.Οδηγώ με Ασφάλεια σημαίνει: Μαθαίνω και εφαρμόζω τον Κ.Ο.Κ. Δεν οδηγώ όταν έχω καταναλώσει οινοπνευματώδη ποτά Σέβομαι τα όρια ταχύτητας Δεν κάνω αντικανονικά προσπεράσματα Δεν παραβιάζω τον κόκκινο σηματοδότη Σταματώ στο STOP και δίνω προτεραιότητα Δίνω προτεραιότητα στους πεζούς και στα άτομα με ειδικές ανάγκες Σέβομαι τα σήματα και τις υποδείξεις των τροχονόμων Φορώ πάντοτε ζώνη ασφαλείας Τοποθετώ τα παιδιά στο πίσω κάθισμα του αυτοκινήτου και τους φορώ ζώνη ασφαλείας Σε περίπτωση που οδηγώ ή είμαι συνεπιβάτης σε μοτοσυκλέτα, φορώ πάντα κράνος Πριν ξεκινήσω για ταξίδι, ελέγχω το όχημα που θα οδηγήσω . ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΕΙΝΑΙ: 1.Η μελέτη, προστασία, βελτίωση και προαγωγή των οικονομικών κοινωνικοασφαλιστικών και συνδικαλιστικών συμφερόντων και δικαιωμάτων των μελών του. 2.Η εξύψωση και προαγωγή του πνευματικού επιπέδου των μελών του. 3.Η ανάπτυξη ταξικής συνείδησης και πνεύματος αλληλεγγύης μεταξύ των μελών του και των άλλων εργαζομένων . 4.Η βελτίωση και καλυτέρευση των συνθηκών εργασίας και η ανάπτυξη του μορφωτικού και πολιτιστικού επιπέδου των μελών του. 5.Η προάσπιση των δημοκρατικών ελευθεριών,η ανάπτυξη των αρχών του ελεύθερου συνδικαλισμού , ο σεβασμός, των διεθνών συμβάσεων εργασίας, η ενότητα του συνδικαλιστικού κινήματος, η πάλη για τη δημιουργία Κράτους Δικαίου, για την απόδοση κοινωνικής δικαιοσύνης. 6.Η πάλη για τη δημοκρατία,την κοινωνική πρόοδο, την εθνική ανεξαρτησία, τη λαϊκή κυριαρχία, την κοινωνική απελευθέρωση και την ειρήνη . 7.Η διασφάλιση και κατοχύρωση της προσωπικής αξιοπρέπειας των μελών.

Κ.Ο.Κ

Ο Κώδικας Οδικής Κυκλοφορίας (Κ.Ο.Κ.) παρουσιάζεται παρακάτω με τις τροποποιήσεις του, όπως αυτός ισχύει σήμερα.
 
Συγκεκριμένα συμπεριελήφθησαν οι εξής νόμοι:
 
Κύρωση του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας.
 
Σύσταση και λειτουργία Συμβουλίου Αστικών Συγκοινωνιών Θεσσαλονίκης, όροι οικονομικής συμφωνίας μεταξύ Ελληνικού Δημοσίου και Οργανισμού Αστικών Συγκοινωνιών Θεσσαλονίκης και άλλες διατάξεις
[άρθρο 54: έλξη].
 
Οργάνωση και λειτουργία των δημόσιων επιβατικών μεταφορών με λεωφορεία, τεχνικός έλεγχος οχημάτων και ασφάλεια χερσαίων μεταφορών και άλλες διατάξεις
[άρθρο 94: άδειες οδήγησης, άρθρο 13: αναπηρικές συντάξεις, άρθρο 42:
αλκοόλ, άρθρο 103: επιβολή διοικητικών μέτρων, άρθρο 110: τελικές].
 
Σύσταση ανωνύμου τραπεζικής εταιρείας με την επωνυμία «Ταχυδρομικό
Ταμιευτήριο Ελλάδος Ανώνυμη Τραπεζική Εταιρεία» και άλλες διατάξεις
[άρθρο 52: μέτρα ρύθμισης κυκλοφορίας].
 
Άδεια δόμησης, πολεοδομικές και άλλες διατάξεις θεμάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων
[άρθρο 11: επιγραφές - διαφημίσεις].
 
Ναυτική επαγγελματική εκπαίδευση, κατάρτιση και επιμόρφωση και ρύθμιση άλλων θεμάτων αρμοδιότητας του Υπουργείου Εμπορικής Ναυτιλίας
[άρθρο 42: οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλ].
 
Ρύθμιση θεμάτων των Ολυμπιακών και Παραολυμπιακών Αγώνων του 2004 και άλλες διατάξεις
[άρθρο 4: πινακίδες για το τραμ].
 
Ρυθμίσεις θεμάτων αρμοδιότητας του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης
και Τροφίμων - Προσαρμογή στη νέα Κ.Α.Π. και άλλες διατάξεις
[άρθρο 2: αγροτικό μηχάνημα].
 
Οργάνωση και λειτουργία αρχών ελέγχου κυκλοφορίας των οχημάτων-
Ρυθμίσεις για τις επιβατικές μεταφορές και άλλες διατάξεις
[άρθρο 94: άδειες οδήγησης].
 
Σύσταση Αρχής για την κατανομή του διαθέσιμου χρόνου χρήσης στους
ελληνικούς αερολιμένες και άλλες διατάξεις
[άρθρο 13: αναπηρικές συντάξεις, άρθρο 34: στάθμευση ενοικιαζόμενου οχήματος].
 
Τροποποιήσεις διατάξεων του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας
(κωδ. ν. 2696/1999, ΦΕΚ 57/Α΄) [νέα πρόστιμα, νέα όρια ταχύτητας και
πολλές νέες διατάξεις].
 
Ρυθμίσεις για θέματα μεταφορών και άλλες διατάξεις
[άρθρο 94: Εκπαιδευτές υποψηφίων οδηγών, άρθρα 12 και 81: Κυρώσεις
για παραβάσεις διατάξεων του Κ.Ο.Κ.].
 
Έχουν εκδοθεί και οι παρακάτω αποφάσεις του Υπουργού Μεταφορών και Επικοινωνιών, που έχουν εισάγει τις πινακίδες με αριθμό Π-96, Π-97, Π-98, Π-99, Π-100, Π-101, Π-102, Π-103.
Οι αποφάσεις αυτές είναι:
– Υπουργική απόφαση 4993/395/11-2-2003 (ΦΕΚ 217/Β΄) «Καθορισμός
του τρόπου διαχωρισμού και σήμανσης των ειδικών λωρίδων λεωφορείων και τρόλλεϋ».
– Υπουργική απόφαση Α-78404/6024/03/16-1-2004 (ΦΕΚ 242/Β΄) «Τροποποίηση της 4993/395/11-2-2003 απόφασης, “περί καθορισμού του τρόπου διαχωρισμού και σήμανσης των ειδικών λωρίδων λεωφορείων και τρόλλεϋ”».
– Υπουργική απόφαση οικ. 47963/6654/29-8-2008 (ΦΕΚ 1933/Β΄) «Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 4993/395/2003 απόφασης του Υπουργού Μεταφορών και Επικοινωνιών».
 
Το Υπ.Μ.Ε. για διευκόλυνσή σας δημιούργησε σε συνεργασία με το Ίδρυμα Ευγενίδου την  Άτυπη Κωδικοποίηση του Κ.Ο.Κ., η οποία έχει κυκλοφορήσει και σε έντυπη μορφή (διάθεση δωρεάν από το Υπ.Μ.Ε.).
(Απαγορεύεται η ολική ή  μερική ανατύπωση του βιβλίου και των εικόνων του με κάθε μέσο καθώς και η διασκευή, η προσαρμογή, η μετατροπή και η κυκλοφορία του (Άρθρο 3 του ν.2121/1993) 
 
Με το νέο νόμο 3897/2010 «Σύσταση Συμβουλίου Οδικής Ασφάλειας και Γενικής Διεύθυνσης Οδικής Ασφάλειας, εποπτεία και βελτίωση του θεσμού του τεχνικού ελέγχου οχημάτων για την προαγωγή της Οδικής Ασφάλειας και την προστασία του περιβάλλοντος, κύρωση Σύμβασης μεταξύ Ελληνικού Δημοσίου και Ο.Α.Σ.Θ. και άλλες διατάξεις» τροποποιήθηκε η παράγραφος 2 του άρθρου 104 του ΚΟΚ.
  
Επίσης έχουν εκδοθεί και νόμοι και αποφάσεις που αναφέρονται σε ειδικές διατάξεις και εφαρμογές του Κ.Ο.Κ. και οι οποίες δεν περιλαμβάνονται στην παρούσα κωδικοποίηση. Οι νόμοι και οι αποφάσεις είναι:
 
Ρύθμιση θεμάτων ανέλκυσης ναυαγίων και άλλες διατάξεις
[εφαρμογή του Κ.Ο.Κ. από τους λιμενικούς].
 
Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων
[εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 52: μέτρα κυκλοφορίας].
 
– Υπουργική απόφαση 16703/716/2001 (ΦΕΚ 538/Β΄) «Καθορισμός των χαρακτηριστικών, των προδιαγραφών κ.α. των προστατευτικών κρανών, για οδηγούς και επιβάτες μοτοποδηλάτων, μοτοσικλετών και τρίτροχων οχημάτων, καθώς και των εξαιρέσεων από την υποχρέωση χρήσης αυτών».
 
– Κοινή υπουργική απόφαση 43500/5691/2002 (ΦΕΚ 1055/Β΄) «Μέθοδοι διαπίστωσης χρήσης οινοπνεύματος, τοξικών ουσιών και φαρμάκων από οδηγούς κατά την οδήγηση οχημάτων, καθώς και από πεζούς που εμπλέκονται σε τροχαία ατυχήματα».
 
– Κοινή υπουργική απόφαση 43917/5066/2006 (ΦΕΚ 1468/Β΄) «Συμμόρφωση προς τις διατάξεις της οδηγίας 2003/20/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 8ης Απριλίου 2003, σχετικά με την υποχρεωτική χρησιμοποίηση ζωνών ασφαλείας και συστημάτων συγκράτησης για παιδιά στα οχήματα».
 


Συνημμένα Αρχεία
pdf documentν. 2696/1999
pdf documentν. 2898/2001
pdf documentν. 2963/2001
pdf documentν. 3082/2002
pdf documentν. 3212/2003
pdf documentν. 3153/2003
pdf documentν. 3254/2004
pdf documentν. 3399/2005
pdf documentν. 3446/2006
pdf documentν. 3534/2007
pdf documentν. 3542/2007
pdf documentν. 3710/2008
pdf documentΥ.Α. 4993/395/11-2-2003
pdf documentΥ.Α. Α-78404/6024/03/16-1-2004
pdf documentΥ.Α. 47963/6654/29-8-2008
pdf documentν. 2881/2001
pdf documentν. 3463/2006
pdf documentΥ.Α. 16703/716/2001
pdf documentΚ.Υ.Α. 43500/5691/2002
pdf documentΚ.Υ.Α. 43917/5066/2006
pdf documentΆτυπη Κωδικοποίηση του ΚΟΚ (Β έκδοση)
pdf documentΝ.3897/10 ΟΔΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ
Προτείνετε αυτή τη σελίδα σε ένα φίλο