.Οδηγώ με Ασφάλεια σημαίνει: Μαθαίνω και εφαρμόζω τον Κ.Ο.Κ. Δεν οδηγώ όταν έχω καταναλώσει οινοπνευματώδη ποτά Σέβομαι τα όρια ταχύτητας Δεν κάνω αντικανονικά προσπεράσματα Δεν παραβιάζω τον κόκκινο σηματοδότη Σταματώ στο STOP και δίνω προτεραιότητα Δίνω προτεραιότητα στους πεζούς και στα άτομα με ειδικές ανάγκες Σέβομαι τα σήματα και τις υποδείξεις των τροχονόμων Φορώ πάντοτε ζώνη ασφαλείας Τοποθετώ τα παιδιά στο πίσω κάθισμα του αυτοκινήτου και τους φορώ ζώνη ασφαλείας Σε περίπτωση που οδηγώ ή είμαι συνεπιβάτης σε μοτοσυκλέτα, φορώ πάντα κράνος Πριν ξεκινήσω για ταξίδι, ελέγχω το όχημα που θα οδηγήσω . ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΕΙΝΑΙ: 1.Η μελέτη, προστασία, βελτίωση και προαγωγή των οικονομικών κοινωνικοασφαλιστικών και συνδικαλιστικών συμφερόντων και δικαιωμάτων των μελών του. 2.Η εξύψωση και προαγωγή του πνευματικού επιπέδου των μελών του. 3.Η ανάπτυξη ταξικής συνείδησης και πνεύματος αλληλεγγύης μεταξύ των μελών του και των άλλων εργαζομένων . 4.Η βελτίωση και καλυτέρευση των συνθηκών εργασίας και η ανάπτυξη του μορφωτικού και πολιτιστικού επιπέδου των μελών του. 5.Η προάσπιση των δημοκρατικών ελευθεριών,η ανάπτυξη των αρχών του ελεύθερου συνδικαλισμού , ο σεβασμός, των διεθνών συμβάσεων εργασίας, η ενότητα του συνδικαλιστικού κινήματος, η πάλη για τη δημιουργία Κράτους Δικαίου, για την απόδοση κοινωνικής δικαιοσύνης. 6.Η πάλη για τη δημοκρατία,την κοινωνική πρόοδο, την εθνική ανεξαρτησία, τη λαϊκή κυριαρχία, την κοινωνική απελευθέρωση και την ειρήνη . 7.Η διασφάλιση και κατοχύρωση της προσωπικής αξιοπρέπειας των μελών.

ΝΟΜΟΙ

 

ΕΡΜΗΝΕΥΤΙΚΗ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΤΟΥ Ν.4093/2012[slideshare id=15282546&doc=random-121121084839-phpapp01&type=d]

 

N. 2160/1993 (A118)

"Ρυθμίσεις για τον Τουρισμό και άλλες διατάξεις."

Ν. 2446/1996 (Α 276)

"Τροποποίηση του ν. 711/1977 (ΦΕΚ 284 Α') "περί ειδικών τουριστικών λεωφορείων" και άλλες διατάξεις".

Ν. 3534/2007 (Α 40) - Άρθρο 17

"Σύσταση Αρχής για την κατανομή του διαθέσιμου χρόνου χρήσης στους ελληνικούς αερολιμένες και άλλες διατάξεις"

Y.A. 51266/2955 /1975 (B 1458)

Δείτε σελίδα 7 - (5)
"Περί καθορισμού ωρών εργασίας του προσωπικού των Τουριστικών Λεωφορείων (ΠΟΥΛΜΑΝ)"


Y.A. οικ. 128/1986 (B 73)

Δείτε σελίδα 3 - (4)
"Αντικατάσταση της παραγράφου 1 του άρθρου 2 της Υπουργικής Αποφάσεως 51266/75 "περί καθορισμού ωρών εργασίας του προσωπικού των Τουριστικών Λεωφορείων (ΠΟΥΛΜΑΝ)"."

Y.A. 1869/1987 (B 582)

Δείτε σελίδα 3 - (6)
 "Επαναπρόσληψη οδηγών τουριστικών λεωφορείων"

 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΑΡΑΒΑΣΗΣ ΤΟΥ 561

ΒΙΒΛΙΑ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ (ΦΟΡΤΗΓΩΝ & ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΛΕΩΦΟΡΕΙΩΝ) - ΒΙΒΛΙΑΡΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΔΗΓΩΝ

Α. ΒΙΒΛΙΟ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΩΝ ΦΟΡΤΗΓΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ

Η υποχρέωση τήρησης βιβλίου δρομολογίων προβλέπεται από το άρθρο 4 παραγ. 1 του Β.Δ. 28/1 – 4/2/1938 (ΦΕΚ 35 Τεύχος Α΄ 4-2-38) «περί κανονισμού ωρών εργασίας του προσωπικού των φορτηγών αυτοκινήτων» το οποίο συμπληρώθηκε ή τροποποιήθηκε μεταγενέστερα όπως παρακάτω:Π.Δ. 882/1980 - Περί τροποποιήσεως και συμπληρώσεως του Β. Δ/τος της 28/1-4/2/1938 «περί κανονισμού ωρών εργασίας του προσωπικού φορτηγών αυτοκινήτων»

Άρθρον 1.
Εις το άρθρον 1 του Β.Δ/τος της 28.1-4.2.1938 «περί κανονισμού ωρών εργασίας του προσωπικού φορτηγών αυτοκινήτων» προστίθεται παράγραφος υπ' αριθμ. 2 έχουσα ως ακολούθως:
«Τα υπό του παρόντος Κανονισμού, προβλεπόμενα δια τους μισθωτούς, χρονικά όρια εργασίας, βιβλία δρομολογίων κ.λπ. ισχύουν και δια τους ιδιοκτήτες και συνιδιοκτήτας των φορτηγών αυτοκινήτων, εφ' όσον ούτοι απασχολούνται ως οδηγοί επ' αυτών».

Άρθρον 2.
Το άρθρον 4 του Β.Δ/τος της 28.1-4.2.1938 αντικαθίσταται ως ακολούθως:

1. Οι κύριοι ή Διευθυνταί επιχειρήσεων των εν άρθρω 1 φορτηγών αυτοκινήτων, υποχρεούνται να εφοδιάζουν ταύτα δι' ειδικού «Βιβλίου Δρομολογίων» συντεταγμένου συμφώνως προς καθοριζόμενον δι' αποφάσεως του Υπουργού Εργασίας, υπόδειγμα.
2. Προ πάσης εκκινήσεως εξ οιασδήποτε αφετηρίας δι' εκτέλεσιν δρομολογίου ή οιασδήποτε μεταβάσεως εις τον τόπον του προορισμού ή επιστροφής εκ τούτου ο οδηγός του αυτοκινήτου, υποχρεούται να σημειοί ευκρινώς και με ακρίβειαν, εις το βιβλίον δρομολογίων και εις την οικείαν στήλην, την ώραν εκκινήσεως, την ώραν αφίξεως, το είδος του φορτίου, το τόπον προορισμού και λοιπά στοιχεία.
3. Το ανωτέρω βιβλίον φυλάσσεται εις το διαμέρισμα του οδηγού, όστις υποχρεούται να το έχη πάντοτε πρόχειρον και να επιδεικνύει τούτο εις τα ενεργούντα τον έλεγχον αρμόδια όργανα.
4. Οι κύριοι των αυτοκινήτων υποχρεούνται να φυλάττουν επιμελώς τα αντίτυπα των βιβλίων δρομολογίων επί διετίαν από της τελευταίας εγγραφής και να θέτουν ταύτα εις την διάθεσιν των ενεργούντων τον έλεγχον αρμοδίων οργάνων.
5.Οι κύριοι ή οι Διευθυνταί των επιχειρήσεων ή οι προς τούτο εξουσιοδοτημένοι υπάλληλοι ευθύνονται δια την προμήθειαν και παράδοσιν, επί αποδείξει του βιβλίου δρομολογίων εις τον οδηγόν ως και δια την διαφύλαξιν των αντιτύπων του βιβλίου δρομολογίων επί διετίαν. Ο οδηγός του αυτοκινήτου ευθύνεται δια την τήρησιν και συμπλήρωσιν του βιβλίου τούτου, συμφώνως προς τας διατάξεις του παρόντος".


Η υπ’ αριθ. 1173/1980 υπουργική απόφαση «περί καθορισμού στοιχείων βιβλίου δρομολογίων φορτηγών αυτοκινήτων…», ορίζει τα εξής:
«1. Το Βιβλίον Δρομολογίων των εν άρθρω 1 του Β.Δ/τος της 28/1-4/2/1938 “περί Κανονισμού Εργασίας του προσωπικού φορτηγών αυτοκινήτων”, οριζομένων Α', Β' και Γ' κατηγοριών φορτηγών αυτοκινήτων, περιλαμβάνει τα κάτωθι στοιχεία:

α) Εις την επικεφαλίδα την ένδειξιν “ΗΜΕΡΗΣΙΟΝ ΒΙΒΛΙΟΝ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΩΝ”.

β) Κάτωθεν της ανωτέρω ενδείξεως τον αριθμόν κυκλοφορίας του αυτοκινήτου, την ημερομηνίαν χρησιμοποιήσεως του Ημερησίου Βιβλίου Δρομολογίων, την επωνυμίαν και την έδραν της επιχειρήσεως ή το ονοματεπώνυμον και την διεύθυνσιν του ιδιοκτήτου.

γ) Εις το άνω αριστερόν μέρος θα αναγράφεται το ονοματεπώνυμον του οδηγού, ο αριθμός του διπλώματός του και το ονοματεπώνυμον του βοηθού.

δ) Εις οριζοντίους στήλας θα συμπληρούνται:
αα) Αι ώραι ενάρξεως και λήξεως της εργασίας.
ββ) Η αφετηρία ή ο σταθμός διανυκτερεύσεως.
γγ) Το είδος του φορτίου.
δδ) Η ώρα εκκινήσεως.
εε) Ο τόπος προορισμού.
στστ) Η ώρα αφίξεως.
ζζ) Η χρονική διάρκεια τυχόν βλάβης.
ηη) Ο χρόνος αναμονής (πιάτσα).
θθ) Η συνολική ημερησία απασχόληση του προσωπικού.
ιι) Αι παρατηρήσεις.

ε) Κάτω αριστερά την υπογραφήν του ιδιοκτήτου ή του εκπροσώπου της επιχειρήσεως και δεξιά την υπογραφήν του οδηγού και του βοηθού.

2. Οι κύριοι των αυτοκινήτων ή οι Διευθυνταί των επιχειρήσεων ή οι εξουσιοδοτημένοι υπάλληλοι, υποχρεούνται να παραδίδουν, επί αποδείξει, εις τον οδηγόν, το Βιβλίον Δρομολογίων, του οποίου αι σελίδαι, προηγουμένως, αριθμούνται ανά δύο (διπλούν), αι δε εγγραφαί επί αυτών αποτυπούνται διά χημικού χάρτου (καρμπόν). Εν αντίτυπον του Ημερησίου Βιβλίου Δρομολογίων παραλαμβάνει ο οδηγός, το δε έτερον φυλάσσεται επιμελώς υπό του κυρίου του αυτοκινήτου επί διετίαν από της τελευταίας εγγραφής και τίθεται εις την διάθεσιν των ενεργούντων τον έλεγχον, αρμοδίων οργάνων.

3. Το Βιβλίον Δρομολογίων φυλάσσεται εντός του αυτοκινήτου υπό του οδηγού, όστις υποχρεούται να έχη πάντοτε πρόχειρον και επιδεικνύη τούτο εις τα ως άνω όργανα.

4. Πρό πάσης εκκινήσεως εξ' οιασδήποτε αφετηρίας δι' εκτέλεσιν δρομολογίου ή οιασδήποτε μεταβάσεως εις τον τόπον του προορισμού ή επιστροφής εκ τούτου, ο οδηγός του αυτοκινήτου υποχρεούται να σημειοί ευκρινώς και με ακρίβειαν εις το Βιβλίον Δρομολογίων και εις την οικείαν στήλην, την ώραν εκκινήσεως, την ώραν αφίξεως, το είδος φορτίου, τον τόπον προορισμού και λοιπά στοιχεία.

5. Οι κύριοι ή οι διευθυνταί των επιχειρήσεων ή οι προς τούτο εξουσιοδοτημένοι υπάλληλοι ευθύνονται διά την προμήθειαν και παράδοσιν, επί αποδείξει, του βιβλίου Δρομολογίων εις τον οδηγόν ως και διά την διαφύλαξιν των αντιτύπων του βιβλίου Δρομολογίων επί διετίαν. Ο οδηγός του αυτοκινήτου ευθύνεται διά την τήρησιν και συμπλήρωσιν τούτου συμφώνως προς τας διατάξεις της παρούσης

Π.Δ. 93/1986 - Αντικατάσταση παραγράφου 1 του άρθρου 4 του β.δ της 28.1/4.2.1938 «περί κανονισμού ωρών Εργασίας του προσωπικού φορτηγών αυτοκινήτων (35/Α)»

Άρθρο 1
Η παράγραφος 1 του άρθρου 4 του Β.Δ. της 28.1/4.2.1938, όπως διαμορφώθηκε με το άρθρο 2 του Π.Δ. 882/1980 (ΦΕΚ 218/Α/25.9.1980) αντικαθίσταται ως εξής:
«Οι ιδιοκτήτες των φορτηγών αυτοκινήτων του άρθρου 1 του παρόντος ή οι
«Οι ιδιοκτήτες των φορτηγών αυτοκινήτων του άρθρου 1 του παρόντος ή οι εκπρόσωποι τους υποχρεούνται να εφοδιάζουν τους οδηγούς με βιβλίο Δρομολογίων, ο τύπος του οποίου καθώς και οι αναγκαίες λεπτομέρειες για την τήρησή του καθορίζονται με απόφαση του Υπουργού Εργασίας.
Το βιβλίο Δρομολογίων θεωρείται από την οικεία Επιθεώρηση Εργασίας και ο αριθμός των σελίδων του πρέπει να επαρκεί για απασχόληση τουλάχιστον τριών μηνών».


Ν. 3144/2003
Άρθρο 21 παραγ.  8
Η υποχρέωση τήρησης του βιβλίου δρομολογίων, που προβλέπεται από την παρ. 2 του άρθρου 1 του β.δ. της 28.1/4.2.1938 "Περί κανονισμού ωρών εργασίας του προσωπικού φορτηγών αυτοκινήτων" (ΦΕΚ 35 Α'), η οποία προστέθηκε με το άρθρο 1 του Π.Δ. 882/1980 (ΦΕΚ 218 Α') και από το άρθρο 4 του ίδιου ως άνω β. δ/τος, όπως αυτό αντικαταστάθηκε με το άρθρο 2 του Π.Δ. 882/1980 και με το άρθρο 1 του Π.Δ. 93/1986 (ΦΕΚ 33 Α'), δεν εφαρμόζεται όταν τα φορτηγά αυτοκίνητα οδηγούνται:
α) από τους ιδιοκτήτες ή συνιδιοκτήτες τους, καθώς και από μέλη της οικογένειάς τους,
β) από τους εργαζόμενους με σχέση ή σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου που δεν έχουν προσληφθεί ούτε απασχολούνται στον εργοδότη με την ειδικότητα του οδηγού, αλλά με ειδικότητα άλλη, η άσκηση του έργου της οποίας υποβοηθείται από την οδήγηση φορτηγού αυτοκινήτου.


Από τα παραπάνω, συμπερασματικά προκύπτει ότι:
Α. Ο εργοδότης ή ο ιδιοκτήτης του φορτηγού αυτοκινήτου υποχρεούται να εφοδιάζει τον οδηγό του φορτηγού αυτοκινήτου με θεωρημένο βιβλίο δρομολογίων.

Β. Αρμόδια υπηρεσία για την θεώρηση του βιβλίου δρομολογίων είναι η Επιθεώρηση Εργασίας, του τόπου της επιχείρησης και ο αριθμός των σελίδων του πρέπει να επαρκεί για απασχόληση τουλάχιστον τριών μηνών.

Γ. Υπεύθυνος για την τήρηση και σωστή συμπλήρωση του βιβλίου δρομολογίων είναι ο οδηγός του φορτηγού αυτοκινήτου.

Δ. Το βιβλίο φυλάσσεται εντός του αυτοκινήτου και επιδεικνύεται ανά πάσα στιγμή στα ελεγκτικά όργανα.

Ε. Εφόσον το αυτοκίνητο οδηγείται από ιδιοκτήτη, συνιδιοκτήτη και μέλη των οικογενειών τους καθώς και
από εργαζόμενο που δεν έχει την ειδικότητα οδηγού δεν υπάρχει υποχρέωση τήρησης βιβλίου δρομολογίων, απ’ αυτούς.

ΣΤ. Τα βιβλία δρομολογίων τηρούνται στο αρχείο της επιχείρησης ή του ιδιοκτήτη επί διετία. (από την τελευταία εγγραφή)  Προτιμότερο  είναι πάντως  το βιβλίο να φυλάσσεται για όσο χρόνο απαιτείται για την παραγραφή των αξιώσεων των εργαζομένων από την εργασιακή τους σχέση με τον εργοδότη ή τον ιδιοκτήτη του αυτοκινήτου.Β.ΒΙΒΛΙΟ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΛΕΩΦΟΡΕΙΩΝ (ΠΟΥΛΜΑΝ)

Η τήρηση βιβλίου δρομολογίων στα τουριστικά λεωφορεία (πούλμαν) προβλέπεται από το άρθρο 2 της υπ’ αριθ. 51266/1975 (ΦΕΚ 1458. Τεύχος Β΄ 10-12-75) απόφασης του Υπουργείου Απασχόλησης, όπως τροποποιήθηκε με τις υπ. Αριθ. 989/80 και 128/86 αποφάσεις του ίδιου Υπουργείου.
Σύμφωνα με τις παραπάνω αποφάσεις  οι ιδιοκτήτες των Τουριστικών Λεωφορείων ή οι νόμιμοι εκπρόσωποί τους υποχρεούνται να θεωρούν στην οικεία Επιθεώρηση Εργασίας βιβλίο Δρομολογίων για κάθε Τουριστικό Λεωφορείο. Το βιβλίο πρέπει να είναι τριπλότυπο και ο αριθμός των σελίδων  πρέπει να επαρκεί για απασχόληση τουλάχιστον τριών μηνών.
Το βιβλίο δρομολογίων τηρείται για κάθε ημέρα εργασίας και για κάθε βάρδια. Αν το ίδιο τουριστικό λεωφορείο οδηγείται από δύο οδηγούς, θα χρησιμοποιηθούν δύο ξεχωριστές σελίδες του βιβλίου δρομολογίων.
 Για  κάθε τουριστικό λεωφορείο ασχέτως εάν οδηγείται από τον ιδιοκτήτη ή από μισθωτό θα πρέπει να έχει θεωρηθεί βιβλίο δρομολογίων και  πρέπει να περιλαμβάνει τα παρακάτω στοιχεία:

α) Το ονοματεπώνυμο του ιδιοκτήτη του αυτοκινήτου.

β) Τον αριθμό κυκλοφορίας του αυτοκινήτου.

γ) Το ονοματεπώνυμο του οδηγού.

δ) Το ονοματεπώνυμο του βοηθού οδηγού.

Το βιβλίο πρέπει να είναι αριθμημένο και θα πρέπει να συμπληρώνονται από τον οδηγό τα εξής στοιχεία :

1. Η ώρα έναρξης της απασχόλησης στην επιχείρηση, η οποία πιθανόν να είναι διαφορετική από την ώρα εκκίνησης του λεωφορείου.

2. Η ώρα έναρξης της οδήγησης.
  
3. Η ώρα άφιξης στον  τόπον προορισμού. Αναγράφεται επακριβώς η χρονική στιγμή στην οποία αφίχθηκε το αυτοκίνητο σε κάθε συγκεκριμένο τόπο προορισμού.

4. Η ώρα τυχόν επισκευής του αυτοκινήτου κατά τη διάρκεια της διαδρομής. (ώρα εμφάνισης βλάβης – ώρα επισκευής βλάβης κλπ)

5. Η διάρκεια  των διαλειμμάτων, δηλαδή η χρονική στιγμή κατά την οποία το αυτοκίνητο διέκοψε την πορεία του από την αφετηρία προς τον τόπο προορισμού καθώς και το χρονικό σημείο στο οποίο το αυτοκίνητο επανέλαβε την πορεία του προς τον τόπο προορισμού.

6. Η διάρκεια του μεταξύ δύο διαλειμμάτων χρόνου. Σημειώνεται πόσο διήρκεσε η διακοπή της πορείας του αυτοκινήτου. Η σημείωση αυτή γίνεται ελάχιστα πριν την έναρξη της επανάληψης της πορείας του οχήματος, που διακόπηκε.

7.  Ο χρόνος αναμονής σε σταθμό ή πρακτορείο

8. Η ώρα λήξης της απασχολήσεως

9. Το σύνολον των ωρών οδήγησης ημερησίως.

Κάτω από τον πίνακα πρέπει να τίθεται η υπογραφή του ιδιοκτήτη, του διευθυντή, του οδηγού και του βοηθού.

 Μετά το τέλος της ημερήσιας εργασίας, ο οδηγός ή ο βοηθός υποχρεούται να παραδίδει το ένα αντίτυπο του Ημερησίου Δελτίου Δρομολογίων στον ιδιοκτήτη ή διευθυντή ή εξουσιοδοτημένο υπάλληλο. Το άλλο αντίτυπο του Ημερησίου Δελτίου Δρομολογίων παραλαμβάνει ο οδηγός ενώ το τρίτο παραμένει στο στέλεχος και φυλάσσεται μέσα στο λεωφορείο από τον οδηγό ο οποίος έχει υποχρέωση να το έχει πάντοτε πρόχειρο και να το θέτει στη διάθεση των αρμοδίων ελεγκτικών οργάνων.

Για τον εφοδιασμό του λεωφορείου με βιβλίο δρομολογίων καθώς και για τη φύλαξη επί διετία, των αντιτύπων των Ημερήσιων Δελτίων Δρομολογίων ευθύνεται ο ιδιοκτήτης ή εξουσιοδοτημένος γι’ αυτό υπάλληλος.

Για την τήρηση και συμπλήρωση του Ημερήσιων Δελτίων Δρομολογίων,  ευθύνεται ο οδηγός  του λεωφορείου ή ο βοηθός του.Γ. ΒΙΒΛΙΑΡΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑ ΟΔΗΓΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΛΕΩΦΟΡΕΙΩΝ

Η ύπαρξη βιβλιαρίου εργασίας για τους οδηγούς τουριστικών λεωφορείων προβλέπεται από το άρθρο 3 της υπ’ αριθ. 51266/1975 (ΦΕΚ 1458/τ. Β΄/10-12-1975) απόφασης του Υπουργού Απασχόλησης, το οποίο αναφέρει ότι οι ιδιοκτήτες ή οι διευθυντές  των τουριστικών λεωφορείων υποχρεούνται να εφοδιάζουν τον οδηγό και τον βοηθό τους  με βιβλιάρια εργασίας τα οποία θεωρούνται από την Επιθεώρηση Εργασίας.
Σ’ αυτά πρέπει να αναγράφονται το ονοματεπώνυμο των μισθωτών, ο αριθμός του διπλώματος (άδειας) οδήγησης, ο αριθμός της άδειας κυκλοφορίας των αυτοκινήτων και οι ημέρες εβδομαδιαίας ανάπαυσης (ρεπό) 
Η υποχρέωση τήρησης βιβλιαρίου εργασίας ισχύει και για τους ιδιοκτήτες τουριστικών λεωφορείων οι οποίοι οδηγούν οι ίδιοι τα λεωφορεία τους για λογαριασμό όμως των τουριστικών γραφείων.
Σε περίπτωση δρομολογίων διάρκειας πέραν της εβδομάδας το ρεπό των οδηγών μετατίθεται σε άλλη εβδομάδα και αυτό θα πρέπει να γνωστοποιείται στην Επιθεώρηση Εργασίας.


ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΟΡΩΝ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ - ΠΔ 156/94

Με το ανωτέρω ΠΔ καθιερώθηκε από 5-7-1994 η υποχρέωση των εργοδοτών να καταρτίζουν και να παραδίδουν στους εργαζόμενους γραπτή σύμβαση εργασίας ή άλλο έγγραφο όπου θα περιλαμβάνονται οι ουσιώδεις όροι της σύμβασης ή της σχέσης εργασίας. Οι διατάξεις του ΠΔ 156/94 δεν εφαρμόζονται για εργαζόμενους που η διάρκεια απασχόλησής τους δεν υπερβαίνει τον ένα μήνα και σε εργαζόμενους σε μη συστηματικές αγροτικές απασχολήσεις. Η υποχρέωση γνωστοποίησης εγγράφως των ουσιωδών όρων της σύμβασης ή σχέσης εργασίας πρέπει να γίνει στον εργαζόμενο από τον εργοδότη εντός δύο (2) μηνών το αργότερο από την έναρξη της εργασίας του εργαζόμενου.
Συνεπώς, σήμερα οι απασχολούμενοι μισθωτοί άνω του 2μήνου πρέπει να έχουν έγγραφο γνωστοποίησης των όρων της σύμβασης εργασίας τους.
Η παράλειψη χορήγησης του εγγράφου στον εργαζόμενο από τον εργοδότη δεν δημιουργεί ακυρότητα της σύμβασης εργασίας, αλά συνεπάγεται διοικητικές κυρώσεις βάσει του άρθρου 7 ΠΔ 156/94 (Πρόστιμο) σε βάρος του εργοδότη.
Αν ο εργαζόμενος απασχοληθεί στην Αλλοδαπή με σύμβαση εργασίας που καταρτίζεται στην Ελλάδα παραδίδεται σε αυτόν πριν από την αναχώρησή του το έγγραφο γνωστοποίησης των όρων σύμβασης εργασίας του, που πρέπει να περιέχει και τα εξής πρόσθετα στοιχεία: α) τη διάρκεια της εργασίας στο εξωτερικό, β) το νόμισμα στο οποίο θα καταβάλλονται οι αποδοχές του, γ) τα τυχόν πλεονεκτήματα σε χρήματα ή σε είδη που συνδέονται με τον εκπατρισμό του, δ) τους τυχόν «όρους επαναπατρισμού» του.

Οι ουσιώδεις όροι που πρέπει να περιέχει το έγγραφο γνωστοποίησης, βάσει του άρθρου 2 ΠΔ 156/94 είναι: α) τα στοιχεία ταυτότητας των συμβαλλομένων, β) ο τόπος παροχής εργασίας, γ) η θέση ή ειδικότητα, ο βαθμός, η κατηγορία και το αντικείμενο εργασίας, δ) η ημερομηνία έναρξης της σύμβασης εργασίας, ε) η Aδεια με αποδοχές, στ) η αποζημίωση σε περίπτωση λύσης της σύμβασης εργασίας, ζ) οι κάθε φύσης αποδοχές, η) η ημερομηνία καταβολής των αποδοχών, θ) τα χρονικά όρια εργασίας του εργαζομένου, ι) αναφορά της ΣΣΕ ή ΔΑ που εφαρμόζεται για τον εργαζόμενο.
Η πληροφόρηση για τα στοιχεία ε, στ, ζ και θ μπορεί να γίνεται και με παραπομπή στις ισχύουσες διατάξεις της εργατικής νομοθεσίας.

ΠΑΡΑΚΑΛΩ ΘΑ ΗΘΕΛΑ ΝΑ ΓΝΩΡΊΖΩ ΣΕ ΠΕΡΊΠΤΩΣΗ ΜΗ ΓΝΩΣΤΟΠΟΊΗΣΗ ΤΟΝ ΌΡΩΝ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ (ΠΔ156/94)ΠΟΙΟ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΠΡΟΣΤΙΜΟ.
Απάντηση

Απαντήσεις
  1. Το ύψος του προστίμου για τις παραβάσεις της εργατικής νομοθεσίας εξάγεται με ειδικό βαθμολόγιο στο οποίο λαμβάνονται υπόψη πολλοί παράγοντες. Πάντως το ελάχιστο ποσό είναι 500 ευρω.

πηγή: http://ergasiaka-manamar.blogspot.com/2011/05/15694.html#ixzz1y9X85xTw

https://docs.google.com/open?id=0B5AY8nHM3p4ETVhMZ2gzRjlxNlk


Ε Ρ Γ Α Τ Ι Κ Η Ν Ο Μ Ο Θ Ε Σ Ι Α
Κάθε πολιτειακή ρύθμιση των όρων εργασίας. Δηλ. Νόμος, προεδρικό Διάταγμα, Υπουργική
απόφαση, Κανονισμός Εργασίας κ.λ.π.
Α Σ Φ Α Λ Ι Σ Τ Ι Κ Η Ν Ο Μ Ο Θ Ε Σ Ι Α
Κάθε πολιτειακή ρύθμιση της κοινωνικής ασφάλισης.
(ΛΕΒΕΝΤΗ Εργατική Νομοθεσία τόμος Α Συνδικαλιστικό Δίκαιο σελ. 80)
ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ :
1. ΒΔ. 24/7/1920 άρ.1 παρ.δ. 2 « Δια της λέξεως εργοδότης, νοείται πας αρχηγός ή ιδιοκτήτης ή
διευθυντής βιομηχανικής επιχειρήσεως ή βιοτεχνικής, εργοστασιάρχης, διευθυντής ή
επιτετραμμένος πάσης επιχειρήσεως επί κέρδει, απλής ή εταιρικής, αρχηγός μεταλλευτικής ή
μεταλλουργικής επιχειρήσεως ή λατομείου».
2. ΑΝ. 690/1945 « Πας εργοδότης, ή διευθυντής, ή επιτετραμμένος, ή με οποιονδήποτε τίτλο
εκπρόσωπος οιασδήποτε επιχειρήσεως, εκμεταλλεύσεως ή εργασίας, μη καταβάλλων
εμπρόθεσμα μισθούς ή πάσης φύσεως χορηγίες…..
3. ΑΝ. 539/1945 « Εργοδότης σημαίνει :Τον κύριο, διευθυντή, εντεταλμένο ή επιτετραμμένο
υποκειμένης επιχειρήσεως».
4. Ν. 3850/2010 « Κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο το οποίο συνδέεται με σχέση εργασίας με τον
εργαζόμενο και έχει την ευθύνη για την για την επιχείρηση ή και την εκμετάλλευση.
5. « Εργοδότης νοείται κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο ως και οι επιχειρήσεις κοινής ωφελείας,
που χρησιμοποιούν την εργασία άλλων φυσικών προσώπων, δυνάμει συμβάσεως εργασίας
ιδιωτικού δικαίου». Ολομ. Αρείου Πάγου 81/1977
6. ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ :
· Στις ατομικές επιχειρήσεις, ο κύριος ή οι κύριοι της επιχειρήσεως.
· Στις ομόρρυθμες ή ετερόρρυθμες εταιρείες, οι διαχειριστές των παραπάνω εταιρειών
( που συνήθως είναι ο ομόρρυθμος εταίρος όπως θα αναφέρεται στο καταστατικό τους).
· Στις ανώνυμες εταιρείες, ο νόμιμος εκπρόσωπός της ή ο ρητά αναφερόμενος στο
καταστατικό τους. (Συνήθως είναι ο Πρόεδρος του Δ.Σ. ή ο Δ/νων Σύμβουλος).
· Στους Συνεταιρισμούς και τα Σωματεία, ο νόμιμος εκπρόσωπος ή ο ρητά αναφερόμενος
στο καταστατικό τους (Συνήθως ο Πρόεδρος του ΔΣ).
· Στα Ιδιωτικά Νομικά Πρόσωπα, εκείνοι που ασκούν τη διοίκησή τους.
· Στα Νομικά Πρόσωπα Ξένων Χωρών που ασκούν επιχείρηση στη Χώρα μας, οι
αντιπρόσωποι και γενικά οι εκπρόσωποί τους στην Ελλάδα.
( Εγκύκλιος Υπ. Εργασίας α.π. 130186/1-2-1988 ).
ΕΡΓΑΣΙΑ : « Νοείται κάθε συνειδητή και ηθελημένη παραγωγική δραστηριότητα του
ανθρώπου, η οποία θεωρείται ως τοιαύτη κατά την κρατούσα στις συναλλαγές αντίληψη». Ν.
4345/1964 άρ. 7
ΕΒΔΟΜΑΔΑ : « Από του μεσονυκτίου Κυριακής προς Δευτέρα, έως του μεσονυκτίου
επομένης Κυριακής». Ν. 1037/1971 άρ.1, ΠΔ. 88/1999
Το έτος θεωρείται ότι έχει 365 ημέρες, 52 εβδομάδες ή 12 ίσους μήνες.
Ένας ίσος μήνας θεωρείται ότι έχει 30,4166 ημέρες ( δηλ. 365:12)
ΥΑ Ζ 1 – 178/13-2-2001
Ε Ξ Η Ρ Τ Η Μ Ε Ν Η Σ Χ Ε Σ Η Ε Ρ Γ Α Σ Ι Α Σ
«Υφίσταται όταν, κατά τους όρους της σχετικής συμφωνίας, οι συμβαλλόμενοι αποβλέπουν στην
παροχή της συμφωνηθείσης εργασίας του μισθωτού, οι δε παρεχόμενες από τον συμβληθέντα εργοδότη
οδηγίες ως προς τον τρόπο-τόπο-χρόνο της παροχής της είναι δεσμευτικές για τον εργαζόμενο, ο οποίος
είναι υποχρεωμένος να τις ακολουθεί και να δέχεται την άσκηση ελέγχου για τη διαπίστωση της
συμμορφώσεως του προς αυτές και της επιμελούς γενικά εκτελέσεως της εργασίας».
ΑΚ. 648,652, Ν. 765/1943 άρ.6, Ολομ.Αρείου Πάγου 19/1987, 28/2005
Μ Ι Σ Θ Ω Σ Η Σ Ε Ρ Γ Ο Υ
« Υπάρχει όταν, οι συμβαλλόμενοι αποβλέπουν στην επίτευξη του συμφωνηθέντος τελικού
αποτελέσματος, η πραγματοποίηση του οποίου επιφέρει την αυτόματη λύση της σχέσεώς τους».
Δ.Ε.Ν. 33 (σελ. 638/1977) και άρ. 1 ν. 3846/2010 (έως εννέα μήνες). Μαχητό τεκμήριο Α.Π.964/2007
Α Ν Ε Ξ Α Ρ Τ Η Τ Ω Ν Υ Π Η Ρ Ε Σ Ι Ω Ν
« Υπάρχει όταν αυτός που παρέχει την εργασία του, δεν υποβάλλεται στον έλεγχο και την εποπτεία του
εργοδότη προς διαπίστωση της συμμορφώσεώς του στις οδηγίες εκείνου, όσον αφορά τον τρόπο-τόπο-
χρόνο παροχής της εργασίας του».
Δ.Ε.Ν. 34 (σελ. 10/1978) και άρ.1 ν. 3846/2010 (έως εννέα μήνες). Μαχητό τεκμήριο Α.Π. 964/2007
Ι Δ Ι Ω Τ Ι Κ Ο Σ Υ Π Α Λ Λ Η Λ Ο Σ
« Ιδιωτικός υπάλληλος, κατά την έννοια του παρόντος νόμου, θεωρείται παν πρόσωπο κατά κύριο
επάγγελμα απασχολούμενο επ΄ αντιμισθία, ανεξαρτήτως τρόπου πληρωμής, σε υπηρεσία ιδιωτικού
καταστήματος, γραφείου ή εν γένει επιχειρήσεως ή οιασδήποτε εργασίας και παρέχον εργασία
αποκλειστικώς ή κατά κύριο χαρακτήρα μη σωματική.
Δεν θεωρούνται ιδιωτικοί υπάλληλοι οι υπηρέται πάσης κατηγορίας, καθώς και παν πρόσωπο, το οποίο
χρησιμοποιείται εν τη παραγωγή αμέσως ως βιομηχανικός, βιοτεχνικός, μεταλλευτικός, ή γεωργικός
εργάτης ή ως βοηθός ή μαθητευόμενος των εν λόγω κατηγοριών ή παρέχει υπηρετικάς εν γένει
υπηρεσίας».
ΝΔ. 26/1953 άρ.1
Κατά τη νομολογία, τα στοιχεία τα οποία διακρίνουν τον ιδιωτικό υπάλληλο από τον εργάτη, είναι:
« η εξειδιασμένη εμπειρία, η θεωρητική μόρφωση, η επίδειξη πρωτοβουλίας και η ανάληψη ευθύνης
κατά την εκτέλεση της εργασίας».
Α.Π. 1479/1995, 1481/1995, 1415/1995 1183 1993, 385/1994, 744/1993
Ολομ. Α.Π. 295/1969 Δ.Ε.Ν. σελ. 67/2001 (Γ. ΛΕΒΕΝΤΗ)
Μ Ε Τ Α Β Ι Β Α Σ Η Ε Π ΙΧ Ε Ι Ρ Η Σ Ε Ω Ν
«θεωρείται η μεταβίβαση μιας οικονομικής ενότητας που διατηρεί την ταυτότητά της, η οποία νοείται
ως οργανωμένο σύνολο πόρων με σκοπό την άσκηση κυρίας ή δευτερευούσης οικονομικής
δραστηριότητος».
Ν. 2112/1920 άρ. 6, Ν.3514/1928 άρ.8, ΠΔ. 178/2002, Οδηγία Ε.Κ.98/50
Για τη μεταβίβαση απαιτείται να πληρούνται :
1. Η μεταβιβαζόμενη μονάδα θα πρέπει και μετά τη μεταβίβαση να διατηρεί την ταυτότητά της.
2. Ως προς τη μονάδα αυτή θα πρέπει να μεταβάλλεται ο φορέας της. Να υπάρχει αλλαγή του
υπευθύνου για την εκμετάλλευση της επιχειρήσεως φυσικού ή νομικού προσώπου, χωρίς να έχει
σημασία αν μεταβιβάζεται η κυριότητα της επιχειρήσεως.
Δ. ΖΕΡΔΕΛΗ Δ.ΕΝ. σελ. 1169/2009
Υ Π Ο Χ Ρ Ε Ω Σ Ε Ι Σ Ε Ρ Γ Ο Δ Ο Τ Ω Ν
Α. ΣΤΗΝ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
1. ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΠΙΝΑΚΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ – ΩΡΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΝΔ. 515/1970 άρ.4, Ν.1082/1080 άρ. 18, ΝΔ. 1037/1971 άρ. 13, Ν. 2874/2000 άρ.16, Ν.
3385/2005 άρ.3, Ν.3518/2006 άρ.68 παρ. 5, Ν. 3846/2010 άρ. 10, Ν.3996/2011 άρ.30, Ν.3144/2003
άρ. 12
· Υποχρέωση καταθέσεως μία φορά κατ΄έτος πίνακα προσωπικού – ωρών εργασίας
(συγκεντρωτικός) το διάστημα από 15/9 έως 15/11 άρ. 16 ν. 2874/2000
· Οι εποχικού χαρακτήρα επιχειρήσεις, υποχρεούνται στην κατάθεση του πίνακα προσωπικού
εντός μηνός από την έναρξη της εποχικής περιόδου άρ. 16 παρ. 3 ν. 2874/2000
· Όταν γίνονται νέες προσλήψεις και στις περιπτώσεις αλλαγής – τροποποίησης ωραρίου ή
οργάνωσης του χρόνου εργασίας, κατάθεση συμπληρωματικού πίνακα, μόνο ως προς τα νέα
στοιχεία, αμέσως και πριν την ανάληψη υπηρεσίας (γραπτώς,μέσω fax,ηλεκτρονικώς)
· Επί αλλαγής νομίμου εκπροσώπου ή μεταβολής αποδοχών, κατάθεση συμπληρωματικού
πίνακα, μόνο ως προς τα νέα στοιχεία, κατά περίπτωση, εντός δεκαπέντε ημερών από τις
μεταβολές. (άρ.30 παρ.4 ν. 3996/2011)
2. ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΜΕΡΙΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ/ΕΚ ΠΕΡΙΤΡΟΠΗΣ
Ν.1892/1990 άρ. 38, Ν.2639/1998 άρ 2, Ν.3846/2010 άρ.2, Ν.3899/2010 άρ. 17
Εντός οκτώ ημερών από την κατάρτισή τους ή τη λήψη τους ή την απόφαση μονομερούς
επιβολής.
3. ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΤΗΤΟΣ ΜΙΣΘΩΤΩΝ
Ν. 3198/1955 άρ.10, Ν. 3846/2010 άρ. 4
Εντός οκτώ ημερών από της δηλώσεως διαθεσιμότητος, στο ΣΕΠΕ, στο ΙΚΑ και στον ΟΑΕΔ
4. ΤΗΡΗΣΗ ΕΙΔΙΚΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ ΚΑΝΟΝΙΚΩΝ ΑΔΕΙΩΝ
· ΑΝ. 539/1945 άρ. 4, Ν. 3762/2009 άρ. 6 χωρίς θεώρηση από το ΣΕΠΕ
· ΝΔ. 549/1977 άρ. 8, Ν. 3846/2010 άρ.6 Για την κατ΄ εξαίρεση κατάτμηση της
κανονικής αδείας σε δύο περιόδους. Απαιτείται η έγκριση από το ΣΕΠΕ
5. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΝΔ. 3789/1955, Ν. 1767/1988, Ν.2874/2000, Ν.3852/2010 άρ.186, Ν. 3996/2011
Κατάθεση προς κύρωση κανονισμού Εργασίας επιχειρήσεων που απασχολούν 70 εργαζομένους
και άνω.
5. ΘΕΩΡΗΣΗ ΒΙΒΛΙΩΝ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΩΝ
· ΦΟΡΤΗΓΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ/BΥΤΙΟΦΟΡΩΝ
ΒΔ. 28/2-4/2/1938, ΠΔ. 882/1980, ΠΔ.93/1986, Ν. 3144/2003 άρ.21 παρ.8, ΥΑ. 1173/1980
Θεώρηση των βιβλίων, τα οποία πρέπει να επαρκούν για τρεις τουλάχιστον μήνες.
Από την άνω υποχρέωση, εξαιρούνται οι ιδιοκτήτες/συνιδιοκτήτες και μέλη των οικογενειών τους, όταν
οδηγούν τα αυτοκίνητά τους. Άρ.21 παρ. 8 ν. 3144/2003
Για τους οδηγούς Βυτιοφόρων απαιτείται η έκδοση διμηνιαίας βεβαιώσεως ειδικότητας (θεωρείται από
το ΣΕΠΕ) άρ.3 παρ. 4 ν. 1959/1991
· Ι.Χ. ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ (π.χ. Μεταφοράς Προσωπικού)
ΒΔ. 14/8-8/9/1950, ΠΔ. 981/1980, ΠΔ. 103/1984, ΠΔ. 120/1986, Ν. 3144/2003 άρ.21 παρ. 8
Ομοίως ως και των Φορτηγών
· ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΛΕΩΦΟΡΕΙΩΝ
ΥΑ. 51266/1975, ΥΑ. 1907/1987, ΥΑ 128/1986, ΥΑ. 989/!980
Βιβλίο δρομολογίων το οποίο πρέπει να επαρκεί για τρεις τουλάχιστον μήνες και ισχύει για τους
οδηγούς μισθωτούς και ιδιοκτήτες.
Βιβλιάριο εργασίας (REPOλόγιο) για τους μισθωτούς οδηγούς και για τους ιδιοκτήτες-οδηγούς όταν
συμβάλλονται και οδηγούν τα αυτοκίνητά τους για λογαριασμό Τουριστικών Γραφείων.
7. ΘΕΩΡΗΣΗ ΤΗΡΗΣΗ ΒΙΒΛΙΟΥ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ
ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
Ν. 1836/1989 άρ. 33, ΥΑ. 1801/1989, Ν. 1902/1990 άρ. 23, Ν.1976/1991 άρ.20, Ν.2556/1997 άρ. 4
Αποτελείται από διπλό φύλλο, θεωρείται και τηρείται συμπληρωμένο στο χώρο εργασίας. (Αντικαθιστά
τον πίνακα προσωπικού – ωρών εργασίας)
8. ΕΚΔΟΣΗ –ΘΕΩΡΗΣΗ ΒΙΒΛΙΑΡΙΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΝΗΛΙΚΟΥ
Ν. 1837/1989, ν.3144/2003 άρ.4, Ν.3850/2010 άρ. 50
Για την έκδοση και θεώρηση βιβλιαρίου εργασίας ανηλίκου ( 15 έως 18 ετών), απαιτείται υπεύθυνη
δήλωση του εργοδότη περί του είδους της απασχολήσεως.
9. ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΕΓΚΡΙΣΗ ΥΠΕΡΩΡΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΑΝ. 549/1977, ΝΔ. 1037/1971, ΒΔ. 28/1-4/2/1938 κλπ
Τράπεζες , Καταστήματα , Φορτηγά Αυτοκίνητα
10. ΑΝΑΓΓΕΛΙΑ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΕΩΣ ΥΠΕΡΩΡΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΒΙΟΜΗΧΑΝΟΒΙΟΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
ΠΔ. 27/6-4/7/1932, ΝΔ. 515/1970
11. ΤΗΡΗΣΗ ΕΙΔΙΚΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ ΥΠΕΡΩΡΙΩΝ
ΠΔ> 515/1970 άρ. 3, Ν. 3846/2010 άρ. 13 Για όλες τις επιχειρήσεις. Δε θεωρείται από το ΣΕΠΕ
12. ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ των Ι. Γ. Σ. Ε.
Ν. 2639/1998, Ν. 2874/2000 άρ.12, ΠΔ. 160/1993, Ν. 3144/2003 άρ. 5
13. ΙΔΙΩΤΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ΕΥΡΕΣΕΩΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
Ν. 4052/2012 Κεφάλαιο ΙΕ ¨Αρθρα 98 – 112
14. ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ
Ν. 4052/2012 Κεφάλαιο ΙΣΤ Άρθρα 113 -137
15. ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ ΕΡΓΟΔΟΤΗ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΥΣΗ ΤΩΝ ΕΡΓΑΤΙΚΩΝ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ
ΤΡΙΜΕΡΩΝ ΣΥΣΚΕΨΕΩΝ
(Ν. 2639/1998 άρ. 7, ν. 3846/2010 άρ. 9) Ν. 3996/2011 άρ. 2 παρ. 2δ, άρ. 3
Επί μη παραστάσεως, ως και επί μη παροχής στοιχείων, επιβάλλονται διοικητικές κυρώσεις (άρ.16
ν.2639/1998, άρ. 24 ν. 3996/2011)
16. ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΕΠΙΔΕΙΞΗΣ ΚΑΤΑ ΤΟΝ ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ και εφ΄ όσον ζητηθούν
ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΝΤΙΓΡΑΦΩΝ
Ν. 3996/2011 άρ. 24 παρ. 7, άρ. 2 παρ. 2δ
· Τα έντυπα των ατομικών όρων εργασίας ΠΔ. 156/1994
· Το βιβλίο κανονικών αδειών ΑΝ.539/1945
· Το ειδικό βιβλίο υπερωριών ΠΔ. 27/6-4/7/1932, Ν. 3846/2010 άρ. 13
· Τα εκκαθαριστικά σημειώματα αποδοχών Ν. 1082/1980 άρ. 18, Ν. 3227/2004
· Το πιστοποιητικό ελέγχου ανυψωτικών μηχανημάτων
· Την άδεια του Χειριστή Μηχανήματος έργου
· Το πιστοποιητικό απαλλαγής επικινδύνων αερίων
ΝΔ. 515/1970 άρ. 5 παρ.2β
«Οι επιθεωρητές δύνανται : Να εξετάζουν επιτοπίως τα βιβλία, μητρώα, και λοιπά έντυπα των
οποίων η τήρηση επιβάλλεται από τις διατάξεις της εργατικής νομοθεσίας».
17. ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΑ ΑΠΕΣΠΑΣΜΕΝΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΧΩΡΩΝ Ε.Ε.
ΠΔ. 219/2000
18. ΗΜΕΔΑΠΩΝ/Ε.Ε./ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ ΣΠΟΥΔΑΣΤΩΝ ΣΧΟΛΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ( ΠΡΑΚΤΙΚΩΣ ΑΣΚΟΥΜΕΝΟΙ ΣΕ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ-ΕΠΙΣΙΤΙΣΤΙΚΕΣ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ, ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ
· Συμβάσεις με τις Τουριστικές Σχολές
· Παραστατικά που αποδεικνύουν το είδος των Σχολών
· Το ποσοστό των Πρακτικώς Ασκουμένων, έως 17% του τακτικού Προσωπικού και έως 40
άτομα.
· Εγγραφή των σπουδαστών σε πίνακα Προσωπικού και ωρών εργασίας
· Οι Σπουδαστές να είναι εφοδιασμένοι με βιβλιάριο υγείας
19. ΕΡΓΟΣΗΜΟ
Ν. 3863/2010 άρ. 20-24, Ν.3996/2011 άρ. 76, ΥΑ 14913/343/Φ 10034/2011
Εγκύκλιος ΙΚΑ 68/9-9-2011,ΓΕΑ 21/449/18/29-12-2011
Αμοιβή και ασφάλιση κατ΄ οίκον απασχολουμένων με σχέση εξηρτημένης εργασίας (πχ οικιακή
καθαριότητα, κηπουροί,παράδοση ιδιαίτερων μαθημάτων, φροντίδα αρρώστων κλπ)
ΕΤΕΡΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΕΡΓΟΔΟΤΩΝ
ΑΝ. 539/1945 άρ.4 παρ.3, Ν. 3762/2009
«Κάθε εργοδότης οφείλει να τηρεί ειδικό βιβλίο ή μηχανογραφημένες σελίδες με συγκεκριμένα
στοιχεία ( α.α.,ονοματεπώνυμο μισθωτού, ειδικότητα, πρόσληψη, προϋπηρεσία, αριθμός ημερών
κανονικής αδείας, αποδοχές αδείας, επίδομα αδείας, παρατηρήσεις, υπογραφή μισθωτού) .Διατηρείται
επί πενταετία και είναι στη διάθεση των Επιθεωρητών Εργασίας».
Ν. 3762/2009 άρ. 7
Επί διετία από τη λήξη τους των συμβάσεων ΠΔ. 156/1994 (Συμβάσεις Εργασίας ορισμένου ή
αορίστου, γνωστοποίηση όρων , Συμβάσεις Παροχής Ανεξαρτήτων Υπηρεσιών ή Έργου του
ν.2639/1998 άρ. 1)
ΠΔ. 93/1996
Επί διετία τα βιβλία δρομολογίων Φορτηγών
Ν.2556/1997 άρ.2 παρ.2
Επί δεκαετία οι καταστάσεις προσωπικού και τα προγράμματα εργασίας
Ν. 3846/2010 άρ. 13
Βιβλίο Υπερωριών – για όλες τις επιχειρήσεις – επί πενταετία από συμπληρώσεως
Ν. 2874/2000 άρ.16
Ο πίνακας προσωπικού/ωρών εργασίας , πρέπει να είναι ανηρτημένος σε εμφανές σημείο του χώρου
εργασίας.
Ν. 3986/2011 άρ. 43
Οι συμβάσεις εργασίας απόκτησης εργασιακής εμπειρίας (νέων από 18 έως 25 ετών), γνωστοποιούνται
αμμελητί ή το αργότερο εντός της επομένης της σύμβασης ημέρας στον ΟΑΕΔ και στο ΣΕΠΕ της
έδρας του εργοδότη.
Το άρθρο 43 κατηργήθη με το άρ. 1 ΠΥΣ.6/28-2-2012
Ν. 3996/2011 άρ.24 παρ.4
Στις περιπτώσεις :
· Μη ανάρτησης πίνακα προσωπικού
· Μη επίδειξης βιβλίου κανονικών αδειών
· Μη επίδειξης ειδικού βιβλίου υπερωριών
· Μη επίδειξης βιβλίου ημερήσιων δελτίων οικοδομών
· Μη ανάρτησης Κανονισμού Εργασίας
· Μη επίδειξης εντύπων όρων ατομικής συμβάσεως
· Μη επίδειξης εκκαθαριστικών σημειωμάτων 3μήνου
· Μη επίδειξης βιβλίου δρομολογίων Οδηγών Φορτηγών
· Μη επίδειξης βιβλίου ρεπο οδηγών Τουριστικών Λεωφορείων
Επιβάλλεται διοικητική ποινή – κατά δέσμια αρμοδιότητα του Επιθεωρητή Εργασίας.
Ν. 3789/1957
Οι υπόχρεες επιχειρήσεις (άνω των 70 μισθωτών) υποχρεούνται σε υποβολή Κανονισμού Εργασίας που
– μετά την κύρωσή του αρμοδίως- αναρτάται σε πίνακα ανακοινώσεων της επιχείρησης.
Α Λ Λ Ο Δ Α Π Ο Ι
Ν. 3846/2010 άρ. 14
Επί παρανόμου απασχολήσεως υπηκόων τρίτων χωρών, επιβάλλεται πρόστιμο, για κάθε παράνομο, που
κυμαίνεται από 3.000€ έως 15.000€
Κατηγοριοποίηση ποινών : ΚΥΑ : 25624/975/2010
Ν. 4052/2012 Άρθρα 77 έως 94
Απαγόρευση απασχόλησης παρανόμως διαμενόντων πολιτών τρίτων χωρών. Επί παραβάσεως
επιβάλλεται πρόστιμο –κατά δέσμια αρμοδιότητα του Επιθεωρητή εργασίας 5.000 €. Επί υποτροπής
εντός 4ετίας, η ποινή διπλασιάζεται.
Άρθρο 88 : Ποινικές κυρώσεις
Άρθρο 87 : Λοιπές κυρώσεις
Άρθρο 92 : Χρηματική κύρωση για μη επίδειξη εντύπων.
Β. ΣΤΟΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟ
· ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΟΥΣΙΩΔΩΝ ΟΡΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΤΟΥΣ
ΠΔ.156/1994 εντός διμήνου από της προσλήψεως, για σύμβαση πλήρους απασχολήσεως
Ν.1892/1990 άρ.38, Ν.2639/1998 άρ.2, Ν.3846/2010 άρ. 2, Ν.3899/2010 άρ. 17, άμεσα για
συμφωνηθείσα μειωμένη /εκ περιτροπής απασχόληση.
· ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ/ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΕΚΠΡΟΣΩΠΩΝ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ
(ΓΕΝΙΚΩΣ) ΤΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Ή ΤΟΥ ΣΥΝΟΛΟΥ ΤΩΝ
ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ
ΠΔ.240/2006
ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΩΣ :
Ν. 1264/1982 ΚΑΤΟΧΥΡΩΣΗ ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΛΕΥΘΕΡΙΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ
Ν. 1387/1983 ΟΜΑΔΙΚΕΣ ΑΠΟΛΥΣΕΙΣ
ΠΔ. 178/2002 ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
· ΕΠΙΔΟΣΗ ΕΓΓΡΑΦΟΥ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΤΙΚΗΣ ή ΜΗ ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑΣ ΣΥΜΒΑΣΕΩΣ
Ν. 2112/1920, ΒΔ. 16/18-7-1920, Ν.3198/1955, Ν. 3899/2010 ΆΡ. 17
Αφορά εργαζομένους με σύμβαση/σχέση αορίστου χρόνου, απασχολουμένων άνω του
(διμήνου) έτους.
Επίσης και στους εργαζομένους που απολύονται ή αποχωρούν με προϋποθέσεις πλήρους
συνταξιοδοτήσεως.
Επίσης και στους εργαζομένους με σχέση εργασίας ορισμένου χρόνου που προβλέπεται από
τις οικείες συλλογικές συμβάσεις εργασίας (π.χ. Ξενοδοχοϋπαλλήλων ή Οδηγών
Τουριστικών Λεωφορείων)
· ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΕΞΟΦΛΗΤΙΚΑ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΑ/ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ
Ν. 1082/1980 άρ.18, Ν. 1469/1984 άρ. 20, Ν. 3227/2004 άρ. 5
ΑΚ. 424, Εγκύκλιος ΙΚΑ 17/1985
· ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΣΤΟΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟ ΓΙΑ ΤΗΛΕΡΓΑΣΙΑ ΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΩΝ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
Ν. 3846/2010 άρ.5 (Εντός οκτώ ημερών)
· ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
Κατά τη λήξη της συμβάσεως, ο εργαζόμενος μπορεί να απαιτήσει από τον εργοδότη
πιστοποιητικό εργασίας για το είδος και τη διάρκεια. Ειδικώς δε, εφ΄ όσον ζητηθεί, για την
ποιότητα της εργασίας και τη διαγωγή του.
ΑΚ. Άρ. 678, Ν. 2112/1920 άρ. 4
· ΒΕΒΑΙΩΣΕΙΣ ΠΡΟΥΠΗΡΕΣΙΑΣ
Για την έκδοση αδειών και πτυχίων των εργαζομένων, οι οποίες θεωρούνται για το αληθές
του περιεχομένου τους από το ΣΕΠΕ βάσει επίσημων στοιχείων
· ΠΑΡΟΧΗ ΑΤΟΜΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ( Όπου προβλέπεται)
· ΛΗΨΗ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΠΡΟΣ ΑΠΟΦΥΓΗ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ
· ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (Όπου απαιτείται)
· ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΒΕΒΑΙΩΣΕΩΝ ( Ετήσιων αποδοχών για υποβολή φορολογικής δήλωσης, μη
αποδοχής υπηρεσιών κατά το χρόνο της αναρρωτικής αδείας, δικαιωμάτων καταβολής
επιδομάτων από το ΙΚΑ-ΟΑΕΔ.
ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΜΕ ΑΔΕΙΑ
· Εργασίας ανηλίκων (15-18 ετών) Ν.1837/1989
· Εργασίας Αλλοδαπού Ν.3386/2005, Ν.3731 άρ. 45, Ν.2482/1997, Ν.3846/2010
άρ.14, Ν. 4052 ΚΕΦ.ΙΓ
· ΧΕΙΡΙΣΤΗ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ ΕΡΓΩΝ ΠΔ.31/1990
· ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ/ΘΕΡΜΑΣΤΗ Ν.6422/1934
· ΟΔΗΓΟΥ ΟΧΗΜΑΤΟΣ
· ΜΕ ΒΙΒΛΙΑΡΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΑΝ.2520/1940, ΥΑ.ΑΙΒ/8577/1983, ΥΑ 8405/1992
(ΧΕΙΡΙΣΤΈΣ ΤΡΟΦΊΜΩΝ – ΠΟΤΏΝ, ΠΑΡΑΣΚΕΥΉ – ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ
ΤΡΟΦΙΜΩΝ/ΠΟΤΩΝ, ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΟΥ ΣΥΝΕΠΑΓΕΤΑΙ ΑΜΕΣΗ
ΕΠΑΦΗ ΜΕ ΤΟΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ
ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΒΑΣΕΙ ΠΟΣΟΣΤΟΥ
· ΣΠΟΥΔΑΣΤΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΩΝ : 17% σε Ξενοδοχεία, Ζαχαροπλαστεία,
τουριστικά Γραφεία ΥΑ. 16802/667/2010
· ΠΟΛΥΤΕΚΝΩΝ, ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ (Ποσοστό τουλάχιστον 50%),
ΕΧΟΝΤΩΝ ΤΕΚΝΟ-ΑΔΕΛΦΟ Ή ΣΥΖΥΓΟ ΜΕ ΠΟΣΟΣΤΟ ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ 67%
και άνω, ΛΑΒΟΝΤΕΣ ΜΕΡΟΣ ΣΤΗΝ ΕΘΝΙΚΗ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΤΑ ΤΕΚΝΑ
ΤΟΥΣ, ΑΝΑΠΗΡΟΙ ΚΑΙ ΤΡΑΥΜΑΤΙΕΣ ΠΟΛΕΜΟΥ: ΚΑΤΑ ΤΟ ΠΟΣΟΣΤΌ ΚΑΙ
ΤΙΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΊΕΣ ΤΟΥ ν. 2643/1998
ΒΙΒΛΙΑ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΩΝ
Οι ιδιοκτήτες Φορτηγών Αυτοκινήτων υποχρεούνται να εφοδιάζουν τους οδηγούς τους με βιβλίο
δρομολογίων, το οποίο θεωρείται από το ΣΕΠΕ και πρέπει να επαρκεί για τουλάχιστον τρεις μήνες.
Επίσης υποχρεούνται στη φύλαξη τούτων επί διετία και στην επίδειξή τους κατά τον έλεγχο των
αρμοδίων οργάνων.
ΒΔ. 28/1/1938, ΠΔ. 93/1986
Οι ιδιοκτήτες Τουριστικών Λεωφορείων υποχρεούνται να θεωρούν στο ΣΕΠΕ βιβλίο δρομολογίων
για κάθε Τουριστικό Λεωφορείο, και πρέπει να επαρκεί για τουλάχιστον τρεις μήνες.
Επίσης υποχρεούνται να εφοδιάζουν τον οδηγό με βιβλιάριο εργασίας (ΡΕΠΟλόγιο), θεωρημένο από το
ΣΕΠΕ κάθε πρώτη του μηνός.
Επίσης υποχρεούνται στη φύλαξη τούτων επί διετία και την επίδειξή τους κατά τον έλεγχο των
αρμοδίων οργάνων.
Γ. ΣΤΑ ΣΩΜΑΤΕΙΑ
· Να μην προβαίνουν ή να παραλείπουν πράξεις που κατατείνουν στην παρακώλυση άσκησης
συνδικαλιστικών δικαιωμάτων.
· Να συμμετέχουν σε συνδικαλιστική εργατική οργάνωση. (Ν. 1264/1982άρ.14)
· Να διαθέτει στους χώρους εργασίας – όπου συμφωνείται από τη διοίκηση του Σωματείου και
τον εργοδότη – πίνακες ανακοινώσεων για τους σκοπούς του Σωματείου.
· Να συναντάται με τους εκπροσώπους των συνδικαλιστικών οργανώσεων – μετά από αίτησή
τους – μία φορά το μήνα.
· Εφ΄όσον απασχολεί τουλάχιστον 80 εργαζομένους, να διαθέτει κατάλληλο χώρο στον τόπο
εργασίας και εκτός τόπων παραγωγής, ή εναλλακτικά να παραχωρεί ή να μισθώνει κατάλληλο
χώρο σε ακτίνα ενός χιλιομέτρου από τον τόπο εργασίας, για τακτικές ή έκτακτες συνελεύσεις
της πιο αντιπροσωπευτικής συνδικαλιστικής οργάνωσης.
· Εφ΄όσον απασχολεί άνω των εκατό εργαζομένων, οφείλει να διαθέτει κατάλληλο χώρο για
γραφείο στο χώρο εργασίας στη συνδικαλιστική οργάνωση της επιχειρήσεως, εφ΄ όσον ζητηθεί.
Ν.1264/1982 άρ. 16
· Να αποδίδει τη συνδικαλιστική εισφορά των εργαζομένων του στους συνδικαλιστικούς τους
φορείς, κατά τα ειδικότερα των συλλογικών συμβάσεων εργασίας (πχ. Ξενοδοχοϋπαλλήλων)
· Να διαβουλεύεται για την άσκηση επιχειρηματικών αποφάσεων :
ΠΔ. 2402006 Γενικώς για κάθε θέμα και Ειδικώς :
Επί μονομερώς επιβαλλομένη εκ περιτροπής εργασία Ν. 3846/2010
Επί μεταβιβάσεως επιχειρήσεως ΠΔ. 178/2002
Επί θέσεως μισθωτών σε διαθεσιμότητα Ν.3846/2010
Επί διευθέτησης του χρόνου εργασίας Ν. 3846/2010, Ν.3986/2011 άρ.42
ΟΙ ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΟΙ ΦΟΡΕΙΣ ΣΤΟΝ ΕΡΓΟΔΟΤΗ
Ν. 1264/1982
· Γνωστοποίηση των μελών του Δ.Σ. του Σωματείου για την προστασία τους κατά των
απολύσεων (άρ΄14)
· Γνωστοποίηση, προ 24ώρου τουλάχιστον ή τεσσάρων ημερών για εργαζομένους με σχέση
ιδιωτικού δικαίου στο Δημόσιο, ΟΤΑ, ΝΠΔΔ, Επιχειρήσεις Δημοσίου Χαρακτήρα-κοινής
ωφελείας, για κήρυξη απεργίας (άρ. 19,20)
· Διάθεση, όπου προβλέπεται, προσωπικού προσωπικού ασφαλείας (άρ.21)
· Να διανέμουν ανακοινώσεις τους μέσα στο χώρο εργασίας και εκτός χρόνου απασχολήσεως.
· Εκπρόσωποι του Δ.Σ. του Σωματείου της επιχειρήσεως και αν δεν υπάρχει σωματείο , του
Εργατικού Κέντρου, να παρευρίσκονται κατά τον έλεγχο που διενεργούν τα όργανα του Υπ.
Εργασίας (άρ. 16)
ΟΙ ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΟΙ ΦΟΡΕΙΣ ΣΤΟ ΣΕΠΕ
· Να καταγγέλλουν στο ΣΕΠΕ κλπ Οργανισμούς του Υπ. Εργασίας, κάθε παραβίαση της
εργατικής και ασφαλιστικής νομοθεσίας.
· Να αιτούνται στο ΣΕΠΕ τη σύγκλιση Τριμερών Συσκέψεων για εργασιακά θέματα που
αφορούν το σύνολο των εργαζομένων ή μέρος αυτών, μιας επιχειρήσεως.
· Να παρευρίσκονται κατά τη διαδικασία της επίλυσης ατομικών εργατικών διαφορών, εφ΄ όσον
το επιθυμεί ο καταγγέλων εργαζόμενος.
Ο ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΣ ΣΤΟΝ ΕΡΓΟΔΟΤΗ
ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΤΟΥ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΠΟΥ :
· Αφορούν το είδος και ικανότητα εργασίας πχ. :
 Άδεια ικανότητος οδηγήσεως οχήματος
 Άδεια ή πτυχίο για την άσκηση επαγγέλματος (Χειριστής μηχ/τος έργων,επίβλεψης
μηχ/κών εγκαταστάσεων κλπ)
· Αφορούν τη διαμόρφωση του μισθού πχ:
 Άδεια Ψυκτικού, Οξυγονοκολλητή, κλπ)
 Πτυχίο ΑΕΙ/ΑΤΕΙ
 Πιστοποιητικό γάμου, τέκνων
· Άμεση ενημέρωση (προσηκόντως αποδεδειγμένη ) για την απουσία του λόγω ασθενείας
και προσκόμιση των σχετικών δικαιολογητικών (Ν.2112/1920 άρ.5, ΒΔ.16/18-7-1920
άρ.8)
· Οι έχοντες την ιδιότητα του υπαλλήλου, ενημέρωση επί οικειοθελούς αποχωρήσεως
κατά τον οριζόμενο από το Ν.2112/1920 χρόνο.
· Οι οδηγοί φορτηγών και τουριστικών λεωφορείων, υποχρεούνται στην τήρηση των
βιβλίων δρομολογίων, σημειώνοντας τις αντίστοιχες στήλες (ώρες εκκινήσεως, αφίξεως,
είδος φορτίου, τόπο προορισμoύ κλπ)
Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΣ ΣΤΟ ΣΕΠΕ
Συνυπογράφει τον πίνακα προσωπικού/ωρών εργασίας και είναι υπεύθυνος για την
αναγραφή/βεβαίωση των αποδοχών.
ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΗΣ/ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ
1. ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΥΠΙΚΩΝ-ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ
ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ/ΙΑΤΡΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ
· Τεχνικό Ασφαλείας έχουν υποχρέωση να απασχολούν άπαντες οι εργοδότες που
απασχολούν προσωπικό, ανεξαρτήτως αριθμού.
· Ιατρό Εργασίας έχουν υποχρέωση να απασχολούν οι εργοδότες που απασχολούν 50
εργαζομένους και άνω. Ν.3850/2010 άρ.8
· Κατ΄ εξαίρεση, Ιατρό Εργασίας υποχρεούνται να απασχολούν όταν οι εργαζόμενοι
εκτίθενται σε : αμίαντο ΠΔ.212/2006, μόλυβδο ΠΔ. 94/1987, καρκινογόνες ουσίες
ΠΔ.399/1994 και βιολογικούς παράγοντες ΠΔ.186/1995
· Καταγραφή των στοιχείων του Τεχνικού Ασφαλείας και Ιατρού Εργασίας, του χρόνου
απασχολήσεως, η κατανομή κατά μήνα και το ωράριο απασχολήσεώς τους, υποχρεωτικά
στον πίνακα προσωπικού και ωρών εργασίας (Ν.2874/2000)
· Κάθε αλλαγή των στοιχείων ανακοινώνεται εγκαίρως Ν.3850/2010 (Απαιτείται έλεγχος
νομιμότητος από το ΣΕΠΕ προηγουμένως)
2. ΑΝΑΓΓΕΛΙΑ ΕΠΙΣΥΜΒΑΝΤΟΣ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΑΤΥΧΗΜΑΤΟΣ
Εντός 24 ωρών, στο ΣΕΠΕ, στο ΙΚΑ και στην πλησιέστερη Αστυνομική Αρχή.
Ν. 3850/2010 άρ. 43
ΠΔ.17/1996 ‘αρ. 8, ΠΔ. 159/1999 άρ. 2 , Ν.1565/1985 άρ. 32
3. ΑΝΑΓΓΕΛΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΑΣΘΕΝΕΙΩΝ
Ο Ιατρός εργασίας – μέσω της επιχειρήσεως – τις ασθένειες των εργαζομένων που οφείλονται
στην εργασία τους
Ν. 3850/2012 άρ. 18
4. ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΕΝΑΡΞΗΣ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ
Εργοταξίων για εργασίες άνω των 30 εργασίμων ημερών και απασχόληση άνω των 20
εργαζομένων ή άνω των 500 ημερομισθίων
ΠΔ. 305/1996 άρ. 12
5. ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΕΝΑΡΞΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΑΠΟ ΑΜΙΑΝΤΟ
Κάθε δραστηριότητας στην οι εργαζόμενοι μπορεί να εκτεθούν, δέκα ημέρες πριν τις εργασίες
ΠΔ. 212/2006 άρ. 4
6 ΘΕΩΡΗΣΗ ΒΙΒΛΙΟΥ ΥΠΟΔΕΙΞΕΩΝ ΤΕΧΝΙΚΟΥ/ΙΑΤΡΟΥ
Ν. 3850/2010
7. ΘΕΩΡΗΣΗ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΥ ΜΕΤΡΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΤΑ ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ
Πδ. 1073/1986 άρ.113, ν.1396/1983 άρ.8, ΠΔ. 305/1996 άρ.3, ΥΑ 130646/1984
8. ΓΡΑΠΤΗ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ από ΤΕΧΝΙΚΟ
ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ/ΙΑΤΡΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
Ν Ο Μ Ο Θ Ε Σ Ι Α
ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ ΣΥΜΒΑΣHΣ – Α Π Ο Ζ Η Μ Ι Ω Σ Η
Βασική Νομοθεσία :
Ν. 2112/1920, ΒΔ.16/18-7-1920, Ν.3198/1955, ΑΚ 167,168,669
Τροποποιήσεις:
Ν.1836/1989 Για οικιακό προσωπικό.
Ν.3144/2003 άρ.7, ΕΓΣΣΕ 2006 αρ. 3 Αύξηση ημερομισθίων αποζημίωσης εργατοτεχνιτών.
ΑΝ. 137/1967, ΝΔ.618/1970, Ν.3144/2003 άρ.21 Ανώτατο όριο αποζημιώσεως επιχειρήσεων κοινής
ωφελείας.
Ν. 2556/1997 άρ.2 ( Το έγκυρο της καταγγελίας).
Ν. 3863/2010 άρ.74 παρ.2, Ν. 3896/2010 άρ.14, Ν.3899/2010 άρ. 17 (Αλλαγή χρόνου
προειδοποιήσεως, 12μηνη δοκιμαστική περίοδος εργασίας χωρίς αποζημίωση).
Ν. 3996/2011 άρ. 28 ( Η μη καταβολή της νομίμου αποζημιώσεως αποτελεί ποινικό αδίκημα).
Λοιπές σχετιζόμενες διατάξεις:
Ν.1264/1982 άρ. 14-15 : Απαγόρευση καταγγελίας συμβάσεως Συνδικαλιστών. Εξαιρέσεις.
Ν. 1387/1983, Ν. 3863/2010 άρ. 74 παρ.1 : Ομαδικές απολύσεις.
Ν. 993/1979, ΠΔ. 410/1988, ΠΔ. 164/2004 : Δημοσίου, ΝΠΔΔ.
Ν. 682/1977 : Εκπαιδευτικών.
Ν. 3845/2010 άρ. 2 παρ. 9 : Εκδοση διαταγμάτων για προσυνταξιοδοτική απόλυση.
ΑΝ. 539/1945 άρ.5 παρ. 6 : Απαγόρευση καταγγελίας κατά τη διάρκεια της κανονικής αδείας.
Ν. 2639/1998 άρ.2 : Απαγόρευση καταγγελίας επί μη αποδοχής εργοδοτικής πρότασης για μερική
απασχόληση.
Ν. 2639/1998 άρ. 25 : Απαγόρευση καταγγελίας για διεκδίκηση γονικής αδείας.
Ν. 3488/2006 άρ. 14 : Απαγόρευση καταγγελίας για λόγους φύλου.
Ν. 1483/1984, ΠΔ. 176/1997, Ν. 3996/2011 άρ. 36 : Απαγόρευση καταγγελίας εγκύου και για
διάστημα δεκαοκτώ (18) μηνών από τον τοκετό.
Ν. 3514/1928 : Απαγόρευση καταγγελίας επί ένα (1) έτος μετά τη στράτευση.
N. 3986/2011 : επί μη αποδοχής συστήματος διευθέτησης εργασίας.
Ομαδικές απολύσεις :
Ν. 1387/1983.
Ν. 2736/1999 άρ.15, Ν 2874/2000 άρ.9, Ν 3488/2006 άρ.21, Ν. 3863/2010 άρ.74 παρ.1, Ν.3852/2010
άρ, 186.
Κ Α Ν Ο Ν Ι Κ Η Α Δ Ε Ι Α
Βασική Νομοθεσία :
ΑΝ : 539/1945
Βασικές τροποποιήσεις:
Ν. 3302/2004 άρ. 1 ( Βασικός χρόνος ).
ΕΓΣΣΕ : 2000 και 2008
Ν. 3762/ 2009 άρ.6 ( Βιβλίο αδειών ).
Ν. 3846/2010 άρ. 6 (Κατάτμηση ).
Λοιπές διατάξεις :
Ν.2854/1954 άρ. 2, Ν.4547/1966 άρ. 1, Ν.4504/1966 άρ.15, Ν.4321/1963 άρ. 8, Ν.3755/1957 άρ. 3, Ν.
1082/1980 άρ. 15, ΒΔ. 153/1972 (Αφορά εποχικούς εργαζομένους, το οποίο ΒΔ κατηργήθη σιωπηρώς
με το Ν.1082/1980-Ολομ. ΑΠ:11/1991).
Ν. 1346/1983 άρ. 1
Ν. 2336/1995 άρ. 17 : Αποδοχές αδείας εποχικών Ξενοδοχοϋπαλλήλων, λογιζόμενος ως χρόνος
ασφαλιστικός.
Ν. 3144/2003 άρ. 6 και 22
Ν. 3227/2004 άρ.13
Ν. 2639/1998 άρ. 3, 2 και διευθέτηση χρόνου εργασίας/μερική απασχόληση.
Ν. 1346/1983 άρ. 3 : Ομαδική χορήγηση κανονικής αδείας εργαζομένων στα εμπορικά καταστήματα.
(Κατηργήθη με το ΠΔ.372/1992).
ΕΓΣΣΕ 2002 : Δεκάμηνο ως βασικός χρόνος. (Κατηργήθη με το άρ. 1 Ν.3302/2004).
Ν. 2639/1998 : Προσαύξηση έξι ημερών στα άτομα με ειδικές ανάγκες ( άτομα με αναπηρία).
ΒΔ. 376/1971, ΒΔ. 15/11/1949, ΒΔ. 1/12/1948
ΠΔ. 88/1999 : Κύρωση οδηγίας 104/1993 Ε.Κ.
ΠΔ. 369/89, Ν.2639/1998, Ν. 3144/2003, ΥΑ 80168/1982 : Επιτροπές Επιλύσεως Διαφορών για την
εφαρμογή του αν 539/1945.
Ε Π Ι Δ Ο Μ Α Α Δ Ε Ι Α Σ
Ν. 4505/1966 άρ. 3
ΕΓΣΣΕ 1977
Ν. 549/1977 άρ. 8
Λ Ο Ι Π Ε Σ Α Δ Ε Ι Ε Σ
ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΕΘΝΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΩΝ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
· Άδεια γάμου – γεννήσεως τέκνου : άρ.6 έτους 1993, άρ. 10 έτους 2000
· Άδεια μητρότητος : άρ 7 έτους 1993, άρ. 7 έτους 2000, άρ.36 ν. 3996/2011, άρ.142 ν. 3655/2007
( 6μηνο ΟΑΕΔ).
· ¨Αδεια φροντίδας παιδιού : άρ. 8,9 έτους 2004, άρ.7 έτους 2006, άρ. 6 έτους 2002 (και
παρένθετης μητέρας).
· ¨Αδεια για ασθένεια εξαρτώμενων μελών :άρ.11 έτους 2000 , άρ.5 έτους 2008, άρ.7 ν.1483/1984
· Αδεια για συμμετοχή σε εξετάσεις ΑΕΙ/ΑΤΕΙ:άρ.7 έτους 1996, άρ.6 έτους 1998, άρ.2 ν.
1346/1983 και μεταπτυχιακών άρ.10 έτους 2004 (Ισχύουν και για φοιτητές Ανοικτών
Πανεπιστημίων απ.2674/2002 Υπ.Εργασίας).
· Γονικές άδειες : άρ.10 έτους 1996, άρ.25 ν. 2639/1998, 4075/12 κεφ.ΣΤ
· Παρακολούθησης σχολικής επίδοσης παιδιού : άρ. 4 έτους 2008
· Μονογονεϊκής οικογενείας : άρ. 7 έτους 2002
· Λόγω θανάτου συγγενούς : άρ. 9 έτους 2002, άρ. 8 έτους 2010
· Μετάγγισης αίματος/ Αιμοκάθαρσης : άρ. 8 έτους 2002
· Γονέα με παιδί που απαιτεί μετάγγιση/αιμοκάθαρση : άρ. 12 έτους 2004
· Λόγω AIDS : άρ. 11 έτους 2004
· Εκπαιδευτική για φοίτηση στο ΚΑΝΕΠ της ΓΣΕΕ : άρ 9 έτους 2006
· ¨Ολες οι παραπάνω διατάξεις ισχύουν και για τους αναδόχους γονείς : άρ 6 ετών 2008/2009
Λ Ο Ι Π Ε Σ Δ Ι Α Τ Α Ξ Ε Ι Σ Α Δ Ε Ι Ω Ν
Συνδικαλιστική : Ν. 1264/1982 άρ. 17, Ν. 2085/1992 άρ. 14, 28 Ν. 2224/1994 άρ. 6 , Ν. 2336/1995
άρ. 11
Ακτινιλογική : Ν. 3984/2011 άρ. 66
Εκλογική : Με Υπουργικές αποφάσεις που εκδίδονται κατ΄ εξουσιοδότηση των ΠΔ 30/1996,
96/2007, Ν. 3852/2010, Ν. 3463/2006 άρ. 26
Εργαζομένων σε οθόνες οπτικής απεικόνισης : ( Υπό προϋποθέσεις ) : ΠΔ . 398/1994, ΠΔ.17/1996
Α Σ Θ Ε Ν Ε Ι Α
Α.Κ. : άρ. 657 και 658
Α.Ν. : 178/1967
Ε Ξ Ο Φ Λ Η Τ Ι Κ Α Σ Η Μ Ε Ι Ω Μ Α Τ Α
Ν. 1082/1980 άρ. 18
Ν. 1469/1984 άρ. 20
Ν. 3227/2004 άρ. 5 για αμοιβή με υπέρτερες των νομίμων αποδοχών.
Ν. 3863/2010 Καταβολή μισθού μέσω τραπέζης (Εκκρεμεί η έκδοση Υπ. Αποφάσεως)
Α.Κ. : άρ. 424
Εγκύκλιος Ι.Κ.Α. : 17/1985
Δ Ι Ε Υ Θ Υ Ν Τ Ι Κ Ο Δ Ι Κ Α Ι Ω Μ Α
Α. Κ. : άρ. 648, 652, 281
Δ Ι Ε Υ Θ Ε Τ Η Σ Η Χ Ρ Ο Ν Ο Υ Ε Ρ Γ Α Σ Ι Α Σ
Ν. 2874/2000 άρ. 41, Ν. 2639/1998 άρ. 3 , Ν. 1892/1990 άρ. 41 ,Ν. 3385/2005 άρ.2
Απόφαση : 3012/2006 Υπ. Απασχόλησης : Επιτροπή Διευθέτησης
Ν. 3846/2010 άρ.7
Ν.3986/2011 άρ. 42 (Απαγόρευση καταγγελίας –υπό προϋποθέσεις- επί αρνήσεως αποδοχής)
Δ Ι Α Θ Ε Σ Ι Μ Ο Τ Η Τ Α
Ν. 3198/1955 άρ. 10
Ν.Δ. 206/1974
Ν. 2639/1998 άρ.2
Ν. 3846/2010 άρ.4 ( Η μη καταβολή των αποδοχών, αποτελεί ποινικό αδίκημα. Άρ. 8 ν.2336/1995)
Δ Α Ν Ε Ι Σ Μ Ο Σ Ε Ρ Γ Α Ζ Ο Μ Ε Ν Ο Υ
Α.Κ. : άρ. 651
Ν. 2956/2001
Πδ : 219/2000 ( Απόσπαση)
Σ Υ Λ Λ Ο Γ Ι Κ Ε Σ Σ Υ Μ Β Α Σ Ε Ι Σ Ε Ρ Γ Α Σ Ι Α Σ
Ν.1876/1990
Ν.2224/1994 άρ. 2,3,7 και 8
Ν.2336/1995
Ν.2874/2000 άρ. 5
Ν.3845/2010 άρ.2
Ν.3863/2010 άρ. 73
Ν.3871/2010 άρ.51
Ν.3899/2010 άρ.13,14
Ν.4024/2011 άρ. 37
ΠΔ.198/1990
ΠΔ.147/1990
Ν.4046/2012 , Π.Υ.Σ. 6/28-2-2012 , Εγκύκλιος Υ.Ε.Κ.Α. : 4601/304/2012
Σ Τ Ρ Α Τ Ε Υ Σ Η
Ν.3514/1928
Ν.547/1937
Ν.519/1948
Ν.1763/1988
Ν.3421/2005
ΠΔ.292/2003
Ν.2054/1952
ΝΔ.2961/1954
Σ Υ Ν Δ Ι Κ Α Λ Ι Σ Μ Ο Σ
Ν. 1264/1982
Ν.1915/1990
Ν.2224/1994
Ν.2956/2001
Σ Υ Μ Β Ο Υ Λ Ι Α Ε Ρ Γ Α Ζ Ο Μ Ε Ν Ω Ν
Ν. 1767/1988
Ν. 2224/1994
Γ Ν Ω Σ Τ Ο Π Ο Ι Η Σ Η Ο Υ Σ Ι Ω Δ Ω Ν Ο Ρ Ω Ν Ε Ρ Γ Α Σ Ι Α Σ
ΠΔ. 156/1994
Β Ι Β Λ Ι Α Δ Ρ Ο Μ Ο Λ Ο Γ Ι Ω Ν
ΟΔΗΓΩΝ ΦΟΡΤΗΓΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ και ΒΥΤΙΟΦΟΡΩΝ
ΒΔ. 28/1-4/2/1938
ΒΔ. 815/1961, ΒΔ. 786/1971, ΒΔ. 882/1961, βδ 264/1973
ΠΔ. 882/1980, ΠΔ. 93/1986
Απόφαση Υπ. Εργασίας : 1173/1980
Ν. 3144/2003 άρ. 21 παρ. 8
(Ν. 3446/2006 άρ. 6)
Ν. 1959/ 1991 άρ. 3 παρ. 4 ( Θεωρημένη βεβαίωση οδηγών Βυτιοφόρων ).
ΟΔΗΓΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΛΕΩΦΟΡΕΙΩΝ
Αποφάσεις Υπ. Απασχολήσεως : 51266/1975, 1907/1987, 128/86 , 989/1980
ΟΔΗΓΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ (Μεταφορά Προσωπικού)
ΒΔ. 14/8-8/9/1950
ΠΔ. 981/1980, ΠΔ.103/1984, ΠΔ. 120/1986
Ν. 3144/2003 άρ.21 παρ.8
Ο Ι Κ Ο Δ Ο Μ Ω Ν
Ν. 1836/1989 άρ. 33
Ν. 1902/1990 άρ. 23
Ν. 1976/1991 άρ. 20
Ν. 2556/1997 άρ. 4
Απόφαση Υπ. Εργασίας : 1801/1989
Β Ι Β Λ Ι Α Ρ Ι Α Υ Γ Ε Ι Α Σ
ΑΝ. 2520/1940
ΥΑ. ΑιΒ/8577/1983
ΥΑ. 8405/1992
Δ Ι Α Δ Ο Χ Η Ε Ρ Γ Ο Δ Ο Τ Η/Μ Ε Τ Α Β Ι Β Α Σ Η Ε Π Ι Χ Ε Ι Ρ Η Σ Η Σ
Ν. 3514/1928 άρ. 8
Ν. 2112/1920 άρ. 6
ΠΔ. 572/1988
ΠΔ. 178/2002
ΠΔ. 240/2006 (Διαβούλευση)
Ε Ν Η Μ Ε Ρ Ω Σ Η/Δ Ι Α Β Ο Υ Λ Ε Υ Σ Η
ΠΔ. 240/2006 Γενικώς
Ν.1264/1982 : Περί Συνδικαλιστικών Ελευθεριών
Ν. 1387/1983 : Ομαδικές Απολύσεις
Ν. 1767/1988 : Συμβούλια εργαζομένων
ΠΔ. 178/2002 : Μεταβίβαση επιχειρήσεων
Ν. 3846/2010 : Επιβολή συστήματος εκ περιτροπής εργασίας
Δ Ι Α Λ Ε Ι Π Ο Υ Σ Α Ε Ρ Γ Α Σ Ι Α
Ν.2951/1954 άρ. 13
Ν. 1892/1990 άρ. 38
Ν.2639/1998 άρ.2
ΑΚ. Άρ. 361,648,651,689
Μ Ε Ι Ω Μ Ε Ν Η Α Π Α Σ Χ Ο Λ Η Σ Η/Ε Κ Π Ε Ρ Ι Τ Ρ Ο Π Η Σ
ΑΚ. Άρ. 376,648,653,665,679 (Δ.Ε.Ν. σελ.1000/1991)
Ν. 1892/1990 άρ. 38,40
Ν. 2639/1998 άρ. 2
ΠΔ. 156/1994
ΝΔ. 2961/1954
Ν. 2874/2000 άρ. 7
Ν. 3846/2010 άρ.2
Ν.3899/2010 άρ. 17
Ν.3250/2004 ( Στο Δημόσιο)
Ν. 3762/2009 άρ.7
Ε Π Ι Δ Ο Μ Α Χ Ρ Ι Σ Τ Ο Υ Γ Ε Ν Ν Ω Ν/Π Α Σ Χ Α
Ν. 1082/1980
Κ.Υ.Α. : 19040/1981
ΕΓΣΣΕ : 2010,2011,2012 Π.Κ.Υ.Ε. 14/16-7-2010
Ε Τ Α Ι Ρ Ε Ι Ε Σ Π Ρ Ο Σ Ω Ρ Ι Ν Η Σ Α Π Α Σ Χ Ο Λ Η Σ Η Σ
Ν.2956/2001 άρ. 20
Ν.3846/2010 άρ. 3
Ν.3863/2010 άρ. 68
Απόφαση 15526/94/2010 Απαγόρευση εργασιών
Απόφαση 9504/353/2011, 15527/639/2010 Κατηγοριοποίηση παραβάσεων/Ποινές
Ν. 4052/2012 ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΣΤ
Ι Δ Ι Ω Τ Ι Κ Α Γ Ρ Α Φ Ε Ι Α Ε Υ Ρ Ε Σ Ε Ω Σ Ε Ρ Γ Α Σ Ι Α Σ
Ν. 1346/1983 άρ. 26
Ν. 2639/1998
Ν. 2874/2000 άρ. 12
Ν. 3144/2003 άρ. 5
ΠΔ. 160/1999
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΕ Ν.4052/2012
Ι Δ Ι Ω Τ Ι Κ Ο Σ Υ Π Α Λ Λ Η Λ Ο Σ
ΝΔ. 2655/1953 άρ. 1
Ν. 3514/1928 άρ.10
Ν. 4558/1930 άρ. 7
Ν. 2112/1920
Ε Β Δ Ο Μ Α Δ Ι Α Ι Α Α Ν Α Π Α Υ Σ Η
ΒΔ. 748/1966 άρ. 10
Ν. 1892/1990, Ν. 1957/1991 ( Καταστημάτων )
Ν. 2874/2000
Ν. 3996/2011
Ν. 3846/2010 άρ.8 (Αμοιβή + 30%) και συλλογικές συμβάσεις εργασίας/Διαιτητικές Αποφάσεις
Ι Σ Ο Τ Η Τ Α Φ Υ Λ Ω Ν/Ι Σ Η Μ Ε Τ Α Χ Ε Ι Ρ Ι Σ Η
Αρ. 22 παρ. 1 Συντάγματος , Αρ. 4 παρ.1,2 Α.Κ. άρ. 288
Διεθνής Σύμβαση 100 (Ν. 46/1975)
ΕΓΣΣΕ 1993
Ν.1414/1984
Ν. 3488/2006
Ν. 3896/2010
Ν. 3304/2005)
Ν. 3769/2009)
Κ Υ Ρ Ι Α Κ Η Ε Ρ Γ Α Σ Ι Α
ΒΔ. 748/1966
ΒΔ. 750/1971
Ν. 2224/1994 άρ. 46
Ν.3144/2003 άρ΄21 παρ. 7
Ν. 3904/2010 άρ.31
ΝΔ. 1037/1971, Ν. 3377/2005 άρ.12 (Καταστημάτων απαγόρευση)
Ν. 3769/2009 άρ. 16
Κ Α Ν Ο Ν Ι Σ Μ Ο Ι Ε Ρ Γ Α Σ Ι Α Σ
Ν.3752/1929
ΝΔ.385/1969 Δημοσίου – Οργανισμών
Ν.3789/1957 Ιδιωτικών Επιχειρήσεων
ΝΔ. 972/1991 Ο.Τ.Α.
Ν.2414/1996
Ν.2579/1998 ΔΕΚΟ
Ν.1767/1988 Συμβούλια εργαζομένων
Ν.2874/2000
Ν.3852/2010 άρ. 186 Υπογραφή από Περιφερειάρχη
Ν.3996/2011 Υπογραφή από Δ/ντή ΣΕΠΕ
Χ Ρ Ο Ν Ι Κ Α Ο Ρ Ι Α Ε Ρ Γ Α Σ Ι Α Σ
Νόμιμο Ωράριο Εργασίας
Ν.3385/2005 άρ. 1
Πενθήμερο : 5χ9=45 ώρες εβδομαδιαίως.
Εξαήμερο : 6χ8=48 ώρες εβδομαδιαίως.
Ειδικότερα :
ΒΙΟΤΕΧΝΙΩΝ-ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ
Ν.2269/1920
Π.Δ. 27/6-4/7/1932
ΝΔ. 515/1970
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΝΔ. 1037/1971
Ν. 1892/1990, Ν1957/1991 (Πενθήμερο Εργασίας).
ΦΟΡΤΗΓΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ
ΒΔ. 28/1-4/2/1938
ΒΔ. 882/1961
ΤΑΞΙ-ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ (π.χ. Λεωφορεία Μεταφοράς Προσωπικού).
ΒΔ. 14/8-8/9/1950
ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΛΕΩΦΟΡΕΙΩΝ
ΥΑ. 51266/2955/1975
ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΩΝ
ΥΑ. 20714/1025/13-5-1976
ΣΕΡΒΙΤΟΡΩΝ : ΥΑ. 50607/3484/4-6-1965
ΥΠΑΛΛΗΛΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ Α.Ε. και ΤΡΑΠΕΖΩΝ
ΑΝ. 547/1937
ΚΤΕΛ
ΠΔ. 246/2006 ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΩΝ και ΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΛΗΣ ΦΥΛΑΚΗΣ
ΠΔ. 549/1982 ΑΣΤΙΚΩΝ ΔΙΠΛΗΣ ΦΥΛΑΚΗΣ
ΒΔ. 174/1968 ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ – ΕΡΓΑΤΩΝ ΚΤΕΛ
ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΩΝ
ΥΑ.251202/13-25/1/1961
ΥΑ 45750/1963
ΑΝ. 394/1936 άρ.10
ΑΡΤΕΡΓΑΤΩΝ
ΥΑ. 20023/1954
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΕΠΙΠΛΩΝ
ΠΔ. 15/9/1935
ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ
ΒΔ. 444/1967
ΜΗΧΑΝΟΥΡΓΕΙΩΝ
ΠΔ. 23/11/1933
ΚΡΕΟΠΩΛΕΙΩΝ/ΕΚΔΟΡΟΣΦΑΓΕΩΝ
ΠΔ. 27/6/1927
ΤΥΡΟΚΟΜΕΙΩΝ
ΥΑ. 15316/1967, 30326/1967
ΥΑΛΟΥΡΓΕΙΩΝ
ΒΔ.7/7/1936
ΥΠΟΔΗΜΑΤΕΡΓΑΤΩΝ
ΠΔ. 29/12/1934
ΥΦΑΝΤΟΥΡΓΩΝ
ΒΔ. 28/4/1937
ΦΑΡΜΑΚΕΙΩΝ
ΒΔ. 398/1963
ΦΥΛΑΚΩΝ
ΥΑ. 65982/1966
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΟΠΥΖΙΝΑΣ
ΥΑ. 63323/1961, 20714/1976 (Συνεχές)
ΣΥΜΒΑΤΙΚΟ ΩΡΑΡΙΟ
Ε.Γ.Σ.Σ.Ε 1984 ΥΑ 11770/1984 : 40ωρο Εβδομαδιαίως
Ε.Γ.Σ.Σ.Ε. 1986 ΥΑ.12440/1986 : 40ωρο Εβδομαδιαίως
Η Διαφορά μεταξύ νομίμου και συμβατικού, αποτελεί υπερεργασία.
ΩΡΑΡΙΟ ΜΙΚΡΟΤΕΡΟ του 40ώρου
ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ : Σ.Σ.Ε 26/5/2003 = 39 ώρες
ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ : ΣΣΕ 19/7/1990 = 39 ώρες
ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΤΩΝ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ : ΣΣΕ 18/7/1996 = 39 ώρες
ΝΑΥΠΗΓΟΕΠΙΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗΣ ΖΩΝΗΣ : ΣΣΕ 20/6/1991 = 37,5 ώρες
ΟΙΚΟΔΟΜΩΝ : Δ.Α. 58/1985 = 38,45 ώρες
ΤΡΑΠΕΖΩΝ : ΣΣΕ 23/5/2002 = 37,5 ώρες
ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΤΩΝ/ΒΟΗΘΩΝ : ΣΣΕ 8/5/1995 = 6 ώρες το χειμώνα και
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ/ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΑΚΤΙΝΟΛΟ- 5,5 ώρες το καλοκαίρι
ΓΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ
ΧΥΤΗΡΙΑ ΣΙΔΗΡΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ : ΣΣΕ 24/3/1982 = 5 ώρες ημερησίως.
Η απασχόληση έως 40 ωρών εβδομαδιαίως, αποτελεί πρόσθετη εργασία και αμείβεται ως απλό
ωρομίσθιο (χωρίς προσαυξηση) κατ΄ άρ. 659 Α.Κ. (σελ. ΔΕΝ 445/2007 και 1150/2010)
Υ Π Ε Ρ Ω Ρ Ι Ε Σ
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ-ΒΙΟΤΕΧΝΙΩΝ
ΝΔ. 515/1970 άρ.1 και σύμφωνα με εξαμηνιαίες αποφάσεις του Υπουργού Εργασίας.
Α.Ε. – ΤΡΑΠΕΖΩΝ
ΑΝ. 549/1977 άρ. 7
ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
ΝΔ. 1037/1971 άρ. 12
ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ-ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ
ΠΔ. 27/6-4/7/1932
ΒΔ. 14/8-24/8/1936
ΥΑ. 45750/1963
ΦΟΡΤΗΓΩΝ
ΒΔ.28/1-1/4/1938
ΒΔ. 882/1961
ΒΔ. 815/1961
ΤΑΞΙ
ΒΔ. 14/8-8/9/1950
ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑ ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ
ΥΑ. 51266/1975
ΠΔ. 88/1999
Λειτουργία επιχειρήσεως με πρόσθετη (4η) ομάδα εργασίας : Πρόσληψη ιδιαίτερου προσωπικού για
Σάββατο και Κυριακή ή Κυριακή και Δευτέρα και εργασία κατ΄ εναλλαγή δύο ομάδων επί 12ωρο,
(άρ.40 παρ.2 ν.1892/1990).
Ε Ξ Ο Φ Λ Η Σ Η Υ Π Ε Ρ Ω Ρ Ι Ω Ν
ΝΔ. 515/1970 άρ. 2 (Πενταετής παραγραφή)
Ν. 435/1976 άρ. 1
Ν. 3385/2005 άρ. 1
Ν. 3846/2010 άρ. 13 (Τήρηση Ειδικού Βιβλίου Υπερωριών από όλες τις επιχειρήσεις)
Ν. 3863/2010 άρ. 74 παρ. 10
Ν. 2874/2000 άρ. 4
ΕΓΣΣΕ 26/2/1975 και 14/2/1984 (ΥΑ. 1770/1984)
Α. Εως 31/03/2000 (άρ. 1 ν. 435/1976, ΕΓΣΣΕ)
Υπερεργασία : Η απασχόληση πέραν των 40 ωρών εβδομαδιαίως και μέχρι του ανωτάτου νομίμου
εβδομαδιαίου ωραρίου.
Υπερωρία : Η απασχόληση πέραν του ανωτάτου νομίμου ωραρίου ημερήσιας ή εβδομαδιαίας
εργασίας.
Αμοιβή επί εξαήμερης εβδομαδιαίας απασχολήσεως :
Υπερεργασία : Από 41η έως 48η ώρα εβδομαδιαίως : καταβαλλόμενο ωρομίσθιο και προσαύξηση 25%
Υπερωρία : Η πέραν του ημερήσιου 8ώρου και εβδομαδιαίου 48ώρου :
1. Νόμιμη : α) Για τις πρώτες 60 ώρες ετησίως = ωρομίσθιο και προσαύξηση 25%
β) Για τις πέραν των 60 ωρών και έως 120 ωρών ετησίως : προσαύξηση 50%
γ) Για τις πέραν των 120 ωρών ετησίως : προσαύξηση 75%
Αμοιβή επί πενθήμερης εβδομαδιαίας απασχολήσεως :
Υπεργασία : Από 41η έως 45η ώρα εβδομαδιαίως : καταβαλλόμενο ωρομίσθιο και προσαύξηση 25%
Από 46η έως 48η ώρα εβδομαδιαίως : Ιδιόρρυθμη υπερωρία : καταβαλλόμενο ωρομίσθιο
και προσαύξηση 25%
Υπερωρία : Η πέραν του 48ώρου εβδομαδιαίας απασχολήσεως :
α) Για τις 60 πρώτες ώρες ετησίως = ωρομίσθιο και προσαύξηση 25%
β) Για τις πέραν των 60 ωρών και έως 120 ωρών ετησίως : προσαύξηση 50%
γ) Για τις πέραν των 120 ωρών ετησίως : προσαύξηση 75%
Στις νόμιμες υπερωρίες προσμετρώνται και οι ώρες εβδομαδιαίας απασχολήσεως από 46η έως 48η
2. Παράνομη Υπερωρία : Τόσο στο πενθήμερο, όσο και στο εξαήμερο, το καταβαλλόμενο ωράριο
και προσαύξηση 100%
Β. Από 1/4/2000 έως 18/8/2005 (άρ.4 ν. 2874/2000)
Από 41η έως 43η ώρα εβδομαδιαίως αποτελεί ιδιόρρυθμη υπερωρία (παρεχόμενη είτε άπαξ είτε
τμηματικώς).
Η άνω των 43 ωρών εβδομαδιαίας απασχολήσεως, αποτελεί υπερωρία (νόμιμη με άδεια, παράνομη
χωρίς άδεια αρχής).
Αμοιβή ιδιόρρυθμης υπερωρίας και νόμιμης υπερωρίας : καταβαλλόμενο ωρομίσθιο και προσαύξηση :
50% για μέχρι 120 ώρες ετησίως και 75% για τις άνω των 120 ωρών ετησίως.
Αμοιβή παρανόμου υπερωρίας :Αποζημίωση ίση με το 250% του καταβαλλόμενου ωρομισθίου
( Ωρομίσθιο και προσαύξηση 150%).
3. Από15/7/2010 και εφεξής (άρ.74 παρ.10 ν. 3863 2010)
Μείωση στην καταβολή της προσαυξήσεως υπερεργασίας-υπερωρίας κατά ποσοστό 20% Δηλ. :
α) Υπερεργασία από 25% σε 20%
β) Νόμιμη Υπερωρία έως 120 ωρών ετησίως, από 50% σε 40%
γ) Νόμιμη υπερωρία άνω 120 ωρών ετησίως από 75% σε 60%
δ) Παράνομη υπερωρία ( κατ΄εξαίρεση ) από 100% σε 80%
Με άδεια για υπερωριακή απασχόληση επί πλέον των προβλεπομένων (με υπουργική Απόφαση) από
75% σε 60% : άρ.8 παρ.4 ΝΔ. 515/1970, άρ.1 ΝΔ.264/1973, άρ.74 παρ.1 Ν.3863/2010
Ε Ι Δ Ι Κ Ο Τ Ε Ρ Ε Σ Ρ Υ Θ Μ Ι Σ Ε Ι Σ
1. Α.Ε. (Μη Βιομηχανικών – τραπεζών) :Νόμιμο εβδομαδιαίο ωράριο : 42 ώρες Αρ. 7 αν. 549?1977
2. Κλωστοϋφαντουργών : Προσαύξηση στο καταβαλλόμενο ωρομίσθιο 50% και για τις πρώτες 60
ώρες ετησίως ΒΔ. 28/29-4-1937
3. Οδηγών Φορτηγών : Ομοίως ΒΔ. 28/1-4/2/1938
4. Οδηγών Ι.Χ. : Ομοίως ΒΔ 14/8-8/9/1950
5. Υπαλληλικό Προσωπικό ΑΕ (Πλην Βιομηχανιών) : Προσαύξηση στο καταβαλλόμενο ωρομίσθιο
30% ΠΔ.8/13-4-1932
6. Καταστημάτων : Προσαύξηση στο καταβαλλόμενο ωρομίσθιο 30% ΝΔ. 1037/1971
ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ :
1. Για την υπερωρία λαμβάνεται υπ΄όψιν η ημερήσια απασχόληση, ενώ για την υπερεργασία η
εβδομαδιαία και
2. Δε χωρεί συμψηφισμός ημερήσιας υπερωρίας με τυχόν απασχόληση λιγότερων ωρών ή εργασία
κατ΄άλλη εργάσιμη ημέρα της ίδιας εβδομάδος (Ολομ.Αρείου Πάγου 387/1969 569/1986 )
3 Για την υπερεργασία λαμβάνεται υπ΄όψιν η εβδομαδιαία απασχόληση. Δηλ. εκείνη που
πραγματοποιείται κατά τις εργάσιμες ημέρες (Α.Π. 1017/1995)
4. Οι διατάξεις περί καταβολής προσαυξήσεως 25% της ΕΓΣΣΕ (νυν 20% ν. 3863/2010) της
υπερεργασίας, εφαρμόζονται στους επί μισθώ ή ημερομισθίω αμειβομένους μισθωτούς και όχι όσοι
αμείβονται με ποσοστά ΔΑ 6/1979 (Α.Π. 1361/1992 ,117/1993).
Επίσης δεν υφίσταται υπερεργασία όπου νομοθετικώς προβλέπεται 40ωρο (π.χ. ΚΤΕΛ ΠΔ.240/2006)
Αντίθετα, των προσαυξήσεων για υπερωριακή εργασία, δικαιούνται άπαντες οι απασχολούμενοι
υπερωριακώς (άρ.1 παρ.2 ν. 435/1976
ΜΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΓΙΑ ΥΠΕΡΩΡΙΑΚΗ ΑΜΟΙΒΗ
1. Επί διευθετήσεως χρόνου εργασίας (άρ. 42 ν. 3986/2011)
2. Επί συστήματος εργασίας με 4η βάρδια εργασίας ορισμένων επιχειρήσεων με πρόσληψη
ιδιαίτερου προσωπικού (για Σ/Κ ή Κ/Δ) για απασχόληση επί 12ωρο και πλήρη αμοιβή (40ώρου)
άρ.40 παρ.2 ν. 1892/1990
Κ Υ Ρ Ω Σ Ε Ι Σ
Α. ΠΟΙΝΙΚΕΣ
Α.Ν. 690/1945
Ν. 2336/1995 άρ. 8
Ν. 2639/1998 άρ. 17
Ν. 3385/2005 άρ. 3
Ν.3904/2010 άρ.31
Ν.3996/2011 άρ.28
Β. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ
Ν.2639/1998 άρ.16
Ν.3144/2003 άρ.11
Ν.3385/2005 άρ.3
Ν.3762/2009 άρ. 8
Ν.3996/2011 άρ.24
ΚΥΑ Φ 450/51477/5520/10-11-2011 ΦΕΚ 2687/Β/2011 (Οδηγών/Μεταφορικών επιχειρήσεων)
ΚΑΤΗΓΟΡΙΟΠΟΙΗΣΗ ΠΑΡΑΒΑΣΕΩΝ/ΠΟΙΝΩΝ :
1. Απόφαση Υπουργού Εργασίας :2063/Δ1632/ 2011 ΦΕΚ 266/Β/2011 (Γενικώς) και
2. Απόφαση Υφυπ. Εσωτερικών-Αποκέντρωσης- Εργασίας : 25624/975/2010 (Παράνομη
απασχόληση υπηκόων τρίτων χωρών, κατά ν.3386/2005 ΦΕΚ 2252/Β/2010)
3. Απόφαση Υπ. οικονομικών-Υποδομών-Εργασίας : Φ450/51477/5520/2011 ΦΕΚ 2687/Β/2011
ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΚΥΡΩΣΕΙΣ
Άρ.8 ν.2336/1995 : 1. Η παρ.1 του ν.690/1945 αντικαθίσταται ως ακολούθως:
a. Κάθε εργοδότης ή διευθυντής ή επιτετραμμένος ή με οποιονδήποτε τίτλο εκπρόσωπος
οποιασδήποτε επιχειρήσεως, εκμεταλλεύσεως ή εργασίας, ο οποίος δεν καταβάλλει
εμπρόθεσμα στους απασχολουμένους σε αυτόν τις οφειλόμενες συνεπεία της σύμβασης
ή της σχέσης εργασίας πάσης φύσεως αποδοχές , που καθορίζονται είτε από τη σύμβαση
εργασίας είτε από τις συλλογικές συμβάσεις εργασίας είτε από αποφάσεις διαιτησίας είτε
από το νόμο ή έθιμο είτε σύμφωνα με το άρ. 10 του ν. 3198/1955, συνεπεία της θέσεως
των εργαζομένων σε κατάσταση διαθεσιμότητος, τιμωρείται κατόπιν μηνύσεως των
ενδιαφερομένων ή των οργάνων του Υπ. Εργασίας ή των οργάνων της Νομαρχιακής
Αυτοδιοίκησης που είναι εντεταλμένα για την εφαρμογή της εργατικής νομοθεσίας ή της
οικείας αστυνομικής αρχής ή της οικείας επαγγελματικής οργάνωσης των εργαζομένων,
με φυλάκιση μέχρι έξι μήνες και χρηματική ποινή της οποίας το ποσό δεν μπορεί να
ορίζεται κάτω του 25% ούτε πάνω του 50% του καθυστερούμενου χρηματικού ποσού,
για την εξεύρεση του οποίου οι τυχόν σε είδος οφειλόμενες αποδοχές πρέπει να
αποτιμώνται με σχετική απόφαση σε χρήμα. Η εκδίκαση των παραπάνω υποθέσεων
γίνεται με τη διαδικασία του αυτοφώρου, όπως προβλέπεται από τα άρ.417/του ΚΠΔ.
Άρ.28 ν. 3996/2011 :
1. Κάθε εργοδότης που παραβαίνει τις διατάξεις της εργατικής νομοθεσίας τις σχετικές με τους
όρους και τις συνθήκες εργασίας και συγκεκριμένα τα χρονικά όρια εργασίας, υπό την επιφύλαξη
των παραγράφων 5 και 6 του ν. 3904/2010, την καταβολή δεδουλευμένων, την αμοιβή, την
ασφάλεια και την υγεία των εργαζομένων ή την καταβολή της νόμιμης αποζημίωσης απολυσης,
τιμωρείται με ποινή φυλάκισης τουλάχιστον έξι μηνών ή με χρηματική ποινή τουλάχιστον
εννιακοσίων ευρώ ή και με τις δύο αυτές ποινές.
2. Ειδικές διατάξεις της εργατικής νομοθεσίας που προβλέπουν βαρύτερη ποινική μεταχείριση
εξακολουθούν να ισχύουν.
Άρ. 23 ν. 3996/2011 : Στο πλαίσιο της κατασταλτικής δράσης του το ΣΕΠΕ:
1. Αν διαπιστώσει παραβίαση των διατάξεων της εργατικής νομοθεσίας και των συλλογικών
συμβάσεων εργασίας, το ΣΕΠΕ , είτε χορηγεί κατά την κρίση του εύλογη προθεσμία για
συμμόρφωση προς τις εν λόγω διατάξεις είτε λαμβάνει άμεσα διοικητικά μέτρα και επιβάλλει
τις προβλεπόμενες διοικητικές κυρώσεις ή και προσφεύγει στη δικαιοσύνη για τηνεπιβολή των
ποινικών κυρώσεων κατά περίπτωση σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.
2. Αν διαπιστώσει παραβάσεις της ασφαλιστικής νομοθεσίας, ενημερώνει άμεσα τον αρμόδιο
ασφαλιστικό φορέα.
3. α. Αν κρίνει ότι υπάρχει άμεσος κίνδυνος για την ασφάλεια και την υγεία των εργαζομένων,
διακόπτει προσωρινά……..
β. Αν κρίνει ότι πλήττονται σοβαρά και συστηματικά τα εργασιακά δικαιώματα μεγάλου
μέρους των εργαζομένων μιας επιχείρησης ή τμηματός της, διακόπτει προσωρινά, σύμφωνα με τις
κείμενες διατάξεις, τη λειτουργία της επιχείρησης ή τμηματός της και εισηγείται στον Υπ.
Εργασίας την οριστική διακοπή της επιχείρησης ή τμηματός της, αν η επιχείρηση μετά την
προσωρινή διακοπή ή την επιβολή διοικητικών κυρώσεων, εξακολουθεί να μη συμμορφώνεται στις
υποδείξεις των Επιθεωρητών Εργασίας.
Στις παραπάνω περιπτώσεις α και β ο χρόνος προωρινής διακοπής της επιχειρήσεως λογίζεται
ως χρόνος εργασίας ως προς όλα τα δικαιώματα των εργαζομένων.
4. Επιβάλλει στις επιχειρήσεις τα πρόστιμα που προβλέπονται από την κείμενη νομοθεσία, αν
διαπιστωθεί ότι στους χώρους εργασίας δεν τηρούνται οι διατάσξεις περί απαγορεύσεως του
καπνίσματος.
Άρ. 31 ν.3904/2010 :……
5. Όλες οι παραβάσεις των διατάξεων του ν.1037/1971 τιμωρούνται με πρόστιμο μέχρι τριών
χιλιάδων ευρώ (χρονικά όρια λειτουργίας καταστημάτων και εργασίας του προσωπικού ΔΕΝ
σελ. 417/2003).
6. Όλες οι παραβάσεις των διατάξεων του ΒΔ. 748/1966 τιμωρούνται με πρόστιμο μέχρι τριών
χιλιάδων ευρώ (Κυριακή εργασία ΔΕΝ σελ. 977/2003).
Άρ.67 ν.3850/2010 :
1. Ο εργοδότης ή οι εκπρόσωποί του που παραβαίνουν από δόλο ή από αμέλεια τις διατάξεις του
κεφαλαίου αυτού (ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΝΗΛΙΚΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ) και
των αποφάσεων που εκδίδονται κατ΄εξουσιοδότησή του, τιμωρούνται, αν από άλλη ποινική
διάταξη δεν προβλέπεται βαρύτερη ποινή, με τις ποινές του άρ.458 του ποινικού κώδικα.
2.Με κράτηση ή πρόστιμο τιμωρείται και εκείνος που ασκεί την επιμέλεια του ανηλίκου, όταν
επιτρέπει σ΄αυτόν να απασχολείται κατά παράβαση των άρθρων 51, 52, 54 και 57.
3. Εργοδότης που παραβιάζει τις διατάξεις και απασχολεί ανηλίκους σε εργασίες, έργα ή
δραστηριότητες κατά παράβαση των διατάξεων του άρ.65 παρ.4,5 και 6, τιμωρείται με φυλάκιση
μέχρι δύο ετών και με χρηματική ποινή.
Με την ίδια ποινή τιμωρείται και όποιος έχει την επιμέλεια ανηλίκου που απασχολείται σε εργασία,
έργο ή δραστηριότητες κατά παράβαση των διατάξεων του άρ. 65 παρ. 4,5 και 6. Ο εργοδότης
τιμωρείται επί πλέον και με τις διοικητικές κυρώσεις του άρ. 16 παρ.1 έως 5 του ν. 2639/1998.
Αρ. 72 ν. 3850/2010 :
1. Κάθε εργοδότης που παραβαίνει με πρόθεση τις διατάξεις της νομοθεσίας για την υγεία και την
ασφάλεια των εργαζομένων και των κανονιστικών πράξεων που εκδίδονται με εξουσιοδότησή της ,
τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον έξι μηνών ή με χρηματική ποινή τουλάχιστον εννιακοσίων
ευρώ ή και με τις δύο αυτές ποινές. Κάθε κατασκευαστής ή παρασκευαστής , εισαγωγέας ή
προμηθευτής, που παραβαίνει με πρόθεση τις διατάξεις της εργατικής νομοθεσίας για την υγεία και
ασφάλεια των εργαζομένων και των κανονιστικών πράξεων που εκδίδονται με εξουσιοδότησή της
τιμωρείται με ποινή φυλάκισης ή με χρηματική ποινή τουλάχιστον διακοσίων ενενήντα τριών
χιλιάδων ευρώ ή και με τις δύο αυτές ποινές. Σε περίπτωση παράβασης των διατάξεων από
αμέλεια, οι παραπάνω δράστες τιμωρούνται με φυλάκιση μέχρις ενός έτους ή με χρηματική ποινή.
2. Η υπόθεση εισάγεται προς εκδίκαση με απευθείας κλήση.
3. Σε περίπτωση αναβολής της δίκης, στις υποθέσεις της παρ. 1 το δικαστήριο με αποφασή του
ορίζει ρητή δικάσιμο μέσα σε είκοσι μία ημέρες.
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΚΥΡΩΣΕΙΣ
Άρ.24 ν.3996/2011
1. Στον εργοδότη που παραβαίνει τις διατάξεις της εργατικής νομοθεσίας επιβάλλεται, ύστερα από
προηγούμενη πρόσκληση για παροχή εξηγήσεων :
Α.Πρόστιμο για κάθε μία παράβαση από πεντακόσια ευρώ μέχρι πενήντα χιλιάδες ευρώ με
αιτιολογημένη πράξη……
Β.Προσωρινή διακοπή της λειτουργίας συγκεκριμένης παραγωγικής διαδικασίας ή τμήματος ή
τμημάτων ή του συνόλου της επιχείρησης ή εκμετάλλευσης στις περιπτώσεις του άρ.23 για
χρονικό διάστημα μέχρι τριών ημερών με αιτιολογημένη πράξη του Προϊσταμένου……. κατόπιν
προηγούμενης προσκλήσεως του εργοδότη για παροχή εξηγήσεων.
· Επίσης με απόφαση του Υπ. Εργασίας…μπορεί να επιβληθεί στον εργοδότη προσωρινή διακοπή
της λειτουργίας για διάστημα μεγαλύτερο από τρεις ημέρες ή και οριστική διακοπή της
λειτουργίας …
Αρ. Φ 450/51477/5520/10-11-2011 ΦΕΚ 2687/Β/2011 : Διοικητικές κυρώσεις για τις
παραβάσεις του Κανονισμού 3821/85 του Συμβουλίου και του Κανονισμού 561/06 του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τους οδηγούς και τις μεταφορικές
επιχειρήσεις (Πρόστιμο τόσο στις επιχειρήσεις, όσο και στους οδηγούς και ποινή αφαίρεσης
στοιχείων κυκλοφορίας του οχήματος) αναλόγως διαπιστουμένης παραβάσεως.
Αρ. 14 ν. 3846/2010, ΚΥΑ : 25624/975/2010 , Καθορισμός κριτηρίων του ύψους των
προστίμων στους εργοδότες που παρανόμως απασχολούν υπηκόους τρίτων χωρών.
Αρ. 85 και 92 ν.4052/2012 : Χρηματικές κυρώσεις επί απασχολήσεως παρανόμως
διαμενόντων πολιτών τρίτων χωρών και επί διατήρησης εγγράφων και ενημέρωσης
υπηρεσιών.
Μάϊος 2012
ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ : Ευάγγελος Καραγιάννης. Προϊστάμενος Τ.Κ.Ε. Ηρακλείου του ΣΕΠΕ