.Οδηγώ με Ασφάλεια σημαίνει: Μαθαίνω και εφαρμόζω τον Κ.Ο.Κ. Δεν οδηγώ όταν έχω καταναλώσει οινοπνευματώδη ποτά Σέβομαι τα όρια ταχύτητας Δεν κάνω αντικανονικά προσπεράσματα Δεν παραβιάζω τον κόκκινο σηματοδότη Σταματώ στο STOP και δίνω προτεραιότητα Δίνω προτεραιότητα στους πεζούς και στα άτομα με ειδικές ανάγκες Σέβομαι τα σήματα και τις υποδείξεις των τροχονόμων Φορώ πάντοτε ζώνη ασφαλείας Τοποθετώ τα παιδιά στο πίσω κάθισμα του αυτοκινήτου και τους φορώ ζώνη ασφαλείας Σε περίπτωση που οδηγώ ή είμαι συνεπιβάτης σε μοτοσυκλέτα, φορώ πάντα κράνος Πριν ξεκινήσω για ταξίδι, ελέγχω το όχημα που θα οδηγήσω . ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΕΙΝΑΙ: 1.Η μελέτη, προστασία, βελτίωση και προαγωγή των οικονομικών κοινωνικοασφαλιστικών και συνδικαλιστικών συμφερόντων και δικαιωμάτων των μελών του. 2.Η εξύψωση και προαγωγή του πνευματικού επιπέδου των μελών του. 3.Η ανάπτυξη ταξικής συνείδησης και πνεύματος αλληλεγγύης μεταξύ των μελών του και των άλλων εργαζομένων . 4.Η βελτίωση και καλυτέρευση των συνθηκών εργασίας και η ανάπτυξη του μορφωτικού και πολιτιστικού επιπέδου των μελών του. 5.Η προάσπιση των δημοκρατικών ελευθεριών,η ανάπτυξη των αρχών του ελεύθερου συνδικαλισμού , ο σεβασμός, των διεθνών συμβάσεων εργασίας, η ενότητα του συνδικαλιστικού κινήματος, η πάλη για τη δημιουργία Κράτους Δικαίου, για την απόδοση κοινωνικής δικαιοσύνης. 6.Η πάλη για τη δημοκρατία,την κοινωνική πρόοδο, την εθνική ανεξαρτησία, τη λαϊκή κυριαρχία, την κοινωνική απελευθέρωση και την ειρήνη . 7.Η διασφάλιση και κατοχύρωση της προσωπικής αξιοπρέπειας των μελών.

Point System

 ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΟΔΗΓΩΝ ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ
ΟΧΗΜΑΤΩΝ
Απόφαση Υπ. Μεταφορών και Επικοινωνιών και Δηµόσιας Τάξης υπ’ αριθ.
67754/8530 της 6.11/3.12.2002 (ΦΕΚ-1510, τ. Β’), Σύστηµα ελέγχου
συµπεριφοράς οδηγών αυτοκινήτων, µοτοσυκλετών και µοτοποδηλάτων
(ΣΕΣΟ).
Αναµόρφωση ΣΕΣΟ
ΑΡΘΡΟ 1 - Αναµορφώνεται το Σύστηµα Ελέγχου Συµπεριφοράς Οδηγών
Αυτοκινήτων, µοτοσυκλετών και µοτοποδηλάτων(ΣΕΣΟ), όπως αυτό
καθορίζεται στα επόµενα άρθρα αυτής της απόφασης.
Πεδίο Εφαρµογής του ΣΕΣΟ
ΑΡΘΡΟ 2. - Στο ΣΕΣΟ εντάσσεται, ελέγχεται και παρακολουθείται η οδική
συµπεριφορά κατόχων άδειας οδήγησης αυτοκινήτων, µοτοσυκλετών και
µοτοποδηλάτων, που έχει εκδοθεί από ελληνική ή ξένη αρχή, εφόσον η άδεια
αυτή ισχύει στην Ελλάδα, σύµφωνα µε τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις.
Παραβάσεις Κ.Ο.Κ - Βαθµοί ποινής
ΑΡΘΡΟ 3. - Στο ΣΕΣΟ εντάσσονται οι παραβάσεις άρθρων του ΚΟΚ, όπως
αυτές περιγράφονται στον παρακάτω πίνακα, µε τους αντίστοιχους, για κάθε
παράβαση, βαθµούς ποινής:
ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΑΡΑΒΑΣΕΩΝ - ΒΑΘΜΟΙ ΠΟΙΝΗΣ ΣΕΣΟ
Α/Α Άρθρο
ΚΟΚ Περίληψη παράβασης Κωδικός
παράβασης
Βαθµοί
ποινής
1 3 Παραβίαση σηµάτων Τροχονόµου Γ1 3
2 4 παρ.3 Παραβίαση πινακίδων Ρ-1, Ρ-2, Ρ-71, Ρ-72 ή
τον συνδυασµό αυτών µε πρόσθετες πινακίδες Ζ1 7
Παραβίαση πινακίδων Ρ-5, Ρ-6, Ρ-7, Ρ-8, Ρ-9,
Ρ-10, Ρ-12, Ρ-13, Ρ-14, Ρ-18, Ρ-19, Ρ-20, Ρ-21,
Ρ-22, Ρ-23, Ρ-24, Ρ-25, Ρ-26, Ρ-27, Ρ-28, Ρ-29,
Ρ-30, Ρ-31, Ρ-45, Ρ-46, Ρ-47, Ρ-48, Ρ-49, Ρ-50,
Ρ-50α, Ρ-50δ, Ρ-51α, Ρ-51δ, Ρ-52, Ρ-52α, Ρ-52δ,
Ρ-53, Ρ-54, Ρ-55, Ρ-56, Ρ-57, Ρ-59, Ρ-60, Ρ-63,
Ρ-64, Ρ-65, Ρ-66, Ρ-67, Ρ-73α, Ρ-73δ, Ρ-74α, Ρ-
74δ, Ρ-75 ή τον συνδυασµό αυτών µε πρόσθετες
πινακίδες
Ε1 5
Οριζόντια σήµανση οδών Περιπτώσεις
α,β,γ,δ,ε,στ,ζ,ια,ιγ, εκτός κατοικηµένης
περιοχής.
Ζ2 7
Περιπτώσεις α, β, γ, δ, ε, στ, ζ, ια, ιγ, εκτός
κατοικηµένης περιοχής Ζ2 7
18 82 παρ.
4
Αντικανονικός πρόσθετος εξοπλισµός
οχηµάτων Ε9 5
Παραβάσεις του ΚΟΚ για τις οποίες, παράλληλα προς την καταχώρηση βαθµών
του ΣΕΣΟ, επιβάλλεται και η διοικητική ποινή της αφαίρεσης της άδειας
κυκλοφορίας και των κρατικών πινακίδων κυκλοφορίας.
ΑΡΘΡΟ 4 - 1. Καθορίζουµε τις εξής παραβάσεις του Κώδικα Οδικής
Κυκλοφορίας για τις οποίες, παράλληλα προς την καταχώριση βαθµών µέσω του
Συστήµατος Ελέγχου Συµπεριφοράς Οδηγών (ΣΕΣΟ), επιβάλλεται και η
διοικητική ποινή της αφαίρεσης της άδειας κυκλοφορίας και των κρατικών
πινακίδων κυκλοφορίας του οχήµατος για είκοσι (20) ηµέρες, σύµφωνα µε τη
διαδικασία των παραγράφων 5 και 6 του άρθρου 103 του Κώδικα Οδικής
Κυκλοφορίας και σε εφαρµογή της παρ. 4 του άρθρου 107 του ΚΟK
α) Παραβίαση διαγραµµίσεων οδών (άρθρο 5 παρ.8, περιπτώσεις α, β, γ, ι και
ια).
β) Παραβίαση ερυθρού σηµατοδότη (άρθρο 6 παρ. 1, περιπτώσεις β, ε και η).
γ) Αντικανονική θέση στο δρόµο (άρθρο 16 παρ. 5, 6 και 7).
δ) Αντικανονικό προσπέρασµα (άρθρο 17 παρ. 3, 4, 6και7),
ε) Παραβίαση προτεραιότητας (άρθρο 26 παρ. 4 και 5).
2 . Για τον τρόπο, τη διαδικασία και τις προϋποθέσεις αφαίρεσης των στοιχείων
κυκλοφορίας έχουν ανάλογη εφαρµογή οι διατάξεις της υπ. αριθ. 1584/8/1/1982
Κ.Υ.Α (Β 27), όπως ισχύει.
Κυρώσεις
ΑΡΘΡΟ 5 - 1. Σε περίπτωση συρροής παραβάσεων του Κ.Ο.Κ. κατά το άρθρο 3
της παρούσας απόφασης, το αρµόδιο όργανο που τις βεβαιώνει βαθµολογεί όλες
τις παραβάσεις.
2. Η άδεια οδήγησης αφαιρείται, κατ’ εφαρµογή των διατάξεων του άρθρου 9
της παρούσας απόφασης, µε την συµπλήρωση στο µητρώο του παραβάτη -
οδηγού είκοσι πέντε (25) βαθµών.
3. Κάθε παράβαση του «ΚΟΚ» που είναι καταχωρισµένη στο µητρώο του
παραβάτη - οδηγού, σύµφωνα µε το άρθρο 6 της παρούσας απόφασης, µαζί µε
τους βαθµούς που αντιστοιχούν σ’ αυτή, παραγράφεται µόλις συµπληρωθεί
χρονικό διάστηµα τεσσάρων (4) ετών, από την ηµεροµηνία βεβαίωσης της
παράβασης, αν δεν έχει συµπληρωθεί το όριο των 25 βαθµών. Ειδικά, οι
παραβάσεις που διαπράττονται από οδηγό, όταν αυτός οδηγεί όχηµα Δηµόσιας
Χρήσης, διαγράφονται µόλις συµπληρωθεί διάστηµα δύο (2) ετών από την
ηµεροµηνία βεβαίωσης της παράβασης, αν δεν έχει συµπληρωθεί το ανώτατο
όριο βαθµών ποινής.
4. Οι καταχωρισµένες στο µητρώο του παραβάτη - οδηγού παραβάσεις
διατάξεων του Κ.Ο.Κ που υπάγονται στο ΣΕΣΟ και οι αντίστοιχοι βαθµοί
ποινής, µε τον υπολογισµό των οποίων έγινε η αφαίρεση της άδειας οδήγησής
του, διαγράφονται µετά την παραλαβή από την καθ’ ύλη αρµόδια Υπηρεσία της
σχετικής έγγραφης ειδοποίησης του Αστυνοµικού Τµήµατος, στην οποία
βεβαιώνεται ότι αφαιρέθηκε η παραπάνω αναφερόµενη άδεια.
5. Στην περίπτωση που ο οδηγός, κατά το χρονικό διάστηµα από την ηµεροµηνία
συµπλήρωσης των 25 βαθµών ποινής µέχρι την αφαίρεση της άδειας οδήγησης,
διαπράττει παραβάσεις, οι αντίστοιχοι βαθµοί ποινής καταχωρίζονται στο
µητρώο του, και υπολογίζονται για την αφαίρεση της τυχόν επαναχορηγούµενης
άδειας οδήγησης.
Τρόπος βεβαίωσης παραβάσεων
ΑΡΘΡΟ 6 -1. Η βεβαίωση των παραβάσεων του άρθρου 3 της παρούσας
απόφασης γίνεται µε εκθέσεις βεβαίωσης παράβασης κλήσης, κατά τον
καθιερωµένο τρόπο, από αρµόδια όργανα των αστυνοµικών και λοιπών αρχών,
τα οποία ανακοινώνουν στον παραβάτη - οδηγό ότι η παράβαση που έγινε
υπάγεται στο ΣΕΣΟ και αν είναι δυνατό και τους βαθµούς που αντιστοιχούν
στην παράβαση αυτή.
Οι εκθέσεις αυτές παραδίδονται από τα οικεία όργανα σε εξουσιοδοτηµένο
βαθµοφόρο της υπηρεσίας που υπηρετούν, αµέσως µετά το πέρας του ωραρίου
τους.
2. Εάν η βεβαίωση της παράβασης γίνει µόνο µε βάση τον αριθµό κυκλοφορίας
του οχήµατος, τότε η σχετική έκθεση επιδίδεται µε δηµόσιο έγγραφο στον
φερόµενο σαν ιδιοκτήτη αυτού και σε περίπτωση συνιδιοκτησίας, σε έναν από
τους συνιδιοκτήτες. Στην περίπτωση, που ο αναφερόµενος στο προηγούµενο
εδάφιο ιδιοκτήτης, ισχυριστεί ότι δεν ήταν αυτός ο παραβάτης - οδηγός, για την
ή τις συγκεκριµένες παραβάσεις, υποχρεούται εντός αποκλειστικής προθεσµίας
πέντε (5) ηµερών από τη χρονολογία επίδοσης της πιο πάνω έκθεσης, να
υποβάλει υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 στο Αστυνοµικό Τµήµα της περιοχής
κατοικίας του ή στην Υπηρεσία που όργανό της βεβαίωσε την παράβαση, στην
οποία να δηλώνει, ότι δεν είναι αυτός ο παραβάτης-οδηγός, καθώς και το
ονοµατεπώνυµο και τη διεύθυνση κατοικίας του συγκεκριµένου οδηγού, στον
οποίο είχε παραχωρήσει τη χρήση του οχήµατος.
Σε περίπτωση που δεν υποβάλει την παραπάνω δήλωση στην καθοριζόµενη
προθεσµία, τότε παραβάτης λογίζεται ο ιδιοκτήτης του οχήµατος ή επί
συνιδιοκτητών ο έχων το µεγαλύτερο ποσοστό ιδιοκτησίας αυτού ή επί
εταιρειών ο νόµιµος εκπρόσωπος αυτής και οι διατάξεις της παρούσας απόφασης
εφαρµόζονται γι’ αυτούς.
3. Το σύνολο των βεβαιωµένων παραβάσεων, που αφορούν το σύστηµα της
παρούσας απόφασης σύµφωνα µε τις κατά την παράγραφο 1 του άρθρου αυτού
εκθέσεις, καταχωρίζεται σε ειδική κατάσταση. Οι εκθέσεις βεβαίωσης
παράβασης-κλήσης που περιέχουν τις παραβάσεις αυτές, παραµένουν στην
αρµόδια υπηρεσία, όργανο της οποίας βεβαίωσε την παράβαση, για τρεις (3)
ηµέρες από τη χρονολογία της βεβαίωσής τους. Στο χρονικό αυτό διάστηµα ο
παραβάτης-οδηγός, για τον οποίο βεβαιώθηκε η παράβαση, µπορεί να
εµφανισθεί ενώπιον του διοικητή ή του παρ’ αυτού οριζοµένου ανακριτικού
υπαλλήλου της ίδιας υπηρεσίας, για να εκθέσει τις αντιρρήσεις του για την
παράβαση που έκανε.
Σε περίπτωση που οι αντιρρήσεις αυτές κριθούν βάσιµες, δεν υπολογίζονται οι
βαθµοί που προβλέπονται για την παράβαση που βεβαιώθηκε, µε σχετική
αιτιολογηµένη πράξη που γίνεται πάνω στην έκθεση βεβαίωσης παράβασης-
κλήσης. Μετά την παρέλευση του πιο πάνω τριηµέρου, σηµειώνονται στην
παραπάνω ειδική κατάσταση εκείνες οι παραβάσεις που οι βαθµοί τους δεν
υπολογίζονται στο σύστηµα.
4. Οι εκθέσεις που αντιστοιχούν σε παραβάσεις που υπολογίζονται στο ΣΕΣΟ
καταχωρούνται σε ειδική µηχανογραφική έντυπη κατάσταση, που αποστέλλεται
µε έγγραφο της Αστυνοµικής Αρχής στην καθ’ ύλη αρµόδια Υπηρεσία ή µέσω
του συστήµατος µηχανογράφησης (ΟΝ LINE). Οι καταστάσεις αυτές (µία ή
περισσότερες), αποστέλλονται , όπως ορίζεται πιο πάνω, το πρώτο
δεκαπενθήµερο κάθε µήνα και αφορούν τις παραβάσεις του προηγούµενου µήνα.
Αν µια κατάσταση δεν συµπληρωθεί πλήρως µέσα σε ένα µήνα, τότε αυτή
κλείεται µε όσες στήλες της έχουν συµπληρωθεί, µέχρι την τελευταία ,µέρα του
προηγούµενου µήνα και αποστέλλεται όπως ορίζεται πιο πάνω. Οι κατά την
παρούσα παράγραφο ειδικές έντυπες µηχανογραφικές καταστάσεις αριθµούνται
µε συνεχιζόµενη αύξουσα αρίθµηση που αρχίζει για κάθε Αστυνοµική Αρχή από
τον αριθµό ένα (Ι) κάθε πρώτη του έτους.
5. Οι καταστάσεις που απoστέλλoνται µε έγγραφο πρωτοκολλούνται από την
αρµόδια υπηρεσία σε ειδικό για το σκοπό αυτό πρωτόκολλο. Τα στoιχεία των
καταστάσεων αυτών µηχανογραφούνται εντός δεκαπέντε (Ι5) ηµερών το
αργότερο, από την παραλαβή τους.
6. Οι εκθέσεις που αφορούν στο ΣΕΣΟ, καθώς και τα αντίγραφα των ειδικών
µηχανογραφικών έντυπων καταστάσεων, διατηρούνται στο αρχείο των αρµοδίων
υπηρεσιών του Υπουργείου Δηµόσιας Τάξης για έξι (6) τουλάχιστον χρόνια.
7. Οι ειδικές µηχανογραφικές έντυπες καταστάσεις της παραγρ. 5 του παρόντος
άρθρου, διατηρούνται στο αρχείο της αρµόδιας υπηρεσίας για την τήρηση του
µηχανογραφικού µητρώου, για έξι(6) τουλάχιστον χρόνια.
8. Σχετικό υπόδειγµα του περιεχοµένου της ειδικής µηχανογραφικής έντυπης
κατάστασης (υπόδειγµα Υ1) προσαρτάται στην παρούσα απόφαση και αποτελεί
αναπόσπαστο µέρος αυτής.
Τήρηση µηχανογραφικού µητρώου
ΑΡΘΡΟ 7 - 1 Η αρµόδια Υπηρεσία για την παρακολούθηση των τροχαίων
παραβάσεων που υπάγονται στο Σ.Ε.Σ.Ο, σύµφωνα µε το άρθρο 3 της παρούσας,
τηρεί ειδικό µηχανογραφικό αρχείο στο οποίο καταχωρίζονται οι πιο πάνω
παραβάσεις µε τους αντίστοιχους βαθµούς ποινής, στο µητρώο του παραβάτη
οδηγού που τις διέπραξε.
2. Αρµόδια Υπηρεσία για την εφαρµογή του παρόντος άρθρου θεωρείται:
α) Για τις άδειες οδήγησης αυτοκινήτων και µοτοσυκλετών, η Διεύθυνση
Οργάνωσης και Πληροφορικής του Υπουργείου Μεταφορών και Επικοινωνιών.
β) Για τις άδειες οδήγησης µοτοποδηλάτων, η Διεύθυνση Τροχαίας του
Αρχηγείου της Ελληνικής Αστυνοµίας, του Υπουργείου Δηµόσιας Τάξης.
Προειδοποιητικό έγγραφο
ΑΡΘΡΟ 8 - 1.’Οταν, κατ’ εφαρµογή του ΣΕΣΟ, συµπληρωθούν στο µητρώο του
παραβάτη οδηγού δέκα πέντε (15) τουλάχιστον βαθµοί ποινής, τότε από την
αρµόδια Υπηρεσία αποστέλλεται στον παραβάτη - οδηγό, είτε ταχυδροµικώς µε
συστηµένη επιστολή, είτε µε υπάλληλο της Υπηρεσίας, είτε µε ηλεκτρονικό
ταχυδροµείο (τηλεοµοιοτυπία, ηλεκτρονικό ταχυδροµείο), είτε µε κάθε άλλο
πρόσφορο τρόπο, (υπό την προϋπόθεση να αποδεικνύεται η αποστολή του),
έγγραφο προειδοποιητικό, στο οποίο µεταξύ άλλων αναφέρονται:
α) Κάθε µία παράβαση που διέπραξε, τις διατάξεις του ΚΟΚ που αντιστοιχεί,
τους βαθµούς ποινής, την ηµεροµηνία και ώρα που διαπράχθηκε, το σύνολο των
βαθµών ποινής που έχει συγκεντρώσει ο παραβάτης-οδηγός και την Αστυνοµική
Αρχή που βεβαίωσε και απέστειλε τις παραβάσεις.
β) Προειδοποίηση για τις συνέπειες που θα έχει ο οδηγός στην περίπτωση
συγκέντρωσης είκοσι πέντε (25) και άνω βαθµών.
γ) Οποιοδήποτε ενηµερωτικό στοιχείο, για την τήρηση του Κ.Ο.Κ, το ΣΕΣΟ και
την οδική ασφάλεια.
2. Σχετικό υπόδειγµα του περιεχοµένου του προειδοποιητικού εγγράφου,
(Υπόδειγµα Υ2), προσαρτάται στην παρούσα απόφαση ως αναπόσπαστο µέρος
αυτής.
3. Η µη παραλαβή (λήψη), του προειδοποιητικού εγγράφου από τον παραβάτη
οδηγό, δεν κωλύει την επίδοση του εγγράφου αφαίρεσης της άδειας οδήγησης.
Επιβολή διοικητικών κυρώσεων
ΑΡΘΡΟ 9 - 1.’Οταν στο µητρώο του παραβάτη-οδηγού, συµπληρωθούν κατ’
εφαρµογή των διατάξεων της παρούσας απόφασης, είκοσι πέντε (25) βαθµοί
τουλάχιστον, η αρµόδια Υπηρεσία εκδίδει έγγραφο αφαίρεσης της άδειας
οδήγησης, το οποίο εκτελείται οποτεδήποτε εντοπισθεί ο παραβάτης οδηγός.
2. Το πιο πάνω έγγραφο απευθύνεται προς τον παραβάτη - οδηγό και
αποστέλλεται σ’ αυτόν ταχυδροµικά µε απόδειξη παραλαβής ή µε κάθε άλλο
πρόσφορο τρόπο, και κοινοποιείται στο Αστυνοµικό Τµήµα της περιοχής
κατοικίας που έχει δηλώσει ο ίδιος ή αυτή που αναγράφει η άδεια οδήγησης. Με
το έγγραφο αυτό καλείται ο παραβάτης-οδηγός να παραδώσει την άδεια
οδήγησής του στο αναφερόµενο πιο πάνω αστυνοµικό τµήµα, µέσα σε προθεσµία
πέντε (5) ηµερών, από την εποµένη ηµέρα της παραλαβής του πιο πάνω
εγγράφου. Η αφαίρεση της άδειας οδήγησης πραγµατοποιείται και στην
περίπτωση που ο παραβάτης-οδηγός ισχυριστεί ότι δεν έχει λάβει γνώση του
περιεχοµένου του προειδοποιητικού εγγράφου του άρθρου 8 της παρούσας
απόφασης.
3. Σε περίπτωση που ο παραβάτης-οδηγός δεν συµµορφωθεί µε το περιεχόµενο
του, κατά τις προηγούµενες παραγράφους, εγγράφου, η άδεια οδήγησης
αφαιρείται από το οικείο Αστυνοµικό Τµήµα εφαρµοζοµένων κατά τα λοιπά των
διατάξεων της παρ. 5 του εδαφίου 3, του άρθρου 103 του ΚΟΚ.
4. Αν, µετά την πάροδο της προθεσµίας των πέντε (5) ηµερών της παρ. 2 του
παρόντος άρθρου, ο οδηγός για οποιοδήποτε λόγο, δεν παραδώσει την άδεια
οδήγησης ως όφειλε, η άδεια οδήγησης παύει αυτοδίκαια να ισχύει. Στην
περίπτωση αυτή εφαρµόζονται επιπρόσθετα και οι διατάξεις του άρθρου 103 του
ΚΟΚ.
5. Κάθε άδεια οδήγησης αυτοκινήτου ή µοτοσυκλέτας, που έχει αφαιρεθεί,
σύµφωνα µε τις διατάξεις των προηγούµενων παραγράφων ,αποστέλλεται µε
σχετικό έγγραφο του αρµόδιου Αστυνοµικού Τµήµατος στην αρµόδια υπηρεσία
Μεταφορών και Επικοινωνιών της Νοµαρχιακής Αυτοδιοίκησης, στην περιοχή
της οποίας έχει την κατοικία του ο κάτοχος της άδειας. Κάθε άδεια οδήγησης
µοτοποδηλάτου, αποστέλλεται στο Αστυνοµικό Τµήµα του τόπου κατοικίας του
κατόχου της άδειας οδήγησης. Στο πιο πάνω έγγραφο αναφέρεται, εκτός των
άλλων, η ηµεροµηνία αφαίρεσης της άδειας οδήγησης και κοινοποιείται προς
την υπηρεσία που εξέδωσε το έγγραφο αφαίρεσης, η οποία υποχρεούται να
ενηµερώσει το αρχείο.
6. Αν ο παραβάτης οδηγός, που ειδοποιείται να παραδώσει την άδεια οδήγησής
του, δηλώσει εντός της προθεσµίας των πέντε (5) ηµερών, απώλεια ή κλοπή της,
υποχρεούται να υποβάλει στο οικείο Αστυνοµικό Τµήµα σχετική υπεύθυνη
δήλωση του άρθρου 8 του Ν. 1599/86, η οποία και αποστέλλεται αντί της άδειας
οδήγησης, στην αρµόδια Υπηρεσία. Φωτοαντίγραφο αυτής κοινοποιείται στην
Υπηρεσία έκδοσης του αφαιρετηρίου. Από την υποβολή της υπεύθυνης δήλωσης
αρχίζει ο χρόνος που ορίζεται στην παράγραφο 2 του άρθρου 10 της παρούσας,
για την επανεξέταση του οδηγού.
7. Οι παραβάσεις, που έχουν καταχωρηθεί στις έντυπες καταστάσεις (Υπόδειγµα
Υ1) των Αστυνοµικών Αρχών και έχουν αποσταλεί στην καθ’ ύλη αρµόδια
Υπηρεσία του άρθρου 7 της παρούσας, µπορούν να διαγραφούν µόνο µε σχετικό
έγγραφο της ίδιας Αρχής που τις καταχώρισε.
8. Σχετικό υπόδειγµα του περιεχοµένου του εγγράφου της παρ. 1 του παρόντος
άρθρου (Υπόδειγµα Γ3) προσαρτάται στην παρούσα απόφαση, ως αναπόσπαστο
µέρος αυτής.
Επαναχορήγηση άδειας οδήγησης που αφαιρέθηκε µε το ΣΕΣΟ
ΑΡΘΡΟ 10 -1. Η άδεια οδήγησης αυτοκινήτων ή µοτοσυκλετών που αφαιρέθηκε
ή έπαψε να ισχύει, κατ’ εφαρµογή των διατάξεων της παρούσας απόφασης,
επαναχορηγείται στον κάτοχό της εφόσον αυτός παρακολουθήσει το πενήντα τοις
εκατό (50% ) των ελάχιστων µαθηµάτων θεωρητικής, από την ύλη του
εγχειριδίου του ΥΠ.ΜΕ. "Βασική θεωρητική εκπαίδευση υποψηφίων οδηγών",
που έχει καθορισθεί για τους υποψηφίους οδηγούς αυτοκινήτων ή
µοτοσυκλετών, σε θέµατα κυκλοφοριακής αγωγής σχετικά µε τις παραβάσεις
που υπέπεσε και εξετασθεί θεωρητικά (γραπτά) και πρακτικά, σύµφωνα µε τις
ισχύουσες διατάξεις θεωρητικής και πρακτικής εξέτασης υποψηφίων οδηγών. Η
θεωρητική εξέταση γίνεται στο ερωτηµατολόγιο 1 (Γενικών γνώσεων
υποψηφίων οδηγών), ενώ η πρακτική εξέταση σύµφωνα µε τον παρακάτω
πίνακα:
Κατεχόµενη κατηγορία άδειας
οδήγησης
Υποχρέωση συµµετοχής στην πρακτική
εξέταση
Β
Β&Γ
Β&Δ
Β,Γ&Δ
Β,Γ+Ε
Β,Γ+Ε & Δ+Ε
Β
Γ
Δ
Δ
Γ+Ε
Γ+Ε
Η πρακτική εξέταση γίνεται από ειδική επιτροπή που αποτελείται αποκλειστικά
από δύο εξεταστές του πίνακα Α που τηρείται στην Υπηρεσία. Η επιλογή των
εξεταστών γίνεται από τον προϊστάµενο της Υπηρεσίας Μεταφορών και
Επικοινωνιών της οικείας Νοµαρχιακής Αυτοδιοίκησης.
Η άδεια οδήγησης µοτοποδηλάτου επαναχορηγείται µετά από επιτυχή
θεωρητική και πρακτική εξέταση σύµφωνα µε τα ισχύοντα για τους υποψήφιους
οδηγούς µοτοποδηλάτων.
Για την επανεξέταση των υποψηφίων οδηγών, απαιτείται η υποβολή από τον
ενδιαφερόµενο σχετικής αίτησης και αποδεικτικό καταβολής υπέρ του Δηµοσίου
του χρηµατικού ποσού (παράβολο), που κάθε φορά ισχύει για τις εξετάσεις των
υποψηφίων οδηγών.
2. Δικαίωµα συµµετοχής, στην κατά την προηγούµενη παράγραφο επανεξέταση
έχει ο ενδιαφερόµενος µετά την παρέλευση χρονικού διαστήµατος έξι (6) µηνών
από την επόµενη της ηµεροµηνίας αφαίρεσης της άδειας οδήγησης. Αν ο ίδιος
παραβάτης-οδηγός συµπληρώσει το όριο των είκοσι πέντε (25) βαθµών ποινής,
τουλάχιστον για δεύτερη φορά εντός πενταετίας από την επαναχορήγησής της, η
άδεια οδήγησης αφαιρείται και πάλι µε την ίδια διαδικασία που περιγράφεται
στο άρθρο 9 της παρούσας, για διάστηµα ενός (1) έτους. Αν ο ίδιος παραβάτης-
οδηγός συµπληρώσει το όριο των είκοσι πέντε (25) βαθµών ποινής, τουλάχιστον
για τρίτη ή περισσότερες φορές εντός πενταετίας από την προηγούµενη
επαναχορήγησή της, η άδεια οδήγησης αφαιρείται εκ νέου µε την ίδια
διαδικασία που περιγράφεται στο άρθρο 9, για διάστηµα δύο (2) ετών κάθε φορά
µετά τη δεύτερη.
Σε περίπτωση που έχουν εκδοθεί περισσότερα του ενός έγγραφα αφαίρεσης
άδειας οδήγησης για τον ίδιο οδηγό, τα οποία δεν έχουν εκτελεστεί, τότε ο
παραβάτης-οδηγός έχει δικαίωµα συµµετοχής στην κατά την προηγούµενη
παράγραφο διαδικασία επανεξέτασής του, αφού παρέλθει χρονικό διάστηµα από
την επίδοσή του ίσο µε 1,5 έτη για δύο αφαιρετήρια, 3,5 έτη για τρία
αφαιρετήρια, 5,5 έτη για τέσσερα αφαιρετήρια, ΚΟ.Κ
Για έγγραφα αφαίρεσης άδειας οδήγησης, που έχουν εκδοθεί πριν από την
έναρξη ισχύος της παρούσας και δεν έχουν εκτελεστεί, ο παραβάτης-οδηγός
επανεξετάζεται µετά παρέλευση χρονικού διαστήµατος, ίσου µε το άθροισµα του
χρόνου αφαίρεσης που αναγράφεται στα πιο πάνω έγγραφα.
3. Η Υπηρεσία που επαναχορηγεί άδεια οδήγησης, που είχε αφαιρεθεί κατ’
εφαρµογή του ΣΕΣΟ, ενηµερώνει σχετικά την αρµόδια Υπηρεσία που τηρεί το
αρχείο.
4. Τα αναγκαία στοιχεία όλων των οδηγών, των οποίων οι άδειες οδήγησης έχουν
αφαιρεθεί σύµφωνα µε τις διατάξεις της παρούσας απόφασης, από οποιαδήποτε
Δηµόσια Αρχή, καταγράφονται σε ειδικό µηχανογραφικό αρχείο, από την καθ’
ύλη αρµόδια υπηρεσία του άρθρου 7 της παρούσας.
Νέοι οδηγοί
ΑΡΘΡΟ 11- Για τους οδηγούς, οι οποίοι δεν έχουν συµπληρώσει τριετία από την
ηµεροµηνία έκδοσης της πρώτης άδειας οδήγησης, κατηγορίας Α ή Β, οι βαθµοί
ποινής που αναφέρονται στον πίνακα του άρθρου 3 της παρούσας απόφασης,
προσαυξάνονται, για κάθε παράβαση, κατά τρεις (3).
Μεταβατικές διατάξεις
ΑΡΘΡΟ 12 - 1. Βαθµοί ποινής για παραβάσεις του κοκ, ενταγµένες στο ΣΕΣΟ, το
οποίο είχε καθορισθεί µε προγενέστερες της παρούσας διατάξεις, οι οποίες
υπάρχουν στο αρχείο της Υπηρεσίας κατά την ηµέρα ισχύος της παρούσας
απόφασης, προστίθενται στους βαθµούς ποινής των παραβάσεων του ΣΕΣΟ το
οποίο καθορίζεται µε την παρούσα απόφαση, εφαρµοζοµένων των διατάξεων
περί είκοσι πέντε (25), τουλάχιστον, βαθµών και περί χρόνου παραγραφής
τεσσάρων (4) και δύο (2) ετών, κατά περίπτωση.
2. Άδειες οδήγησης που αφαιρέθηκαν ή θα αφαιρεθούν διότι η συµπλήρωση των
17 βαθµών ποινής έγινε µέχρι 31/12/1999, επαναχορηγούνται σύµφωνα µε τα
καθοριζόµενα στην παρούσα απόφαση, εφαρµοζοµένων όµως των διατάξεων της
Κ.Υ.Α. 45618/82, όσον
αφορά το χρονικό διάστηµα της αφαίρεσής τους.
Καταργούµενες διατάξεις
ΑΡΘΡΟ 13 - Από την ηµεροµηνία έναρξης της παρούσας απόφασης,
επιφυλασσoµένων των διατάξεων των άρθρων 9 και 10, παύουν να ισχύουν οι
διατάξεις των Κ.Υ.Α: α) 45618/82 (Β’ 1072) β) 52142/64 28-2-1991 και γ)
69120/1105/ 1999 (Β’1675).
ΑΡΘΡΟ 14.- Η παρούσα απόφαση ισχύει από 1/1/2003
ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΟΔΗΓΩΝ ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ
ΟΧΗΜΑΤΩΝ
Απόφαση Υπ. Μεταφορών και Επικοινωνιών και Δηµόσιας Τάξης υπ’ αριθ.
67754/8530 της 6.11/3.12.2002 (ΦΕΚ-1510, τ. Β’), Σύστηµα ελέγχου
συµπεριφοράς οδηγών αυτοκινήτων, µοτοσυκλετών και µοτοποδηλάτων
(ΣΕΣΟ).
Αναµόρφωση ΣΕΣΟ
ΑΡΘΡΟ 1 - Αναµορφώνεται το Σύστηµα Ελέγχου Συµπεριφοράς Οδηγών
Αυτοκινήτων, µοτοσυκλετών και µοτοποδηλάτων(ΣΕΣΟ), όπως αυτό
καθορίζεται στα επόµενα άρθρα αυτής της απόφασης.
Πεδίο Εφαρµογής του ΣΕΣΟ
ΑΡΘΡΟ 2. - Στο ΣΕΣΟ εντάσσεται, ελέγχεται και παρακολουθείται η οδική
συµπεριφορά κατόχων άδειας οδήγησης αυτοκινήτων, µοτοσυκλετών και
µοτοποδηλάτων, που έχει εκδοθεί από ελληνική ή ξένη αρχή, εφόσον η άδεια
αυτή ισχύει στην Ελλάδα, σύµφωνα µε τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις.
Παραβάσεις Κ.Ο.Κ - Βαθµοί ποινής
ΑΡΘΡΟ 3. - Στο ΣΕΣΟ εντάσσονται οι παραβάσεις άρθρων του ΚΟΚ, όπως
αυτές περιγράφονται στον παρακάτω πίνακα, µε τους αντίστοιχους, για κάθε
παράβαση, βαθµούς ποινής:
ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΑΡΑΒΑΣΕΩΝ - ΒΑΘΜΟΙ ΠΟΙΝΗΣ ΣΕΣΟ
Α/Α Άρθρο
ΚΟΚ Περίληψη παράβασης Κωδικός
παράβασης
Βαθµοί
ποινής
1 3 Παραβίαση σηµάτων Τροχονόµου Γ1 3
2 4 παρ.3 Παραβίαση πινακίδων Ρ-1, Ρ-2, Ρ-71, Ρ-72 ή
τον συνδυασµό αυτών µε πρόσθετες πινακίδες Ζ1 7
Παραβίαση πινακίδων Ρ-5, Ρ-6, Ρ-7, Ρ-8, Ρ-9,
Ρ-10, Ρ-12, Ρ-13, Ρ-14, Ρ-18, Ρ-19, Ρ-20, Ρ-21,
Ρ-22, Ρ-23, Ρ-24, Ρ-25, Ρ-26, Ρ-27, Ρ-28, Ρ-29,
Ρ-30, Ρ-31, Ρ-45, Ρ-46, Ρ-47, Ρ-48, Ρ-49, Ρ-50,
Ρ-50α, Ρ-50δ, Ρ-51α, Ρ-51δ, Ρ-52, Ρ-52α, Ρ-52δ,
Ρ-53, Ρ-54, Ρ-55, Ρ-56, Ρ-57, Ρ-59, Ρ-60, Ρ-63,
Ρ-64, Ρ-65, Ρ-66, Ρ-67, Ρ-73α, Ρ-73δ, Ρ-74α, Ρ-
74δ, Ρ-75 ή τον συνδυασµό αυτών µε πρόσθετες
πινακίδες
Ε1 5
Οριζόντια σήµανση οδών Περιπτώσεις
α,β,γ,δ,ε,στ,ζ,ια,ιγ, εκτός κατοικηµένης
περιοχής.
Ζ2 7
Περιπτώσεις α, β, γ, δ, ε, στ, ζ, ια, ιγ, εκτός
κατοικηµένης περιοχής Ζ2 7
3 5 παρ.8 Περιπτώσεις α, β, γ, δ, ε, στ, ζ, ια, ιγ εντός
κατοικηµένης περιοχής Ε2 5
Περιπτώσεις η, θ, ιβ Γ2 3
4 6
παρ.1
Περιπτώσεις β, ε, η, ι (παραβίαση ερυθρού
σήµατος) Ζ3 7
5
12 παρ.
1-7
εκτός
παρ.8
Γενικές διατάξεις που αφορούν την
αντικανονική συµπεριφορά του οδηγού Γ3 3
6 13 παρ.
5
Μη τήρηση χρονικών ορίων και µη λήψη
µέτρων παθητικής ασφάλειας των επιβατών. Ε3 5
7 16 Αντικανονική θέση στο οδόστρωµα Ε4 5
8 17 Αντικανονικό προσπέρασµα Ε5 5
9 20 Υπέρβαση ορίου ταχύτητας από 20 έως 40 χιλ.
την ώρα Γ4 3
20
παρ.10
Έλλειψη ταχογράφου ή περιοριστή ταχύτητας
ή µη λειτουργία αυτών Ε6 5
10 21 παρ.
2 Μη χρήση δεικτών κατεύθυνσης Γ5 3
21 Παρ.
4β Επικίνδυνοι ελιγµοί Ζ4 7
11 26
Παρ.1,2 Παρακώλυση κυκλοφορίας σε ισόπεδο κόµβο Γ6 3
26 Παρ.
4,5 Παραβίαση προτεραιότητας Ζ5 7
12
29
εκτός
παρ. 7
Αντικανονική κίνηση σε αυτοκινητόδροµους
και οδούς ταχείας κυκλοφορίας Ε7 5
13
33
παρ. 2
περ. β,
γ
Αντικανονική µεταφορά παιδιών Γ7 3
14 39 Αντικανονική συµπεριφορά οδηγών προς
πεζούς Ζ6 7
15 42 Παρ.

Περιεκτικότητα αλκοόλ στο αίµα 0,50 έως 0,80
gr/lit αίµατος µετρούµενη µε τη µέθοδο της
αιµοληψίας ή ανά 0,25 έως 0,40 χιλιοστά του
γραµµαρίου ανά λίτρο εµπνεόµενου αέρα, µε
αντίστοιχη συσκευή αλκοολοµέτρου.
Γ8 3
16 44 παρ.
1,2,3 Μη διευκόλυνση οχηµάτων έκτακτης ανάγκης Ε8 5
17 68 Φώτα τροχοπέδησης Γ9 3
18 82 παρ.
4
Αντικανονικός πρόσθετος εξοπλισµός
οχηµάτων Ε9 5
Παραβάσεις του ΚΟΚ για τις οποίες, παράλληλα προς την καταχώρηση βαθµών
του ΣΕΣΟ, επιβάλλεται και η διοικητική ποινή της αφαίρεσης της άδειας
κυκλοφορίας και των κρατικών πινακίδων κυκλοφορίας.
ΑΡΘΡΟ 4 - 1. Καθορίζουµε τις εξής παραβάσεις του Κώδικα Οδικής
Κυκλοφορίας για τις οποίες, παράλληλα προς την καταχώριση βαθµών µέσω του
Συστήµατος Ελέγχου Συµπεριφοράς Οδηγών (ΣΕΣΟ), επιβάλλεται και η
διοικητική ποινή της αφαίρεσης της άδειας κυκλοφορίας και των κρατικών
πινακίδων κυκλοφορίας του οχήµατος για είκοσι (20) ηµέρες, σύµφωνα µε τη
διαδικασία των παραγράφων 5 και 6 του άρθρου 103 του Κώδικα Οδικής
Κυκλοφορίας και σε εφαρµογή της παρ. 4 του άρθρου 107 του ΚΟK
α) Παραβίαση διαγραµµίσεων οδών (άρθρο 5 παρ.8, περιπτώσεις α, β, γ, ι και
ια).
β) Παραβίαση ερυθρού σηµατοδότη (άρθρο 6 παρ. 1, περιπτώσεις β, ε και η).
γ) Αντικανονική θέση στο δρόµο (άρθρο 16 παρ. 5, 6 και 7).
δ) Αντικανονικό προσπέρασµα (άρθρο 17 παρ. 3, 4, 6και7),
ε) Παραβίαση προτεραιότητας (άρθρο 26 παρ. 4 και 5).
2 . Για τον τρόπο, τη διαδικασία και τις προϋποθέσεις αφαίρεσης των στοιχείων
κυκλοφορίας έχουν ανάλογη εφαρµογή οι διατάξεις της υπ. αριθ. 1584/8/1/1982
Κ.Υ.Α (Β 27), όπως ισχύει.
Κυρώσεις
ΑΡΘΡΟ 5 - 1. Σε περίπτωση συρροής παραβάσεων του Κ.Ο.Κ. κατά το άρθρο 3
της παρούσας απόφασης, το αρµόδιο όργανο που τις βεβαιώνει βαθµολογεί όλες
τις παραβάσεις.
2. Η άδεια οδήγησης αφαιρείται, κατ’ εφαρµογή των διατάξεων του άρθρου 9
της παρούσας απόφασης, µε την συµπλήρωση στο µητρώο του παραβάτη -
οδηγού είκοσι πέντε (25) βαθµών.
3. Κάθε παράβαση του «ΚΟΚ» που είναι καταχωρισµένη στο µητρώο του
παραβάτη - οδηγού, σύµφωνα µε το άρθρο 6 της παρούσας απόφασης, µαζί µε
τους βαθµούς που αντιστοιχούν σ’ αυτή, παραγράφεται µόλις συµπληρωθεί
χρονικό διάστηµα τεσσάρων (4) ετών, από την ηµεροµηνία βεβαίωσης της
παράβασης, αν δεν έχει συµπληρωθεί το όριο των 25 βαθµών. Ειδικά, οι
παραβάσεις που διαπράττονται από οδηγό, όταν αυτός οδηγεί όχηµα Δηµόσιας
Χρήσης, διαγράφονται µόλις συµπληρωθεί διάστηµα δύο (2) ετών από την
ηµεροµηνία βεβαίωσης της παράβασης, αν δεν έχει συµπληρωθεί το ανώτατο
όριο βαθµών ποινής.
4. Οι καταχωρισµένες στο µητρώο του παραβάτη - οδηγού παραβάσεις
διατάξεων του Κ.Ο.Κ που υπάγονται στο ΣΕΣΟ και οι αντίστοιχοι βαθµοί
ποινής, µε τον υπολογισµό των οποίων έγινε η αφαίρεση της άδειας οδήγησής
του, διαγράφονται µετά την παραλαβή από την καθ’ ύλη αρµόδια Υπηρεσία της
σχετικής έγγραφης ειδοποίησης του Αστυνοµικού Τµήµατος, στην οποία
βεβαιώνεται ότι αφαιρέθηκε η παραπάνω αναφερόµενη άδεια.
5. Στην περίπτωση που ο οδηγός, κατά το χρονικό διάστηµα από την ηµεροµηνία
συµπλήρωσης των 25 βαθµών ποινής µέχρι την αφαίρεση της άδειας οδήγησης,
διαπράττει παραβάσεις, οι αντίστοιχοι βαθµοί ποινής καταχωρίζονται στο
µητρώο του, και υπολογίζονται για την αφαίρεση της τυχόν επαναχορηγούµενης
άδειας οδήγησης.
Τρόπος βεβαίωσης παραβάσεων
ΑΡΘΡΟ 6 -1. Η βεβαίωση των παραβάσεων του άρθρου 3 της παρούσας
απόφασης γίνεται µε εκθέσεις βεβαίωσης παράβασης κλήσης, κατά τον
καθιερωµένο τρόπο, από αρµόδια όργανα των αστυνοµικών και λοιπών αρχών,
τα οποία ανακοινώνουν στον παραβάτη - οδηγό ότι η παράβαση που έγινε
υπάγεται στο ΣΕΣΟ και αν είναι δυνατό και τους βαθµούς που αντιστοιχούν
στην παράβαση αυτή.
Οι εκθέσεις αυτές παραδίδονται από τα οικεία όργανα σε εξουσιοδοτηµένο
βαθµοφόρο της υπηρεσίας που υπηρετούν, αµέσως µετά το πέρας του ωραρίου
τους.
2. Εάν η βεβαίωση της παράβασης γίνει µόνο µε βάση τον αριθµό κυκλοφορίας
του οχήµατος, τότε η σχετική έκθεση επιδίδεται µε δηµόσιο έγγραφο στον
φερόµενο σαν ιδιοκτήτη αυτού και σε περίπτωση συνιδιοκτησίας, σε έναν από
τους συνιδιοκτήτες. Στην περίπτωση, που ο αναφερόµενος στο προηγούµενο
εδάφιο ιδιοκτήτης, ισχυριστεί ότι δεν ήταν αυτός ο παραβάτης - οδηγός, για την
ή τις συγκεκριµένες παραβάσεις, υποχρεούται εντός αποκλειστικής προθεσµίας
πέντε (5) ηµερών από τη χρονολογία επίδοσης της πιο πάνω έκθεσης, να
υποβάλει υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 στο Αστυνοµικό Τµήµα της περιοχής
κατοικίας του ή στην Υπηρεσία που όργανό της βεβαίωσε την παράβαση, στην
οποία να δηλώνει, ότι δεν είναι αυτός ο παραβάτης-οδηγός, καθώς και το
ονοµατεπώνυµο και τη διεύθυνση κατοικίας του συγκεκριµένου οδηγού, στον
οποίο είχε παραχωρήσει τη χρήση του οχήµατος.
Σε περίπτωση που δεν υποβάλει την παραπάνω δήλωση στην καθοριζόµενη
προθεσµία, τότε παραβάτης λογίζεται ο ιδιοκτήτης του οχήµατος ή επί
συνιδιοκτητών ο έχων το µεγαλύτερο ποσοστό ιδιοκτησίας αυτού ή επί
εταιρειών ο νόµιµος εκπρόσωπος αυτής και οι διατάξεις της παρούσας απόφασης
εφαρµόζονται γι’ αυτούς.
3. Το σύνολο των βεβαιωµένων παραβάσεων, που αφορούν το σύστηµα της
παρούσας απόφασης σύµφωνα µε τις κατά την παράγραφο 1 του άρθρου αυτού
εκθέσεις, καταχωρίζεται σε ειδική κατάσταση. Οι εκθέσεις βεβαίωσης
παράβασης-κλήσης που περιέχουν τις παραβάσεις αυτές, παραµένουν στην
αρµόδια υπηρεσία, όργανο της οποίας βεβαίωσε την παράβαση, για τρεις (3)
ηµέρες από τη χρονολογία της βεβαίωσής τους. Στο χρονικό αυτό διάστηµα ο
παραβάτης-οδηγός, για τον οποίο βεβαιώθηκε η παράβαση, µπορεί να
εµφανισθεί ενώπιον του διοικητή ή του παρ’ αυτού οριζοµένου ανακριτικού
υπαλλήλου της ίδιας υπηρεσίας, για να εκθέσει τις αντιρρήσεις του για την
παράβαση που έκανε.
Σε περίπτωση που οι αντιρρήσεις αυτές κριθούν βάσιµες, δεν υπολογίζονται οι
βαθµοί που προβλέπονται για την παράβαση που βεβαιώθηκε, µε σχετική
αιτιολογηµένη πράξη που γίνεται πάνω στην έκθεση βεβαίωσης παράβασης-
κλήσης. Μετά την παρέλευση του πιο πάνω τριηµέρου, σηµειώνονται στην
παραπάνω ειδική κατάσταση εκείνες οι παραβάσεις που οι βαθµοί τους δεν
υπολογίζονται στο σύστηµα.
4. Οι εκθέσεις που αντιστοιχούν σε παραβάσεις που υπολογίζονται στο ΣΕΣΟ
καταχωρούνται σε ειδική µηχανογραφική έντυπη κατάσταση, που αποστέλλεται
µε έγγραφο της Αστυνοµικής Αρχής στην καθ’ ύλη αρµόδια Υπηρεσία ή µέσω
του συστήµατος µηχανογράφησης (ΟΝ LINE). Οι καταστάσεις αυτές (µία ή
περισσότερες), αποστέλλονται , όπως ορίζεται πιο πάνω, το πρώτο
δεκαπενθήµερο κάθε µήνα και αφορούν τις παραβάσεις του προηγούµενου µήνα.
Αν µια κατάσταση δεν συµπληρωθεί πλήρως µέσα σε ένα µήνα, τότε αυτή
κλείεται µε όσες στήλες της έχουν συµπληρωθεί, µέχρι την τελευταία ,µέρα του
προηγούµενου µήνα και αποστέλλεται όπως ορίζεται πιο πάνω. Οι κατά την
παρούσα παράγραφο ειδικές έντυπες µηχανογραφικές καταστάσεις αριθµούνται
µε συνεχιζόµενη αύξουσα αρίθµηση που αρχίζει για κάθε Αστυνοµική Αρχή από
τον αριθµό ένα (Ι) κάθε πρώτη του έτους.
5. Οι καταστάσεις που απoστέλλoνται µε έγγραφο πρωτοκολλούνται από την
αρµόδια υπηρεσία σε ειδικό για το σκοπό αυτό πρωτόκολλο. Τα στoιχεία των
καταστάσεων αυτών µηχανογραφούνται εντός δεκαπέντε (Ι5) ηµερών το
αργότερο, από την παραλαβή τους.
6. Οι εκθέσεις που αφορούν στο ΣΕΣΟ, καθώς και τα αντίγραφα των ειδικών
µηχανογραφικών έντυπων καταστάσεων, διατηρούνται στο αρχείο των αρµοδίων
υπηρεσιών του Υπουργείου Δηµόσιας Τάξης για έξι (6) τουλάχιστον χρόνια.
7. Οι ειδικές µηχανογραφικές έντυπες καταστάσεις της παραγρ. 5 του παρόντος
άρθρου, διατηρούνται στο αρχείο της αρµόδιας υπηρεσίας για την τήρηση του
µηχανογραφικού µητρώου, για έξι(6) τουλάχιστον χρόνια.
8. Σχετικό υπόδειγµα του περιεχοµένου της ειδικής µηχανογραφικής έντυπης
κατάστασης (υπόδειγµα Υ1) προσαρτάται στην παρούσα απόφαση και αποτελεί
αναπόσπαστο µέρος αυτής.
Τήρηση µηχανογραφικού µητρώου
ΑΡΘΡΟ 7 - 1 Η αρµόδια Υπηρεσία για την παρακολούθηση των τροχαίων
παραβάσεων που υπάγονται στο Σ.Ε.Σ.Ο, σύµφωνα µε το άρθρο 3 της παρούσας,
τηρεί ειδικό µηχανογραφικό αρχείο στο οποίο καταχωρίζονται οι πιο πάνω
παραβάσεις µε τους αντίστοιχους βαθµούς ποινής, στο µητρώο του παραβάτη
οδηγού που τις διέπραξε.
2. Αρµόδια Υπηρεσία για την εφαρµογή του παρόντος άρθρου θεωρείται:
α) Για τις άδειες οδήγησης αυτοκινήτων και µοτοσυκλετών, η Διεύθυνση
Οργάνωσης και Πληροφορικής του Υπουργείου Μεταφορών και Επικοινωνιών.
β) Για τις άδειες οδήγησης µοτοποδηλάτων, η Διεύθυνση Τροχαίας του
Αρχηγείου της Ελληνικής Αστυνοµίας, του Υπουργείου Δηµόσιας Τάξης.
Προειδοποιητικό έγγραφο
ΑΡΘΡΟ 8 - 1.’Οταν, κατ’ εφαρµογή του ΣΕΣΟ, συµπληρωθούν στο µητρώο του
παραβάτη οδηγού δέκα πέντε (15) τουλάχιστον βαθµοί ποινής, τότε από την
αρµόδια Υπηρεσία αποστέλλεται στον παραβάτη - οδηγό, είτε ταχυδροµικώς µε
συστηµένη επιστολή, είτε µε υπάλληλο της Υπηρεσίας, είτε µε ηλεκτρονικό
ταχυδροµείο (τηλεοµοιοτυπία, ηλεκτρονικό ταχυδροµείο), είτε µε κάθε άλλο
πρόσφορο τρόπο, (υπό την προϋπόθεση να αποδεικνύεται η αποστολή του),
έγγραφο προειδοποιητικό, στο οποίο µεταξύ άλλων αναφέρονται:
α) Κάθε µία παράβαση που διέπραξε, τις διατάξεις του ΚΟΚ που αντιστοιχεί,
τους βαθµούς ποινής, την ηµεροµηνία και ώρα που διαπράχθηκε, το σύνολο των
βαθµών ποινής που έχει συγκεντρώσει ο παραβάτης-οδηγός και την Αστυνοµική
Αρχή που βεβαίωσε και απέστειλε τις παραβάσεις.
β) Προειδοποίηση για τις συνέπειες που θα έχει ο οδηγός στην περίπτωση
συγκέντρωσης είκοσι πέντε (25) και άνω βαθµών.
γ) Οποιοδήποτε ενηµερωτικό στοιχείο, για την τήρηση του Κ.Ο.Κ, το ΣΕΣΟ και
την οδική ασφάλεια.
2. Σχετικό υπόδειγµα του περιεχοµένου του προειδοποιητικού εγγράφου,
(Υπόδειγµα Υ2), προσαρτάται στην παρούσα απόφαση ως αναπόσπαστο µέρος
αυτής.
3. Η µη παραλαβή (λήψη), του προειδοποιητικού εγγράφου από τον παραβάτη
οδηγό, δεν κωλύει την επίδοση του εγγράφου αφαίρεσης της άδειας οδήγησης.
Επιβολή διοικητικών κυρώσεων
ΑΡΘΡΟ 9 - 1.’Οταν στο µητρώο του παραβάτη-οδηγού, συµπληρωθούν κατ’
εφαρµογή των διατάξεων της παρούσας απόφασης, είκοσι πέντε (25) βαθµοί
τουλάχιστον, η αρµόδια Υπηρεσία εκδίδει έγγραφο αφαίρεσης της άδειας
οδήγησης, το οποίο εκτελείται οποτεδήποτε εντοπισθεί ο παραβάτης οδηγός.
2. Το πιο πάνω έγγραφο απευθύνεται προς τον παραβάτη - οδηγό και
αποστέλλεται σ’ αυτόν ταχυδροµικά µε απόδειξη παραλαβής ή µε κάθε άλλο
πρόσφορο τρόπο, και κοινοποιείται στο Αστυνοµικό Τµήµα της περιοχής
κατοικίας που έχει δηλώσει ο ίδιος ή αυτή που αναγράφει η άδεια οδήγησης. Με
το έγγραφο αυτό καλείται ο παραβάτης-οδηγός να παραδώσει την άδεια
οδήγησής του στο αναφερόµενο πιο πάνω αστυνοµικό τµήµα, µέσα σε προθεσµία
πέντε (5) ηµερών, από την εποµένη ηµέρα της παραλαβής του πιο πάνω
εγγράφου. Η αφαίρεση της άδειας οδήγησης πραγµατοποιείται και στην
περίπτωση που ο παραβάτης-οδηγός ισχυριστεί ότι δεν έχει λάβει γνώση του
περιεχοµένου του προειδοποιητικού εγγράφου του άρθρου 8 της παρούσας
απόφασης.
3. Σε περίπτωση που ο παραβάτης-οδηγός δεν συµµορφωθεί µε το περιεχόµενο
του, κατά τις προηγούµενες παραγράφους, εγγράφου, η άδεια οδήγησης
αφαιρείται από το οικείο Αστυνοµικό Τµήµα εφαρµοζοµένων κατά τα λοιπά των
διατάξεων της παρ. 5 του εδαφίου 3, του άρθρου 103 του ΚΟΚ.
4. Αν, µετά την πάροδο της προθεσµίας των πέντε (5) ηµερών της παρ. 2 του
παρόντος άρθρου, ο οδηγός για οποιοδήποτε λόγο, δεν παραδώσει την άδεια
οδήγησης ως όφειλε, η άδεια οδήγησης παύει αυτοδίκαια να ισχύει. Στην
περίπτωση αυτή εφαρµόζονται επιπρόσθετα και οι διατάξεις του άρθρου 103 του
ΚΟΚ.
5. Κάθε άδεια οδήγησης αυτοκινήτου ή µοτοσυκλέτας, που έχει αφαιρεθεί,
σύµφωνα µε τις διατάξεις των προηγούµενων παραγράφων ,αποστέλλεται µε
σχετικό έγγραφο του αρµόδιου Αστυνοµικού Τµήµατος στην αρµόδια υπηρεσία
Μεταφορών και Επικοινωνιών της Νοµαρχιακής Αυτοδιοίκησης, στην περιοχή
της οποίας έχει την κατοικία του ο κάτοχος της άδειας. Κάθε άδεια οδήγησης
µοτοποδηλάτου, αποστέλλεται στο Αστυνοµικό Τµήµα του τόπου κατοικίας του
κατόχου της άδειας οδήγησης. Στο πιο πάνω έγγραφο αναφέρεται, εκτός των
άλλων, η ηµεροµηνία αφαίρεσης της άδειας οδήγησης και κοινοποιείται προς
την υπηρεσία που εξέδωσε το έγγραφο αφαίρεσης, η οποία υποχρεούται να
ενηµερώσει το αρχείο.
6. Αν ο παραβάτης οδηγός, που ειδοποιείται να παραδώσει την άδεια οδήγησής
του, δηλώσει εντός της προθεσµίας των πέντε (5) ηµερών, απώλεια ή κλοπή της,
υποχρεούται να υποβάλει στο οικείο Αστυνοµικό Τµήµα σχετική υπεύθυνη
δήλωση του άρθρου 8 του Ν. 1599/86, η οποία και αποστέλλεται αντί της άδειας
οδήγησης, στην αρµόδια Υπηρεσία. Φωτοαντίγραφο αυτής κοινοποιείται στην
Υπηρεσία έκδοσης του αφαιρετηρίου. Από την υποβολή της υπεύθυνης δήλωσης
αρχίζει ο χρόνος που ορίζεται στην παράγραφο 2 του άρθρου 10 της παρούσας,
για την επανεξέταση του οδηγού.
7. Οι παραβάσεις, που έχουν καταχωρηθεί στις έντυπες καταστάσεις (Υπόδειγµα
Υ1) των Αστυνοµικών Αρχών και έχουν αποσταλεί στην καθ’ ύλη αρµόδια
Υπηρεσία του άρθρου 7 της παρούσας, µπορούν να διαγραφούν µόνο µε σχετικό
έγγραφο της ίδιας Αρχής που τις καταχώρισε.
8. Σχετικό υπόδειγµα του περιεχοµένου του εγγράφου της παρ. 1 του παρόντος
άρθρου (Υπόδειγµα Γ3) προσαρτάται στην παρούσα απόφαση, ως αναπόσπαστο
µέρος αυτής.
Επαναχορήγηση άδειας οδήγησης που αφαιρέθηκε µε το ΣΕΣΟ
ΑΡΘΡΟ 10 -1. Η άδεια οδήγησης αυτοκινήτων ή µοτοσυκλετών που αφαιρέθηκε
ή έπαψε να ισχύει, κατ’ εφαρµογή των διατάξεων της παρούσας απόφασης,
επαναχορηγείται στον κάτοχό της εφόσον αυτός παρακολουθήσει το πενήντα τοις
εκατό (50% ) των ελάχιστων µαθηµάτων θεωρητικής, από την ύλη του
εγχειριδίου του ΥΠ.ΜΕ. "Βασική θεωρητική εκπαίδευση υποψηφίων οδηγών",
που έχει καθορισθεί για τους υποψηφίους οδηγούς αυτοκινήτων ή
µοτοσυκλετών, σε θέµατα κυκλοφοριακής αγωγής σχετικά µε τις παραβάσεις
που υπέπεσε και εξετασθεί θεωρητικά (γραπτά) και πρακτικά, σύµφωνα µε τις
ισχύουσες διατάξεις θεωρητικής και πρακτικής εξέτασης υποψηφίων οδηγών. Η
θεωρητική εξέταση γίνεται στο ερωτηµατολόγιο 1 (Γενικών γνώσεων
υποψηφίων οδηγών), ενώ η πρακτική εξέταση σύµφωνα µε τον παρακάτω
πίνακα:
Κατεχόµενη κατηγορία άδειας
οδήγησης
Υποχρέωση συµµετοχής στην πρακτική
εξέταση
Β
Β&Γ
Β&Δ
Β,Γ&Δ
Β,Γ+Ε
Β,Γ+Ε & Δ+Ε
Β
Γ
Δ
Δ
Γ+Ε
Γ+Ε
Η πρακτική εξέταση γίνεται από ειδική επιτροπή που αποτελείται αποκλειστικά
από δύο εξεταστές του πίνακα Α που τηρείται στην Υπηρεσία. Η επιλογή των
εξεταστών γίνεται από τον προϊστάµενο της Υπηρεσίας Μεταφορών και
Επικοινωνιών της οικείας Νοµαρχιακής Αυτοδιοίκησης.
Η άδεια οδήγησης µοτοποδηλάτου επαναχορηγείται µετά από επιτυχή
θεωρητική και πρακτική εξέταση σύµφωνα µε τα ισχύοντα για τους υποψήφιους
οδηγούς µοτοποδηλάτων.
Για την επανεξέταση των υποψηφίων οδηγών, απαιτείται η υποβολή από τον
ενδιαφερόµενο σχετικής αίτησης και αποδεικτικό καταβολής υπέρ του Δηµοσίου
του χρηµατικού ποσού (παράβολο), που κάθε φορά ισχύει για τις εξετάσεις των
υποψηφίων οδηγών.
2. Δικαίωµα συµµετοχής, στην κατά την προηγούµενη παράγραφο επανεξέταση
έχει ο ενδιαφερόµενος µετά την παρέλευση χρονικού διαστήµατος έξι (6) µηνών
από την επόµενη της ηµεροµηνίας αφαίρεσης της άδειας οδήγησης. Αν ο ίδιος
παραβάτης-οδηγός συµπληρώσει το όριο των είκοσι πέντε (25) βαθµών ποινής,
τουλάχιστον για δεύτερη φορά εντός πενταετίας από την επαναχορήγησής της, η
άδεια οδήγησης αφαιρείται και πάλι µε την ίδια διαδικασία που περιγράφεται
στο άρθρο 9 της παρούσας, για διάστηµα ενός (1) έτους. Αν ο ίδιος παραβάτης-
οδηγός συµπληρώσει το όριο των είκοσι πέντε (25) βαθµών ποινής, τουλάχιστον
για τρίτη ή περισσότερες φορές εντός πενταετίας από την προηγούµενη
επαναχορήγησή της, η άδεια οδήγησης αφαιρείται εκ νέου µε την ίδια
διαδικασία που περιγράφεται στο άρθρο 9, για διάστηµα δύο (2) ετών κάθε φορά
µετά τη δεύτερη.
Σε περίπτωση που έχουν εκδοθεί περισσότερα του ενός έγγραφα αφαίρεσης
άδειας οδήγησης για τον ίδιο οδηγό, τα οποία δεν έχουν εκτελεστεί, τότε ο
παραβάτης-οδηγός έχει δικαίωµα συµµετοχής στην κατά την προηγούµενη
παράγραφο διαδικασία επανεξέτασής του, αφού παρέλθει χρονικό διάστηµα από
την επίδοσή του ίσο µε 1,5 έτη για δύο αφαιρετήρια, 3,5 έτη για τρία
αφαιρετήρια, 5,5 έτη για τέσσερα αφαιρετήρια, ΚΟ.Κ
Για έγγραφα αφαίρεσης άδειας οδήγησης, που έχουν εκδοθεί πριν από την
έναρξη ισχύος της παρούσας και δεν έχουν εκτελεστεί, ο παραβάτης-οδηγός
επανεξετάζεται µετά παρέλευση χρονικού διαστήµατος, ίσου µε το άθροισµα του
χρόνου αφαίρεσης που αναγράφεται στα πιο πάνω έγγραφα.
3. Η Υπηρεσία που επαναχορηγεί άδεια οδήγησης, που είχε αφαιρεθεί κατ’
εφαρµογή του ΣΕΣΟ, ενηµερώνει σχετικά την αρµόδια Υπηρεσία που τηρεί το
αρχείο.
4. Τα αναγκαία στοιχεία όλων των οδηγών, των οποίων οι άδειες οδήγησης έχουν
αφαιρεθεί σύµφωνα µε τις διατάξεις της παρούσας απόφασης, από οποιαδήποτε
Δηµόσια Αρχή, καταγράφονται σε ειδικό µηχανογραφικό αρχείο, από την καθ’
ύλη αρµόδια υπηρεσία του άρθρου 7 της παρούσας.
Νέοι οδηγοί
ΑΡΘΡΟ 11- Για τους οδηγούς, οι οποίοι δεν έχουν συµπληρώσει τριετία από την
ηµεροµηνία έκδοσης της πρώτης άδειας οδήγησης, κατηγορίας Α ή Β, οι βαθµοί
ποινής που αναφέρονται στον πίνακα του άρθρου 3 της παρούσας απόφασης,
προσαυξάνονται, για κάθε παράβαση, κατά τρεις (3).
Μεταβατικές διατάξεις
ΑΡΘΡΟ 12 - 1. Βαθµοί ποινής για παραβάσεις του κοκ, ενταγµένες στο ΣΕΣΟ, το
οποίο είχε καθορισθεί µε προγενέστερες της παρούσας διατάξεις, οι οποίες
υπάρχουν στο αρχείο της Υπηρεσίας κατά την ηµέρα ισχύος της παρούσας
απόφασης, προστίθενται στους βαθµούς ποινής των παραβάσεων του ΣΕΣΟ το
οποίο καθορίζεται µε την παρούσα απόφαση, εφαρµοζοµένων των διατάξεων
περί είκοσι πέντε (25), τουλάχιστον, βαθµών και περί χρόνου παραγραφής
τεσσάρων (4) και δύο (2) ετών, κατά περίπτωση.
2. Άδειες οδήγησης που αφαιρέθηκαν ή θα αφαιρεθούν διότι η συµπλήρωση των
17 βαθµών ποινής έγινε µέχρι 31/12/1999, επαναχορηγούνται σύµφωνα µε τα
καθοριζόµενα στην παρούσα απόφαση, εφαρµοζοµένων όµως των διατάξεων της
Κ.Υ.Α. 45618/82, όσον
αφορά το χρονικό διάστηµα της αφαίρεσής τους.
Καταργούµενες διατάξεις
ΑΡΘΡΟ 13 - Από την ηµεροµηνία έναρξης της παρούσας απόφασης,
επιφυλασσoµένων των διατάξεων των άρθρων 9 και 10, παύουν να ισχύουν οι
διατάξεις των Κ.Υ.Α: α) 45618/82 (Β’ 1072) β) 52142/64 28-2-1991 και γ)
69120/1105/ 1999 (Β’1675).
ΑΡΘΡΟ 14.- Η παρούσα απόφαση ισχύει από 1/1/2003


Το Σύστημα Ελέγχου Συμπεριφοράς Οδηγών (Σ.Ε.Σ.Ο ή point system) καθιερώνεται με κοινή απόφαση των Υπουργών Μεταφορών και Δημόσιας Τάξης όπως προβλέπεται από το άρθρο 107 του ΚΟΚ.
Στις 11 Απριλίου 2007 υπογράφτηκε η καινούρια απόφαση για το Σ.Ε.Σ.Ο το πλήρες κείμενο της οποίας βρίσκεται εδώ. Η ισχύς της απόφασης άρχισε στις 3/6/2007.


Συνημμένα Αρχεία
pdf document ΦΕΚ Β 623/25.04.2007
pdf documentΝέα απόφαση για το point system
Προτείνετε αυτή τη σελίδα σε ένα φίλο