις ειδικότερων ΥΑ βάσει του Α.Ν. 435/1968 (ΦΕΚ 124 Α΄) ή ΣΣΕ και ΔΑ που καθιερώνουν σύστημα πενθήμερης εβδομαδιαίας εργασίας και έχουν κηρυχθεί υποχρεωτικές ΠΟΛΥ ΥΨΗΛΗ
6. Υπέρβαση χρονικών ορίων εργασίας (παράνομη υπερωριακή απασχόληση), προσωπικού Τραπεζών, χωρίς προηγούμενη αίτηση και άδεια από την οικεία Επιθεώρηση Εργασίας και καταχώρηση των εργαζομένων στο βιβλίο υπερωριών. Άρθ. 18 του π.δ. 08.04.1932 (ΦΕΚ 114 Α΄), άρθ. 7 παρ. 3 του Α.Ν.  547/1937 (ΦΕΚ 98 Α΄),  άρθ. 5 της από 23.05.2002 ΣΣΕ Τραπεζών-ΟΤΟΕ,, η οποία κηρύχθηκε υποχρεωτική με την ΥΑ 11885/10.7.2002 (ΦΕΚ 892 Β΄), άρθ 3 και 6 της από 26.02.1975 ΕΓΣΣΕ, η οποία κυρώθηκε με το Ν. 133/1975 (ΦΕΚ 180 Α΄),  άρθ. 1 του Ν. 3385/2005 (ΦΕΚ 210 Α΄) και άρθ. 13 του Ν.   3846/10 (ΦΕΚ 66 Α΄) ΠΟΛΥ ΥΨΗΛΗ
ΕΝΟΤΗΤΑ Δ: ΥΠΕΡΒΑΣΗ ΧΡΟΝΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΒΑΣΙΚΩΝ ΠΑΡΑΒΑΣΕΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΣΟΒΑΡΟΤΗΤΑ

7.
Υπέρβαση χρονικών ορίων εργασίας (παράνομη υπερωριακή απασχόληση), προσωπικού εμπορικών επιχειρήσεων, χωρίς προηγούμενη αναγγελία ή αίτηση και άδεια από το οικείο Τμήμα Κοινωνικής Επιθεώρησης και καταχώρηση των εργαζομένων στο βιβλίο υπερωριών Άρθ. 9 και 12 του ν.δ. 1037/1971 (ΦΕΚ 235 Α΄),  άρθ. 6 της από 14.04.1984 ΕΣΣΕ, η οποία δημοσιεύθηκε με την ΥΑ 11770/20.03.1984 (ΦΕΚ 1 Β΄), άρθ. 3 και 6 της από 26.02.1975 ΕΓΣΣΕ, η οποία κυρώθηκε με το Ν. 133/1975 (ΦΕΚ 180 Α΄),  άρθ. 1 του Ν.  3385/2005 (ΦΕΚ 210 Α΄), άρθ. 42 παρ. 4  του Ν. 1892/90 (ΦΕΚ 101 Α΄)  και  άρθ. 13 ν. 3846/10 (ΦΕΚ 66 Α΄) ΠΟΛΥ ΥΨΗΛΗ
8. Υπέρβαση χρονικών ορίων εργασίας (παράνομη υπερωριακή απασχόληση), υπαλληλικού, εργατοτεχνικού, υγειονομικού  προσωπικού νοσηλευτικών ιδρυμάτων, κλινικών, κτλ  χωρίς προηγούμενη αίτηση και άδεια από το οικείο Τμήμα Κοινωνικής Επιθεώρησης και καταχώρηση των εργαζομένων στο  βιβλίο υπερωριών Υ.Α. 39431/1961 (ΦΕΚ 234 Β΄), άρθρα 3, 6 της από 26.02.1975 ΕΓΣΣΕ, η οποία κυρώθηκε με το ν. 133/1975 (ΦΕΚ 180 Α΄),  άρθρο 6 της από 14.04.1984 ΕΣΣΕ, η οποία δημοσιεύθηκε με την υ.α. 11770/20.03.1984 (ΦΕΚ 1 Β΄), άρθρο 1 ν. 3385/2005 (ΦΕΚ 210 Α΄),  άρθρο 13 ν. 3846/10 (ΦΕΚ 66 Α΄),  σε συνδυασμό με διατάξεις ειδικότερων υ.α. βάσει του α.ν. 435/1968 (ΦΕΚ 124 Α΄) ή ΣΣΕ και ΔΑ που καθιερώνουν σύστημα πενθήμερης εβδομαδιαίας εργασίας και έχουν κηρυχθεί υποχρεωτικές ΠΟΛΥ ΥΨΗΛΗ
 ΕΝΟΤΗΤΑ Δ: ΥΠΕΡΒΑΣΗ ΧΡΟΝΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΒΑΣΙΚΩΝ ΠΑΡΑΒΑΣΕΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΣΟΒΑΡΟΤΗΤΑ
9. Υπέρβαση χρονικών ορίων εργασίας (παράνομη υπερωριακή απασχόληση), προσωπικού σε λοιπές επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών, χωρίς προηγούμενη αίτηση και άδεια από την οικεία Επιθεώρηση Εργασίας και καταχώρηση των εργαζομένων στο βιβλίο υπερωριών Άρθ. 1, 2 και 4 [όπως αντικαταστάθηκε από το άρθ. 1 παρ. 1 του ν.δ. 515/1970 (ΦΕΚ 95 Α΄)], 9 [όπως αντικαταστάθηκε από το άρθ. 3 του Ν.Δ. 515/1970 (ΦΕΚ 95 Α΄)] του π.δ. της 27.6.1932 (ΦΕΚ 212 Α΄), β.δ. 14.08.1936 (ΦΕΚ 368 Α΄), άρθ. 6 της από 14.04.1984 ΕΣΣΕ, η οποία δημοσιεύθηκε με την ΥΑ 11770/20.03.1984 (ΦΕΚ 1 Β΄), άρθ. 3 και 6 της από 26.02.1975 ΕΓΣΣΕ, η οποία κυρώθηκε με το Ν. 133/1975 (ΦΕΚ 180 Α΄) και άρθ. 1 του Ν. 3385/2005 (ΦΕΚ 210 Α΄), άρθρο 13 του Ν. 3846/2010 (ΦΕΚ 66 Α΄), σε συνδυασμό με διατάξεις ειδικότερων ΥΑ βάσει του Α.Ν.  435/1968 (ΦΕΚ 124 Α΄) ή ΣΣΕ και ΔΑ που καθιερώνουν σύστημα πενθήμερης εβδομαδιαίας εργασίας και έχουν κηρυχθεί υποχρεωτικές ΠΟΛΥ ΥΨΗΛΗ
10. Υπέρβαση χρονικών ορίων εργασίας (παράνομη υπερωριακή απασχόληση), ξενοδοχείων, χωρίς προηγούμενη αίτηση και άδεια από την οικεία Επιθεώρηση Εργασίας και καταχώρηση των εργαζομένων στο βιβλίο υπερωριών ΥΑ 45750/1963 (ΦΕΚ 259 Β΄), άρθ. 6 της από 14.04.1984 ΕΣΣΕ, η οποία κυρώθηκε με την ΥΑ 11770/20.03.1984 (ΦΕΚ 1 Β΄), άρθ. 3 και 6 της από 26.02.1975 ΕΓΣΣΕ, η οποία κυρώθηκε με το Ν. 133/1975 (ΦΕΚ 180 Α΄) και άρθ. 1 του Ν. 3385/2005 (ΦΕΚ 210 Α΄), άρθ. 13 του Ν. 3846/10 (ΦΕΚ 66 Α΄), σε συνδυασμό με διατάξεις ειδικότερων ΥΑ βάσει του Α.Ν. 435/1968 (ΦΕΚ 124 Α΄) ή ΣΣΕ και ΔΑ που καθιερώνουν σύστημα πενθήμερης εβδομαδιαίας εργασίας και έχουν κηρυχθεί υποχρεωτικές ΠΟΛΥ ΥΨΗΛΗ


ΕΝΟΤΗΤΑ Δ: ΥΠΕΡΒΑΣΗ ΧΡΟΝΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΒΑΣΙΚΩΝ ΠΑΡΑΒΑΣΕΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΣΟΒΑΡΟΤΗΤΑ
11. Υπέρβαση χρονικών ορίων εργασίας (παράνομη υπερωριακή απασχόληση), προσωπικού κουζίνας χωρίς προηγούμενη αίτηση και άδεια από την οικεία Επιθεώρηση Εργασίας και καταχώρηση των εργαζομένων στο βιβλίο υπερωριών ΥΑ 20714/1976 (ΦΕΚ 683 Β΄), άρθ. 6 της από 14.04.1984 ΕΣΣΕ, η οποία κυρώθηκε με την ΥΑ 11770/20.03.1984 (ΦΕΚ 1 Β΄) άρθ. 3 και 6 της από 26.02.1975 ΕΓΣΣΕ, η οποία κυρώθηκε με το Ν. 133/1975 (ΦΕΚ 180 Α΄),  άρθ. 1 του Ν. 3385/2005 (ΦΕΚ 210 Α΄),  άρθ. 13 του Ν.  3846/2010 (ΦΕΚ 66 Α΄), σε συνδυασμό με διατάξεις ΥΑ βάσει του Α.Ν. 435/1968 (ΦΕΚ 124 Α΄) ή ΣΣΕ και ΔΑ που καθιερώνουν σύστημα πενθήμερης εβδομαδιαίας εργασίας και έχουν κηρυχθεί υποχρεωτικές ΠΟΛΥ ΥΨΗΛΗ
12. Υπέρβαση χρονικών ορίων εργασίας (παράνομη υπερωριακή απασχόληση), θυρωρών, φυλάκων, νυχτοφυλάκων (εκτός θυρωρών πολυκατοικιών και μεγάρων) χωρίς προηγούμενη αίτηση και άδεια από την οικεία Επιθεώρηση Εργασίας και καταχώρηση των εργαζομένων στο βιβλίο υπερωριών ΥΑ 65982/1966 (ΦΕΚ 600, Β΄), άρθ. 6 της από 14.04.1984 ΕΣΣΕ, η οποία κυρώιηκεκε με την ΥΑ 11770/20.03.1984 (ΦΕΚ 1 Β΄) άρθ. 3 και 6 της από 26.02.1975 ΕΓΣΣΕ, η οποία κυρώθηκε με το Ν. 133/1975 (ΦΕΚ 180 Α΄),  άρθ. 1 του Ν.  3385/2005 (ΦΕΚ 210 Α΄),  άρθ. 13 του Ν.  3846/10 (ΦΕΚ 66 Α΄),   σε συνδυασμό με διατάξεις ειδικότερων ΥΑ  βάσει του Α.Ν. 435/1968 (ΦΕΚ 124 Α΄) ή ΣΣΕ και ΔΑ που καθιερώνουν σύστημα πενθήμερης εβδομαδιαίας εργασίας και έχουν κηρυχθεί υποχρεωτικές ΠΟΛΥ ΥΨΗΛΗ


ΕΝΟΤΗΤΑ Δ: ΥΠΕΡΒΑΣΗ ΧΡΟΝΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΒΑΣΙΚΩΝ ΠΑΡΑΒΑΣΕΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΣΟΒΑΡΟΤΗΤΑ
13. Υπέρβαση χρονικών ορίων εργασίας (παράνομη υπερωριακή απασχόληση) προσωπικού επισιτιστικών (πλην προσωπικού κουζίνας) χωρίς προηγούμενη αίτηση και άδεια από την οικεία Επιθεώρηση Εργασίας και καταχώρηση των εργαζομένων στο βιβλίο υπερωριών Άρθ. 6 της από 14.04.1984 ΕΣΣΕ, η οποία κυρώθηκε με την ΥΑ 11770/20.03.1984 (ΦΕΚ 1 Β΄), άρθ. 3 και 6 της από 26.02.1975 ΕΓΣΣΕ, η οποία κυρώθηκε με το Ν. 133/1975 (ΦΕΚ 180 Α΄),  άρθ. 1 του Ν. 3385/2005 (ΦΕΚ 210 Α΄),  άρθ. 13 του Ν. 3846/10 (ΦΕΚ 66 Α΄), σε συνδυασμό με την ΔΔΔΔ 102/1984, η οποία κηρύχθηκε υποχρεωτική με την ΥΑ 11452/1985 (ΦΕΚ 73 Β΄) ΠΟΛΥ ΥΨΗΛΗΕΝΟΤΗΤΑ Ε : ΟΔΗΓΟΙ ΦΟΡΤΗΓΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ – ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΛΕΩΦΟΡΕΙΩΝ– ΒΙΒΛΙΑ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΩΝ – ΥΠΕΡΒΑΣΗ ΧΡΟΝΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
Α/Α

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΒΑΣΙΚΩΝ ΠΑΡΑΒΑΣΕΩΝ

ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

ΣΟΒΑΡΟΤΗΤΑ

1.   α) Μη εφοδιασμός, θεώρηση, φύλαξη βιβλίου δρομολογίων οδηγών φορτηγών αυτοκινήτων


β) Μη χορήγηση αντιγράφων στον οδηγό του ημερησίου βιβλίου  δρομολογίων
α) Άρθ. 1 παρ. 2 & 4 του β.δ. 28.1/4.2.1938 (ΦΕΚ 35 Α΄), όπως αντικαταστάθηκε με το άρθ. 2 του π.δ. 882/1980 (ΦΕΚ 218 Α΄) και αντικαταστάθηκε εν μέρει με το άρθ. 1 του π.δ. 93/1986 (ΦΕΚ 33 Α΄), β) ΥΑ 1173/1980 (ΦΕΚ 1071 Β΄) ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ
2. Μη εφοδιασμός, θεώρηση, φύλαξη βιβλίου δρομολογίων οδηγών τουριστικών λεωφορείων Άρθρα 2 και 4 της ΥΑ 51266/1975 (ΦΕΚ 1458 Β΄) ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ
3. Μη εφοδιασμός, θεώρηση βιβλιαρίου εργασίας οδηγών τουριστικών λεωφορείων Άρθ. 3  της ΥΑ 51266/1975 (ΦΕΚ 1458 Β΄) ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ
 
ΕΝΟΤΗΤΑ Ε : ΟΔΗΓΟΙ ΦΟΡΤΗΓΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ – ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΛΕΩΦΟΡΕΙΩΝ –  ΒΙΒΛΙΑ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΩΝ – ΥΠΕΡΒΑΣΗ ΧΡΟΝΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ


Α/Α

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΒΑΣΙΚΩΝ ΠΑΡΑΒΑΣΕΩΝ

ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

ΣΟΒΑΡΟΤΗΤΑ

4. Υπέρβαση χρονικών ορίων εργασίας (παράνομη υπερωριακή απασχόληση), οδηγών φορτηγών αυτοκινήτων (κατηγορίες Α, Β, Γ,) χωρίς προηγούμενη αίτηση και άδεια από την οικεία Επιθεώρηση Εργασίας και οδηγών βυτιοφόρων χωρίς χορήγηση εκ των υστέρων αδείας με την προσκόμιση στην οικεία Επιθεώρηση Εργασίας των αντιγράφων του βιβλίου δρομολογίων Άρθ. 1, 2, 3 και 4 του π.δ. 28.01.1938 (ΦΕΚ 35 Α΄), όπως τροποποιήθηκε από το β.δ. 882/1961 (ΦΕΚ 224 Α΄), άρθ. 6 της από 14.04.1984 ΕΣΣΕ, η οποία δημοσιεύθηκε με την ΥΑ 11770/20.03.1984 (ΦΕΚ 1 Β΄), άρθ. 3 και 6 της από 26.02.1975 ΕΓΣΣΕ, η οποία κυρώθηκε με το Ν. 133/1975 (ΦΕΚ 180 Α΄) (σύστημα πενθήμερης εβδομαδιαίας εργασίας) και άρθ. 1 του Ν.   3385/2005 (ΦΕΚ 210 Α΄), σε συνδυασμό με διατάξεις ειδικότερων ΣΣΕ και ΔΑ που καθιερώνουν σύστημα πενθήμερης εβδομαδιαίας εργασίας. Ειδικά για τα βυτιοφόρα και άρθρο 3 παρ. 5 που προστέθηκε με το άρθρο μόνο του β.δ. 815/1961 (ΦΕΚ 206 Α΄) ΠΟΛΥ ΥΨΗΛΗ
5. Υπέρβαση χρονικών ορίων εργασίας (παράνομη υπερωριακή απασχόληση), οδηγών τουριστικών λεωφορείων Άρθ. 1 και 4 της ΥΑ 51266/1975 (ΦΕΚ 1458 Β΄) σε συνδυασμό με διατάξεις ειδικότερων ΣΣΕ και ΔΑ που καθιερώνουν σύστημα πενθήμερης εβδομαδιαίας εργασίας και έχουν κηρυχθεί υποχρεωτικές ΠΟΛΥ ΥΨΗΛΗΕΝΟΤΗΤΑ ΣΤ: ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΚΤΕΛ
Α/Α

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΒΑΣΙΚΩΝ ΠΑΡΑΒΑΣΕΩΝ

ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

ΣΟΒΑΡΟΤΗΤΑ

1.

Μη κατάθεση προς θεώρηση μηνιαίου πίνακα εβδομαδιαίας ανάπαυσης προσωπικού κίνησης των ΚΤΕΛ

Άρθ. 27 παρ. 2 στοιχ. β΄ του π.δ. 246/2006 (ΦΕΚ 261 Α΄) ΠΟΛΥ ΥΨΗΛΗ

2.

Μη εφοδιασμός, θεώρηση, φύλαξη, χορήγηση αντιγράφων ημερησίου βιβλίου εργασίας προσωπικού και δρομολογίων προσωπικού ΚΤΕΛ

Άρθ. 27 παρ. 2 στοιχ. γ΄ και άρθ. 3  του π.δ. 246/2006 (ΦΕΚ 261 Α΄) ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ

3.

Μη υποβολή στο τέλος της εβδομαδιαίας περιόδου εργασίας ανά ένα αντίγραφο του Ημερήσιου Βιβλίου  Εργασίας και Δρομολογίων, των εντός της περιόδου εργασίας ημερών εργασίας του προσωπικού ΚΤΕΛ

Άρθ. 27 παρ. 4 και άρθ. 30 του  π.δ. 246/2006 (ΦΕΚ 261 Α΄) ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ

4.

Παράβαση πενθήμερης εβδομαδιαίας ανάπαυσης του προσωπικού κίνησης των ΚΤΕΛ

Άρθ. 30 παρ. 1 και άρθ. 32 του π.δ. 246/2006 (ΦΕΚ 261 Α΄) ΥΨΗΛΗ

5.

Παράβαση της διακοπής εργασίας του προσωπικού κίνησης των ΚΤΕΛ

Άρθ. 32  του π.δ. 246/2006 (ΦΕΚ 261 Α΄) ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ

6.

Παράνομη υπερωριακή απασχόληση προσωπικού κίνησης των ΚΤΕΛ

Άρθ. 33 του π.δ. 246/2006 (ΦΕΚ 261 Α΄) ΠΟΛΥ ΥΨΗΛΗΕΝΟΤΗΤΑ Ζ : ΑΝΗΛΙΚΟΙΑ/Α
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΒΑΣΙΚΩΝ ΠΑΡΑΒΑΣΕΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΣΟΒΑΡΟΤΗΤΑ
1. Απασχόληση ανηλίκων χωρίς βιβλιάριο εργασίας Άρθ. 8 παρ. 1 και 2 του Ν. 1837/1989 (ΦΕΚ 85 Α΄)  
ΥΨΗΛΗ
2.

Απασχόληση ανηλίκων σε απαγορευμένες για αυτούς εργασίες

Άρθ. 2 του Ν. 1837/1989 (ΦΕΚ 85 Α΄), άρθ. 4, 7 και Παραρτήματα Ι και ΙΙ  του π.δ. 62/1998 (ΦΕΚ 67 Α΄), άρθ. 4 του Ν.  3144/2003  (ΦΕΚ 111 Α΄) και ΥΑ 103621/2003 (ΦΕΚ 875 Β΄) ΠΟΛΥ ΥΨΗΛΗ
3.

Παράβαση χρονικών ορίων εργασίας ανηλίκων

Άρθ. 5 του Ν.  1837/1989 (ΦΕΚ 85 Α΄) και άρθ.  3 του π.δ. 62/1998 (ΦΕΚ 67 Α΄) ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ
4.

Μη επίδειξη μητρώου ανηλίκων

Άρθ. 9 εδ. β΄ του Ν. 1837/1989 (ΦΕΚ 85 Α΄) ΧΑΜΗΛΗ
5.

Μη τήρηση, μη συμπλήρωση ή ελλιπής συμπλήρωση μητρώου ανηλίκων

Άρθ. 9 εδ. α΄ του Ν. 1837/1989 (ΦΕΚ 85 Α΄) ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ
ΕΝΟΤΗΤΑ Η: ΜΗ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΔΕΔΟΥΛΕΥΜΕΝΩΝ, ΕΠΙΔΟΜΑΤΩΝ ΕΟΡΤΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΑΠΟΔΟΧΩΝ
Α/Α
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΒΑΣΙΚΩΝ ΠΑΡΑΒΑΣΕΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΣΟΒΑΡΟΤΗΤΑ
1. Μη καταβολή αναδρομικών αποδοχών (ως παραβίαση όρων ΣΣΕ Δ.Α. ή Υ.Α.) Άρθ. 7 παρ. 1, 8,  9, 11 και 21 του Ν.  1876/1990 (ΦΕΚ 27 Α΄), άρθρο μόνον του Α.Ν.. 435/1968 (ΦΕΚ 124 Α΄) ως και άρθρο μόνον του Α.Ν. 690/1945 (ΦΕΚ 292 Α΄), όπως αντικαταστάθηκε από το άρθ. 8 παρ. 1. του Ν. 2336/95 (ΦΕΚ 189 Α΄) ΠΟΛΥ ΥΨΗΛΗ
2. Μη καταβολή αποδοχών διαθεσιμότητας Άρθ. 10 του Ν.  3198/1955 (ΦΕΚ 98 Α΄) όπως συμπληρώθηκε με το άρθ. 1 του Ν.Δ. 206/1974 (ΦΕΚ 362 Α΄) και αντικαταστάθηκε από το άρθ. 4 του Ν. 3846/2010 (ΦΕΚ 66 Α΄), σε συνδυασμό και με το άρθρον μόνον του Α.Ν.  690/1945 (ΦΕΚ 292 Α΄), όπως αντικαταστάθηκε από το άρθ. 8 παρ. 1. του Ν.  2336/95 (ΦΕΚ 189 Α΄) ΠΟΛΥ ΥΨΗΛΗ
3. Μη καταβολή προσαυξήσεων για εργασία κατά Κυριακές και αργίες ΚΥΑ Υπουργών Οικονομικών & Εργασίας 8900/1946 (ΦΕΚ 54 Β΄), ΚΥΑ 18310/1946 (ΦΕΚ 93 Β΄), ΚΥΑ 25825/1951 (ΦΕΚ 86 Β΄), άρθ. 2 του Ν.Δ. 3755/57 (ΦΕΚ 182 Α΄), όπως αντικαταστάθηκε με το άρθ. 2 του Ν. 435/76 & άρθ. 1 του Ν.Δ. 147/73 σε συνδυασμό με άρθρο μόνον του Α.Ν. 690/1945 (ΦΕΚ 292 Α΄), όπως αντικαταστάθηκε από το άρθ. 8 παρ. 1. του Ν. 2336/1995 (ΦΕΚ 189 Α΄) ΠΟΛΥ ΥΨΗΛΗ
ΕΝΟΤΗΤΑ Η: ΜΗ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΔΕΔΟΥΛΕΥΜΕΝΩΝ, ΕΠΙΔΟΜΑΤΩΝ ΕΟΡΤΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΑΠΟΔΟΧΩΝ

Α/Α
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΒΑΣΙΚΩΝ ΠΑΡΑΒΑΣΕΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΣΟΒΑΡΟΤΗΤΑ
4. Μη καταβολή προσαυξήσεων για εργασία κατά νύκτα ΚΥΑ 18310/1946 (ΦΕΚ 93 Β΄), ΚΥΑ 25825/1951 (ΦΕΚ 86 Β΄) όπως τροποποιήθηκαν με την ΥΑ 27019/2/1953 (ΦΕΚ/Β/16-12-53) σε συνδυασμό με άρθρο μόνον του Α.Ν.  690/1945 (ΦΕΚ 292 Α΄), όπως αντικαταστάθηκε από το άρθ. 8 παρ. 1. του Ν. 2336/1995 (ΦΕΚ 189 Α΄) ΥΨΗΛΗ
5. Μη καταβολή αποδοχών ανυπαιτίου κωλύματος Άρθ. 657-658 ΑΚ και άρθρο μόνον του Α.Ν.  690/1945 (ΦΕΚ 292 Α΄), όπως αντικαταστάθηκε από το άρθ. 8 παρ. 1. του Ν. 2336/1995 (ΦΕΚ 189 Α΄) ΥΨΗΛΗ
6. Μη καταβολή αποδοχών μετά των νομίμων προσαυξήσεων για εργασία πέραν της συμβατικώς καθορισμένης μερικής απασχόλησης Άρθ. 2 παρ. 9 του Ν. 2639/1998 (ΦΕΚ 205 Α΄), όπως αντικαταστάθηκε από το άρθ. 2 παρ. 11 εδ. β΄ του Ν.   3846/2010 (ΦΕΚ 66 Α΄),  σε συνδυασμό με άρθρο μόνον του Α.Ν. 690/1945 (ΦΕΚ 292 Α΄), όπως αντικαταστάθηκε από το άρθ. 8 παρ. 1. του Ν. 2336/95 (ΦΕΚ 189 Α΄) ΥΨΗΛΗ
7. Μη καταβολή αποζημίωσης για απασχόληση εκτός έδρας ΥΑ 21091/1946 (ΦΕΚ 142 Β΄), ειδικότερες ευνοϊκότερες διατάξεις ΣΣΕ, Δ.Α. ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ

ΕΝΟΤΗΤΑ Η: ΜΗ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΔΕΔΟΥΛΕΥΜΕΝΩΝ, ΕΠΙΔΟΜΑΤΩΝ ΕΟΡΤΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΑΠΟΔΟΧΩΝ

Α/Α
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΒΑΣΙΚΩΝ ΠΑΡΑΒΑΣΕΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΣΟΒΑΡΟΤΗΤΑ
8. Μη καταβολή μισθών/ημερομισθίων βάσει Σ.Σ.Ε, ,Δ.Α.,  Υ.Α. ή βάσει ατομικής συμφωνίας Άρθ. 7 παρ. 1, 8,  9, 11 και  21 του Ν. 1876/90 (ΦΕΚ 27 Α΄), άρθρο μόνον του Α.Ν. 435/1968 (ΦΕΚ 124 Α΄), π.δ. 156/1994 (ΦΕΚ 102 Α΄) σε συνδυασμό με άρθρο μόνον του Α.Ν. 690/1945 (ΦΕΚ 292 Α΄), όπως αντικαταστάθηκε από το άρθ. 8 παρ. 1. του Ν. 2336/95 (ΦΕΚ 189 Α΄) ΠΟΛΥ ΥΨΗΛΗ
9. Μη καταβολή επιδομάτων εορτών Χριστουγέννων και Πάσχα Άρθρο 10 της ΥΑ 19040/81 (ΦΕΚ 742 Β΄) ΥΨΗΛΗ

10.

Μη καταβολή αμοιβής εργασίας που παρέχεται κατά την έκτη ημέρα της εβδομάδας προσαυξημένη κατά 30% κατά παράβαση του πενθημέρου

Άρθ. 8 του Ν.  3846/2010 (ΦΕΚ 66 Α΄)
ΥΨΗΛΗ
11. Μη καταβολή αμοιβής υπερεργασιακής και υπερωριακής απασχόλησης Άρθρο μόνο του Α.Ν. 690/1945 (ΦΕΚ 292 Α΄), όπως αντικαταστάθηκε από το άρθ. 8 παρ. 1. του Ν. 2336/1995 (ΦΕΚ 189 Α΄) σε συνδυασμό με μία από τις απαριθμούμενες περιπτώσεις παράνομης υπερωριακής απασχόλησης ΠΟΛΥ ΥΨΗΛΗ
12. Μη καταβολή προσαύξησης 7,5 % στις αποδοχές των μερικώς απασχολούμενων, εφόσον το ωράριο απασχόλησής τους είναι μικρότερο των τεσσάρων (4) ωρών ημερησίως Άρθ. 2 παρ. 9 εδ. β΄ του Ν. 3846/2010 (ΦΕΚ 66 Α΄) ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ
13. Μη καταβολή επιδόματος γάμου σε χήρους, διαζευγμένους και άγαμους γονείς Άρθ. 20 παρ. 2 του Ν. 1849/1989 (ΦΕΚ 113 Α΄) ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ


ΕΝΟΤΗΤΑ Θ : ΙΣΗ ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΗΑ/Α

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΒΑΣΙΚΩΝ ΠΑΡΑΒΑΣΕΩΝ

ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

ΣΟΒΑΡΟΤΗΤΑ

1.

Παράβαση της αρχής της ίσης μεταχείρισης ανεξαρτήτως φυλετικής ή εθνοτικής καταγωγής, θρησκευτικών & άλλων πεποιθήσεων αναπηρίας, ηλικίας ή γενετησίου προσανατολισμού

  Α) Άρθρα 1, 2, 3,  4 και 17 του Ν. 3304/05 (ΦΕΚ 16 Α΄) (Ίση μεταχείριση ανεξαρτήτως φυλετικής ή εθνοτικής καταγωγής)

Β) Άρθ. 1, 2, 7, 8 και 17 του Ν. 3304/05 (ΦΕΚ 16 Α΄) (Ίση μεταχείριση ανεξαρτήτως θρησκευτικών ή άλλων πεποιθήσεων, αναπηρίας, ηλικίας ή γενετήσιου προσανατολισμού καταγωγής )
ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ
2.

Παραβίαση αρχής ίσης μεταχείρισης ανδρών & γυναικών

  Άρθ.  2-11 και  16 παρ. 2 του Ν. 3488/2006 (ΦΕΚ 191 Α΄) ΣΗΜΑΝΤΙΚΗΕΝΟΤΗΤΑ Ι: ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΜΗΤΡΟΤΗΤΑΣ – ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΣΕΩΝ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΜΕ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ


Α/Α

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΒΑΣΙΚΩΝ ΠΑΡΑΒΑΣΕΩΝ

ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

ΣΟΒΑΡΟΤΗΤΑ

1.

Άκυρη απόλυση εγκύου ελλείψει σπουδαίου λόγου

Άρθ. 15 του Ν. 1483/1984 (ΦΕΚ153 Α΄) σε συνδυασμό με το άρθ. 10 του π.δ. 176/1997 (ΦΕΚ 150 Β΄) & το άρθ. 9 του Ν.  3488/2006 (ΦΕΚ 191 Α΄) ΥΨΗΛΗ

2.

Μη γνωστοποίηση σπουδαίου λόγου απολύσεως εγκύου

Άρθ. 10 του π.δ. 176/1997 (ΦΕΚ 150 Β) ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ
3.

Μη χορήγηση άδειας μητρότητας (17 εβδομάδες)

Άρθ. 7 της ΕΓΣΣΕ 09.06.93, η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 9 του Ν. 224/1994 (ΦΕΚ 112 Α΄), όπως συμπληρώθηκε με το άρθ. 3 της ΕΓΣΣΕ 23.05.2000, το οποίο κυρώθηκε με το άρθ. 11 του Ν. 2874/00 (ΦΕΚ 286 Α΄) ΠΟΛΥ ΥΨΗΛΗ
4.

Μη χορήγηση μειωμένου ωραρίου ή ισόχρονης άδειας

Άρθ.ο 6 ΕΓΣΣΕ 15.04.2002, άρθ.α 8 και 9 της ΕΓΣΣΕ 24.05.04 ΕΓΣΣΕ, άρθ. 7 περ. γ’ της ΕΓΣΣΕ 12.04.2006 ΠΟΛΥ ΥΨΗΛΗ
5.

Παράβαση της προστασίας και των διευκολύνσεων των εργαζομένων με οικογενειακές υποχρεώσεις:

α) Απαγόρευση διάκρισης εργαζομένων που έχουν υποχρεώσεις προς εξαρτώμενα από αυτούς παιδιά ή άλλα μέλη της οικογένειάς τους.

β) Μη χορήγησης άδειας ανατροφής

γ) Μη χορήγηση άδειας για ασθένεια εξαρτωμένων μελών
δ) Μη χορήγηση άδεια απουσίας για παρακολούθηση σχολικής επίδοσης
ε) Μη χορήγηση άδειας σε μονογονεϊκές οικογένειες
στ) Μη χορήγηση αδείας για γονέα για παιδί με νόσημα που απαιτεί μεταγγίσεις αίματος και παραγώγων του ή αιμοκάθαρση
  α) Άρθ. 4  του Ν. 1483/1984 (ΦΕΚ 153 Α΄)

β) Άρθ. 5 του Ν. 1483/1984 (ΦΕΚ 153 Α΄)

γ) Άρθ. 7 του Ν. 1483/1984 (ΦΕΚ 153 Α΄) σε συνδυασμό με το άρθ. 11 της ΕΓΣΣΕ 23.05.2000, άρθ. 5 ΕΓΣΣΕ 02.04.2008
δ) Άρθ. 4 ΕΓΣΣΕ 02.04.2008, άρθ. 9 παρ. 2 του Ν. 1483/1984 (ΦΕΚ 153 Α΄)
ε) Άρθ. 7 ΕΓΣΣΕ  15.4.2002
στ) Άρθ. 12 ΕΓΣΣΕ 24.5.2004
ΣΗΜΑΝΤΙΚΗΕΝΟΤΗΤΑ ΙΑ: ΜΗ ΤΗΡΗΣΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ, ΔΙΑΤΥΠΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ


Α/Α

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΒΑΣΙΚΩΝ ΠΑΡΑΒΑΣΕΩΝ

ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΣΟΒΑΡΟΤΗΤΑ
1.

Μη χορήγηση πιστοποιητικού εργασίας (προϋπηρεσίας)

Α) Υπαλλήλων  άρθ. 2 του Ν. 2112/1920 (ΦΕΚ  67 Α΄) & άρθρο 678 ΑΚ Β) Εργατοτεχνιτών  άρθ. 4 του β.δ. 16/18-7-20 (ΦΕΚ 158 Α΄)  & άρθ. 678 Α.Κ. ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ
2. Μη χορήγηση εκκαθαριστικών σημειωμάτων αποδοχών. Άρθ. 18 παρ. 1 εδ. α΄ του Ν.  1082/80 (ΦΕΚ 250 Α΄) και  άρθ. 5 του Ν. 3227/04 (ΦΕΚ 31 Α΄ ) ΥΨΗΛΗ
3. Μη χορήγηση αναλυτικών εκκαθαριστικών σημειωμάτων αποδοχών. Άρθ. 18 παρ. 1 εδ. β΄  του Ν. 1082/80 (ΦΕΚ 250 Α΄) και  άρθ. 5 του Ν. 3227/04 (ΦΕΚ 31 Α΄) ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ
4.

Παραβίαση του ΠΔ 240/06 «Περί διαβουλεύσεων με τους εργαζόμενους»

Άρθ.4, 6, 7 και 8 παρ. 1 του π.δ. 240/06 (ΦΕΚ 252 Α΄) ΧΑΜΗΛΗ
5.

Ελλιπής γνωστοποίηση όρων ατομικών συμβάσεων εργασίας στον εργαζόμενο.

Άρθ. 2 και 4 του π.δ. 156/1994 (ΦΕΚ 102 Α΄) ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ
6.

Μη γνωστοποίηση όρων ατομικών συμβάσεων εργασίας στον εργαζόμενο.

Άρθ. 3 και 4 του π.δ. 156/1994 (ΦΕΚ 102 Α΄) ΥΨΗΛΗ
7.

Μη κατάρτιση κανονισμού εργασίας σε υπόχρεες επιχειρήσεις

Άρθ.1 του Ν.Δ. 3789/1957 (ΦΕΚ 210 Α΄) ΥΨΗΛΗ
8.

Μη ανάρτηση του κανονισμού εργασίας σε εμφανή και προσιτά  για τους εργαζόμενους  σημεία του τόπου εργασίας

Άρθ. 2 και 4 του Ν.Δ. 3789/1957 (ΦΕΚ 210 Α΄) ΧΑΜΗΛΗ

ΕΝΟΤΗΤΑ ΙΑ: ΜΗ ΤΗΡΗΣΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ, ΔΙΑΤΥΠΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ
Α/Α

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΒΑΣΙΚΩΝ ΠΑΡΑΒΑΣΕΩΝ

ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΣΟΒΑΡΟΤΗΤΑ

9.

Α) Άρνηση πρόσβασης στα αρχεία και έγγραφα της επιχείρησης καθώς και στη δομή της παραγωγικής διαδικασίας από τον εργοδότη Β) Άρνηση παροχής στοιχείων ή πληροφοριών από τον εργοδότη Α) Άρθ. 7 παρ. 1 περ. ζ΄  του Ν. 2639/1998 (ΦΕΚ 205 Α΄) όπως αντικαταστάθηκε από το άρθ. 9  του Ν. 3846/2010 (ΦΕΚ 66 Α΄) Β) Άρθ. 7 παρ. 1  περ.  η΄ του Ν. 2639/1998 (ΦΕΚ 205 Α΄) όπως αντικαταστάθηκε από το άρθ. 9 του Ν. 3846/2010 (ΦΕΚ 66 Α΄) ΥΨΗΛΗ

10.

Μη παράσταση εργοδότη κατά τη  διαδικασία επίλυσης ατομικών ή συλλογικών εργατικών διαφορών Άρθ. 7 παρ. 1  περ.  ιδ΄ του Ν. 2639/1998 (ΦΕΚ 205 Α΄) όπως αντικαταστάθηκε από το άρθ. 9  του Ν.  3846/2010 (ΦΕΚ 66 Α΄) ΥΨΗΛΗ

11.

Παράβαση νομοθεσίας περί ομαδικών απολύσεων

Άρθ. 1, 3, 5 και 6 του Ν. 1387/1983 (ΦΕΚ 110 Α΄) ΠΟΛΥ ΥΨΗΛΗ

12.

Παραβίαση διατάξεων για την προστασία των εργαζομένων που αποσπώνται για την εκτέλεση προσωρινής εργασίας στο έδαφος της Ελλάδας

Άρθρα 4, 5 και 10 του π.δ. 219/2000 (ΦΕΚ 190 Α΄) ΥΨΗΛΗ

13.

Παράβαση υποχρέωσης πληροφόρησης και διαβούλευσης των εργαζομένων από τους εργοδότες που μεταβιβάζουν τις επιχειρήσεις

Άρθ. 8 και 9 του π.δ. 178/2002 (ΦΕΚ 164 Α΄) ΧΑΜΗΛΗ
14. Μη τήρηση από τους εργοδότες (επί μία διετία από την ημερομηνία λήξης τους) αντιγράφων συμβάσεων εργασίας, γνωστοποιήσεων και λοιπών εγγράφων, που υποχρεούνται να χορηγούν στους εργαζόμενους σύμφωνα με το ΠΔ 156/94 και το άρθρο 1 ν. 2639/98 Άρθ. 7 του Ν. 3762/2009 (75 Α΄) ΠΟΛΥ ΧΑΜΗΛΗ

ΕΝΟΤΗΤΑ ΙΑ: ΜΗ ΤΗΡΗΣΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ, ΔΙΑΤΥΠΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ
Α/Α

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΒΑΣΙΚΩΝ ΠΑΡΑΒΑΣΕΩΝ

ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΣΟΒΑΡΟΤΗΤΑ
15. Μη τήρηση διαδικασίας διαθεσιμότητας (προηγούμενη διαβούλευση, γνωστοποίηση στις οικείες υπηρεσίες ΣΕΠΕ) Άρθ. 10  του Ν. 3198/1955 (ΦΕΚ 98 Α΄), όπως συμπληρώθηκε με το άρθ. 1 του Ν.Δ. 206/1974 (ΦΕΚ 362 Α΄) και αντικαταστάθηκε από το άρθ. 4 του Ν. 3846/2010 (ΦΕΚ 66 Α΄) ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ
16. Μη συμμόρφωση εργοδότη στην απόφαση επιθεωρητή περί διαφωνίας εργοδότη και συνδικαλιστικών οργανώσεων στις περιπτώσεις παραγράφων 2, 3, 5 και 7 του άρθρου 16 του Ν. 1264/82 Άρθ. 16 παρ. 2, 3, 5, 7 και 8 του Ν. 1264/1982 (ΦΕΚ 79 Α΄) ΧΑΜΗΛΗ
17. Μη τήρηση διαδικασίας απολύσεως συνδικαλιστικού στελέχους Άρθ. 14 παρ. 2, 3, 5, 8, 9 και 15 του Ν. 1264/1982 (ΦΕΚ 79 Α΄) ΠΟΛΥ ΥΨΗΛΗ
18. Μη θεώρηση ημερήσιου δελτίου απασχολουμένων σε οικοδομικά και τεχνικά έργα Άρθ. 33  του Ν.  1836/1989 (ΦΕΚ 79 Α΄), ΥΑ 1801/1989 (ΦΕΚ 569 Β΄) ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ
19. Υπέρβαση της διάρκειας επιβολής του συστήματος εκ περιτροπής εργασίας πέραν των έξι (6) μηνών ανά ημερολογιακό έτος Άρθ. 2 παρ. 2 εδ. γ΄ του Ν. 2639/1998 (ΦΕΚ 205 Α΄), όπως αντικαταστάθηκε από το άρθ. 2 παρ. 3 εδ. δ΄ του Ν. 3846/2010 (ΦΕΚ 66 Α΄) ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ
20. Υπέρβαση του επιτρεπόμενου χρόνου διαθεσιμότητας πέραν των τριών (3) μηνών ετησίως Άρθ. 10 του Ν. 3198/1955 (ΦΕΚ 98 Α΄) όπως συμπληρώθηκε με το άρθ. 1 του Ν.Δ. 206/1974 (ΦΕΚ 362 Α΄) και αντικαταστάθηκε από το άρθ. 4 του Ν. 3846/2010 (ΦΕΚ 66) ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ
ΕΝΟΤΗΤΑ ΙΒ: ΜΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΕΙΔΙΚΩΝ ΑΔΕΙΩΝΑ/Α

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΒΑΣΙΚΩΝ ΠΑΡΑΒΑΣΕΩΝ

ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΣΟΒΑΡΟΤΗΤΑ
1.

Μη χορήγηση αδείας για συμμετοχή σε εξετάσεις

Άρθ. 2 παρ. 1 του Ν. 1346/1983 (ΦΕΚ 46 Α΄), άρθ. 7 ΕΓΣΣΕ 02.04.1996, άρθ. 6 ΕΓΣΣΕ 18.05.1998, άρθ. 10 ΕΓΣΣΕ 24.04.2004 ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ
2.

Μη χορήγηση αδειών προβλεπομένων από ΕΓΣΣΕ:

α) Άδεια για μεταγγίσεις αίματος
β) Άδεια λόγω θανάτου συγγενούς
γ) Άδεια λόγω AIDS
δ) Άδεια γάμου και γεννήσεως τέκνου
α) Άρθ. 8 ΕΓΣΣΕ 2002-2003 β) Άρθ. 9 ΕΓΣΣΕ 29.04.2002, η οποία κυρώθηκε με το άρθ. 12 του Ν. 3227/2004 (ΦΕΚ 31 Α΄)
γ) Άρθ. 11 ΕΓΣΣΕ 24.5.2004
δ) Άρθ. 6 ΕΓΣΣΕ 9.6.1993 και άρθ. 10 ΕΓΣΣΕ 23.5.2000
ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ

Πρόγραμμα Υπολογισμού Προστίμου:

http://ergatika.gr/programmata/prostima/print/


ΕΝΟΤΗΤΑ ΙΓ: ΛΟΙΠΕΣ ΠΑΡΑΒΑΣΕΙΣ

Α/Α

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΒΑΣΙΚΩΝ ΠΑΡΑΒΑΣΕΩΝ

ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

ΣΟΒΑΡΟΤΗΤΑ

1. Μη εφαρμογή όρων Σ.Σ.Ε.,, Δ.Α. ή Υ.Α., ή κανονισμού εργασίας Άρθ. 7 παρ. 1, 8,  9, 11 και  21 του Ν.  1876/1990 (ΦΕΚ 27 Α΄), άρθρο μόνον του Α.Ν. 435/1968 (ΦΕΚ 124 Α΄),  άρθ. 1 και 2 του Ν.Δ. 3789/1957 (ΦΕΚ 210 Α΄) σε συνδυασμό με τις διατάξεις ΣΣΕ, ΔΑ ή κανονισμών εργασίας, που προβλέπουν τους συγκεκριμένους όρους ΠΟΛΥ ΥΨΗΛΗ